Navigacija

Knjiženstvo, časopis za studije književnosti, roda i kulture

 

Godina VII, broj 7 

 

UDK 82

ISSN 2217-7809 (Online) (elektronski časopis) 

 

Izlazi jednom godišnje - u decembru

 

Časopis je deo projekta br. 178029, Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915 godine, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 

 

Za izdavača 

 

Prof. dr Ljiljana Marković 

 

Glavna i odgovorna urednica 

 

Dr Biljana Dojčinović, redovna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 

 

Zamenice glavne urednice 

 

Dr Zorica Bečanović Nikolić, vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 

Dr Ana Kolarić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 

 

Redakcija 

 

Dr Aleksandra Vraneš, redovna profesorka na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 

Dr Slavica Garonja Radovanac, vanredna profesorka na Katedri za srpsku književnost, Filološko umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu 

Dr Dragana Grujić, docentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 

Dr Dunja Dušanić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Gordana Đoković, docentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 

Dr Dubravka Đurić, redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd 

MA Željka Janković, asistentkinja na Katedri za romanistiku, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 

Dr Snežana Kalinić, docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 

Dr Jelena Milinković, spoljna saradnica, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 

Dr Ivana Pantelić, istraživač-saradnik, Institut za savremenu istoriju, Beograd 

Dr Slobodanka Peković, naučna savetnica, Institut za književnost i umetnost, Beograd 

Dr Slavko Petaković, vanredni profesor na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 

Dr Jelena Pilipović, vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Dr Svetlana Tomin, redovna profesorka na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

 

Međunarodni redakcijski odbor 

 

Prof. dr Gven Aleksander, Državni univerzitet Emporija 

Dr Suzan van Dijk, Institut Hajhens za holandsku istoriju Kraljevske akademije nauka i umetnosti, Hag 

Prof. dr Magdalena Koh, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj

Prof. dr Jasmina Lukić, Centralnoevropski univerzitet, Budimpešta 

Prof. dr Boni S. Mekdagal, Univerzitet u Sidneju 

Prof. dr Zoran Milutinović, Univerzitetski koledž London 

Prof. dr Rita Montičeli, Univerzitet u Bolonji 

Prof. dr Dejvid Noris, Univerzitet u Notingemu

Dr Nina Sirković, docentkinja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

 

Lektura i korektura

Knjiženstvo

 

Likovna urednica

 

Prof. dr Nataša Teofilović, Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum, Beograd

 

Veb dizajn

 

Dragan Vranešević, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

 

Saradnici

 

Marija Bulatović, MA Radojka Jevtić, MA, Višnja Krstić, MA: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Savet redakcije časopisa 

 

Prof. dr Ljiljana Banjanin, Univerzitet u Torinu 

Prof. dr Vladislava Gordić Petković, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Donald Grajner, Univerzitet u Južnoj Karolini, emeritus

Prof. dr Katerina Dalakura, Univerzitet na Kritu 

Prof. dr Kracimira Daskalova, Univerzitet u Sofiji 

Prof. dr Tamara Đermanović, Univerzitet Pompeu Fabra, Barselona

Prof. dr Boguslav Zjelinjski, Univerzitet „Adam Mickijevič“, Poznanj 

Prof. dr Ljiljana Marković, Univerzitet u Beogradu 

Dr Vesna Matović, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Dragana Popović, Univerzitet u Beogradu 

Prof. dr Angela Rihter, Univerzitet u Haleu

Prof. dr Dragan Stojanović, Univerzitet u Beogradu

 

Recenzenti 

Prof. dr Ksenija Ajkut, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 

Dr Stanislava Barać, Institut za književnost i umetnost, Beograd

Prof. dr Zorica Bečanović Nikolić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 

Prof. dr Milena Vladić Jovanov, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 

Prof. dr Aleksandra Vraneš, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Dragica Vujadinović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Gordana Đoković, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Ana Kolarić, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Ana Kuzmanović Jovanović, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Magdalena Koh, Institut za slavistiku univerziteta „Adam Mickijevič“, Poznanj

Prof. dr Mirjana Marinković, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Vesna Marjanović, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kikinda

Dr Jelena Milinković, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Doc. dr Sanela Nikolić, Fakultet muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd

Prof. dr Zorica Hadžić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Dr Lilijana Čičkarić, naučna savetnica, Institut društvenih nauka

 

Naslovna strana

Rešenje: prof. dr Nataša Teofilović

Deo diptiha “s.h.e. & she”

 

Izdavač

 

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu 

Studentski trg 3 +381 11 2638622 lok. 115 

knjizenstvo@fil.bg.ac.rs

knjizenstvo@gmail.com 

www.knjizenstvo.rs

 

Časopis je dostupan i u bazama EBSCO i CEEOL

 

Na početak stranice