Navigacija


Vanda Anastasio (Vanda Anastácio)
Vanredna profesorka na Filološkom fakultetu Univerziteta u Lisabonu gde predaje portugalsku kulturu i književnost, kao i brazilsku književnost kolonijalnog perioda. Redovno sarađuje sa nekoliko centara za naučna istraživanja pri portugalskim univerzitetima u Lisabonu, Koimbri, Portu i Rio de Žaneiru. Koordinatorka je tima koji priprema kritičko izdanje radova i pisama Markize od Alorna uz podršku Foundation of the Houses of Fronteira e de Alorna. Članica je projekta “Portuguese women writers” koji organizuje Novi univerzitet u Lisabonu (Universidade Nova). Objavila je akademska izdanja dela portugalskih autora iz 16. i 18. veka, među kojima su Visões de Glória (Uma introdução à Poesia de Pêro de Andrade Caminha), u 2 toma (Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian - JNICT, 1998), Cavaleiro de Oliveira (Viagem à Ilha do Amor, Porto, Caixotim, 2001), Obras de Francisco Joaquim Bingre, u 6 tomova (Porto, Lello Editores, 2000-2005), u izdanju Teatro Completo de Camões (Porto, Edições Caixotim, 2005). Priredila je prepisku Markize od Alorne i grofice od Vimiera iz perioda u kome je Markiza bila zatočena u manastiru Chelas (Cartas de Lília e Tirse (1771-1777), Lisboa, Fundação das Casas de Fronteira e Alorna - Edições Colibri, 2007. Bila je koordinatorka zajedničkog rada Correspondências (usos da carta no século XVIII) (Lisboa, Fundação das Casas de Fronteira e Alorna - Edições Colibri, 2005), i objavila je sonete Markize od Alorna u Rio de Žaneiru Sonetos da Marquesa de Alorna, Rio de Janeiro, 7Letras, 2008. Potpredsednica je projekta COST Action ISO 091 “Women Writers into History” (2009–2013).

Biljana Andonovska
Osnovne i master studije završila je na grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću Filološkog fakulteta u Beogradu, na kom sada pohađa doktorske studije i radi na tezi o nadrealističkom (anti)romanu i delu Marka Ristića. Tokom studija obnovila je i uređivala književni časopis studenata Filološkog fakulteta Znak. Zaposlena je na Projektu za proučavanje književne periodike u Institutu za književnost i umetnost. Prevodi savremenu makedonsku književnost i piše književnu kritiku.

Jasmina Ahmetagić
Viši naučni saradnik u Institutu za srpsku kulturu – Priština (Leposavić). Doktorirala je na Filološkom fakultetu (Beograd) na temi Biblijski podtekst srpske proze od druge polovine dvadesetog veka. Objavila je sledeće knjige: Antički mit u prozi Borislava Pekića (2001), Potraga koja jesam: o prozi Vladana Dobrivojevića (2002), Unutrašnja strana postmodernizma: Pavić/Pogled na teoriju (2005), Antropopeja: biblijski podtekst Pekićeve proze (2006), Dažd od živoga ugljevlja (čitanje s Biblijom u ruci: proza Danila Kiša i Mirka Kovača) (2007), Zlostavljanje i druge ljubavne pesme (2009), Priča o Narcisu zlostavljaču: zlostavljanje i književnost (2011), Nevidljivo zbivanje: pravoslavna duhovnost u prozi Grigorija Božovića (2012). Za knjige Unutrašnja strana postmodernizma: Pavić/Pogled na teoriju (2005), Antropopeja: biblijski podtekst Pekićeve proze (2006) dobila je nagradu Isidorijana.

Stanislava Barać
Diplomirala je i magistrirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno radi na doktorskoj tezi Žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1919–1941. Bavi se istoriografijom književnosti i istraživanjima kulture i roda. Zaposlena je na Projektu za proučavanje književne periodike u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Učestvovala je na više domaćih, regionalnih i međunarodnih naučnih skupova i objavila preko dvadeset studija kao i monografiju Avangardna 'Misao' (2008).

Nađa Bobičić
Doktorantkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnsti. Diplomirala je i završila master na istoj katedri. Godine 2012. učestvovala je u regionalnom projektu Criticize this! za književnu kritiku. Polaznica Kvir studija 2011/2012. (u organizaciji Centra za kvir studije) i alternativniog programa Ženskih studija 2012/2013. (u organizaciji Centra za ženske studije).

Dragana Grujić
Asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije. Od 2001. do 2009. godine radila u Narodnoj biblioteci Srbije, najpre u Odeljenju za unapređenje i razvoj bibliotečke delatnosti, a potom kao viši stručni saradnik u Odeljenju za pružanje informacionih usluga i međubibliotečku pozajmicu. Od 2008. radi na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku kao stručni saradnik, a od 2009. kao asistentkinja za predmete Bibliotekarstvo, Biblioteke u obrazovnim ustanovama, Uvod u bibliografiju i Teorija i istorija bibliografije. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Katerina Dalakura ( Kατερινα Δαλακουρα )
Docentkinja na odeljenju za filozofiju i društvene nauke Univerziteta na Kritu, gde predaje istoriju obrazovanja. Njen istraživački i predavački rad usmeren je na istoriju obrazovanja u Grčkoj i u Otomanskom carstva, kao i na istoriju obrazovnih teorija. U središtu njene pažnje su devetnaesti vek i sredina dvadesetog veka. Objavila je dve knjige o obrazovanju žena u Grčkoj, nekoliko članaka u naučnim časopisima i zbornicima sa konferencija, a prevela je i jednu knjigu o rodu i obrazovanju. U poslednje vreme bavi se ženskom štampom iz doba Otomanskog carstva i pedagoškinjama i edukatorkama.

Dunja Dušanić
Doktorantkinja, stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i saradnica u nastavi na Filološkom fakultetu u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta (2010), gde je odbranila i master rad pod naslovom Autofikcija kao teorijski problem (2011). Bavi se teorijom književnosti, posebno teorijama žanra i fikcije. Piše kritike i prevodi književne, teorijske i filozofske tekstove sa francuskog i engleskog. Od 2012. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Gordana Đoković
Asistentinja i doktorantkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istoj Katedri je završila i master studije. Od 2002. do 2010. godine radila u Narodnoj biblioteci Srbije kao katalogizator i klasifikator u Odeljenju monografskih publikacija. Od februara 2010. radi kao asistentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku za predmete: Katalogizacija i klasifikacija 1, 2 i 3 i Organizacija znanja. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Vladimir Đurić
Doktorant na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao i odbranio master rad na Katedri za francuski jezik i književnost. Stipendista je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 2012. Bavi se proučavanjem komparativne književnosti, posebno istraživanjem srpske književnosti koju su pisale žene u kontekstu savremene francuske komparatistike (imagologija, intertekstualnost, genetička kritika). Od 2012. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Jelena Josipović
Saradnica u nastavi i doktorantkinja na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta, gde je završila i master studije. Oblasti njenog naučnog interesovanja su studije kulture, sociolingvistika i kritička analiza diskursa. Od 2012. godine stipendistkinja je Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije i učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Ana Kolarić
Asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za opštu književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i na Fakultetu za humanističke nauke Univerziteta u Utrehtu. Objavljivala je radove u časopisu Reč. Bavi se studijama književnosti, roda i kulture. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Magdalena Koh (Magdalena Koch)
Profesorka srpske književnosti na Institutu slovenske filologije Univerziteta „Adam Mickijevič“ u Poznanju (Poljska), ranije je radila na slavistici na Univerzitetu u Vroclavu. Autorka knjiga Putovanje u vremenu i prostoru. Proza Isidore Sekulić (2000) i...kada sazrimo kao kultura... Stvaralaštvo srpskih spisateljica na početku 20. veka (kanon – žanr – rod) (2007). Koautorka je knjige Milena Pavlović Barili (EX POST, Beograd 2009), poglavlje U potrazi za Milenom Pavlović Barili u srpskoj književnosti. Učestvovala je u projektima na Univerzitetu u Novom Sadu Žanrovi u srpskoj književnosti – poreklo i poetika oblika i Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti i u projektu Ministarstva za kulturu Republike Srbije Milena Pavlović Barili 2009-2010. Od maja 2010. učestvuje u evropskom projektu COST Action IS0901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Bavi se studijama roda, feminističkom kritikom, srpskom i hrvatskom savremenom dramom, teorijom i praksom srpskog feminističkog eseja.

Jelena Milinković
Diplomirala je i odbranila master rad na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi srpska književnost i jezik sa opštom književnošću, gde je trenutno na doktorskim studijama. Bavi se proučavanjem teorije i istorije feminizma u srpskoj književnosti, istraživanjem srpske književnosti koju su pisale žene, prirodom i položajem ženske književnosti u periodici prve polovine XX veka i primenom savremenih teorijskih čitanja na ove tekstove. Članica je međunarodnog COST projekta IS0901 (Women Writers in History). Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Ramona Mihaila (Ramona Mihăilă)
Vanredna profesorka na Filološkom fakultetu Univerziteta Spiru Haret u Bukureštu. Pisala je o ženskim likovima u prozi 19. veka i uredila više izdanja o pitanjima i problemima roda i kulture. Bila je, između ostalog, gostujuća profesorka na Državnom univerzitetu u Arizoni i naučna saradnica u Biblioteci Doma u Čotonu pri Univerzitetu Sauthempton (2012). Koordinirala je evropski projekat “Gender Studies and Gender Roles in Romania and Austria: A Contrastive Research of the Literary-Media Sources (2008–2011) a sada je članica projekta COST Action IS091 “Women Writers into History” (2009–2013).

Sofija Nemet
Doktorantkinja na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirala i odbranila master rad na Katedri za engleski jezik i književnost. Bavi se proučavanjem teorije i istorije feminizma kao i dela engleske spisateljice Virdžinije Vulf u rodnom ključu. Objavljuje eseje i kritičke prikaze. Članica je međunarodnog COST projekta IS0901 (Women Writers in History). Od 2011. kao spoljna saradnica učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Neda Todorović
Neda Todorović je redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Na istom fakultetu je diplomirala, magistrirala (1977) i doktorirala (1986). Predaje Uvod u novinarstvo, Teoriju i tehniku novinarstva, Kreativno pisanje u štampanim medijima (master studije) i Teoriju novinarskih žanrova i javni diskurs (doktorske studije). Predavala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu, na Novinarskoj školi u Novom Sadu i Novinarskoj školi RTS-a. Objavila je udžbenike: Savremeno novinarstvo (zbornik) i Interpretativno i istraživačko novinarstvo (oba u izdanju Čigoja štampe iz Beograda). Objavila je i četiri knjige eseja: Duh devedesetih (BMG, Beograd), Hrana kao drugi seks (Čigoja štampa) i Dvehiljadite (Čigoja štampa). U stručnim časopisima, kvalitetnoj dnevnoj i periodičnoj štampi objavila je više stotina stručnih radova i tekstova.
www.fpn.bg.ac.rs

Senem Timuroglu (Senem Timuroglu)
Asistentkinja na Univerzitetu Ozjegin u Istanbulu. Trenutno radi na doktorskoj tezi pod nazivom “Transnacionalni pristup otomanskim i francuskim tekstovima koje su pisale žene u 19. veku” na Univerzitetu Pariz Sorbona IV. Učestvuje u istraživačkom projektu “Women Writers of Turkey” koji koji je deo COST projekta “Women Writers in History - Toward a New Understanding of European Literary Culture”.

Svetlana Tomin
Predaje Srednjovekovnu književnost na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Objavila je knjige Knjigoljubive žene srpskog srednjeg veka (2007), Vladika Maksim Branković (2007), Despotica i monahinja Angelina Branković – sveta majka Angelina (2009), Mužastvene žene srpskog srednjeg veka (2011). Priređene knjige: Stara srpska knji ževnost (2001), Đorđe Sp. Radojičić, Kulturno blago. Da li znate? (2006), Đorđe Sp. Radojičić, Istorijske rasprave (2007), Žarko Tatić, Svetogorska pisma (2011). Objavljuje radove vezane za poetiku i istoriju srednjovekovne književnosti, posebno za predstave o ženama i njihovu ulogu u srpskoj kulturi. Predaje i na Rodnim studijama u Novom Sadu, u okviru programa ACIMSI - Association of Centres for Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies and Research. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Ljubica Šljukić Tucakov
Diplomirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a master studije završila na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Od 2012. učestvuje kao spoljna saradnica u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Na početak stranice