Navigacija

Prenos autorskih prava

Knjiženstvo ISSN2217-7809 (Online)

Autorska prava na (naslov rada):

…………………………………….………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………..

(u daljem tekstu rukopis)

autora:

…………………………………….……………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………………………...

(u daljem tekstu autor(i))

prenose se na Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, izdavača časopisa Knjiženstvo (u daljem tekstu izdavač i časopis), pošto je članak prihvaćen za objavljivanje. U slučaju da rukopis ne bude prihvaćen za štampu u časopisu, autori zadržavaju sva prava.

Autori ovim dokumentom garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos i da nije objavljen ranije; da se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu; da su njegovo objavljivanje odobrili svi koautori, ako ih ima, kao i da je dobijeno prećutno ili eksplicitno odobrenje od strane nadležnih tela institucije u kojoj je istraživanje obavljeno. Autor garantuju i da rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih. Autori članka nemaju sukob interesa koji bi mogao da dovede u pitanje njegov integritet i verodostojnost rezultata koji su u njemu objavljeni. Ako su u rad uključeni sadržaji zaštićeni autorskim pravima, autori garantuju da su pribavili pisanu dozvolu za njihovo korišćenje od nosilaca autorskih prava. Ako se u rukopisu koriste detalji ili slike osoba, predmeta istraživanja ili drugih lica, to je učinjeno uz njihovu saglasnost koja je dobijena u skladu sa zakonom i Uređivačkom politikom.

Autorska prava za ovaj članak se prenose na izdavača. Autor sa kojim se vrši korespondencija (u daljem tekstu ovlašćeni autor) garantuje da je ovlašćen da izvrši prenos autorskih prava na izdavača.

Potpisivanjem ovog ugovora, ovlašćeni autor prenosi na izdavača sledeća prava na rukopis, uključujući i dodatne materijale, i sve delove, izvode ili elemente rukopisa:

  • pravo da reprodukuje i distribuira rukopis u štampanom obliku;
  • pravo na štampanje probnih primeraka, reprint i specijalnih izdanja rukopisa
  • pravo da rukopis prevede na druge jezike;
  • pravo da rukopis reprodukuje i distribuira elektronski ili optički koristeći sve nosioce podataka ili medija za pohranjivanje, a naročito u mašinski čitljivoj/digitalizovanoj formi na nosačima podataka kao što su hard disk, CD- ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), mini disk, trake sa podacima, i pravo da reprodukuje i distribuira rukopis sa tih prenosnika podataka;
  • pravo da sačuva rukopis u bazama podataka, uključujući i onlajn baze podataka, kao i pravo prenosa rukopisa u svim tehničkim sistemima i režimima;
  • pravo da rukopis učini dostupnim javnosti ili zatvorenim grupama korisnika na osnovu pojedinačnih zahteva za upotrebu na monitoru ili drugim čitačima (uključujući i čitače elektronskih knjiga), i u štampanoj formi za korisnike, bilo putem interneta, onlajn servisa, ili putem internih ili eksternih mreža.

Izdavač zadržava sva prava, te se rukopis ili njegovi delovi ne smeju koristiti bez pisane saglasnosti izdavača.

Časopis omogućava autorima da objavljenu verziju rukopisa u PDF formatu deponuju u institucionalni repozitorijum i/ili nekomercijalne baze podataka ili da ga objave na ličnim veb stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežama za naučnike, kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.) ili na sajtu institucije u kojoj su zaposleni najranije pola godine nakon objavljivanja u časopisu. Pri tome se moraju navesti izdavač, kao nosilac autorskih prava, i izvor rukopisa (kompletni bibliografski podaci).

Autori zadržavaju sva prava u vezi sa rukopisom, a časopisu daju pravo da objavi i distribuira rad i da bude citiran kao njegov prvi izdavač (Creative Commons Attribution-­NonCommercial-­NoDerivs 4.0 International (CC BY-­NC-­ND 4.0). Autori na časopis ne prenose prava u vezi sa patentima, žigovima ili drugim oblicima intelektualne svojine.

Pravo korišćenja

Izdavač će objavljeni članak zaštiti licencom (Creative Commons Attribution-NonCommercial-­NoDerivs 4.0 International (CC BY-­NC-­ND 4.0) na internetskoj platformi časopisa. Detaljne informacije o licenci nalaze se na adresi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Članak će biti objavljen u režimu otvorenog pristupa.

Informacija o autorskim pravima

Izdavač je dužan da prilikom objavljivanja i distribucije članka navede odgovarajuću informaciju o autorskim pravima.

Autori se obavezuju da će odmah nakon prijema proveriti tekst, ispraviti eventualne štamparske greške i odobriti objavljivanje ispravljene verzije rukopisa.

Ovlašćeni autor se obavezuje da o svim gore navedenim odredbama obavesti sve koautore.

_______________________________________________________________

Potpis ovlašćenog autora                                              Datum

_______________________________________________________________

Ime ovlašćenog autor

_______________________________________________________________

Institucija