Navigacija

Izjava autora

Ovim potvrđujem da sam upoznat/a sa uputstvima za autore i obavezama autora definisanim u Uređivačkoj politici časopisa, te da sam ih se pridržavao/la prilikom pripreme članka. Upoznat/a sam i sa politikom časopisa u vezi sa povlačenjem već objavljenih radova.

• Rukopis koji sam poslao/la časopisu Knjiženstvo predstavlja originalan rad koji su napisali navedeni autori i koji nije objavljen ranije, na nekom drugom mestu.
• Rukopis se ne razmatra za objavljivanje na drugom mestu i nije istovremeno poslat na recenziju u druge časopise.
• Proverio/la sam i odobrio/la sam verziju rukopisa koja je poslata Knjiženstvu.
• Članak ne sadrži tvrdnje koje bi se mogle smatrati klevetom ili bilo kakve nezakonite tvrdnje i ne sadrži materijal koji na bilo koji način ugrožava lična ili vlasnička prava fizičkih ili pravnih lica.
• Autori članka nemaju sukob interesa koji bi mogao da dovede u pitanje njegov integritet i verodostojnost rezultata koji su u njemu objavljeni.
• Dobio/la sam saglasnost od nosilaca autorskih prava za korišćenje svih izvoda iz dela zaštićenih autorskim pravima i drugih materijala zaštićenih autorskim pravima koji su korišćeni u rukopisu i naveo/la sam ili naveli smo izvore u rukopisu.
• Ako se u rukopisu koriste detalji ili slike osoba, predmeta istraživanja ili drugih lica, to je učinjeno uz njihovu saglasnost koja je dobijena u skladu sa zakonom i Uređivačkom politikom.

Ako ima više od jednog autora, onda autor zadužen za korespondenciju potpisuje u ime ostalih autora:

• Obavestio/la sam sve koautore o uslovima ovog ugovora. Koautori znaju da ću potpisati ovaj ugovor u njihovo ime i sa time su saglasni._____________________
Potpis

_____________________
Datum