Navigacija

Dragana Grujić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

UDK: 014.3 Srpkinja

Stručni članak

Bibliografija Srpkinje

Uz kratku uvodnu belešku, u radu je dat popis članaka objavljenih u ilustrovanoj publikaciji Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas štampane 1913. godine u Sarajevu, u izdanju istaknutih srpskih književnica toga doba.

Ključne reči:

Srpkinja, Jelica Belović-Bernadžikovska, Zora Prica, Maga Magazinović, Darinka Bulja

Evropski talas emancipacije i obrazovanja žena u 19. i početkom 20. veka nije mimoišao ni Kraljevinu Srbiju. U tom periodu pojavila se publikacija Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas, u izdanju srpskih književnica Jelice Belović-Bernadžikovske, Zore Price, Mage Magazinović i Darinke Bulje koje su činile urednički odbor. Publikaciju je izdala Dobrotvorna zadruga Srpkinja u Irigu, a štampana je u Sarajevu u štampariji Pijuković i drug 1913. godine. Saradnici u Srpkinji su, osim Arkadija Varađanina i Stevana Radića koji se često nazivaju „prijateljima ženskog obrazovanja“, istaknute žene toga doba – Vladislava Politova, Danica Marković, Danica Bandić, Zorka Hovorka-Kalić, Zorka S. Lazić, Zorka Janković, Jelena Dimitrijević, Jela Spasić, Julka Srdić-Popović, Katarina Holec, Mileva Simić, Milka Aleksić-Grgurova, Olga Kernic-Peleš, Savka Subotić i Cveta Bingulac. U želji da doprinesu kulturnom napretku, intelektualnom buđenju žena, kao i da prikažu rad srpske žene, na izložbi u Pragu 1910. godine rodila se ideja o izdavanju ovakve knjige. Poput Alekse Šantića koji je 1906. godine Savki Subotić posvetio pesmu Majci svoga naroda, i prve srpske književniceposvetile su Srpkinju ovoj „odličnoj gospođi“, istaknutoj predvodnici ženskog pokreta među Srbima, borcu za kulturni i nacionalni preporod naših žena u zemlji i njihovoj promociji u svetu. Savka Subotić je ovo zaslužila i osnivanjem prvih srpskih viših devojačkih škola, poput Srpske više devojačke škola osnovane u Pančevu 1874. godine.

Poseban značaj publikacije ogleda se u delu Zaslužne žene na peru koje, podeljeno na četiri celine: „Saradnice književnih društava“, „Urednice“, „Doktorke i profesorke“, „Pesnikinje“, „Pripovedačice“ i „Učiteljice“, donosi po prvi put biografske podatke o književnicama i značajnim ženama.

Cela publikacija (ukupno 127 strana) ilustrovana je kao svojevrstan album ručnih radova: prikazane su narodne nošnje i vezovi iz Srbije, Vojvodine, Crne Gore, Dalmacije, Bosne i Hercegovine.

Bibliografija Srpkinje obuhvata 79 bibliografskih jedinica, opisanih devisu, azbučno raspoređenih. Pojedini tekstovi potpisani su inicijalima, koji su u uglastim zagradama razrešeni, što je posebno izraženo u poglavlju Zaslužne žene na peru. Međutim, postoje tri inicijala koja nisu razrešena VJ. P. i N. P. Inicijali ne odgovaraju nijednoj osobi iz kruga Saradnici i Urednički odbor, te nije bilo moguće utvrditi o kome je reč. Tekstovi bez potpisa vode se na naslov, mada se pretpostavlja da je autor tih tekstova Jelica Belović-Bernadžikovska, koja je predvodila redakciju i čijom je zaslugom knjiga štampana u Sarajevu. S obzirom na period kada je Srpkinja nastala i na tada postojeće odnose, književnice su potpisivane na različite načine (na primer: Maga Magazinovićeva – Maga Magazinović). Odrednicu čini prihvaćeno prezime i ime, dok se u bibliografskom opisu navodi kako se sama autorka potpisala. Ispod svakog opisa navedena je kategorija i potkategorija članka, kao i UDK broj. Sve bibliografske jedinice unete su i pretražive u elektronskom Uzajamnom katalogu COBISS.SR.

Prateći elementi bibliografije, radi lakšeg pregleda, jesu registar naslova, autora i predmetni registar.

 

 1
ALEKSIĆ-Grgurov, Milka
Pripovedačice : Milka K. Aleksić-Grgurova / [Milka Aleksić-Grgurov]. – Autobiografija. - Str. 57-59. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Aleksić-Grgurov M. 
COBISS.SR-ID 522688404 

 2
BANDIĆ, Danica 
Razgovor sa muzom : (Jedno ćeretanje) / Danica Bandić. - Str. 83-84. 
Književnost / Kratka priča

82 
COBISS.SR-ID 522701972 

 3
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Doktorke i profesoreke : Dr. Vladislava (Beba) Politova / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Slika V. Polit. - Str. 50-51. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Polit V. 
COBISS.SR-ID 522674580

 4
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Doktorke i profesoreke : Dr. Zora Prica / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Slika Z. Price. - Str. 46-48. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Prica Z. 
COBISS.SR-ID 522673812 

 5
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Doktorke i profesoreke : Isidora Sekulićeva / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Str. 43-45. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Sekulić I. 
COBISS.SR-ID 522673300 

 6
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Doktorke i profesoreke : Maga Magazinovićeva / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Slika M. Magazinović. - Str. 49-50. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Magazinović M. 
COBISS.SR-ID 522674324 

 7
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Pesnikinje : Anica Savićeva / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Str. 56-57. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Savić A. 
COBISS.SR-ID 522676372 

 8
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Pesnikinje : Milica Vlatkovićeva Hipatija / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Str. 55. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Vlatković M. 
COBISS.SR-ID 522676116

 9
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Prijatelji ženskog obrazovanja : Arkadije Varađanin / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Slike: A. Varađanina; Z. Hovorke; P. Pinterovićeve; M. Preradović. - Str. 23-26.
Biografija

82 Varađanin A. 
COBISS.SR-ID 522656148

 10
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Pripovedačice : Danica Bandićka / [Jelica] B. [Bernadžikovska] B. [Belović]. - Str. 59.
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Bandić D. 
COBISS.SR-ID 522688148 

 11
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Pripovedačice : Zorka (Mira) Janković / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Str. 64. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Janković Z. 
COBISS.SR-ID 522689172 

 12
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Pripovedačice : [Jelena Dimitrijevićka] / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Str. 59-62. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Dimitrijević J. 
COBISS.SR-ID 522688660

 13
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Pripovedačice : Jelena Ostojićeva / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Str. 66. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Ostojić J. 
COBISS.SR-ID 522690196 

 14
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Pripovedačice : Julka Popović-Srdić / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Str. 65. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Popović-Srdić J. 
COBISS.SR-ID 522689428

 15
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Pripovedačice : Ljubica J. Popara / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Str. 66.
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Lj. Popara 
COBISS.SR-ID 522690452

 16
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Saradnice književnih društava : Darinka Bulja / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Slika D. Bulje. - Str. 32-35. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Bulja D. 
COBISS.SR-ID 522668948 

 17
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Srpska maramica / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Ilustr. - Str. 103-115. 
Kultura / Etnografija

746 
COBISS.SR-ID 522706068 

 18
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Urednice : Milica Jaše Tomića / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Slika M. Tomić. - Str. 35. 
Žensko pitanje / Biografija žena<

929 Tomić M. 
COBISS.SR-ID 522669204

 19
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica 
Urednice : Stoja Kašikovićka / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Str. 38-39. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Kašiković S. 
COBISS.SR-ID 522670228

 20
BELOVIĆ-Bernadžikovska, Jelica
 

Učiteljice : Jelisaveta Pavlović / [Jelica] B. [Belović] B. [Bernadžikovska]. - Slika J. Pavlović. - Sadrži spisak učiteljica Bešlić Isidora; Berić Danica; Bikar Ilka; Gavrilović Cveta; Glibonjska Milana; Živkovićeva Sofija; Jeremićeva Zora; Jojkić Vida; Maksimčeva-Putnikova Danica; Kešanska Anđelija; Letić Vukosava; Košić Mileva; Lukić Jelena; Ljubibratić Mara; Malateška Milica; Manojlović Olga; Mišić Vukosava; Toštić Angelina; Ćirilova Milana; Popović-Koturova Katica; Tošović Sofija; Tošić Anka; Ćosić Dana; Šimić Vukosava; Unterajner Dara. - Str. 74.

Žensko pitanje / Biografija žena

74 
COBISS.SR-ID 522695060 

 21
BINGULAC, Cveta 
Srpkinja u ratu / Cveta Bingulac. - Pesma. - Str. 91. 
Književnost / Poezija

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522703252

 22
BINGULAC, Cveta 
Srpska majka / Cveta Bingulac. - Str. 95-97. 

37.018.1 
COBISS.SR-ID 522704532 

 23
BULJA, Darinka 
Doktorke i profesorke : Dr. Kornelija Rakićeva / D. [Darinka] B. [Bulja]. - Str. 48. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Rakić K. 
COBISS.SR-ID 522674068

 24
BULJA, Darinka 
Kulturne ustanove Srpkinja / Darinka Bulja. - Slike: D. Ivanić, V. Mišić. - Str. 98-100. 
Žensko pitanje / Emancipacija

061
COBISS.SR-ID 522705300 

 25
BULJA, Darinka 
Naše žene i muzika / Darinka Bulja. - Slika V. Vulko-Varađanin. - Str. 77-78. 
Žensko pitanje / Biografija žena

78 
COBISS.SR-ID 522700948

 26
BULJA, Darinka 
Srpska majka / Darinka Bulja. - Str. 95. 
Proza / Kratka priča

82 
COBISS.SR-ID 522704276 

 27
BULJA, Darinka 
Urednice : Zorka Sime L. Lazića / D. [Darinka] B. [Bulja]. - Slika Z. Lazić. - Str. 39-43. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Lazić Z. 
COBISS.SR-ID 522670484

28
V. 
Pesnikinje : "Kaćuna" (Kaja Vukovićeva) / V. - Str. 56.
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Vuković K. 
COBISS.SR-ID 522778516

29
Prijatelji ženskog obrazovanja : Stevan Radić / A. [Arkadije] V. [Varađanin]. - Slika S. Radića. - Str. 26-28. 
Biografija

82 Radić S. 
COBISS.SR-ID 522656404

 30
VARAĐANIN, Arkadije 
Saradnice književnih društava : Jelica Belović-Bernadžikovska / A. [Arkadije] V. [Varađanin]. - Str. 31-32. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Belović J.
COBISS.SR-ID 522668436

 31
VARAĐANIN, Arkadije 
Saradnice književnih društava : Savka Subotić / A. [Arkadije] V. [Varađanin]. - Slika S. Subotić. - Str. 28-29. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Subotić S.
COBISS.SR-ID 522667156 

 32
VARAĐANIN, Arkadije 
Urednice : Zorka Hovorkova / A. [Arkadije] V. [Varađanin]. - Str. 35-36. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Hovorkova Z. 
COBISS.SR-ID 522669460

 33
VARAĐANIN, Arkadije 
Učiteljice : Darinka Nerandžić-Brašovanova / A. [Arkadije] V. [Varađanin]. - Str. 73. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Nerandžić-Brašovan D.
COBISS.SR-ID 522693780

 34
VARAĐANIN, Arkadije 
Učiteljice : Mileva Simićeva / A. [Arkadije] V. [Varađanin]. - Str. 67-69. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Simić M. 
COBISS.SR-ID 522690964

35
DIMITRIJEVIĆ, Jelena 
Žena / Jelena Dimitrijevićka. - Pesma. - Str. 75.
Književnost / Poezija

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522695572

36
ŽENE i književnost Spisak srpskih književnica (po "Srpkinji" iz 1897.). - Str. 15-22. 
Žensko pitanje / Ženske društvene uloge
Žensko pitanje / Žene i profesionalni život

82 
COBISS.SR-ID 522666644

37
[IMA još pripovedačica...]. - Str. 64-65. 
Žensko pitanje / Žene i profesionalni život

82 
COBISS.SR-ID 522780052

38
J., P. 
Pesnikinje : Julka Jovica-Stratimirović / J. P. - Str. 52. 

 • Žensko pitanje / Biografija žena

929 Stratimirović J. 
COBISS.SR-ID 522675348

39
JANKOVIĆ, Zorka 
Pesnikinje : Milena Miladinović / Zorka Janković. - Str. 52-53. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Miladinović M. 
COBISS.SR-ID 522675604

40
JANKOVIĆ, Zorka 
Pred spomenikom Milice Stojadinovićeve-Srpkinje / Zorka Janković. - Pesma. - Str. 90. 
Književnost / Poezija

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522702996

41
KERNIC-Peleševa, Olga 
Svetoj sjeni Milice Srpkinje / Olga Kernic-Peleševa. - Slika O. Kernic-Peleševe. - Str. 90-91. 
Književnost / Proza (kratka priča)

82 
COBISS.SR-ID 522703508

42
LAZIĆ, Zorka 
[Mojoj deci] / Zorka Lazića. - Odlomak iz istoimene pesme. - Str. 97. 
Književnost / Poezija

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522704788

43
MAGAZINOVIĆ, Maga 
Pesnikinje : Danica Markovićka-Tatićeva / M. [Maga] M. [Magazinović]. - Str. 51-52.
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Marković D. 
COBISS.SR-ID 522674836

44
MAGAZINOVIĆ, Maga 
Pesnikinje : Kristina Ristićeva / M. [Maga] M. [Magazinović]. - Str. 52. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Ristić K. 
COBISS.SR-ID 522675092

45
MAGAZINOVIĆ, Maga 
Ritmička gimnastika / Maga Magazinovićeva. - Str. 79-81. 

792.8 
COBISS.SR-ID 522701204

46
MAGAZINOVIĆ, Maga 
Učiteljice : Kosara Cvetkovićeva / Maga Magazinovićeva. - Slika K. Cvetković. - Str. 71. 
Žensko pitanje / Biografija žena


929 Cvetković K. 
COBISS.SR-ID 522692244

47
MAGAZINOVIĆ, Maga 
Učiteljice : Stanka Glišićeva / Maga Magazinovićeva. - Str. 70-71. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Glišić S. 
COBISS.SR-ID 522691732

48
MARKOVIĆ, Danica 
Savremena ispovest / Danica Marković. - Pesma. - Str. 83. 
Književnost / Poezija

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522695828

49
N., P. 
Saradnice književnih društava : Jelena Dimitrijevićka / N. P. - Slika J. Dimitrijević. - Str. 29-30. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Dimitrijević J. 
COBISS.SR-ID 522667668

50
PESNIKINJE : Jela Spasićka. - Str. 53-55. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Spasić J. 
COBISS.SR-ID 522675860

51
POPARA, Lj. J. 
Mati - Crnogorka / Lj. J. Popara ; prevod I. Švarcove. - Pesma. - Str. 98. 
Književnost / Poezija

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522705044

52
PRIPOVEDAČICE : Viktorija Jugović-Risaković. - Str. 65. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Jugović-Risaković V. 
COBISS.SR-ID 522689684 


 53
PRIPOVEDAČICE : Đena Vojnović. - Str. 66. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Vojnović Đ. 
COBISS.SR-ID 522689940

54
PRICA, Zora 
Doktorke i profesorke : Darinka Nikolićeva / Z. [Zora] P. [Prica]. - Str. 45. 
Žensko pitanje / Biografija žena


929 Nikolić D. 
COBISS.SR-ID 522673556

55
PRICA, Zora 
Doktorke i profesorke : Dr. Draga Ljočić / Z. [Zora] Prica. - Slika D. Ljočić. - Str. 43. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Ljočić D. 
COBISS.SR-ID 522673044

56
PRICA, Zora 
Naše žensko obrazovanje / Zora Prica. - Str. 75-77. 
Obrazovanje / srednja škola

37 
COBISS.SR-ID 522696084

57
PRICA, Zora 
Umetnice : (slikarstvo, arhitektura) / Zora Prica. - Slike B. Vukanović, C. Načić, M. Janković. - Str. 81-83. 
Žensko pitanje / Biografija žena
Žensko pitanje / Žene i profesionalni život


COBISS.SR-ID 522701716

58
[PROFESOR na beogradskom univerzitetu...]. - Predavanje Tihomira Đorđevića o "srpskim ženama". - Str. 89. Žensko pitanje / Antiemancipacija

316.66 
COBISS.SR-ID 522780308

59
RADIĆ, Stevan 
O Milici Stojadinović-Srpkinji / Stevan Radić. - Slika Milice Stojadinović-Srpkinje. - Str. 7-14. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Stojadinović M. 
COBISS.SR-ID 522666388

60
SAVIĆ, J. 
[Srpske javne radnice...] / J. Savić. - Str. 48.
Žensko pitanje / Antiemancipacija
Žensko pitanje / Žene i profesionalni život

82.01 
COBISS.SR-ID 522778004

61
SAVIĆ, J. 
Urednice : Katarina Holecova / J. Savić. - Slika K. Holecove. - Str. 37-38. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Holecova K. 
COBISS.SR-ID 522669716

 62
SIMIĆ, Mileva 
Prvi i poslednji dan sa Milicom-Srpkinjom / Mileva Simićeva. - Str. 86-87. 
Književnost / Proza (kratka priča)

37.018.1 
COBISS.SR-ID 522702228

63
SPASIĆ, Jelena 
Ratar / Jelena Spasić. – Pesma. - Str. 103. 
Književnost / Poezija

821.163.41-1 
COBISS.SR-ID 522705812

 64
SRDIĆ-Popović, Julka 
O ženskim knjigama / Julka Srdić-Popović. - Str. 115-124. 
Književnost / Kritika

821.163.41.09 
COBISS.SR-ID 522712724

 65
SRDIĆ-Popović, Julka 
O kultu mrtvih kod Srba / Julka Srdić-Popović. - Str. 100-103.
Kultura / Etnografija

398.3(=163.41):2-186 
COBISS.SR-ID 522705556 

 66
SRDIĆ-Popović, Julka 
Pripovedačice : Delfa Ivanić / J. [Julka] S. [Srdić] P. [Popović]. - Str. 62-63.
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Ivanić D. 
COBISS.SR-ID 522688916

 67
SRDIĆ-Popović, Julka 
Srpkinje dobrotvorke / Julka Srdić-Popović. - Str. 87-89. 
Žensko pitanje / Ženski pokreti
Žensko pitanje / Ženske društvene uloge

061 
COBISS.SR-ID 522702484

 68
SRDIĆ-Popović, Julka 
Učiteljice : Cveta Bingulčeva / J. [Julka] Srdić P. [Popović]. - Str. 71-72.
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Bingulac C. 
COBISS.SR-ID 522692756

 69
SUBOTIĆ, Savka 
"Srpska žena" u Pragu / Savka Subotić. - Str. 5-6. 
Kultura / Etnografija

069 
39 
COBISS.SR-ID 522666132

 70
SUBOTIĆ, Savka 
Srpska majka / Savka Subotić. - Str. 94.

82 
COBISS.SR-ID 522703764

 71
UČITELJICE : Katica A. Krajićeva. - Slika K. Krajić. - Str. 73. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Krajić K. 
COBISS.SR-ID 522694036

 72
UČITELJICE : Mitra Moračina. - Str. 72. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Morača M. 
COBISS.SR-ID 522693012

 73
HOVORKA, Zorka 
Narodne nošnje / Zorka Hovorka. - Str. 85. 
Kultura / Etnografija

391 
COBISS.SR-ID 522701460

 74
HOVORKA, Zorka 
Srpska majka / Zorka Hovorka. - Str. 94. 
Književnost / Proza (kratka priča)

82 
COBISS.SR-ID 522704020

 75
HOLECOVA, Katarina 
Učiteljice : Persida Pinterovićeva / Katarina Holecova. - Str. 70.
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Pinterović P. 
COBISS.SR-ID 522691476

 76
CVETKOVIĆ, Kosara 
Učiteljice : Katarina M. Milovuk / Kosara Cvetkovićeva. - Slika K. Milovuk. - Str. 69-70.
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Milovuk K. 
COBISS.SR-ID 522691220

 77
CVETKOVIĆ, Kosara 
Učiteljice : Mileva Sv. Vulovićka / K. [Kosara] Cvetkovićeva. - Str. 73. 
Žensko pitanje / Biografija žena

929 Vulović M. 
COBISS.SR-ID 522693268

 

REGISTAR NASLOVA

 • Doktorke i profesoreke 3 , 4 , 5 , 6
 • Doktorke i profesorke 23 , 55 , 56
 • Žena 35
 • Žene i književnost 37
 • [Ima još pripovedačica...] 38
 • Kulturne ustanove Srpkinja 24
 • Mati - Crnogorka 52
 • [Mojoj deci] 43
 • Narodne nošnje 75
 • Naše žene i muzika 25
 • Naše žensko obrazovanje 57
 • O ženskim knjigama 65
 • O kultu mrtvih kod Srba 66
 • O Milici Stojadinović-Srpkinji 60
 • Pesnikinje 7 , 8 , 28 , 39 , 40 , 44 , 45 , 51
 • Prvi i poslednji dan sa Milicom-Srpkinjom 63
 • Pred spomenikom Milice Stojadinovićeve-Srpkinje 41
 • Prijatelji ženskog obrazovanja 9 , 29
 • Pripovedačice 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 53 , 54 , 67
 • [Profesor na beogradskom univerzitetu...] 59
 • Razgovor sa muzom 2
 • Ratar 64
 • Ritmička gimnastika 46
 • Savremena ispovest 49
 • Saradnice književnih društava 16 , 30 , 31 , 50
 • Svetoj sjeni Milice Srpkinje 42
 • Srpkinja u ratu 21
 • Srpkinje dobrotvorke 68
 • "Srpska žena" u Pragu 71
 • Srpska kritika 70
 • Srpska majka 22 , 26 , 72 , 76
 • Srpska maramica 17
 • [Srpske javne radnice...] 61
 • Umetnice 58
 • Urednice 18 , 19 , 27 , 32 , 62
 • Učiteljice 20 , 33 , 34 , 47 , 48 , 69 , 73 , 74 , 77 , 78 , 79


IMENSKI REGISTAR

 • Aleksić-Grgurov, Milka 1
 • Bandić, Danica 2
 • Belović-Bernadžikovska, Jelica 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 1718 , 19 , 20
 • Bernadžikovska, Jelica Belović- vidi Belović-Bernadžikovska, Jelica
 • Bingulac, Cveta 21 , 22
 • Bulja, Darinka 23 , 24 , 25 , 26 , 27
 • V. 28
 • Varađanin, Arkadije 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34
 • Grgurov, Milka Aleksić- vidi Aleksić-Grgurov, Milka
 • Dimitrijević, Jelena 35
 • J., P. 39
 • Janković, Zorka 40 , 41
 • Kernic-Peleševa, Olga 42
 • Lazić, Zorka 43
 • Magazinović, Maga 44 , 4546 , 47 , 48
 • Magazinović, Magdalena vidi Magazinović, Maga
 • Marković, Danica 49
 • N., P. 50
 • Peleševa, Olga Kernic- vidi Kernic-Peleševa, Olga
 • Popara, Lj. J. 52
 • Popović, Julka Srdić- vidi Srdić-Popović, Julka
 • Prica, Zora 55 , 56 , 57 , 58
 • Radić, Stevan 60
 • Savić, J. 61 , 62
 • Simić, Mileva 63
 • Spasić, Jelena 64
 • Srdić-Popović, Julka 65 , 66 , 67 , 68 , 69
 • Subotić, Savka 71 , 72
 • Hovorka, Zorka 75 , 76
 • Holecova, Katarina 77
 • Cvetković, Kosara 78 , 79
 • Švarcova, I. (prevodilac) 52


PREDMETNI REGISTAR

 • Aleksić-Grgurov, Milka 1
 • Balet 46
 • Bandić, Danica 10 , 65
 • Belović-Bernadžikovska, Jelica 30 , 65
 • Bernadžikovska, Jelica Belović- vidi Belović-Bernadžikovska, Jelica
 • Bingulac, Cveta 69
 • Bulja, Darinka 16 , 65
 • Varađanin, Arkadije 9
 • Vaspitanje 63
  • - Porodica 22
 • Vlatković-Hipatija, Milica 8
 • Vojnović, Đena 54
 • Vukanović, Beta 58
 • Vuković, Kaja 28
 • Vulko-Varađanin, Vida 25
 • Vulović, Mileva 79
 • Glišić, Stanka 48
 • Dimitrijević, Jelena 12 , 50
 • Dimitrijević, Jelena - "Nove" 65
 • Dobrotvorna društva - Srpkinje - 19.v. 68
 • Dokić, Jelena 25
 • Žene - Društveni položaj - Srbija 36
    • - 1911. 59
    • - Obrazovanje - Srbija – 19. v. 57
 • žene pisci vidi Književnice
 • Ivanić, Delfa 65 , 67
 • Ivanović, Katarina 58
 • Janković, Zorka 11
 • Janković, Zorka - "Žensko pitanje" 65
 • Janković, Maša 58
 • Jugović-Risaković, Viktorija 53
 • Kašiković, Stoja 19
 • Književna kritika 70
 • Književnice 61
  • - Srbija 38
   • - 19 v. 37
  • - Hrvatska 38
 • Kovačević, Olga 25
 • Krajić, Katica 73
 • Kult mrtvih - Srbi 66
 • Kulturne ustanove - Žene - Srbija - 19-20 v. 24
 • Lazić, Zorka 27
 • Ljočić, Draga 56
 • Magazinović, Maga 6
 • Marković, Danica 44
 • Miladinović, Milena 40
 • Milica, Tomić 38
 • Milovuk, Katarina 78
 • Morača, Mitra 74
 • Muzika - Srbija - 19v 25
 • Narodne nošnje 75
 • Narodni običaji - Srbija 66
 • Načić, Caja 58
 • Nerandžić-Brašovan, Darinka 33
 • Nikolić, Darinka 55
 • "O srpskim ženama" - Kritika 59
 • Olga, Kernic-Peleš 38
 • Ostojić, Jelena 13
 • Pavlović, Jelisaveta 20
 • Pavlović, Milan 20
 • Petrović, Nadežda 58
 • Pinterović, Persida 77
 • Polit, Vladislava 3
 • Popara, Ljubca 15
 • Popović-Srdić, Julka 14
 • Preradović, Milica 25
 • Prica, Zora 4
 • Radić, Stevan 29
 • Rakić, Kornelija 23
 • Ristić, Kristina 45
 • Ritmička gimnastika 46
 • Ručni rad 17
 • Savić, Anica 7
 • Sekulić, Isidora 5
 • Sekulić, Isidora - "Saputnici" 65
 • Simić, Mileva 34
 • Sofija, Rupić-Pletikosić 38
 • Spasić, Jela 51
 • "Srpska žena" 71
 • Stojadinović, Milica Srpkinja 60 , 63
 • Stratimirović, Julka 39
 • Subotić, Savka 31
 • Teodorović, Poleksija 58
 • Tomić, Milica 18
 • Umetnice - Slikarstvo - Arhitektura 58
 • Hovorkova, Zorka 32
 • Holecova, Katarina 62
 • Cvetković, Kosara 47

[1] Ovaj rad je nastao u okviru projekta br. 178029 Ministarstva za prosvetu i nauku Srbije, Knjiženstvo, teorija i istorija književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Dragana Grujić
Faculty of Philology,
University of Belgrade

UDC: 014.3 Srpkinja

Professional article

Bibliography of Srpkinja

In addition to a brief introductory study, this paper presents a list of articles published in an illustrated publication Srpkinja: njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas, which was published in Sarajevo in 1913 by prominent Serbian female writers of the time.
Keywords:

Srpkinja, Jelica Belović-Bernadžikovska, Zora Prica, Maga Magazinović, Darinka Bulja

Na početak stranice