Navigacija

Stanislava Barać je rođena 1977. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na grupi za srpsku književnost sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirala (sa tezom Avangardne tendencije u časopisu Misao u vreme uređivanja Ranka Mladenovića 1922–1923, objavljenom u vidu monografije Avangardna Misao, 2008) i odbranila doktorsku tezu Žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 20-ih i 30-ih godina 20. veka (2014), koja je pretočena u knjigu Feministička kontrajavnost, 2015. Učestvovala na brojnim domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama i objavila oko trideset studija u naučnim časopisima i zbornicima radova. Od 2004. godine zaposlena u Institutu za književnost i umetnost na projektu specijalizovanom za proučavanje (književne) periodike, kojim od 2016. i rukovodi. Posebne sfere interesovanja i proučavanja: opus Ive Andrića, avangardna književnost i ženska književnost i aktivizam u periodu između dva svetska rata, odnosno ženski časopisi na srpskom jeziku.

 

Uglješa Belić je rođen 1968. u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu. U Sremskim Karlovcima je završio Karlovačku gimnaziju, smer: klasični filolog. Studije istorije upisao je i završio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (1990–1995). Iste godine je na Odseku za istoriju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu izabran za asistenta na predmetu Istorija starog veka, gde je magistrirao 2000. i radio do 2001. Potom je obavljao funkciju pomoćnika pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj do 2005, direktora Muzeja Vojvodine i savetnika za nauku u Vojvođanskoj akademiji nauka i umetnosti.

 

Marija Bulatović (Kraljevo, 1990) diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istoj katedri 2014. godine završila je master akademske studije odbranivši master rad pod naslovom „Dijalektika nasilja u Rasinovom tragičkom svetu“. Od 2014. godine pohađa doktorske akademske studije na studijskom programu Jezik, književnost, kultura, modul Književnost, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stipendistkinja je Fonda za mlade talente za školsku 2013/2014. i 2014/2015. godinu. Dobitnica je Pohvale Filološkog fakulteta u Beogradu za izuzetan uspeh u toku osnovnih akademskih studija. Piše književnu kritiku u Sveskama. Služi se engleskim, francuskim i španskim jezikom. Oblasti interesovanja: teorija umetnosti, srpska književnost u evropskom kontekstu, francuska književnost i francuska savremena književna teorija.

 

Dragana Grujić je docentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2016. glavni i odgovorni urednik časopisa za teoriju i praksu bibliotekarstva – Bibliotekar (izdavač Bibliotekarsko društvo Srbije). Članica je Odbora Susreta bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića i Odbora Rukopisnog odeljenja i uredništva edicije Bibliografije Matice srpske. Predaje na seminarima za stručno usavršavanje nastavnika i školskih bibliotekara i na skupovima koje akredituje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Učestvovala je na više međunarodnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Članica je projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

 

Biljana Dojčinović je redovna profesorka i upravnica Katedre za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedna je od osnivačica Centra za ženske studije u Beogradu kao i Indok centra Asocijacije za žensku inicijativu. Glavna urednica Genera, časopisa za feminističku teoriju, od 2002. do 2008. Od 2009. članica upravnog odbora COST Action IS0901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture (2009–2013). Od 2011. rukovoditeljka istraživačkog projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Objavila je knjige Ginokritika: Rod i proučavanje književnosti koju su pisale žene (1993); Odabrana bibliografija radova iz feminističke teorije/ženskih studija 1974–1996 (1997); Gradovi, sobe, portreti (2006); GendeRingS: Gendered Readings in Serbian Women's Writing (CD) (2006); Kartograf modernog sveta (2007); Susreti u tami: uvod u čitanje Virdžinije Vulf (2011) i Pravo sunca: Drugačiji modernizmi (2015).

 

Marijana Dujović (1989, Beograd) je samostalna istraživačica – muzikološkinja u oblasti nacionalne istorije muzike. Osnovne i master studije muzikologije završila je na Fakultetu muzičke umetnosti, na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Napisala je nekoliko muzikoloških studija, koje su objavljene u domaćim i inostranim časopisima i zbornicima; i knjigu Stanislav Binički i njegovo doba (2017). Saradnica je na projektu „Velikanima u pohode“ fondacije NADA. Autorka je izložbe Moja mala bibliografija (2016) i koautorka izložbe Srpska Afrikijada 1916−1919 (2017).

 

Gordana Đoković je diplomirala na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istoj Katedri završila je i master studije. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Narodne biblioteke i celoživotno učenje“ odbranila je u martu 2014. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2002. do 2010. godine radila je u Narodnoj biblioteci Srbije kao katalogizator i klasifikator u Odeljenju monografskih publikacija. Od 2008. radi na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku kao stručni saradnik, od 2010. kao asistent, novembra 2014. izabrana je u zvanje docenta za naučnu oblast Bibliotekarstvo. Predaje na seminarima za školske bibliotekare, akreditovanih od Zavoda za unapređenje obrazovanja Republike Srbije. Članica je Odbora Rukopisnog odeljenja i uredništva edicije Bibliografije Matice srpske. Članica je Komisije za polaganje stručnog ispita u Narodnoj biblioteci Srbije, ispitivač za predmet Osnove bibliotekarstva. Učestvuje na projektu Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine

 

Milica Đuričić Gnjatović je rođena 1988. godine u Beogradu. Diplomirala je na Katedri za iberijske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu 2011. godine, gde je 2012. godine završila master studije. Na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranila je u junu 2017. godine doktorsku disertaciju sa temom Kritički pristup sadržaju udžbenika za španski kao strani jezik u Srbiji sa aspekta roda. Tokom osnovnih i master studija bila je stipendistkinja Ministarstva prosvete, kao i Ministarstva omladine i sporta i Fonda za mlade talente Republike Srbije - 1000 najboljih studenata Srbije. Od aprila 2013. do aprila 2017. godine bila je stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i učestvovala je na projektu Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Od 2012. do 2015. godine bila je angažovana kao saradnica u nastavi na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta u Beogradu. Učestvovala je na brojnim seminarima za profesore španskog kao stranog jezika u Srbiji i Španiji. Svoje radove prezentovala je na nekoliko naučnih konferencija i skupova u zemlji. Objavila je dvadeset radova u domaćim i stranim naučnim časopisima i zbornicima samostalno i u koautorstvu.

 

Željka Janković je asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za romanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde drži vežbe iz francuske književnosti 17. i 18. veka. Diplomirala je na istoj katedri (2011) i odbranila master rad 2012. godine. Nosilac je preko 20 nagrada i priznanja iz oblasti jezika i književnosti koje su joj donele i stručna usavršavanja u inostranstvu (Francuska, Belgija, Češka, Kina, Rumunija). Autorka je 12 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima i jedne dvojezične monografije, u čijem fokusu se nalaze stilistika, komparativna književnost, klasična i savremena francuska književnost, studije roda, srpsko-francuske književne i kulturne veze. Na projektu Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godineangažovana je od 2013. godine.

http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/romanistika/francuski-jezik/zaposleni/zeljka-jankovic/

 

Jasmina Katinski je diplomirala i masterirala srpsku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu Od aprila 2012. godine zaposlena je na Institutu za književnost i umetnost, na projektu Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu pod zvanjem istraživač saradnik. Pohađa doktorske studije i priprema tezu pod nazivom Etički kodeks i žanr usmenog predanja.

 

Ana Kolarić je docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na odsecima za studije roda na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i na Fakultetu za humanističke nauke Univerziteta u Utrehtu. Godine 2015. odbranila je doktorsku disertaciju „Rod, književnost i modernost u periodici s početka 20. veka: Žena (1911-1914) i The Freewoman (1911-1912)” na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Sa prof. Biljanom Dojčinović, vodi kurs na doktorskim studijama o feminističkoj štampi iz 90-ih i 2000-ih godina u Jugoslaviji/Srbiji koji su podržali WUS Austria i ERSTE fondacija, u okviru programa PATTERNS Lectures. Bavi se studijama književnosti, roda i kulture. Objavljuje redovno u časopisima Knjiženstvo i Reč.

 

Višnja Krstić (1991) je doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila osnovne i master studije engleskog jezika i književnosti. Na Univerzitetu Vorik (Velika Britanija), stekla diplomu mastera engleske književnosti. Učestvovala na konferencijama u organizaciji: Američke asocijacije za komparativnu književnost (ACLA) (Univerzitet Harvard; Univerzitet Utreht), Međunarodne asocijacije za komparativnu književnost (ICLA) (Univerzitet u Beču), Britanske asocijacije za slovenske i istočnoevropske studije (BASEES) (Univerzitet u Kembridžu), Evropske mreže za komparativnu književnost (ENCLS) (Univerzitet u Helsinkiju), Američkog društva za moderni jezik (MLA) (Njujork). Pohađala programe Instituta za svetsku književnost (IWL) Univerziteta Harvard i Britanskog centra za književno prevođenje (BCLT) Univerziteta Istočna Anglija. Dobitnica stipendije Instituta za svetsku književnost Univerziteta Harvard, Britanske asocijacije za komparativnu književnost, Britanske asocijacije za slovenske i istočnoevropske studije, Fonda za mlade talente Dositeja, Ministarstva prosvete. Angažovana je na projektu Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. Autor prikaza u Oxford Comparative Criticism and Translation Review. Oblasti istraživanja: prevođenje, višejezičnost, feminizam.

 

Magdalena Koh je profesorka na Univerzitetu Adam Mickjevič u Poznanju (Poljska), gde predaje srpsku, hrvatsku i bosansku književnost u Institutu slovenske filologije; ranije je radila na Univerzitetu u Vroclavu. Objavila je knjige Putovanje kroz vreme i prostor. Proza Isidore Sekulić (Vroclav 2000) i ...kada sazremo kao kultura... Stvaralaštvo srpskih spisateljica na početku 20. veka (kanon – žanr – rod) (izdanje na poljskom - Vroclav 2007, srpsko prošireno izdanje - Beograd 2012). Koautorka je knjige Milena Pavlović Barilli EX POST (Beograd 2009, poglavlje: U potrazi za Milenom Pavlović Barili u srpskoj književnosti). Učestvovala je (2010-2013) u evropskom projektu COST action IS0901 „Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture”. Učesnica je projekta „Knjiženstvo: teorija i istorija književnosti na srpskom jeziku do 1915” (2011-2017). Bavi se studijama roda, feminističkom kritikom, postkolonijalnom teorijom, srpskom i hrvatskom savremenom dramom, teorijom i praksom srpskog feminističkog eseja.

 

Jelena Lalatović (1994, Beograd) je feministička aktivistkinja koja se bavi i književnom kritikom. Diplomirala je i masterirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, odbranivši master rad pod naslovom „Ženska strana rata: memorija i poetika u romanu Ravnoteža i časopisu ProFemina autorke i urednice Svetlane Slapšak“. Trenutno je na prvoj godini doktorskih studija na matičnom fakultetu. Objavila je rad o romanima Elene Ferante „Napuljska tetralogija pod lupom feminističke naratologije“ u Generu: časopisu za feminističku teoriju i studije kulture. Jedna je od urednica Bukviceportala za pobunjena čitanja, gde objavljuje književnu kritiku. Objavljivala je tekstove u Danasu, Reči, Liceulice, kao i na portalima Mašina, Bilten, Muf, Peščanik, Libela.

 

Mirjana Marinković je vanredna profesorka turskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Predaje tursku književnost, istoriju Osmanskog carstva, kulturnu istoriju Turaka. Magistrirala je nacionalnu istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1996, a doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu 2002. godine. Bavi se istorijom Osmanskog carstva, istorijom srpskog naroda pod turskom vlašću, kulturnom istorijom Turaka, klasičnom i savremenom turskom književnošću. Objavila je pet monografija – Šta je pisao knjaz Miloš turskom caru i vezirima, 1996, Turska kancelarija kneza Miloša Obrenovića (1815-1839), 1999, Pregled tursko-srpskih književnih veza 1965-2000, 2008, Turci sa strane knezu Milošu, 2009, Stara turska književnost, 2012. Angažovana je na projektu Evropa i Srbi (1804-1918): podsticaji i iskušenja evropske Moderne (Ev. Br. 177031) koji se realizuje u Istorijskom institutu u Beogradu.

 

Jasmina Milanović je rođena u Pančevu 1963. godine. Diplomirala je 1987. godine na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta. Radila je u izdavačkom preduzeću „Književne novine“ na pripremi Enciklopedije Beograda. Od 1996. godine radila je u Filološkoj gimnaziji. Od 2004. godine radila je u Zavodu za udžbenike u Beogradu, kao urednik za istoriju. Magistrirala je juna 2006. godine, a doktorirala je 2011. na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta. Zvanje viši naučni saradnik stekla je 2016. godine. Od 2013. godine radi u Institutu za savremenu istoriju na projektu Konflikti i krize: saradnja i razvoj u Srbiji i regionu u 19. i 20. veku. Bavi se istorijom medicine i ženskih društava u Srbiji krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka. Objavila je pet monografija i više studija i članaka objavljenih u stranim i domaćim zbornicima radova i časopisima. Od 2015. član Srpskog lekarskog društva. Jedan je od osnivača Društva „Jelena Dimitrijević“, osnovanog u aprilu 2016. godine u Beogradu. Od 2016. član je redakcije časopisa „Srpske studije“. Iste godine je izabrana za člana Odbora Leksikografskog odeljenja Matice srpske.

 

Jelena Milinković (Beograd, 1981) diplomirala je 2006. na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi srpska književnost i jezik sa opštom književnošću. Na istom fakultetu je 2016. odbranila doktorsku tezu Ženska književnost u časopisu Misao 1919–1937. Koautorka je knjige Dvadeset žena koje su obeležile XX vek u Srbiji (Beograd, NIN 2013). Jedna je od urednica zbornika Nova realnost iz sopstvene sobe, književno stvaralaštvo Milice Janković (Beograd, Veliko Gradište: Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“). Članica je redakcije Knjiženstva, časopisa za studije književnosti, roda i kulture. Koordinatorka je i jedna od autorki baze podataka Knjiženstvo (http://knjizenstvo.etf.bg.ac.rs/sr). Zaposlena je kao naučna saradnica na Institutu za književnost i umetnost u Beogradu na projektu Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca (http://periodika.ikum.org.rs/).

 

Marina Milošević je diplomirala na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je završila master studije. Doktorske akademske studije na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je školske 2017/18. godine. Tokom 2017. godine bila je angažovana na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku kao demonstrator za užu naučnu oblast Bibliotekarstvo, predmet Bibliotekarstvo.

 

Milunika Mitrović je rođena 1950. u Sečoj Reci (Kosjerić, Zapadna Srbija). Pohađala je gimnaziju u Užicu, diplomirala 1975. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Grupi za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik. Kao rukovoditeljka Matične biblioteke u Kosjeriću i višegodišnja direktorka Doma kulture stekla je zvanje bibliotekara. Osnovala je legat slikarke Lize Marić Križanić. U esejističkim i drugim tekstovima bavi se životom i delom ove do sada nepravedno zapostavljene slikarke. Objavila je zbirke poezije: Biografija duše (1996), Starohrišćankina ljubav (1997), Dodir tajne (1999), Nesavladano (2004), Otpis (2007), Listopadne i druge (2010), Zimsko pismo (2015); Dramu posvećenu Lizi Marić Križanić Poljsko cveće u belom bokalu (2004), zbirku priča Zapisi na vetru (2012), sentence i haiku Usputnice (2015). U aktuelnoj književnoj periodici objavljuje poeziju, književnu kritiku i prozu (Letopis Matice srpske, Polja, Povelja, Diogen, Balkanski književni glasnik, Književne novine, Književni list, Međaj, Zlatna greda, Književni magazin, Sent, Sveske, Koraci, Savremenik, Bdenje...).

 

Žarka Svirčev je diplomirala na Odseku za srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je odbranila i master rad. Doktorske studije je završila na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavi se istraživanjem srpske/jugoslovenske književnosti 20. veka, privilegujući ginokritički pristup i feminističku teorijsku bazu; proučava različite aspekate stvaralaštva Stanislava Vinavera i epohe u kojoj je delovao. Književnu kritiku i oglede objavljuje u domaćoj i inostranoj periodici i tematskim zbornicima. Nastavnica je srpskog jezika i književnosti u Ekonomskoj školi u Bečeju i spoljna saradnica na projektu Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu. Objavila je knjige „Ah, taj identitet!” Dekonstrukcija rodnih stereotipa u stvaralaštvu Dubravke Ugrešić (2010) i Vinaverova književna republika (2017).

 

Marina Hjuson je naučna savetnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Ona je sociološkinja, socijalna demografkinja, istraživačica i teoretičarka roda, kao i međunarodna rodna ekspertkinja. Marina Hjuson je bila univerzitetska profesorka u SAD, Nemačkoj, Mađarskoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Austriji. Kao ekspertkinja bila je angažovana od strane UNDP, IFAD, USAID, UNIFEM, UNWOMEN i različitih vlada u regionu Balkana i Istočne Evrope. Njene najnovije knjige uključuju: Rodni Barometar: Razvoj i svakidašnji život (UN Women Serbia, 2013); Knowledge Production at the Semiperiphery: A Gender Perspective (IKSI, 2009); Žene i muškarci u Srbiji: Šta nam govore brojevi? (UN Women, 2012); Transnational Men: Beyond, Between and Within the Nations (co/ed. with J.Hearn and K. Harrison, Routledge, 2013), Poluperiferija i rod: pobuna konteksta (IKSI, 2015), Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti, (IKSI, 2017), Muškarci u Srbiji: druga strana rodne ne/ravnopravnosti, (IKSI, 2017), The Unsustainable Institutions of Men: Gender Power and the Contradictions of Transnational Dispersed Centres (Edited by Jeff Hearn, Ernesto Vasquez del Aguila, and Marina Blagojević, Routledge, 2018).

Na početak stranice