Navigacija

Uređivačka politika

Časopis Knjiženstvo posvećen je temama iz oblasti književnosti, studija roda i kulture.

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu izdao je prvi broj časopisa 2011. godine. Od tada časopis izlazi u kontinuitetu, jednom godišnje. Časopis je pokrenut u okviru istraživačkog projektaKnjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 2011. godine. Časopis ima naučni status (M53).

Časopis Knjiženstvo objavljuje originalne, prethodno neobjavljene radove: originalne naučne, stručne i pregledne radove, prikaze knjiga, bibliografije...

Radovi moraju biti napisani na srpskom ili engleskom jeziku, sa rezimeima na engleskom (za radove na srpskom), odnosno srpskom jeziku (za radove na engleskom). Radovi mogu biti napisani i na drugim evropskim jezicima: nemačkom, francuskom, italijanskom...

POSTUPAK RECENZIJE

Primljeni radovi podležu anonimnoj recenziji. Cilj recenzije je da uredniku pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti i da kroz proces komunikacije sa autorima poboljša kvalitet rukopisa.

Izbor recenzenata spada u diskreciona prava urednika. Recenzenti moraju da raspolažu relevantnim znanjima u vezi sa oblašću kojom se rukopis bavi i ne smeju biti iz iste institucije kao autor, niti to smeju biti autori koji su u skorije vreme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa bilo kojim od autora podnesenog rada.

Rad prolazi dve recenzije, a recenzent je dužan da najkasnije u roku od mesec dana od prijema rada pošalje popunjen recenzentski obrazac.

U glavnoj fazi recenzije, glavni urednik šalje podneseni rad stručnjaku za naučnu oblast kojom se rad bavi. Recenzentski obrazac sadrži niz pitanja na koja treba odgovoriti, a koja recenzentima ukazuju koji su to aspekti koje treba obuhvatiti kako bi se donela odluka o sudbini jednog rukopisa. U završnom delu obrasca, recenzenti moraju da navedu svoja zapažanja i predloge kako da se podneti rukopis poboljša.

Identitet recenzenata ostaje nepoznat autorima pre, tokom i nakon postupka recenzije.

Autorima se preporučuje da prilikom pisanja radova izbegavaju formulacije koje bi mogle otkriti njihov identitet. Urednik garantuje da će pre slanja rukopisa na recenziju iz njega biti uklonjeni lični podaci autora (pre svega, ime i afilijacija) i da će se preduzeti sve razumne mere kako bi identitet autora ostao nepoznat recenzentima do okončanja postupka recenzije.

Tokom čitavog procesa, recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih. Recenzentima nije poznat identitet drugih recenzenata. Ako odluke recenzenata nisu iste (prihvatiti / odbiti), glavni urednik može da traži mišljenje drugih recenzenata.

Tokom postupka recenzije urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije (uključujući i primarne podatke), ako su one potrebne za donošenje suda o naučnom doprinosu rukopisa. Urednik i recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih koristiti za sticanje lične koristi.

Redakcija je dužna da obezbedi kontrolu kvaliteta recenzije. U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, redakcija će proveriti da li je recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili kvalitet recenzije, urednik će tražiti mišljenje drugih recenzenata.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Izneseni stavovi u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova redakcije časopisa. Autori preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznesene u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.

POVLAČENJE VEĆ OBJAVLJENIH RADOVA

U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili autora, povrede profesionalnih etičkih kodeksa, tj. u slučaju slanja istog rukopisa u više časopisa u isto vreme, lažne tvrdnje o autorstvu, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare, kao i u svim drugim slučajevima grubog kršenja etičkih standarda, objavljeni rad se mora povući. U nekim slučajevima već objavljeni rad se može povući i kako bi se ispravile naknadno uočene greške.

Standarde za razrešavanje situacija kada mora doći do povlačenja rada definišu biblioteke i naučna tela, a istu praksu usvojio je i časopis Knjiženstvo: u elektronskoj verziji izvornog članka (onog koji se povlači) uspostavlja se veza (HTML link) sa obaveštenjem o povlačenju. Povučeni članak se čuva u izvornoj formi, ali sa vodenim žigom na PDF dokumentu, na svakoj stranici, koji ukazuje da je članak povučen (RETRACTED).

OTVORENI PRISTUP

Časopis Knjiženstvo je nosilac autorskih prava objavljenih tekstova. Časopis se nalazi u slobodnom pristupu. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju i razmenjuju delove ili ceo časopis bez plaćanja naknade i bez traženja dozvole izdavača, u skladu sa licencom (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Časopis Knjiženstvo ne naplaćuje APC (Article Processing Charge).

Predaja rukopisa, recenzija i objavljivanje su besplatni.

SAMOARHIVIRANJE

Časopis Knjiženstvo omogućava autorima da konačnu, objavljenu verziju rukopisa u formatu PDF deponuju u institucionalni repozitorijum i/ili u nekomercijalne baze podataka, kao i da ga objave na ličnim internetskim stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežama za naučnike, kao što su ResearchGate, Academia.edu itd.) i/ili na sajtu institucije u kojoj su zaposleni, u bilo koje vreme nakon objavljivanja u časopisu, a u skladu sa licencom (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

Pri tome oni moraju navesti osnovne bibliografske podatke o članku objavljenom u časopisu (autori, naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska i paginacija), kao i URL adresu na kojoj je članak izvorno objavljen.