Navigacija

Neda Todorović
Fakultet političkih nauka
Univerzitet u Beogradu

Od štampe srca do štampe novčanika: savremeni ženski časopisi

Dok je u studiji Ženska štampa i kultura ženstvenosti, u kojoj je analizirana ženska štampa u Srbiji od 1960-1986. godine, konstatovano da je „štampa srca“ medij „kulture ženstvenosti“, koji podržava tradicionalnu predstavu o ženi i „ženskoj prirodi“, komparativna analiza pet savremenih ženskih listova na slučajnom uzorku jul-oktobar 2012. godine, ukazuje na njenu naglašenu orijentaciju na potrošnju, kao glavnu temu i na junakinju potrošnje - „šopingholičarku“. U Srbiji danas dominiraju dve vrste štampe za žene: luksuzni, licencni, u našim uslovima skupi, relativno niskotiražni glossy časopisi čijim sadržajem dominira Nj.V. oglas, i jeftina, popularna, ponekad licencna štampa za žene sa dominantnim sadržajima praktično-savetodavne orijentacije. Sve ređi, tradicionalni, domaći „ženski“ listovi opšteg tipa teško preživljavaju konkurenciju.

Ključne reči:

„ženska štampa“, kultura ženstvenosti, kultura potrošnje


Stanislava Barać
Institut za književnost i umetnost
Beograd

Rađanje feminističke kontrajavnosti u Devojačkom romanu Drage Gavrilović[1]

Cilj ovoga rada je da na metodološkim osnovama Habermasove teorije građanske javnosti i njenih feminističkih revizija i primena ocrta mogući pristup proučavanju i definisanju feminističke kontrajavnosti u okvirima srpskog društva i kulture. Autorka polazi od shvatanja da je određena subalterna kontrajavnost u potpunosti formirana tek kada se odgovarajuća marginalizovana društvena grupa od pretežno pasivne publike pretvori u sopstvenog glasnogovornika, obrazujući paralelnu diskurzivnu arenu. Zato sve manifestacije feminističke kontrajavnosti u srpskim sredinama do završetka Prvog svetskog rata sagledava kao proces postepenog "rađanja" ove javnosti. Takođe, polazi se i od shvatanja da podređene javnosti ponavljaju put formiranja građanske javnosti. Podrazumevajući doprinose učenja Svetozara Markovića i Ujedinjene omladine srpske, i drugih konkretnih autorki/autora u procesu ženske emancipacije tj. nastajanja feminističke kontrajavnosti u 19. veku, autorka se u ovom radu ograničava na analizu Devojačkog romana Drage Gavrilović (1889). Kao specifično periodički žanr, roman u nastavcima, ovaj roman je odigrao dvostruku ulogu u datom procesu: 1) on je akter i začetnik feminističke kontrajavnosti, jednim delom zahvaljujući i fragmentarnosti forme i njene kontekstualne neodvojivosti od časopisne celine, koja ga čini graničnim žanrom između književnosti i žurnalistike; zatim zahvaljujući i dijaloškoj formi prosvetiteljskog diskursa kao i činjenici da je ostvaruje u najmasovnijem mediju svoga vremena – štampi; 2) dok istovremeno, kao proizvod fikcije, predstavlja i samu sliku rađanja te javnosti.

Ključne reči:

građanska javnost, feministička kontrajavnost, Draga Gavrilović, Devojački roman, periodički žanrovi


Jelena Milinković
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Književnosti između emancipacije i nacionalnog[1] – književni prilozi u časopisu Žena –

Rad analizira časopis Žena (1911–1921), koji je pokrenula i uređivala Milica Tomić. Kontekstualizacijom uredničke politike časopisa pokazuje se emancipatorsko-prosvetiteljska tendencija ovog lista, a posebno se analizira uloga i značaj književnih priloga. Cilj rada je da pokaže ulogu i mesto književnosti u emancipatorskim procesima, kao i da ukaže na paradigmatičnost lista Žena za korpus časopisa sličnog usmerenja u istoriji ženske štampe.

Ključne reči:

Žena, Milica Tomić, ženski časopisi, književni prilozi, emancipacija


Ana Kolarić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

"Svi smo mi ljudi jednaki, a što je neko malo crnji, a neko malo belji, ne menja stvar" Seksualna pedagogija u Srbiji na kraju 19. i početku 20. veka

Za seksualnu pedagogiju s kraja 19. i početka 20. veka od presudnog značaja bila je ideja o zdravoj i snažnoj (srpskoj) naciji. Sankcionisanje i normiranje seksualnog ponašanja bilo je u funkciji negovanja vrlina i načela potrebnih za formiranje poželjnog identiteta građana mlade nacije. U ovom radu opisuju se i analiziraju kulturalni i pedagoški diskursi polnosti i seksualnosti, koji se najčešće javljaju u vezi sa brakom i porodicom, te reproduktivnim zdravljem i higijenom. Tvrdi se da su određeni pojmovi i znanja „doputovali“ iz zapadnoevropskih zemalja na teritoriju Srbije, gde su bez promena usvojeni. Kategorija „rase“ pokazala se važnom za razumevanje usvajanja ideja sa Zapada.

Ključne reči:

seksualna pedagogija u Srbiji, „rasa“, eugenika, zdravlje nacije, ženski časopis Žena


Jelena Josipović
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Odnos prema modi u pismima čitateljki u časopisu „Ženski svet“ (1886-1914)[1]

U ovom radu pokušaću da, kroz analizu diskursa u pismima objavljenim u časopisu „Ženski svet: organ dobrotvornih zadruga Srpkinja“, istražim vrednosne stavove čitateljki o modi i oblačenju. Putem tekstualne analize sadržaja, u prvom delu rada opisaću program i dominantnu ideologiju o modi promovisanu u samom časopisu, a zatim ću, koristeći se konkretnim primerima iz pisama čitateljki, uporediti tu ideologiju sa vrednosnim stavovima koji su izneti u pismima. U analizi ću posmatrati uzajamnu povezanost mode i koncepata tradicije, morala i emancipacije žena.

Ključne reči:

moda, ideologija, vrednosni stavovi, ženski časopisi


Katerina Dalakoura
Dep. Philosophy and Social Sciences
University of Crete
Greece

Challenging Education in the Ottoman Greek Female Journals (1845-1907): a Declining Feminist Discourse

The paper’s intention is to present how Ottoman Greek women challenged social inequalities through press, during the Tanzimat period and up to the 1908 Constitutional Reform. The study is based on three journals published in Istanbul, namely Kypseli (1845), Eurydice (1870-1873) and Bosporis (1899-1907), and focused on the journals’ discourses on education inequalities. The debates on women’s education, the argumentation and philosophical platforms provided, illustrate the changing contents of the notions like “equality”, “inequality”, “social injustice” and “female emancipation”. The paper will try to evince the impact of the changing ideologies and political events/circumstances on the changing content of the educational debates and on the declining “feminist” discourse, reflected in the aforementioned journals.

Ključne reči:

women’s education, women’s press, journals, feminisms, Ottoman Empire


Vanda Anastácio
University of Lisbon

Poetry and Feminine Crafts in the Letters of the Young Marquise of Alorna (1750-1839)

Taking as a starting point the association between embroidery and language conveyed by the Greek myth of Filomela and Procne, this article examines the relationship between social status and ornaments like embroidery and lace. In order to illustrate this relationship an example is selected form the letters exchanged between the Marquise of Alorna and her Father where a connection is established between the production of these 'feminine' crafts, women's culture and womens writing, in the XVIIIth Century.

Ključne reči:

Embroidery; letters; Sumptuary Laws; XVIIIth Century Portuguese Poetry; Womens Writing; Marquise of Alorna (1750-1839)


Vladimir Đurić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Između l’image i le mirage: status francuske kulture u romanu Nove i Pismima iz Soluna Jelene Dimitrijević1

Ovaj rad ispituje načine transfera i recepcije francuskih književnih i kulturnih modela u opusu Jelene Dimitrijević. Prikazano je kako njeni junaci vide Francusku i kako posredstvom tih modela stvaraju sliku za koju se ubrzo ispostavlja da je čist privid – opsena. U svom istraživanju, autor se najviše oslanja na relativno mlad ogranak francuske komparatističke škole – imagologiju. Najpre će biti izložene neke od metoda i termina ove škole (od Baldansperžea do Pažoa), sa posebnim osvrtom na komparativno-imagološki pristup čiji je istaknuti predstavnik savremeni komparatista Danijel Anri Pažo. Korišćena je i terminologija iz ruske komparatistike (Žirmunski) te iz francuske poststrukturalističke kritike (Bart, Ženet, Kristeva). Obe su relevantne za ovo istraživanje. Posle teorijskog uvoda, ispitane su mogućnosti primene navedenih postupaka u delu Jelene Dimitrijević, a u kontekstu francuske kulture i francuske misli. U prvom planu se nalazi problematika recepcije zapadne kulture na Istoku (Solun), ali i vice-versa: viđenje Istoka u očima strankinja koje tamo putuju i žive. Na kraju, ovaj rad ističe imaginarni karakter konstruisane slike o drugom kao i njene realne posledice.

Ključne reči:

slika, iluzija, recepcija stranog, intertekstualnost, interkulturni dijalog


Dunja Dušanić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

"Rat je bio najviša škola moja, a nesumnjivo i opšta": Prvi svetski rat u delu Danice Marković [1]

Opšte je mesto o Danici Marković, a donekle i o većini srpskih književnica početkom XX veka, da je kao autorka tematski i žanrovski ograničena na ono što se tradicionalno smatralo „ženskim“ prostorom u književnosti – privatni, intimni život subjekta i prvo lice. Ovaj rad će nastojati da prikaže jednu drugu stranu Danice Marković, kao i promenu do koje je, pod uticajem iskustva Prvog svetskog rata i učešća u Topličkom ustanku, došlo u njenom odnosu prema zajednici. Poređenje između predratne pesme „27-mi juni“ i posleratnih „Utisaka iz bune u Toplici“, kao i pesme „Dvanaest hiljada“, treba da posluži kao osnov za upotpunjavanje predstave koju imamo o odnosu Danice Marković prema zajednici u kojoj je živela i stvarala, ali i srpskih književnica uopšte prema iskustvu Prvog svetskog rata.

Ključne reči:

srpska književnost Prvog svetskog rata, srpske književnice u Prvom svetskom ratu, Danica Marković, Toplički ustanak u književnosti, ženska svedočanstva o Prvom svetskom ratu


Jasmina Ahmetagić
Institut za srpsku kulturu
Priština – Leposavić

Pisanje kao čežnja za sagovornikom Književno delo Jovanke Hrvaćanin

Ukazano je na osnovna obeležja opusa Jovanke Hrvaćanin, na koji posebno svetlo pada iz perspektive njenog posthumno objavljenog, a zapravo prvog napisanog ozbiljnijeg dela, romana Neviđeni. Njeno stvaralaštvo, koje nikada nije u celini sagledano, čine dve, tematski i formalno različite celine. Najvredniji deo njenog opusa (Pjesme neviđenom, roman Neviđeni, Zapisi), nastao u međuratnom periodu, ispunjen je centralnim autorkinim iskustvom iz godina odrastanja i otkriva osnovna svojstva njene poetike: jezgrovitost kazivanja, sklonost introspekciji, orijentisanost na unutrašnja preživljavanja i otkrivanje sebe dostojnom sagovorniku. Čežnja za idealom, za ljubavlju kao integralnim iskustvom i istinskim drugim, koja i jeste spiritus movens njenog stvaranja, osnova je na kojoj počiva koherentnost napisanog.

Ključne reči:

Jovanka Hrvaćanin, epistolarni roman, poetika, introspekcija


Magdalena Koh
Univerzitet "Adam Mickijevič"
Poznanj (Poljcka)

Transkulturalna ličnost u pokretu ili forme nomadizma Milene Pavlović Barili[1]

Ovaj rad pokušava da tipološki prikaže različiteforme nomadizma u stvaralaštvu i životu Milene Pavlović Barili (1909-1945), slikarke i pesnikinje, koja je bila aktivna u međuratnom periodu i umetnice koja je pripadala različitim kulturnim sredinama. Ona je stvarala između srpskog i italijanskog, nemačkog i francuskog, španskog i anglo-američkog jezika i kulture. U prvom delu rada dato je kratko objašnjenje savremenog nomadizma kao performativne metafore intelektualnog i umetničkog načina mišljenja, stvaranja i postojanja (po Baumanu, Delezu, Gatariju i Brajdoti). U drugom delu teksta predložena je tipologija nomadizma Milene Pavlović Barili: nacionalno-etnički, lingvistički, umetničko-estetski, rodni, kulturni i književno-žanrovski nomadizam. Putujući model egzistencije i različite forme nomadizma čine Milenu Pavlović Barili umetničkom pojavom koja funkcioniše u međuzonama, u poližanrovskim i interdisciplinarnim diskursima.

Ključne reči:

nomadizam, Milena Pavlović Barili, rod, ikona kulture


Svetlana Tomin
Filozofski fakultet Novi Sad

Bibliografija radova o monahinji Jefimiji (oko 1349–1405)

Ova bibliografija obuhvata članke, studije i knjige koje su posvećene značajnoj ličnosti srpskog srednjeg veka i prvoj poznatoj književnici ovoga perioda monahinji Jefimiji (despotici Jeleni Mrnjavčević, odnosno velikoshimnici Evpraksiji). Zabeležena su različita izdanja njenih dela. Uzeti su u obzir i tekstovi u kojima se Jefimija samo pominje, kao i nenaučni spisi inspirisani njenim životom. Redosled je hronološki. Uneta su i dela, počev od Pavela Jozefa Šafarika, u kojima se kao autorka Jefimijine Pohvale knezu Lazaru pogrešno navodi kneginja Milica.

Dosadašnji pregledi literature o monahinji Jefimiji:
Enciklopedija Jugoslavije, 4, HilJugos, Zagreb, 1960, str. 477 (Đorđe Sp. Radojičić)
Leksikon pisaca Jugoslavije, II, ĐJ, Novi Sad, 1979, str. 559560 (Damnjan Petrović)
Perić Đorđe, Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj ženi (1158/9-1459-1521), Zbornik Matice srpske za istoriju, 35, Novi Sad, 1987, str. 189207.
Srpski biografski rečnik, 4, I-Ka, Novi Sad, 2009, 397 (Đorđe Trifunović)

Ključne reči:

Srbija, srednjovekovna književnost, bibliografija, monahinja Jefimija, kneginja Milica


Gordana Đoković
Dragana Grujić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja I deo (1886-1890)[1]

Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja izlazio je od 1886. godine do 1914. godine (29 godina) pod uredništvom Arkadija Varađanina. Posle uvodne studije o časopisu, njegovom uredniku i osnivanju Dobrotvornih zadruga po Vojvodini, sledi bibliografija koja obuhvata prvih pet godina izlaženja časopisa, od 1886. godine do 1890. godine i sadrži 659 bibliografskih jedinica, opisanih de visu.

Ključne reči:

Ženski svet: list Dobrotvornih zadruga Srpkinja, bibliografija


Ljubica Šljukić Tucakov

"To je naša bitka"

Intervju s Natašom Marković


Sofija Nemet
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Isidora Sekulić – Srpkinja kosmopolitskog duha

Isidorini oslonci / Slobodanka Peković. – Novi Sad: Akademska knjiga, 2009 (Novi Sad: Budućnost). – 196 str. ; 23 cm. – ISBN 978-86-86611-27-7


Ljubica Šljukić Tucakov
Fakultet organizacionih nauka
Univerzitet u Beogradu

Ka razvoju domaće feminističke kritike

Žene: rod, identitet, književnost / dr Dragan Bošković, ur. – Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova sa V međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, knjiga 2 – Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 2011 (Kragujevac: GC Interagent). – 683 str. ; 24 cm. ISBN 978-86-85991-36-3


Nađa Bobičić
Filološki fakultet
Univerzitet u Beogradu

Nauka je ženskog roda

Žene u nauci : od Arhimeda do Ajnštajna : Osvajanje osvojenog / Dragana Popović. – Beograd: Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). – 178 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Biblioteka Društvo i nauka. Posebna izdanja) ISBN 978-86-519-1234-7


Ramona Mihaila
Senem Timuroglu
Magdalena Koh

Susreti u okviru COST projekta IS 0901 u 2012. godini

Radionica Ženska književnost i veze Istoka i Zapada u Evropi: Vizualizacija povezanosti održana je od 25. do 28. aprila 2012. u Bukureštu na Univerzitetu Spiru Haret. Radionica je imala 66 učesnika iz 19 evropskih zemalja, a pokrenula je pitanja o faktorima uključenim u proces ženskog pisanja, izdavanja knjiga i uspostavljanja kontakata sa čitaocima.


Biljana Andonovska
Stanislava Barać

Re/vizija: časopisi kao agensi književnosti i kulture

Izložbom Re/vizija: časopisi kao agensi književnsti i kulture, održanom u novembru 2012. u holu Narodne biblioteke Srbije, Institut za književnost i umetnost u Beogradu, uz podršku Centra za promociju nauke, obeležio je pola veka rada i 42 godine postojanja istraživačkog projekta specijalizovanog za proučavanje književne periodike.