Navigacija

Aleksandra Vraneš
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Multikulturalnost i društvena drugost

Sa jedne strane, u radu se posmatra uticaj multikulturalnosti na ulogu žene u društvu, a sa druge njena prisutnost u društvenom i umetničkom životu, stepen autohtonosti i originalnosti, ali i zavisnosti od opštih društvenih problema, kakvi su zaštita autorskih prava i intelektualne slobode. Počivajući na relevantnoj informaciji, informaciono društvo zahteva da se poštuju dve osnovne privilegije: sloboda informisanja, s jedne, i zaštita ličnog i društvenog bića i interesa, s druge strane. Ulozi žene u društvu, pak, a samim tim i svih njenih životnih određenja, naučnih i umetničkih sklonosti, poklanja se pažnja od treće decenije 20. veka. Globalno informaciono društvo počiva na sistemskoj perspektivi, u kojoj je važno ono što se dešava i na njegovim marginama, a ne samo u naprednom centru; na samoobrazovanju, odgovornosti u primanju i aplikaciji znanja, anticipiranju promena. Otuda su srazmerno povećane odgovornost pojedinca i kolektiva u procesima zaštite autorstva, slobode mišljenja i iskazivanja mišljenja i slobode pristupa informacijama. Neodstatak intelektualnih sloboda narušava postojanje kvalitetnog informacionog društva, te se u cilju zaštite i odbrane ovih prava definišu deklaracije, manifesti, zakoni, propisi, njih podržavaju ili im se suprotstavljaju i narušavaju ih pojedinci, zajednice, udruženja, a sve to doprinosi uspostavljanju jednog vrednosnog sistema kojim se čuvaju ljudska prava, među kojima je za jedno društvo i narod određujući odnos prema ženi i njenom stvaralaštvu.
Ključne reči:

multikulturalnost, ženske studije, bibliografija, cenzura, građanske slobode, autorsko pravo


Jelena N. Pilipović
Filološki Fakultet
Univerzitet u Beogradu

Jezik nagoveštaja Intertekstualno čitanje Tuge za mladencem Uglješom

Rad je posvećen pokušaju da se prvo delo despotice Jelene Serske osvetli kroz trenodijsku tradiciju helenske i vizantijske poezije, ostavljajući po strani druge delove intertekstualne mreže iz koje je istkano, pre svega ikonofilsku i stoičko-etičku tradiciju. Intertekstualne veze sa trenodijskom baštinom nisu jednoznačne, ali upravo u svojoj složenosti omogućavaju da se na hermeneutičkom putovanju stigne do samosvojnosti prvog ženskog glasa srpske književnosti. Rad će za tom samosvojnošću tragati na mestu na kome hrišćanski doživljaj stvarnosti, i sveobuhvatan i univerazalno kodiran, stupa u dodir sa ličnim, emotivnim i osetilnim – sa semantičkim zračenjem koje se sabira u dve reči: telo i maternji.

Ključne reči:

Jelena Serska (monahinja Jefimija), Palatinska antologija, intertekstualnost, trenodija, mater dolorosa, identitet


Slavko Petaković
Filološki Fakultet
Univerzitet u Beogradu

Cvijeta Zuzorić – svetlost renesansnog Dubrovnika

Na osnovu posrednih svedočanstava zna se da je Cvijeta Zuzorić kao muza inspirisala mnoge dubrovačke i italijanske poete renesanse. Prema shvatanjima savremenika bila je otelotvorenje skladnog spoja fizičke lepote i duhovne usavršenosti. Istovremeno, davala je osobeni ton intelektualnim krugovima Dubrovnika XVI veka, te se formirao tokom vremena svojevrsni kult Cvijete Zuzorić, koji je nadrastao njenu individualnu pojavu uznoseći je ka simbolu renesanse na našim prostorima.

Ključne reči:

Cvijeta Zuzorić, pesnikinja, renesansa, stari Dubrovnik


Dubravka Đurić
Fakultet za medije i komunikacije
Univerzitet Singidunum, Beograd

Izvođenje novog teorijskog okvira za čitanje poezije Danice Marković u diskursima srpske istorije književnosti

Namera mi je da u ovom tekstu kontekstualizujem poeziju Danice Marković kao autorke koja je delovala u okvirima domanantne muške pesničke formacije. To ću učiniti baveći se diskursima srpske istorije književnosti, konstruisanjem novih interpretativnih okvira za njihovo čitanje. Poći ću od teze da je je simptom modernizacije i izvođenja perifernog nacionalnog književnog polja uspostavljanje autonomije književnosti. Srpsku modernu ću, zato, definisati kao malu, perifernu evropsku književnu kulturu koja teži da razvije autonomiju književnih praksi i time nacionalnog književnog polja. U tom segmentu referiraću na tekstove Predraga Palavestre i Jovana Deretića. Zatim ću se usredsrediti na feministički orijentisane interpretacije Biljane Dojčinović i Magdalene Koh koje se tiču poezije Danice Marković. Analizirajući interpretaciju Radomira Konstantinovića, zagovaraću tezu da je ova autorka artikulisala žensko lirsko ja u svojoj poeziji, koristeći strategije i taktike dominantno muške modernističke pesničke kulture u kojoj je participirala. 

Ključne reči:

moderna, muška pesnička kultura, periferni književni sistem, rod, ženski modernizam


Snežana Kalinić
Filološki fakultet,
Univerzitet u Beogradu

„Nečiste žudi“, „minule cveti“ i „sklopljeni Verlen“: intimistički elementi poezije Danice Marković

Esej analizira žanrovski sinkretizam poezije Danice Marković tako što uočava čitav niz intimističkih književnih oblika u njenim pesmama. Dovodi, pritom, u pitanje uobičajeno određenje njenog pesničkog opusa kao ispovednog i autobiografskog i ukazuje na značajan udeo dnevničkog u njenim stihovima. Imajući u vidu njenu oslobođenu žensku subjektivnost, kao i njen buntovni stav prema društvenim predrasudama patrijarhalne kulture, intimizam njene poezije sagledava sa stanovišta rodnih studija.

Ključne reči:

reči: autobiografija, dnevnik, ispovest, intimistička poezija, feminizam.


Jelena Milinković
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Ljubav kao performativni čin u pripovetkama Leposave Mijušković 

U radu se analiziraju pripovetke Leposave Mijušković. Pokazuje se njihovo mesto u kontekstu srpske književnosti i analizira se recepcija tokom života i nakon smrti autorke. Primenjeni pripovedački postupci poput tehnike toka svesti i fragmentarnost teksta, kao i diskontinuirano shvatanje vremena i subjektivistička perspektiva i interiorizacija pripovedanja, ove pripovetke locira u književnoistorijski kontekst početka srpske moderne, koji podrazumeva raskid sa realističkom pripovetkom. Analizom sadržaja pripovedaka definiše se ljubavna priča kao njihova tematska okosnica na osnovu čega se ove pripovetke uključuju u ljubavni diskurs literature. Pokazuje se njihova pripadnost intimističkim žanrovima karakterističnim za žensku književnost početka XX veka i prepoznaje se pripadnost fukoovski shvaćenom žanru ispovesti koji, pored ljubavne tematike, podrazumeva autobiografsku zasnovanost i analitičnost narativa. Analizom prirode glavnih likova pokazuju se generativni momenti i performativnost njihovog rodnog identiteta, gde se kao ključni momenti analizom izdvajaju prekoračenje zabrane i melanholija.

Ključne reči:

modernizam, intimistički žanrovi, ljubavni diskurs, ispovest, melanholija, psihoanaliza


Nina Sirković
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Splitu

Ženski glasovi u romanu: razvoj junakinje Bildungsromana

Cilj ovoga rada je na temelju općih teoretskih odrednica Bildungsromana utvrditi razlike između muške i ženske varijante ove vrste romana, kao i pratiti razvoj Bildungsromana koji pišu žene: od njegovih početaka, pa sve do dvadesetog stoljeća, kada ova vrsta uslijed snažnih povijesnih, društvenih i kulturoloških promjena i modernističkih strujanja doživljava velike izmjene, a spisateljice su, možda i više nego prije, svjesne razvoja ženske ličnosti do granica koje i dalje određuje patrijarhalno društvo.

Ključne reči:

ženski Bildungsroman, buđenje do granica, modernizam, potlačenost.


Slavica Garonja Radovanac
Filološko-umetnički fakultet
Univerzitet u Kragujevcu

Roman Nove Jelene Dimitrijević kao paradigma tragične pobune žene u orijentalnom društvu

Rad razmatra roman Nove (1912) Jelene Dimitrijević i žensko pitanje, tj. položaj žene u orijentalnom društvu na prelazu dva veka. Kroz glavnu junakinju Fatmu, vaspitanu na zapadnoevropskim, prosvetiteljsko-sentimentalnim uzorima, autorka je sagledala aspekte položaja žene u zatvorenim društvima, a njenom pobunom najavljuju se i stvarne, revolucionarne promene, koje će se desiti u turskom društvu (Mladoturska revolucija). Po svojoj temi i njenoj obradi, ovaj srpski roman, sa početka 20. veka, zanimljiv je i u internacionalnim okvirima. 

Ključne reči:

žensko pitanje, Orijent, Evropa, pobuna, žrtva


Zorica Bečanović Nikolić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Paradoksi hibridnosti, orijentalizma (balkanizma) i subalternosti u romanu Nove Jelene Dimitrijević 

U ovom ogledu ispituje se hermeneutički potencijal postmodernih, postkolonijalnih pojmova hibridnost, orijentalizam (balkanizam) i subalternost za tumačenje romana Nove Jelene Dimitrijević. Pojmovi se posle kraćeg teorijskog obrazloženja uvode interpretaciju i pokazuju se kao podsticajno rezonantni. Tumačenje romana vodi ka zaključku da je Jelena Dimitrijević pojedine aspekte ovih fenomena prepoznala i izrazila u modernističkoj pripovednoj prozi znatno pre nego što su u okviru postkolonijalne teorije konceptualizovani.
Ključne reči:

Jelena Dimitrijević, hibridnost, orijentalizam, balkanizam, subalternost


Magdalena Koh
Univerzitet „Adam Mickijevič“
Poznanj (Poljcka)

Ima li pravo Konstantin Bruner? Rodni ili univerzalni pristup stvaralaštvu žena u esejistici Isidore Sekulić 

U radu se razmatra esejistički opus Isidore Sekulić u rodnom ključu. Prvo se pokazuje zašto je upravo esej idealna forma za spisateljke i zašto ga je Isidora tako rado koristila pišući o stranim i domaćim autorkama. Taj žanr pre svega daje određenu formalnu i tematsku nezavisnost, dozvoljava da se izraze sopstvene vizije i intelektualna ubeđenja, pomaže da se ulazi u polemike i izrazi poseban glas ženskog subjekta. U drugom delu teksta analiziraju se pojedini eseji koje je Isidora Sekulić posvetila problemu feminizma ili spisateljicama. Kao prvi se razmatra važan, mada do sada malo zapažen, esej iz 1911. Ima li pravo Konstantin Bruner? u kome Isidora polemiše sa tezama nemačkog filozofa na temu inferiornosti ženskog uma i predstavlja svoj zahtevni feminizam. Dalje, u tekstu se predstavljaju Isidorini eseji o stranim evropskim spisateljicama (Virdžiniji Vulf, Selmi Lagerlef, Fransoaz Sagan) u kojim esejistkinja primenjuje univerzalni pristup ženskoj književnosti. Na kraju se razmatraju eseji o domaćim autorkama (Danici D. Hristić, Danici Marković, Jeleni Dimitrijević, Jelisaveti Ibrovac, Milici Janković, Vidi J. Radović, Smilji Đaković i na kraju Milici Kosić Selem). Na tom esejističkom materijalu pokazuje se evolucija Isidorinog pristupa čitanju žena i njenog pomeranja od univerzalnog prema rodnom.

Ključne reči:

esej, rodni pristup, feminizam, Isidora Sekulić, stvaralaštvo


Biljana Dojčinović
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

„Živimo li mi samo u sadašnjosti?” O pokušaju stvaranja ženske kulturne zajednice u radu Jelice Belović Bernadžikovske

U tekstu je reč o radu književnice, etnografkinje i pedagoga Jelice Belović Bernadžikovske na samoafirmaciji i afirmaciji stvaralaštva savremenica. Njena nastojanja da rad žena u kulturi i javnoj sferi opiše i predstavi sagledana su u svetlu specifične ideje o kulturi koju izlaže u monografiji o vezu iz 1907. godine, i povezana sa radom i recepcijom savremenica predstavljenim u almanahu Srpkinja iz 1913. godine. 

Ključne reči:

Jelica Belović Bernadžikovska, vez, tekstil, kultura, spisateljke.


Ivana Pantelić
Institut za savremenu istoriju
Beograd

Neki aspekti položaja žena u Kraljevini Jugoslaviji 

U međuratnoj Jugoslaviji, pored, ranije formiranih, humanitarnih društava javljaju se i prve feminističke organizacije koje se zalažu za politička prava žena. O radu i organizovanju feminističkog pokreta u međuratnoj Jugoslaviji može da se govori počev od 1919. godine. Društva koja su baštinila feminističke ideje 1926. godine su se izdvojila od ženskih, posvećenih isključivo humanitarnom radu. Žene iz tih društava stvorile su novi savez u koji su mogla da se učlane isključivo društva Ženski pokret. Kraljevina Jugoslavija je u svom okviru imala šest različitih pravnih područja. Sve vreme trajanja ove države nije izvršeno ujednačenje građanskog prava. Ženska udruženja se sve vreme trajanja Kraljevine nastojala da se prava žena i muškaraca zakonski izjednače.

Ključne reči:

Feminizam, ženska udruženja, emancipacija, Kraljevina Jugoslavija


Slobodanka Peković
Institut za književnost i umetnost
Beograd

Da li odeća govori? Odeća kao izraz individualnosti spisateljki i ženski časopisi kao savetodavci i arbitri odevanja 

Rad je pokušaj da se preko časopisa za žene sa početka 20. veka i na primeru dve spisateljke, Jelene Dimitrijević, Isidore Sekulić, i nešto starije Milice Stojadinović Srpkinje, pokaže kako odevanje govori o socijalnom statusu, kulturnoj i društvenoj pripadnosti, i kako se uz pomoć odeće vrši diferencijacija ili identifikacija u društvu. Kada se posmatra odeća spisateljki ili kada se govori o onome šta one pišu o odevanju, uočava se da odeća pokazuje zavisnost, ropstvo ali i oslobađanje od društvenih normi. Iako odeća izražava i artikuliše rodne različitosti, ona je pre svega izraz individualnosti i pokušaj ličnosti da obeleži svoje mesto u društvu. S druge strane, tekstovi u časopisima pokazuju kako odeća ima socijalnu i kulturnu dimenziju i u vezi je sa podržavanjem nacionalnih osećanja i vrednosti.

Ključne reči:

odevanje i individualnost, Jelena Dimitrijević, Isidora Sekulić, ženski časopisi


Ana Kolarić
Filološki Fakultet
Univerzitet u Beogradu

„Žena, domaćica, majka. Od te tri reči zavisi ceo svet”:analiza časopisa Žena (1911-1921)

Na prostoru južne Ugarske i Kneževine Srbije kategorije poput emancipacije žena, „ženskog pitanja” i „ženskih prava” razmatraju se u drugoj polovini devetnaestog veka. Pod okriljem nacionalno-oslobodilačkog pokreta emancipacija žena se dovodi u tesnu vezu sa formiranjem srpske države i nacije. Ovaj rad predstavlja pokušaj da se osvetle različiti diskursi vezani za emancipaciju žena, „žensko pitanje” i „ženska prava” u časopisu Žena koji je izlazio u Novom Sadu, između 1911. i 1921. godine. Prvi deo rada pruža opštiji teorijski okvir za analizu ženskih časopisa na srpskom jeziku koji su objavljivani na početku 20. veka. Drugi deo rada posvećen je analizi konkretnih primera iz časopisa Žena.

Ključne reči:

emancipacija žena, „relacioni” i „individualistički” feminizam, formiranje nacije, ženski časopisi.


Svetlana Tomin
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Bibliografija radova o Jeleni Balšić (između 1366. i 1371–1443)

Ova bibliografija obuhvata članke, studije i knjige koje su posvećene značajnoj ličnosti srpske kulture petnaestog veka – vladarki i književnici Jeleni Balšić. Uneti su i romani, drame i drugi nenaučni spisi koji se bave njenim životom. Zabeležena su i izdanja njenih dela – pisama, ugovora s Venecijom, ktitorskog natpisa i testamenta. Uzeti su u obzir i tekstovi u kojima se ona samo pominje. Redosled je hronološki.  

Ključne reči:

Bibliografija, Srbija, petnaesti vek, vladarka, pisma


Gordana Đoković
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Mina Karadžić Vukomanović (1828-1894) -selektivna bibliografija-

U radu se posle kratke uvodne bibliografske studije navode i biografski podaci o Mini Karadžić-Vukomanović sa posebnim osvrtom na njeno književno stvaralaštvo. Najveći deo rada zauzima selektivna bibliografija podeljena na tri celine: Radovi Mine Karadžić-Vukomanović, Radovi o Mini Karadžić-Vukomanović i Neknjižna građa.

Ključne reči:

bibliografija, Mina Karadžić-Vukomanović


Dragana Grujić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Bibliografija Srpkinje

Uz kratku uvodnu belešku, u radu je dat popis članaka objavljenih u ilustrovanoj publikaciji Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas štampane 1913. godine u Sarajevu, u izdanju istaknutih srpskih književnica toga doba.

Ključne reči:

Srpkinja, Jelica Belović-Bernadžikovska, Zora Prica, Maga Magazinović, Darinka Bulja


In Search of Women Authors

An interview with Suzan van Dijk 
by Biljana Dojčinović and Magdalena Koch

Žarka Svirčev
Filološki Fakultet
Univerzitet u Beogradu

Ka istoriji srpske ženske književnosti

Žena u srpskoj književnosti / Slavica Garonja Radovanac. – Novi Sad : Dnevnik, 2010 (Novi Sad : Dnevnik). – 404 str. ; 21 cm. – (Edicija Legat ; knj. 7) ISBN 978-86-7966-032-9

Jelena Jović
Filološki Fakultet
Univerzitet u Beogradu

Srpska modernistička femina

„Kada sazremo kao kultura...”: Stvaralaštvo srpskih spisateljica na početku XX veka: kanon – žanr – rod = „...Kiedy dojrzejemy jako kultura...“ Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku: kanon – genre – gender / Magdalena Koch. – Acta Universitas Wratislaviensis No 2958. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007 – 318 str. ISBN 9788322928424


Milan Miljković
Institut za književnost i umetnost, Beograd

Rod će svi pisati

Teorije i politike roda: Rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope = Theories and Politics of Gender: Gender Identities in Literatures and Cultures of South-Eastern Europe / Tatjana Rosić, ur.; Marija Grujić – Godišnjak XXII, Serija C: Teorijska istraživanja, knj. 12 – Beograd: Institut za književnost i umetnost, 2008 (Beograd : Čigoja štampa). – IV, 446 str. ISBN 978-86-7095-145-7


Bogusław Bakuła
Adam Mickiewicz University
Poznań

The Body and/of Slavic theory

Slavica CLIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało. Agnieszka Matusiak, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Magdalena Koch, Ewa Komisaruk, Julia Rysicz, Anna Ursulenko (red.). ISBN: 978-83-229-3199-8. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, ss. 816.


Wolfgang Kaltenbrunner
Leiden University
Leiden, the Netherlands

The Playful Epistemology of Digital Representation

Speclab: Digital Aesthetics and Projects in Speculative Computing / Johanna Drucker. – Chicago and London: University of Chicago Press, 2009. 241 p. ISBN-13:978-0-226-16508-0.  


International female networks

Belgrade Workshop of COST Action IS 0901, Women Writers in History

Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 14. do 16. aprila 2011, održan je međunarodni skup, radionica COST akcije IS0901, Women Writers in History, www.costwwih.net pod nazivom Međunarodne ženske mreže (International Female Networks). Skupu je prethodio sastanak upravnog odbora (Management Committee), održan u sredu, 13. aprila, takođe na Filološkom fakultetu u Beogradu.U radionici je učestvovalo 25 gostiju sa univerziteta i instituta širom Evrope, kao i 15 stalnih članica COST akcije IS0901 za Srbiju, odnosno, sa projekta Ministarstva za obrazovanje i nauku Republike Srbije broj 178029, pod nazivom Knjiženstvo - teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.


Međunarodne ženske mreže

Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 14. do 16. aprila 2011, održan je međunarodni skup, radionica COST akcije IS0901, Women Writers in History, www.costwwih.net pod nazivom Međunarodne ženske mreže (International Female Networks). Skupu je prethodio sastanak upravnog odbora (Management Committee), održan u sredu, 13. aprila, takođe na Filološkom fakultetu u Beogradu.