Navigacija

Marijana Dujović
Nezavisna istraživačica
Beograd

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.13
UDK: 016:78.071(=163.41)"1825/1914"

Stručni rad

Bibliografija članaka iz serijskih publikacija o srpskim muzičarkama u periodu od 1825. do 1914. godine

Muzička kritika u Srbiji može se pratiti od 1825. godine. Znatno veće interesovanje za bavljenje muzikom primetno je od osamdesetih godina XIX veka, kako kod amatera tako i kod profesionalnih muzičara. Pošto je krajem XIX veka obrazovanih muzičara i dalje bilo veoma malo, muzičkom kritikom i izvođenjem su se pored njih bavili i advokati, nastavnici, lekari, sveštenici, političari i mnogi drugi intelektualci ili samo ljubitelji muzike. Do početka Prvog svetkog rata na domaćoj muzičkoj sceni bile su aktivne brojne muzičarke koje su stekle i međunarodnu popularnost. Većina žena koje su se bavile muzikom u Srbiji do navedenog vremena sada je zaboravljeno ili potpuno nepoznato široj i muzičkoj javnosti. Rad predstavlja bibliografiju novinskih članaka od vremena kada se može pratiti muzička kritika do početka Prvog svetskog rata u kojima se pominju žene koje su se bavile muzikom u Srbiji.

Ključne reči:

bibliografija, srpske muzičarke, periodika, muzički članci

Prvi muzički članak u Srbiji datira iz 1825. godine. Iako su danas poneke zaboravljene, a mnoge potpuno nepoznate, muzičarke su bile veoma aktivne na domaćoj sceni do početka Prvog svetskog rata. Uticale su na forimiranje institucije celovečernjih koncerata i podjednako su zaslužne za razvoj muzičke pedagogije u Srbiji.

Iz datih članaka može se uvideti da su mnoge navedene muzičarke imale zavidnu internacionalnu karijeru, da su se školovale kod eminentnih profesora na konzervatorijumima u inostranstvu. Pored domaćih uspešnih izvođačica, u Srbiji su neretko nastupale i inostrane muzičarke.

U domaćoj štampi najviše su bili zastupljeni tekstovi o pijanistkinjama i solo pevačicama, te se može reći da su ovo najbrojnije profesije muzičarki iz navedenog perioda. Ne postoje podaci koji ukazuju na to da su u našoj sredini delovale izvođačice na nekom drugom instrumentu pored klavira, osim gostujućih muzičarki. Verovatno je razlog tome praksa kućnog muziciranja, koja se nikada nije uzdigla na veći nivo. Pored pijanistkinja, solo pevačica i gostujućih muzičarki na ovoj listi nalaze se i reference tekstova u kojima se spominju muzičke aktivnosti u okviru ženskih škola i udruženja, zatim prve autorke muzičkih kritika u Srbiji i muzičarke čiji nam je rad u potpunosti danas nepoznat.

Bibliografija o muzičarkama u Srbiji 1825−1914. nije potpuna, samim tim i gotova, jer se iz naslova mnogih članaka ne može utvrditi da li se u tekstu spominju muzičarke ili ne. Mnoštvo je kritika iz pozorišta i sa izvedbi monumentalnih vokalno-instrumentalnih dela, u kojima bi mogle da se spominju izvođačice. Otud priložena bibliografija predstavlja tek početak prikupljanja informacija o muzičarkama koje su delovale u Srbiji do početka Prvog svetskog rata.

Bibliografija je sačinjena tematski po profesijama muzičarki, a spiskovi referenci navedeni su po azbučnom redu autora koji su o njima pisali.

Pijanistkinje:

Anoniman autor:

 • Anonim. „Gospođica Sinodija Ilićeva“. Male novine br. 260 (1888): 3.
 • Anonim. „Gospođica Sinodija Ilićeva“. Male novine br. 29 (1889): 1.
 • Anonim. „Gosopodična Ljudmila Zadrobiljkova“. Pozor br. 101 (1862): 289.
 • Anonim. „Jovanka Stojkovićeva“. Pozorište br. 62 (1871−1872): 255.
 • Anonim. „Jovanka Stojkovićeva“. Mlada Srbadija br. 20 (1872): 318−320.
 • Anonim. „Jovanka Stojkovićeva“. Javor br. 44 (1878): 1394.
 • Anonim. „Koncerat gđice Jovanke Stojkovićeve“. Pozorište br. 58 (1871/1872): 235.
 • Anonim. „Koncerat gđice Jovanke Stojkovićeve“. Narod br. 50 (1872): 4.
 • Anonim. „Koncert Jovanke Stojković u Beogradu“. Jedinstvo br. 97 (1872): 202.
 • Anonim. „Koncert Jovanke Stojković u Beogradu“. Istok br. 45 (1879): 3.
 • Anonim. „Koncert Jovanke Stojković u Beogradu“. Istok br. 56 (1879): 3.
 • Anonim. „Koncert Mile Zadrobilkove“. Srbske novine br. 42 (1862): 170.
 • Anonim. „Koncert Olge Vasiljević u Budimpešti“. Videlo br. 119 (1885): 2.
 • Anonim. „Koncert Olge Vasiljević u Novom Sadu“. Srpsko kolo br. 78 (1884): 4.
 • Anonim. „Koncert Olge Vasiljević u Zagrebu“. Srbobran br. 14 (1885): 3; Agramer Zeitung (1885): 33.
 • Anonim. „Ljudmila Zadrobilkova“. Narodne novine br. 278 (1861): 818.
 • Anonim. „Ljudmila Zadrobilkova“. Narodne novine br. 279 (1861): 810−821.
 • Anonim., „Nova zvijezda na nebu srpske umjetnosti“. Glas Crnogoraca br. 12, II sveska, (1883): 3.[1]
 • Anonim. „Ida Dobrinković“. Neven br. 7, 4. sveska (1883): 219.
 • Anonim. „Ida Dobrinković“. Neven br. 9, 4. sveska (1883): 269−270.
 • Anonim. „O koncertu S. Ilić u Beogradu“. Narodni dnevnik br. 16 (1889): 3.
 • Anonim. „Olga Vasiljević sviračica“. Orao br. 37−38 (1885): 115−116.
 • Anonim. „Sinodija Ilićeva u Subotici“. Novosti br. 26 (1894): 3.
 • Anonim. „Sinodija Ilićeva“. Narodni dnevnik br. 38 (1889): 3.
 • Anonim. „Simfonijski koncerat“. Stare male novine br. 188 (1901): 3.[2]
 • „Zweites Konzert der Glasbena matica“. Laibcher Zaitung br. 259 (1913): 2410−2411.[3]

G:

 • G. „Sa koncerta pijanistkinje srpkinje Sinodije Fani Ilićeve“. Branik br. 45 (1891): 4.

Ž:

 • Ž. V. „Koncert gce Jelice Subotićeve, umetnice na klaviru“. Novosti br. 335 (1913): 3.[4]

I:

 • Ilešić, Fran. „ Koncert gđice. Jelene Dokić u Ljubljani“. Srpski književni glasnik br. 11−12, knjiga XXXI (1913): 957−958.

J:

 • J. „Koncerat gđice Jovanke Stojkovićeve“. Pozorište br. 58 (1871−1872): 235.
 • J. „Drugi koncerat gđice Jovanke Stojkovićeve“. Pozorište, br. 60 (1871−1872): 243.
 • Jovanović Zmaj, Jovan. „Jovanka Stojkovićeva“. Zastava br. 52 (1872).
 • Jovanović Zmaj, Jovan. „Koncert Jovanke Stojković“. Zastava br. 55 (1872): 2−3.

K:

 • Kostić, Aleksandar Đ. „Koncerat gospođice Jele Dokićeve“. Srpski omladinski glasnik br. 2 (1911−1912): 59−62.
 • Kozina, Pavel. „O koncertih J. Dokić in M. Vuškovića v Ljubljani“. Novi akordi 4, sveska br. 13 (1914): 6.

L:

 • Lajovic, Anton. „Koncerta Glasbene matice v Mestnem domu dne 21. X 1913; in dne 8 XI 1913“. Slovan 1 (1914): 30−31.[5]

M:

 • M. „Koncert gđice Jelene Šopovićeve u Pančevu“. Građanin br. 39 (1901).
 • Milojević, Miloje. „Koncerat gđice Jelice Subotić“. Srpski književni glasnik br. 1, knjiga XXXII (1914): 54−58. 

P:

 • P. „Koncerat gđice Zorke Sibinkić“. Zastava br. 24 (1891): 1−2.
 • Popović, Stevan Vasin. „Olga Vasiljevićeva. Srpkinja pijanistkinja“. Naše gore list. br. 36 (1884): 2−3.
 • Popović, Stevan Vasin. „Olga Vasiljevićeva. Srpkinja pijanistkinja“. Zastava br 129 (1884): 1−2.

R:

 • Rorauer, Julije. „Koncert Olge Vasiljević u Zagrebu“. Pozor 34 (1885).

S:

 • S. N. „Nova zvezda na nebu srpske umetnosti“. Javor br. 11 (1883): 351.[6]
 • Stojanović, Ljub. S. „Gospođica Marija Unšuld pl. Melasfeld za srpsku akademsku omladinu“. Večernje novosti br. 71 (1903): 2.

F:

 • -f. „Koncert Olge Vasiljević u Pančevu“. Naše gore list br. 40 (1884): 1−2.
 • F. „Koncert gdične Stojkovićeve“. Narod br. 66 (1872).

H:

 • H. „Koncerat gđe Jovanke Stojković. Iz zahvalnosti. Šaljiva igra u jednom činu od E. Labiša“. Istok br. 49 (1881): 3.

C:

 • cki. „Pijanistkinja Jovanka Stojković“. Pozorište br. 46 (1871−1872): 187.
 • Dr V. B. „Izveštaj o drugom koncertu gđe. Jovanke Jovankovićke, rođ. Stojkovićeve“. Istok br. 59 (1879): 2−3.

 

Solo pevačice:

Anoniman autor:

 • Anonim. „Adelaida Zelda, operska pevačica“. Večernje novosti br. 23 (1900): 1.
 • Anonim. „Angažman g-đe Desanke Đorđević“. Odjek br. 193 (1903): 2−3.[7]
 • Anonim. „II koncerat Adelaide Zelde“. Večernje novosti br. 31 (1900): 1.
 • Anonim. „Gđica Cijukova kao Galeta“. Odjek br. 61 (1897): 3.
 • Anonim. „Koncerat gđice Sofije Sedmakove“. Zastava br. 98 (1989): 2−3.
 • Anonim. „Koncert gđice Cijukove u Beloj Crkvi“. Dnevni list br. 156 (1896): 2.
 • Anonim. „Pomozimo mladoj darovitoj pevačici“. Srpske ilustrovane novine br. 29 (1882): 270.[8]
 • Anonim. Srpsko kolo br. 22 (1884): 3.[9]
 • Anonim. „Koncerat Nadine Slavjanskove“. Zastava br. 72 (1900): 3.
 • Anonim. „Riđokosa. Pevanje gđe Drage Stefanovićke“, Zastava br. 93 (1898): 2.
 • Anonim. „Sofija Sedmakova“. Novi Srbobran br. 238 (1904): 4.
 • Anonim. „Sofija Sedmakova“. Opozicija br. 85 (1904): 3.
 • Anonim. „Sofija Sedmakova“, Pozorište br. 6 (1907): 59−60.
 • Anonim. „Srpska umetnica“, Dnevni list br. 86 (1897): 2.[10]
 • Anonim. „Marija Cvetićka“, Narodni dnevnik br. 120 (1889): 3
 • Anonim. „Srpska umetnica“, Srbobran br. 27 (1894).[11]
 • Anonim. „Umjetnički koncerat u Mostaru“, Novi Srbobran br. 90 (1904): 3−4.[12]

A:

 • -a. „Sa koncerta gospođice Vere i Nadežde Černjecki“. Novi pokret br. 60 (1906): 3.
 • A mole-. „Sa koncereta kćeri D. A. Slavjanskog“. Budućnost br. 12 (1895): 6−7.[13]

B:

 • Borisavljnjvić, Moma. „Deveta simfonija i uvertira Leonora“, Pravda br.105 (1910): 2−3.[14]

D:

 • D. „Uspeh gđe Drage Spasićke“. Večernje novosti br. 149 (1907): 6.
 • DOB. „Gđa Sultana Cijukova“. Dnevni list br. 126 (1896): 3.

Đ:

 • Đ. P. „Simfonijski koncerat“. Zastava (večernje izdanje) br. 268 (1905): 3.[15]
 • Đorđević, Mita. „Sultana Cijukova u Velikoj Kikindi“. Srpstvo br. 24 (1897): 1−2.

I:

-i. „Koncerat Dušana i Katice Jankovićeve“. Odjek br. 178 (1889): 3.

Z:

 • Zorko, Jovan. „Vaskrsenje, biblijska poema. Muzika od St. Hristića, tekst od Dragurtina Ilića“. Zvezda br. 9 (1912): 571−573.[16]

M:

 • M-il. „G-đa Vitalijani u ulozi Gospođe s kamelijama“. Štampa br. 139 (1904): 3.
 • M-il. „G-đa Vitalijani kao Toska“. Štampa br. 143 (1904): 3.
 • Milojević, Miloje. Srpski književni glasnik br. 11, knjiga XXVIII (1912): 862−868.[17]

N:

 • N. Đ. B. „Koncert Jelene Kličkine“. Zastava br. 163 (1897).

P:

 • Petrović, Petar P. „Koncerat gđe Spasić“. Borba br. 19 (1912): 3.

R:

 • Retz. „Sa koncerta sestara Černjeckih“. Videlo br. 16 (1906): 2.

Ć:

 • -ć. „Sultana Cijukova u Novom Sadu“. Ženski svet br. 7 (1897): 101−102.

U:

 • Ugričić, Jevta. „Gospođa Spasićka kao Mamzel Nituš“. Politika br. 1546 (1908): 2−3.

X:

 • „Jelena Uglješić, svršena konzervatoristkinja, boravi u Novom Sadu“. Srpsko kolo br. 56 (1884): 2−3.
 • „Adela Vasiljevićeva“. Branik br. 77 (1890): 1−2;
 • H. „ Adela Vasiljevićeva“. Glas Crnogoraca br. 29 (1890).
 • H. „Pevanje gospođe Desanke Đorđević“. Štampa br. 262 (1903): 3.
 • Hadžić, Antonije. „Adela Vasiljevićeva“. Ženski svet br. 7 (1890): 104−105.
 • Hristić, Stevan. „Betovenova deveta simfonija u Beogradu“. Srpski književni glasnik br. 8, knjiga XXIV (1910): 621−623.[18]

C:

 • Carus. „Gostovanje gđe Sofije Simić-Sedmakove“. Radničke novine br. 132 (1914): 3.

 

Ostale delatnosti muzičarki:

Anoniman autor:

 • Anonim. „Izveštaj o radu ženskog pevačkog i muzikalnog društva“. Srpske novine br. 61 (1887): 242.
 • Anonim. „Umetnost u školi. Koncert ženske učiteljske škole“. Štampa br. 347 (1906): 3.

B:

 • B. „Ženske kao glazbotvorke“. Javor br. 28 (1889): 441−443.

J:

 • Jakovljević, Cv. „Koncerat u V. ž. školi“. Zvezda br. 41 (1899): 327−328.

U:

 • U. „Muzikalno veče u Višoj ženskoj školi“. Narodni dnevnik br. 28 (1891): 2−3.
 • Udcki, Jovan. „Prilog uspomeni na Olgu Kovačević, srpsku guslarku“. Zastava br. 96 (1911): 1−2.

 

Autorke muzičkih članaka:

A:

 • Antal Zaharijević, Jelena. Ženski svet br. 7−8 (1910): 116−167.

M:

 • Maksimović-Marinković, Milka. „Uspomena sa tatinog groba“. Srpsko cveće br. 9 (1906):[19] 

R:

 • Ruža. „Filharmonijski koncert“. Narod br. 61 (1897): 3.[20]
 • Ruža. „Filharmonijski koncert“. Narod br 62 (1897):[21]

S:

 • Sekulić, Isidora. „Povodom gostovanja Beogradske opere u Šapcu“. Novo vreme, 30. maj
 • Sekulić-Stremnicki, Isidora. „Dopis“. Ženski svet br. 1 (1914): 10−11.
 • Stanković-Nedeljković, Tasika. „Od jedne žive sestre Kornelija Stankovića“. Srpski vitez br. 9 (1910): 124−130.

T:

 • Tomić, Milica Jaše. „Mali umetnik – Srbin“. Zastava (večernje izdanje) br. 127 (1910): 1−2.[22]
 • Tomić, Milica Jaše. „Jedno neobično dete“. Žena br. 4 (1911): 234−238.[23]
 • Tomić, Milica Jaše. „Uspesi Milana Jovanovića Brace. Na proslavi vladalačke kuće Petrogradu“. Zastava (jutarnje izdanje) br. 50 (1913):

H:

 • Hovorka Kalić, Zorka. „Jedan srpski kompozitor“. Kolo br. 2 (1902): 109−113; Kolo br. 7 (1902): 447−451.
 • Hovorka Kalić, Zorka. „Aksentije Maksimović, jedan srpski kompozitor”. Srpsko cveće br. 9 (1906): 222.

 

Gostovanja inostranih muzičarki:

Anoniman autor:

 • Anonim. „Koncerat rumunske pevačice Vladaje“. Narodnost br. 80 (1898): 3.
 • Anonim. „Koncert poljske pevačice Beljcikovske u Beogradu“. Srbske novine br. 23 (1848): 113.
 • Anonim. „Monarije Roke“. Vidov dan br. 57 (1862): 4.[24]

B:

 • B. „Treće veče gostovanja bečke operetske trupe gđice Hermine Herle članice bečkog Karl Teatra“. Tribuna br. 533 (1912):

G:

 • Grčić, Jovan. „Koncerat Sofije Mentar – Poperove, veštakinje na glasoviru i D. Popera, veštaka na vijončelu“. Pozorište br. 30 (1877): 118.
 • Grčić, Jovan, „Koncert virtuoza na violini Franje Krežme i sestre mu Anke, veštakinje na glasoviru“. Javor br. 22 (1878): 691−692; Javor br. 23 (1878): 720−722.

Ž:

 • Ž. V. „Koncerat gospođice Tozeli 12 IX 1912. u Narodnom pozorištu“. Novosti br. 300 (1913): 3.[25]

Z:

 • Zorko, Jovan. „Koncert g-ce Lole Tezi umetnice na violini“. Zvezda br. 5 (1912): 317−318.

K:

 • K. Vl. (Karakašević Vladimir), „Slavjanskove u Pančevu“. Vesnik br. 10 (1895): 1−2.[26]

M:

 • M. Dnevni list br. 125 (1895): 2.[27]
 • Milojević, Miloje. „Koncerat gospođice Lole Tezi“. Srpski književni glasnik br. 9, knjiga XXXI (1913): 704−706.

W:

 • „Koncert gce Lole Tezi“. Srpska zastava br. 636 (1913): 3.

 

Nepoznate muzičarke

Anoniman autor:

 • Anonim. „Gđa Mila St. Vilovski“. Novo vreme br. 103 (1910): 3.
 • Anonim. „Koncerat Ružice Hagenove u Beogradu“. Svetovid br. 83 (1855): 3; Svetovid br. 84 (1885): 3.
 • Anonim. „Marija Vukićevićka“. Pozorište br. 5 (1894): 17−18.
 • Anonim. „Simfonijski koncerat u Beogradu“. Beogradske novine br. 308 (1902): 2−3.[28]

B:

 • B. „Gosp. Vušković i gđica Kočonda u Beogradu“. Srbobran br. 127 (1912).

G:

 • Grlović, Milan. „Koncerat Dragice Kovačević“. Narodne novine br. 283 (1898).

K:

 • Kraus, Otto. „Konzert Kovačević“. Agarmer Tagblatt 283 (1898): 6−7.[29]

M:

 • M. „Sa koncerta gce. Divne Gavrilovićeve“. Novo vreme br. 109 (1911):

S:

 • Subotić, Kamenko. „Gđa Polakova kao Maskota“. Novo vreme br.69 (1900): 1.

[1] Tekst o Idi Dobrinković.

[2] Kao gost solista Beogradskog vojnog orkestra nastupala je Jelena Šopović.

[3] O koncertu Jelene Dokić u Ljubljani.

[4] Autor teksta je verovatno Velimir Masuka Živojinović.

[5] Na koncertu je učestvovala i Jelena Dokić.

[6] Tekst o Idi Dobrinković.

[7] Članak o angažmanu Desanke Đorđević u Beogradskoj operi.

[8] Tekst o Jeleni Uglješić.

[9] Tekst o Jeleni Uglješić.

[10] Članak o S. Cijukovoj-Savić.

[11] Tekst o Adeli Vasiljević.

[12] Prikaz koncerta Žarka Savića i Sultane Cijukove-Savić.

[13] Kritika koncerta Nadine, Jelene i Olge Slavijanski u Beogradu.

[14] Na koncertu je učestovala Miroslava Binički.

[15] Na koncertu su nastupale i Sofija i Jelva Jocić.

[16] Tekst o premijernom izvođenju oratorijuma Vskrsenje Stevana Hristića, u kojem je Miroslava Binički nastupala kao solistkinja.

[17] Kritika premijernog izvođenja Hristićevog oratorijums Vaskresenje. U tekstu se navodi Miroslava Binički kao solistkinja.

[18] U članku se spominje sudelovanje Miroslave Binički.

[19] Tekst o kompozitoru Aksentiju Maksimoviću.

[20] Autorka teksta je Ruža Vinaver.

[21] Autorka teksta je Ruža Vinaver.

[22] Tekst o 'čudu o deteta' violinisti Milanu Braci Jovanoviću.

[23] Članak o Milanu Braci Janovoviću.

[24] U pitanju je nastup solo pevačice.

[25] Autor teksta je verovatno Velimir Masuka Živojinović.

[26] O koncertu pevačica Nadežde, Olge i Jelene Slavjanski.

[27] O koncertu Lide Bakmansove u Beogradu.

[28] Na koncertu je gostovala pijanistkinja Marija Unšuld.

[29] Koncert Dragice Kovačević u Zagrebu.

Literatura:

Dujović, Marijana. „Recepcija delatnosti Stanislava Biničkog“. U Muzikološka mreža, Muzikologija u mreži. Urednik Ivana Perković, 423−431. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 2014. http://www.fmu.bg.ac.rs/dokumentacija/elektronske_publikacije/25.%20Marijana%20Dujovic.pdf (pristupljeno 7. 6. 2017)

Dujović, M. „Prilog istraživanju biografije Stanislava Biničkog“. Master teza, Fakultet muzičke umetnosti, odsek za muzikologiju, 2014.

Dujović, Marijana. „Autorke muzičkih kritika u Srbiji do Prvog svetskog rata“. Rad predstavljen na konferenciji Šta je knjiženstvo?, Beograd, Srbija, 17. oktobar, 2015.

Kuntarić, Marija, ur. Tom 13 Bibliografija rasprava i članaka. Muzika Struka VI. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1984.

Kuntarić, Marija, ur. Tom 14 Bibliografija rasprava i članaka. Muzika Struka VI. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1986.

Pejović, Roksanda. Srpsko muzičko izvođaštvo romantičarskog doba. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1991.

Pejović, Roksanda, prir. Popius kritika, članaka i studija poznatih i anonimnih autora srpske muzičke prošlosti iz novina i časopisa (1825−1918). Beograd: 1993.

Pejović, Roksanda. Krtike, članci i posebne publikacije u srpskoj muzičkoj prošlosti (1825−1918). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 1994.

Marijana DUJOVIĆ
Independent researcher
Belgrade

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.13
UDC: 016:78.071(=163.41)"1825/1914"

Professional paper

Bibliography of Articles from Serial Publications on Serbian Female Musicians 1825−1914

Musical criticism in Serbia can be traced back to 1825. Amateurs and professional musicians, however, started showing increased interest in making music in the 1880s. Since there were still very few educated musicians in the late nineteenth century, many lawyers, teachers, doctors, priests, and politicians, as well as many other intellectuals or music lovers wrote musical reviews. Many of them were also amateur performers. Until World War I, there were also plenty female musicians in Serbia and some of them were internationally recognized. Most women who were musicians at the time are today forgotten or unknown in the public. This paper represents a bibliography of newspaper articles from 1825 to the beginning of the Great War in which women who were musicians in Serbia are mentioned. 

Keywords:

bibliography, Serbian female musicians, periodicals, musical articles

Na početak stranice