Navigacija

Gabrijela Abrasovič je slavistkinja, apsolventkinja Filološkog fakulteta Univerziteta u Vroclavu (Poljska). Odbranila je doktorsku disertaciju Drama tela, telo u drami. Stvaralaštvo srpskih i hrvatskih dramskih spisateljica u periodu 1990-2010. (mentorka prof. Magdalena Koh). Područje njenog posebnog interesovanja jeste savremena ženska srpska i hrvatska dramaturgija, kojoj pristupa iz perspektive antropologije tela, rodnih studija, feminističke kritike i postkolonijalnih teorija. Za potrebe izrade doktorske teze boravila je u Srbiji i Hrvatskoj. Učestvovala je na mnogim skupovima u zemlji i inostranstvu, u radu međunarodnih teatroloških projekata (Poljsko-srpski pozorišni dijalog; Performativni Balkan; Žene, drama i izvedba. Između post-socijalizma i post-feminizma) i pozorišnih festivala. Njena istraživanja su objavljena kao članci, studije, ogledi i kao poglavlja u knjigama. Takođe prevodi dramske tekstove.

 

Marija Babović je redovna profesorka na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Doktorirala je u oblasti Ekonomske sociologije, a njeno glavno područje istraživanja je društvenoekonomski razvoj sa fokusom na rodne aspekte. Od 2000. godine je kao istraživačica pri Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta učestvovala u različitim istraživanjima društvenih promena, restratifikacije i ekonomskih strategija društvenih aktera u Srbiji. Članica je Sekcije za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta Srpskog sociološkog društva. Od 2006. godine je predsednica i direktorka programa istraživačke nevladine organizacije SeConS – grupa za razvojnu inicijativu, u okviru koje je učestvovala u različitim istraživanjima i analizama Development initiative group.

 

Stanislava Barać je rođena 1977. godine u Zrenjaninu. Diplomirala je na grupi za srpsku književnost sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirala (sa tezom Avangardne tendencije u časopisu Misao u vreme uređivanja Ranka Mladenovića 1922–1923, objavljenom u vidu monografije Avangardna Misao, 2008) i odbranila doktorsku tezu Žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 20-ih i 30-ih godina 20. veka (2014), koja je pretočena u knjigu Feministička kontrajavnost: žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 1920-1941. Učestvovala na brojnim domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama i objavila oko trideset studija u naučnim časopisima i zbornicima radova. Od 2004. godine zaposlena u Institutu za književnost i umetnost na projektu specijalizovanom za proučavanje (književne) periodike. Posebne sfere interesovanja i proučavanja: opus Ive Andrića, avangardna književnost i ženska književnost i aktivizam u periodu između dva svetska rata, odnosno ženski časopisi na srpskom jeziku.

 

Srbobran Branković je predsednik i suvlasnik TNS Medium Gallup, kompanije za istraživanje tržišta, javnog mnjenja i medija; firma je članica TNS Global, Kantar Group i WIN/Gallup International. Profesor je metodoloških predmeta na Filozofskom fakultetu u Nišu i na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju, Beograd. Koautor je sistema Symbols Research, alatke za napredna istraživanja i analizu društvenih mreža. Objavio je dva romana: Dvadeset četvrta i Nevidljivi grad.

 

Nevena Varnica (Novi Sad, 1975) diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U zvanju je docenta i predaje Književnost renesanse i baroka, Istoriju srpske kulture i Stilistiku. Učestvovala je na više međunarodnih konferencija i skupova u zemlji i inostranstvu. Prikaze, eseje i studije objavljuje u domaćim i stranim časopisima i zbornicima. Oblasti njenog naučnog interesovanja obuhvataju dubrovačku književnost, srednjovekovnu književnost i književnost renesanse i baroka, studije kulture i izučavanje privatnog života. Od 2010. godine angažovana je na projektu Aspekti identiteta i njihovo oblikovanje u srpskoj književnosti.

 

Dunja Dušanić je docent na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Osnovne studije je završila na istoj katedri 2010. godine, gde je odbranila i master rad posvećen savremenim teorijama fikcije i autofikciji Serža Dubrovskog. Doktorsku disertaciju, Fikcija kao svedočanstvo: Prvi svetski rat u modernističkoj prozi (Miloš Crnjanski, Ivo Andrić, Rastko Petrović), odbranila je na istom fakultetu 2015. godine. Bavi se francuskom književnošću i književnom teorijom, s posebnim naglaskom na teorije žanra i fikcije. Član je projekta Knjiženstvo: teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915.

 

Vladimir Đurić je doktorand na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao i odbranio master rad na katedri za francuski jezik i književnost. Bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2012–2015. Od 2015. godine radi u zvanju asistenta na Departmanu za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu. Bavi se proučavanjem komparativne književnosti, posebno istraživanjem srpske književnosti koju su pisale žene u kontekstu francuske književnosti i savremene francuske komparatistike (imagologija, intertekstualnost). Od 2012. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Doktorska disertacija Vladimira Đurića ispituje stvaralaštvo srpskih spisateljica prve polovine HH veka u kontekstu francuske književnosti i kulture. Učestvovao je na raznim međunarodnim seminarima, naučnim skupovima i konferencijama u zemlji (Beograd, Niš, Kragujevac) i inostranstvu (Pariz, Hag, Poznanj, Budimpešta). Objavljivao je radove u zbornicima radova sa naučno-stručnih skupova i časopisima Filološki pregled, Knjiženstvo, Lipar, Philologia Mediana, Priča.

 

Dubravka Đurić (1961), redovna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum. Diplomirala je i magistrirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, doktorirala je na Katedri za engleki jezik i književnost na Filozofskom fakuletu u Novom Sadu. Oblasti bavljenja: studije književnosti, studije medija, teorija eksperimentalne poezije, teorije roda i feminizma, transdiciplinarna teorija. Bila je članica neformane umetničko-teorijske Zajednice ѕa istraživanje prostora (1982-1986) i uređivala njeno glasilo Mentalni prostor. Jedna je od osnivačica časopisa ProFemina (1994-2011), osnovala Ažinovu školu poezije i teorije (1996-2006), predavala u Centru za ženske studije i komunikacije. Od 2015. godine predsednica je Serbian Association for Anglo-American Studies. Od 2011. Članica je projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku od 1915. godine. Objavila je knjige: Globalizacijske izvedbe: književnost, mediji teatar (2016), Diskursi popularne kulture (2011), Politika poezija – Tranzicija i pesnički eksperiment (2010), Poezija teorija rod – Moderne i postmoderne američke pesnikinje (2009), Govor druge (2006), Jezik, poezija, postmodernizam – Jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije (2002). Sa Biljanom D. Obradović uredila je antologiju srpske poezije Cat Painters: An Anthology of Serbian Poetry (2016), sa Miškom Šuvakovićem uredila je antologiju tekstova Impossible Histories – Avant-Garde, Neo-Avant-Garde and Post-Avant-Garde in Yugoslavia 1918-1991 (2003, 2006), sa Vladimirom Kopiclom uredila je i prevela antologiju novije američke poezije Novi pesnički poredak (2001).

 

Dušanka Đurković (1979) diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za italijanski jezik i književnost, na kojoj je odbranila i master rad Analiza tri postojeća prevoda desetog dana Dekamerona. Doktorske studije na Filološkom fakultetu upisala je 2014. godine, na modulu Književnost. Bavi se proučavanjem stvaralaštva Đ. Bokača, italijanske novele od 14. do 16. veka i teorije igre. Osim toga, oblast njenog interesovanja je i književnost koju pišu žene.

 

Željka Janković je asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za romanistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde drži vežbe iz francuske književnosti 17. i 18. veka. Diplomirala je na istoj katedri (2011) i odbranila master rad 2012. godine. Nosilac je preko 20 nagrada i priznanja iz oblasti jezika i književnosti koje su joj donele i stručna usavršavanja u inostranstvu (Francuska, Belgija, Češka, Kina, Rumunija). Autor je 12 radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima i jedne dvojezične monografije, u čijem fokusu se nalaze stilistika, komparativna književnost, klasična i savremena francuska književnost, studije roda, srpsko-francuske književne i kulturne veze. Na projektu Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine angažovana je od 2013. godine.

 

http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/katedre/romanistika/francuski-jezik/zaposleni/zeljka-jankovic/

 

Alenka Jensterle-Doležal je docentkinja na Fakultetu umetnosti, Karlovom univerzitetu u Pragu (Češka). Ona je upravnica Odseka za južnoslovenske i balkanske studije. Predaje slovenačku literaturu. Bavi se sledećim temama: slovenačke spisateljice, slovenačko-češki odnos, slovenački modernizam na početku 20. veka i mitovi u literaturi. Gostujuća profesorka na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, na Univerzitetu u Beču i Univerzitetu J. A. Komenski u Bratislavi (Slovačka). Objavila je više od 60 članaka. Uredila je četiri zbornika, a objavila je i tri monografije: Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja (Ljubljana: Slovenska matica 2004), V krogu mitov: O ženski in smrti v slovenski književnosti (Ljubljana: Slavistično društvo 2008) and Avtor, tekst, kontekst, komunikacija. Poglavja iz slovenske moderne (Maribor: Mednarodna knjižna zbirka Zora, založba Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (Številka 103), 2014). Objavila je pet antologija pesama i dva romana.

 

Tatjana Jovanović (1966), zaposlena kao profesorka srpskog jezika i književnosti u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Doktorand je FILUM-a. Na istom fakultetu predala je doktorsku tezu pod naslovom Konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi 1990-2010. Oblast interesovanja su psihološka istraživanja, rodne studije i ginokritika.

 

Ana Kolarić je docentkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na odsecima za studije roda na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i na Fakultetu za humanističke nauke Univerziteta u Utrehtu. Godine 2015. odbranila je doktorsku disertaciju „Rod, književnost i modernost u periodici s početka 20. veka: Žena (1911-1914) i The Freewoman (1911-1912)” na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Sa prof. Biljanom Dojčinović, vodi kurs na doktorskim studijama o feminističkoj štampi iz 90-ih i 2000-ih godina u Jugoslaviji/Srbiji. Kurs su podržali WUS Austria i ERSTE fondacija, u okviru programa PATTERNS Lectures. Bavi se studijama književnosti, roda i kulture. Objavljuje redovno u časopisima Knjiženstvo i Reč.

 

Vera Kopicl je završila Filozofski fakultet u Novom Sadu, Odsek za jugoslovensku i opštu književnost. Specijalizirala na ACIMSI-u, Centar za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, a zvanje MA stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Osnovala i uređivala Međunarodni video-festival žena autorki VideoMedeja. Kustoskinja, promoterka i teoretičarka ženske video-umetnosti, urednica zbornika tekstova VideoMedeja. Koautorka izložbe i monografije o radu Milice Tomić. Autorka i priređivačica Ženske čitanke, izbor književnih i kritičkih tekstova. Objavljivala u časopisima ProFemina, Art centrala, Kultura, Interkulturalnost, u kolumnama Ženske vlade, na Korzo portalu.

 

Persida Lazarević Di Đakomo na Univerzitetu „G. d’Anuncio“ u Kjetiju-Peskari (Italija) predaje srpski i hrvatski jezik i književnost. Oblasti njenog istraživanja obuhvataju južnoslovensko prosvetiteljstvo, italo-južnoslovenske kulturne i književne odnose (XVIII-XIX v), južnoslovensku usmenu književnost, savremenu srpsku književnost. Član je italijanskog udruženja slavista (AIS), italijanskog udruženja za proučavanje jugoistočne Evrope (AISSEE), britanskog udruženja za proučavanje XVIII stoleća, italijanskog društva za proučavanje XVIII stoleća (SISSD).

 

Slavko Petaković je vanredni profesor na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta u Beogradu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bavi se istorijom književnosti renesane i baroka. Član je Saveta Međunarodnog slavističkog centra, Uprave Društva za srpski jezik i književnost Srbije, Udruženja folklorista Srbije i uredništva časopisa Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, Knjiženstvo, Međaj i Svet reči. Od 2011. godine sarađuje na projektu Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine (br. 178029), koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Objavio je dve monografije – Likovi tradicije i Marina Zlatarić dubrovački pesnik XVIII veka.

 

Anja Prentić je doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i nastavnica engleskog jezika. Diplomirala je godine 2012. na katedri za Engleski jezik i književost na istom fakultetu, a 2013. stekla diplomu master akademskih studija. Bavi se istraživanjima u oblasti obrazovanja, metodike nastave engleskog jezika i sociolingvističkim aspektima narodne književnosti i narodne igre.

 

Žarka Svirčev je diplomirala na Odseku za srpsku književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je i odbranila master rad. Doktorske studije je završila na Filološkom fakultetu u Beogradu, doktorirajući sa tezom Vinaverov doprinos komparatistici. Bavi se istraživanjem srpske/jugoslovenske književnosti 20. veka, privilegujući ginokritički pristup i feminističku teorijsku bazu; proučava i različite aspekate stvaralaštva Stanislava Vinavera. Članica je organizacionog odbora Vinaverovih dana evropske kulture, godišnjeg naučnog skupa koji se održava u Šapcu. Književnu kritiku i oglede objavljuje u domaćoj i inostranoj periodici i tematskim zbornicima. Objavila je knjigu Ah, taj identitet! Dekonstrukcija rodnih stereotipa u stvaralaštvu Dubravke Ugrešić (2010).

 

Svetlana Stefanović je studirala arheologiju i istoriju na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Zagrebu. Diplomirala je istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za Istoriju Jugoslavije. Magistrirala je na temu Žensko pitanje u beogradskoj štampi i periodici 1918–1941, pod mentorstvom prof. dr Ljubodraga Dimića. Doktorski rad na temu: Nation und Geschlecht. Frauen in Serbien von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg odbranila na Univerzitetu u Lajpcigu, na Fakultetu za istoriju, istoriju umetnosti i orijentalistiku 2013. godine, pod mentorstvom prof. dr. Volfganga Hepkea. Učestvovala na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima (Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20 veka – položaj žene kao merilo modernizacije; Herrschaft in Südosteuropa – Kultur- und sozialwissenschaftliche Perspektiven etc.) Autorka više radova objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima. Fokus istraživanja: istorija žena i roda.

 

Sanja Sudar je diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2015. godine. Tokom 2015/2016. godine pohađala je master programe na Filološkom fakultetu (studijski program Jezik, književnost, kultura, modul Književnost) i na Fakultetu političkih nauka (Katedra za međunarodne odnose, modul Evropske studije). U oblasti književnosti bavi se temom intertekstualnosti u Rilkeovim proznim zapisima. U oblasti političkih nauka istražuje savremenu ulogu tehnokratije u sistemu upravljanja Evropske unije.

 

Renate Hansen-Kokoruš je završila studije povijesti, slavistike i germanistike a 1992. godine je odbranila disertaciju iz ruske književnosti (Poetika proznih djela Bulata Okudžave), te habilitaciju 1998. godine iz južne slavistike (Intertekstualnost u djelu Ranka Marinkovića). U njenoj profesionalnoj biografiji brojni su stručni boravci u inostranstvu, gostujuće profesure (Humboltovo sveučilište u Berlinu, Voterlu/Kanada, Tomsk, Zadar, Frankfurt/M., Inzbruk). Od 2009. je profesorica za slavistiku (ruska i bosanska/hrvatska/srpska književnost) na Univerzitetu u Gracu, te suizdavačica slavističkog časopisa „Anzeiger für slavische Philologie“. Istraživačka težišta: identitet, intertekstualnost, rodni odnosi u književnosti i filmu, naratologija, prostorne koncepcije.

 

Na početak stranice