Navigacija

Uputstvo

Univerzitet u Beogradu Filološki fakultet

Knjiženstvo,
časopis za studije književnosti, roda i kulture

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

1. Časopis Knjiženstvo objavljuje originalne radove iz studija književnosti, roda i kulture. Časopis izlazi jednom godišnje, u decembru. Rok za predaju radova je 1. septembar odgovarajuće kalendarske godine.

2. Autori objavljenih priloga autorska prava prenose na Knjiženstvo. Radovi koji su već objavljeni ili ponuđeni za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji ne mogu biti prihvaćeni za objavljivanje u Knjiženstvu. Ako je rad bio izložen na naučnom skupu u vidu usmenog saopštenja (pod istim ili sličnim naslovom), podatak o tome treba da bude naveden u fusnoti vezanoj za naslov teksta. Radovi za časopis treba da dobiju po dve pozitivne recenzije da bi bili objavljeni. Recenzije su obostrano anonimne. Spisak recenzenata objavljuje se u impresumu svakog broja posebno. Stručni članci, prevodi i eseji ne podležu recenziji. Odluku o njihovom prihvatanju donosi uredništvo, pre svega urednik za odgovarajuću oblast ili tip priloga.

3. Radovi se objavljuju na srpskom jeziku, ćirilicom, i odgovarajućim pismom na drugim jezicima. Preporučena dužina rada je od 18000 do 40000 karaktera (sa razmacima).

Kategorizacija časopisa

Uredništvo će sve naučne i stručne članke kategorizovati prema smernicama koje navodi Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije od 30. decembra 2020. godine (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik-o-kategorizaciji-i-rangiranju-naucnih-casopisa-159_2020-115-1.pdf ). Kategorija članka biće navedena na prvoj stranici rada, odmah ispod naslova.

Ovim aktom osnovne karakteristike članaka u naučnim časopisima određuju se na sledeći način:

– Originalan naučni rad je „rad u kome se iznose prethodno neobjavljeni rezultati sopstvenih istraživanja naučnim metodom“.

– Pregledni rad je „rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz istraživačkog problema ili područja u kome je autor ostvario određeni doprinos“.

– Kratko ili prethodno saopštenje je „originalni naučni rad punog formata, ali manjeg obima ili preliminarnog karaktera“.

– Naučna kritika odnosno polemika (rasprava na određenu naučnu temu zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji i korišćenjem naučne metodologije) i osvrti.

– Stručni rad je „prilog u kome se nude iskustva korisna za unapređenje profesionalne prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu“.

– U informativne priloge ubrajaju se uvodnici, komentari i slični tekstovi.

– Stručna kritika, odnosno polemika i osvrti.

Ukoliko želite da vaš prilog bude svrstan u određenu kategoriju molimo vas da njegove karakteristike uskladite sa navedenim kriterijumima.

4. Naučni rad treba da ima sledeće elemente:

– Ime i prezime, (Times New Roman bold, 12)

– Naziv ustanove, mesto

– Mejl adresa

– Naslov rada (Times New Roman bold, 14)

– Sažetak na srpskom jeziku (Times New Roman 11)

– Ključne reči (do 5 termina)

– Rad (Font – ćirilica Times New Roman 12)

– Literatura

– Sažetak na engleskom jeziku (Times New Roman 11)

– Ključne reči na engleskom

Redosled elemenata mora se poštovati. Za oblikovanje rada koristiti obrazac koji se nalazi na sajtu časopisa.

5. Ime i prezime autora/ke u studijama i člancima štampaju se iznad naslova uz levu marginu boldiranim fontom. Naziv i sedište ustanove u kojoj je autor/ka zaposlen/a navode se ispod imena i prezimena autora. Ako je autora/ki više, mora se naznačiti iz koje ustanove potiče svaki od navedenih autora/ki. Funkcija i zvanje se ne navode. Naziv i broj projekta, odnosno naziv programa u okviru koga je članak nastao, kao i naziv institucije koja je finansirala projekat ili program navodi se u posebnoj fusnoti, koja je vezana za naziv ustanove u kojoj je autor/ka zaposlen/a.

Ukoliko je prilog nastao u okviru nekog projekta to se mora naglasiti u fusnoti na dnu prve stranice rada. Isto važi i za podatke o institucijama i organizacijama koje su finansijski ili na neki drugi način potpomogle istraživanje predstavljeno u radu.

6. Prilozi (tabelarni i grafički prikazi, fotografije i sl.) obeležavaju se rimskim ciframa, i prilažu na kraju teksta rada, a njihovo mesto u tekstu se označava odgovarajućom cifrom. Prilozi koji su dostupni na Internetu obeležavaju se na isti način, s tim što se prilaže link koji se može uneti u tekst u časopisu.

7. Bibliografije napisane u formi zasebnog rada treba da sadrže informacije o autoru bibliografije i informacije o projektu. Kratak tekstualni uvod je poželjan. Ove bibliografije se pišu u skladu s ISBD formatom.

8. Prikazi se šalju u sledećem formatu

– Ime i prezime

– Ustanova, mesto

– Mejl adresa (službena)

– Naslov (daje autor prikaza)

– Podaci o publikacijama za koju se daje prikaz navedeni su po Čikago stilu.

– Rad (Font – ćirilica Times New Roman 12) od 1,5 do 3 stranice (pri čemu se kao stranica računa 1800 karaktera sa proredom).

9. Autori i autorke svih priloga šalju i kratku biografsku belešku (obavezno je navesti godinu rođenja), do 150 reči, sa dostupnim linkovima.

10. U naučnim radovima za godišnjak Knjiženstvo primenjuje se stil Čikago.

11. Strana imena pišu se transkribovano, s tim što se prilikom prvog pominjanja u zagradi stavlja original.

12. Jezička podešavanja

Molimo vas da neizostavno obeležite jezik svakog segmenta rada, tj. da koristite opciju Set Language. Ovo je izuzetno značajno da bi se izbegle nepotrebne pravopisne greške, kao što su, primera radi, znaci navoda koji po obliku i položaju ne odgovaraju pravopisnoj normi konkretnog jezika.

Da biste obeležili jezik određenog segmenta rada ili teksta u celini nije dovoljno samo da odaberete odgovarajući kodni raspored na tastaturi (npr. Serbian Latin). Dati deo teksta morate prvo obeležiti kursorom, a zatim u programu MS Word izaberite sledeće opcije: Tools → Language → Set Language, i potom odaberite jezik koji vam je potreban. Isključite opcije Do not check spelling or grammar i Detect language automatically.

Preporučujemo vam da koristite i kvalitetan program za korekciju pravopisa (spell checker) za odgovarajući jezik i da tako izbegnete nepotrebne pravopisne i druge jezičke greške.

13. Veličina fonta Times New Roman za fusnote je 11.

14. Sve bibliografske jedinice navode se originalnim pismom.

Radove slati u Word formatu na adreseknjizenstvo@fil.bg.ac.rs i knjizenstvo@gmail.com (obavezno na obe adrese). U naslovu poruke i u nazivu dokumenta staviti:Knjiz–Ime i prezime-mesec i godina (na primer: Knjiz–Ljiljana Ruzic-novembar 2011).

Redakcija časopisa Knjiženstvo

 

Literatura:

Navođenje knjige

1 autor:

Prezime, ime autora. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

Radičević, Branko V. Priče o životinjama. Beograd: Srpska književna zadruga, 1991.

2 autora:

Prezime, ime i ime i prezime autora. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

Vraneš, Aleksandra i Ljiljana Marković. Od rukopisa do biblioteke: pojmovnik. Beograd: Filološki fakultet, 2008

4 ili više autora:

Prezime, ime, ime i prezime, ime i prezime, ime i prezime i ime i prezime autora. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

Babik, Boško, Vladimir Mošin, Slavica Nikolovska, Zagorka Rasolkoska-Nikolovska, Lidija Slaveva i Radmila Ugrinova-Skalovska. Spomenici na srednjovekovnata i ponovata istorija na Makedonija. Tom 4. Urednik Vladimir Mošin. Skopje, Prilep: Institut za istražuvanje na staroslovenskata kultura, 1981.

Primarna odgovornost urednika, prevodioca ili priređivača, kada nije naveden autor:

Prezime, ime, ur., gl. i odg. ur., prev., prir. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

Tešić, Gojko, prir. Citat Vinaver. Beograd: Kulturni centar Beograda, 2007.

Sekundarna odgovornost (urednik, prevodilac ili priređivač uz autora):

Prezime, ime autora. Naslov knjige. Urednik, Glavni i odgovorni urednik, Preveo, Priredio Ime i prezime. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

Šekspir, Vilijam. Magbet. Priredila i propratne beleške napisala Vladislava Gordić Petković. Preveo Svetislav Stefanović. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003.

Kod 3 autora dodaje se i treće ime i prezime, a prvo i drugo se odvajaju zarezom. Ukoliko ima više lica koja nose sekundarnu odgovornost, navode se sva.

Ukoliko je priređeno izdanje, zbirka ili zbornik, obavezno se navodi urednik ili priređivač.

Poglavlje ili neki drugi deo knjige:

Prezime, ime autora. „Naslov poglavlja“. U Naslov knjige. urednik Ime i prezime, strane. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

Jezerkić, Vesna. „Ženski likovi u dramama Borislava Mihajlovića“. U Mihizova drama u evropskom kontekstu: zbornik tekstova. Priredio Svetislav Jovanov. Urednik izdanja Dušan Jakovljev, 66–77. Irig: Srpska čitaonica Irig i Fond „Borislav Mihajlović Mihiz, 2006.

Poglavlje priređenog toma knjige (u odnosu na primarne izvore):

Prezime, ime autora. „Naslov poglavlja“. U Naslov knjige, urednik Ime i prezime. Tom Naslova knjige, urednik Ime i prezime, strane. Mesto izdavanja: Izdavač, godina.

Cicero, Quintus Tulius. “Handbook on Canvassing for the Consulship”. U Rome: Late Republic and Principate, Urednici Walter Emil Kaegi Jr. i Peter White. Tom 2 University of Chicago Readings in Western Civilization, urednici John Boyer i Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago press, 1986. Originalno objavljeno u Evelyn S. Shuckburg, prev., The Letters of Cicero, tom 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

Predgovor, uvodnik, pogovor:

Prezime, ime. Predgovor, uvodnik, pogovor u Naslov knjige, Ime i prezime autora, strane. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

Ušumović, Neven. Pogovor u Alternativni vodič kroz Vavilon. Srđan V. Tešin, 151–154. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, 2008.

Jedinica iz priručnika:

Poznate enciklopedije i rečnici se obično ne navode u bibliografiji. Ostale priručnike trebalo bi navoditi kao knjige.

Elektronsko izdanje knjige:

(Ako je knjiga dostupna u više formata, trebalo bi navesti onu verziju koja je korišćena u radu, ali se mogu navesti i drugi formati.)

Prezime, ime autora. Naslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, godina. http://adresa. (preuzeto datum). Takođe dostupno u štampanom obliku i na CD-ROM.

Nušić, Branislav. Autobiografija. Beograd: Kreativni centar, 2001. http://www.antikvarneknjige.com/elektronskeknjige/detail-item_39 (preuzeto 3. 9. 2008). Takođe dostupno u štampanom obliku.

Navođenje časopisa

Rad u časopisu u štampanom obliku (jedan autor):

Prezime, ime. „Naslov teksta“. Naslov časopisa godina izlaženja, broj, sveska (godina): strane.

Živkov, Ljubomir. „Izgubljeni raj“. Think Tank br. 17–18 (2007): 84–85.

Rad u časopisu (više autora):

Prezime, ime i ime i prezime. „Naslov teksta“. Naslov časopisa godina izlaženja, broj, sveska (godina): strane.

Ajdačić, Dejan i Zoran Stefanović, „Projekat Rastko – Biblioteka srpske kulture na Internetu“. Glasnik Narodne biblioteke Srbije 1 (1999): 73–78.

Članak u popularnom časopisu:

Prezime, ime autora. „Naslov teksta“. Naslov časopisa, datum izlaženja, strane.

Urošević, Predrag. „Zima avganistanskog zadovoljstva“. Politikin Zabavnik, 18. 9. 2009, 13-15.

Članak u novinama:

Prezime, ime autora. „Naslov teksta“. Naslov novina, datum, rubrika.

Radojević, S. „Mračne slike iz fabrike snova“. Blic, 6. septembar 2009, Kultura.

Prikaz ili recenzija knjige u časopisu:

Prezime, ime. „Naslov teksta“. Prikaz Naslov knjige, Ime i prezime autora. Naslov časopisa, datum, godina.

Jovanović Tomislav. „Stari rukopisi u novom viđenju“. Prikaz Opis ćirilskih rukopisa Narodne biblioteke Srbije, Ljubica Đorđević. Književna reč, decembar 1986.

Tekst u on-line časopisu:

Prezime, ime autora. „Naslov teksta“. Naslov časopisa broj, sveska (datum) http://adresa (preuzeto datum).

Sofronijević, Adam. „Web 2.0 i bibliotekarstvo u Srbiji: šansa za razvoj ili nepoznanica“. Glasnik Narodne biblioteke Srbije 1 (2007). http://www.nb.rs/publications/publication.php?id=16571 (preuzeto 12. 6. 2008).

Navođenje multimedijalnih dokumenata muzička kompozicija ili partitura:

Prezime, ime autora. „Naslov kompozicije“. U Naslov publikacije, urednik Ime i prezime, strane. Mesto izdanja: Izdavač, godina.

Stojanović Mokranjac, Stevan. „Al' je lep ovaj svet“. U Muzička kultura 6, urednik Tamara Popović Novaković, 22. Beograd: Zavod za udžbenike, 2009.

Zvučni zapis:

Prezime, ime autora. Naslov zapisa. Ime producentske kuće, izdavača – medij.

Santana, Carlos. Supernatural. BMG Arista – CD.

Po CMS-u, zvučni zapisi se navode pod imenom kompozitora, pisca ili druge osobe zadužene za sadržaj. Ime izvođača se može dodati posle naslova. Producentska kuća i broj zapisa su obično dovoljni da se zapis identifikuje.

Video zapis:

Naslov filma. Reditelj Ime i prezime. Mesto izdanja: Izdavač, godina. Medij.

Hadersfild. Reditelj Ivan Živković. Beograd: Eye to Eye, 2007. DVD.

CMS kaže da su podaci za video zapise uglavnom slični zapisima za knjige, sa dodatkom u vidu podatka o vrsti medija. Scene koje su pojedinačno dostupne na DVD-u, mogu se tretitari kao poglavlja i citirati po naslovu ili broju.