Navigacija

Ljubinka Škodrić                                
Arhiv Srbije
Beograd

10.18485/KNJIZ.2015.1.4
UDK: 94:305-055.2(497.11)"1941/1944"

Originalni naučni članak

Učešće žena u narodnooslobodilačkim odredima u Srbiji 1941–1944

Odziv i učešće žena u narodnooslobodilačkim odredima bili su veliki, neočekivani i neplanirani od strane komunističkog vođstva. Za razliku od ostalih krajeva Jugoslavije, partizanskim odredima u Srbiji uglavnom su pristupale obrazovane mlade žene koje su već bile angažovane u komunističkoj organizaciji, a pri tome i životno ugrožene usled svoje orijentacije. Njih je motivisala borba za slobodu, dok je svest o obećanoj emancipaciji postojala, ali nije imala presudnu ulogu. Značajan broj žena priključio se ustanku 1941, ali su nakon njegovog sloma mnoge bile odbačene i prepuštene stradanju. Stupanje žena u odrede je značajno smanjeno tokom 1942. Tokom 1944. opada broj žena koje se priključuju odredima, a 1945. dolazi do njihove masovne demobilizacije. Iako kratkotrajna, aktivnost žena u partizanskim jedinicama ostavila je značajan trag, a njihov prijem, osim obezbeđivanja dodatne ljudske snage, poslužio je i za potvrdu predratnog zalaganja za ravnopravnost od strane komunističkog pokreta.

Ključne reči:

žene, komunizam, narodnooslobodilački pokret, Drugi svetski rat, Srbija

Iako je u prošlosti postojalo više slučajeva pojedinačnog učešća žena u vojnim odredima, ti slučajevi nisu predstavljali ustaljenu praksu, već izolovane primere, ali su pored toga negirali tezu o miroljubivom ženskom karakteru i svedočili da su žene, kao i muškarci, kadre da vrše organizovano nasilje.[1] Tokom Prvog svetskog rata u mnogim zemljama su uvedene ženske vojne službe, ali su one uglavnom po okončanju sukoba raspuštene. U Velikoj Britaniji su ženski pomoćni odredi uvedeni ponovo 1938. godine, a u SAD tek 1941, neposredno pre stupanja u rat. Tokom Drugog svetskog rata oko 800.000 sovjetskih, 500.000 britanskih i 200.000 američkih žena služilo je uglavnom u pomoćnim vojnim odredima.[2]

U Sovjetskom Savezu su pod vojnu obavezu potpadali samo muškarci, a žene su primane u odrede kao dobrovoljci, ali su za razliku od žena u drugim zemljama bile angažovane i u boračkim redovima. Mada su sovjetske žene na početku rata primane u vojsku najviše kao sanitetsko osoblje, vremenom su te granice izbledele, čak su i bolničarke nosile oružje, a značaj žena je porastao usled nedostatka muškaraca. U sovjetskoj armiji se oko 120.000 žena borilo u prvim borbenim linijama.[3] Najveći stepen učešća žena zabeležen je 1943. kada su činile osam odsto sovjetskih oružanih snaga.[4]

Sovjetska propaganda je naročito isticala primere ženskog učešća u partizanskom pokretu na okupiranim sovjetskim teritorijama, pri čemu je Zoja Kosmodemjanskaja (Zóя Kosmodemья́nskaя) gotovo mitologizovana.[5] Za razliku od toga, evropske pokrete otpora odlikovalo je uglavnom učešće malog broja žena što se podudaralo i sa nasleđenim vojnim tradicijama. Ove tradicije su na Balkanu imale svoje specifičnosti, pre svega kod ustaničkih pokreta i otuda je broj žena koje su učestvovale u pokretima otpora na bivšoj jugoslovenskoj teritoriji, ali i na području Grčke i Albanije, bio značajno veći.[6]

U međuratnom periodu, među jugoslovenskim dobrovoljcima u Španskom građanskom ratu bilo je i 14 žena koje su uglavnom delovale kao sanitetsko osoblje.[7] Uprkos toj činjenici pojedine jugoslovenske komunistkinje koje su u tom periodu boravile u Moskvi ostavile su sećanja da je postojala direktiva da se žene ne šalju u Španiju.[8]

Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) je od druge polovine tridesetih godina počela da, u skladu sa politikom Narodnog fronta, aktivnije radi na pridobijanju žena i povećanju njihovog broja u partijskom članstvu. Peta zemaljska konferencija KPJ 1940. na kojoj je posebno razmatrano žensko pitanje, kao i prijem dveju žena u sastav CK KPJ svedočili su o porastu uloge žena u pokretu.[9] Za razliku od 1935. godine kada su pojedine žene svedočile da je bila „retkost da su žene bile primljene u partiju“,[10] o otvaranju, većoj pristupačnosti i povećanju učešća žena u partijskim organizacijama govore i podaci da su u Beogradu 1941. od 500 članova Partije 100 bile žene, a od 1500 članova SKOJ-a polovina je bila ženskog roda.[11]

Nastavak predratne politike KPJ prema ženama, nakon vojnog sloma Kraljevine Jugoslavije i okupacije Srbije, ogledao se i u činjenici da je Spasenija Babović kao članica PK KPJ za Srbiju bila u prvoj polovini maja izabrana u novoformiranu Vojnu komisiju pri PK KPJ za Srbiju, a učestvovala je i u organizaciji sabotaža, kao i u organizovanju akcije spasavanja Aleksandra Rankovića iz bolnice.[12] Učešće žena u borbama i mogućnost da one imaju rukovodeće uloge u uslovima rata, razmatrani su u pojedinim partijskim organizacijama u Beogradu, kada je pokrenuto i pitanje da li bi žena mogla biti komesar. Prilikom ove diskusije uprkos svesti da bi takva pojava izazvala negativnu reakciju javnosti, prevagnuo je stav da žena može biti komesar.[13]

Uprkos tome, učešće žena u ustaničkim, narodnooslobodilačkim odredima nije bilo planirano, već se računalo na mobilisanje muškaraca, dok je za žene bilo predviđeno da se bave partijskim poslovima i angažuju u sanitetu. U skladu sa tim, Okružni komitet KPJ u Nišu je do avgusta 1941. osnovao četiri ženske sanitetske grupe.[14] Sreten Žujović je krajem jula izneo stav da je odredima potrebno pridodati žene bolničarke, koje bi stanovale u selima u blizini odreda i služile kao punkt za prihvatanje u odred, nabavku hrane i brigu o ranjenicima.[15] Prema izveštajima Kosmajskog odreda, ovaj predlog se nije pokazao kao dobro rešenje. U ovom odredu je tokom septembra bilo sedam žena koje su bile raspoređene po četama, pošto se pokazalo kao loša praksa da borave u kućama po selima i dešavalo se da u kritičnim trenucima, posebno u slučaju sukoba, budu izbacivane iz kuća i ostavljene bez zaštite. Pored toga, istican je njihov doprinos kulturno-prosvetnom i sanitetskom radu.[16]

Prema pojedinim podacima, komandant Prvog šumadijskog odreda Milan Blagojević se protivio prijemu žena u odred, iako su se u njemu nalazile tri žene, a partizanskim odredima tokom jula 1941. priključila se i njegova supruga. Ni Okružni komitet u Čačku nije na početku ustanka bio saglasan sa upućivanjem žena u odrede.[17] Blagojević je pokušao da nastavi politiku izolovanja žena u sanitetskoj službi. Broj žena koje su kao borci učestvovale u Kosmajskom odredu narastao je na 12, ali je Blagojević tokom oktobra preuzimajući rukovođenje ovim odredom, njima dodelio druge zadatke – četiri je rasporedio na sanitetski rad u zasebno organizovanom punktu, a ostale uputio u Posavski odred.[18] Dr Julka Mešterović je septembra 1941. pokušavala da odbije prijem seoskih devojaka za bolničarke izgovarajući se i protivljenjem pripadnika štaba odreda.[19] I u Beličkom odredu je postojala težnja da se žene, uprkos njihovoj želji da budu borci, angažuju u radu saniteta. Petar Stambolić je tokom septembra 1941. neodređeno izveštavao da se tu desio i „sukob žena u odredu“.[20]

U proglasu koji je Valjevski odred sredinom septembra 1941. godine uputio ženama, one su pozivane na davanje doprinosa otporu, ali iako je isticano da ima onih koje su stupile u oružane i u redove bolničarki, naglasak je stavljan na upućivanje muškaraca u borbene redove, dok je očekivano da žene preuzmu brigu o kući i snabdevanju. Značaj proglasa, pored toga, ležao je i u tome što je u njemu obećano pravno izjednačavanje žena sa muškarcima.[21]

Prijem žena u ustaničke odrede otežavalo je odsustvo odgovarajućih uputstava po tom pitanju. To je dovelo i do slučajeva da su partizanski odredi odbijali da uključe žene u svoj sastav.[22] Dileme povodom prijema žena u odrede mučile su lokalne komitete tokom avgusta 1941, usled čega je Okružni komitet u Šapcu tražio uputstva od Pokrajinskog komiteta, uz isticanje da već postoji mogućnost da se 6-7 žena iz Šapca prebaci u odred, što svedoči da je postojalo interesovanje u tom pogledu.[23] Politika koja će se voditi prema stanovništvu tokom ustanka najotvorenije je definisana u uputstvima koja je PK KPJ za Srbiju izdao Okružnom komitetu u Šapcu 20. avgusta. Ova uputstva odlikuje izrazita umerenost i obazrivost, naročito u pogledu postupanja prema stanovništvu uz naglašavanje potrebe izbegavanja radikalizacije borbe u klasnom pogledu.[24] Ovom prilikom je prvi put definisano i pitanje politike prema ženama. Iako je u početku istaknuto da žene mogu doprinositi i svojim delovanjem u odredima „ako treba – i s puškom u ruci“, ipak je prednost data potrebi da se one zadrže u gradovima ukoliko nisu kompromitovane i da tamo služe za održavanje veze, dok je kompromitovane bilo potrebno upotrebiti za kurirsku službu, negovanje bolesnika i ranjenika. Iako je u počeku naglašavano da „drugarice mogu odlično koristiti u odredima“ ipak je njihovo uključivanje isticano sa zadrškom, samo u nužnim slučajevima, dok im je kao najvažnija uloga bio namenjen rad u pozadini.

Prisustvo žena u narodnooslobodilačkim odredima, uprkos nedovoljno jasnoj politici, postajalo je sve veće. Žene su u najvećoj meri angažovane na sporednim poslovima, pre svega na radu u sanitetu i kuhinji, ali je postepeno ta njihova aktivnost prerastala u boračke dužnosti. U Užicu su Vesti donele članak o mladim partizankama za koje je isticana ne samo spremnost, već dokazana sposobnost da budu bolničarke i borci.[25] U ustanku su čak i žene zadužene za sanitet, poput Savete Javorine obučavane u rukovanju puškom, učestvovale u borbama, ali i u propagandnom radu i držanju zborova.[26] Pojedine žene, poput Sonje Marinković, članice PK KPJ za Vojvodinu, bile su angažovane na organizaciji ustanka u Banatu i Bačkoj.[27] Prema iskazu Vere Miletić, veći odziv ustanku stanovništva u okolini Požarevca nastupio je angažovanjem učiteljskog bračnog para, Veljka i Natalije Dugošević, koji su uživali autoritet i ugled u okolini.[28] Polet ustanka bio je i rezultat saradnje sa četničkim odredima sa kojim se partizani postepeno razilaze. Za manje od četiri meseca, partizanski odred u kome je bilo i 17 žena, uglavnom srednjoškolki, se skoro potpuno osuo, a krajem novembra uhvaćena je i učiteljica Natalija.[29]

Razvojem ustanka su suprotnosti narodnooslobodilačkog i ravnogorskog pokreta jačale i sve više dolazile do izražaja narastajući do te mere da su, na uštrb međusobnog neprijateljstva, potisnule svest o potrebi borbe protiv zajedničkog neprijatelja. Saradnja koja je uspostavljana tokom avgusta, bila je tokom septembra i oktobra 1941. narušena, da bi početkom novembra nesporazumi sa četničkim snagama prerasli u otvoreni sukob, u kome su među prvima stradale žene u partizanskim odredima. Prilikom transporta partizanskih ranjenika sa medicinskim osobljem četnici su kod Mionice uhvatili, a potom streljali 33 osobe, uključujući 17 žena, među kojima su bile i istaknute partijske aktivistkinje.[30] Početkom novembra, kada su četnici Filipa Ajdačića napali Kosjerić, posebno je izdvojeno i ubijeno nekoliko osoba koje su označene kao organizatori ustanka, među kojima su bile i dve učiteljice. Ubistvo bolničarki i učiteljica korišćeno je u propagandne svrhe. Narodnooslobodilačka propaganda je isticala da su te žene silovane i masakrirane o čemu su pisala i retka štampana glasila partizanskih odreda u Srbiji 1942. godine.[31] Ova ubistva su dodatno opteretila četničko-partizanske odnose, a predstavljala su i jednu od osnova posleratne optužnice protiv Draže Mihailovića.

Slomom ustanka došlo je do žrtvovanja i odbacivanja žena iz narodnooslobodilačkih odreda i njihovog vraćanja u Srbiju. Prema sećanju Gojka Nikoliša, već prilikom povlačenja iz Srbije i propasti Užičke republike partizanski odredi su ostavljali žene i upućivali ih da se vrate kućama, tretirajući ih kao neku vrstu „balasta“.[32] Prilikom povlačenja partizanskih odreda iz Srbije uz njih je išao veliki broj žena, što je otežavalo kretanje, usled čega je odlučeno da se one vrate kućama. Čak i u situacijama kada su pojedine žene odbijale da se vrate, kao u slučaju Takovskog bataljona, štab je odlučivao da im uskrati hranu i na taj način ih prisili na povratak, a one upornije čak su bile isključene iz sastava bataljona i morale su da se kreću na određenoj razdaljini od glavnine trupa.[33]

Mnoge žene su poslušale partijsku direktivu da se ne povlače iz Srbije ukoliko nisu kompromitovane, smatrajući da će njihova delatnost ostati nepoznata vlastima, što su kasnija hapšenja demantovala.[34] Na vraćanje žena verovatno je uticao i stav da će one zbog svog pola biti blaže tretirane, ali i uverenje o skorom povratku i nastavku ustanka u Srbiji. [35] Deo žena ostao je u sastavu partizanskih jedinica nakon povlačenja i one su uglavnom ušle u sastav Prve i Druge proleterske brigade.[36]

Žene u sastavu narodnooslobodilačkih odreda stradale su i u akcijama slamanja ustanka, poput zarobljenih partizanki Posavskog odreda koje su nemačke snage žive spalile u selu Šljivovici na Zlatiboru.[37] Drugu grupu žena koje su stradale tokom gušenja ustanka činile su one koje su učestvovale u radu narodnooslobodilačkih odreda tokom ustanka, a zatim ostale u Srbiji, uglavnom prepuštene same sebi, pa su lako pale u ruke vlasti. Osim toga, posebnu grupu činile su žene, uglavnom partijski angažovane, koje su nakon povlačenja u Sandžak upućene nazad u zapadnu Srbiju radi nastavljanja partijskog rada. U ovoj grupi nalazile su se Cveta Dabić, Nada Drčalić, Mileva Đurić, Nada Vuković, Keti Minderović, Dara Pavlović, Rakila Kotarev.[38] Mnoge žene koje su se istakle svojom aktivnošću, poput Mileve Đurić ili Cvete Dabić, čiji je muž bio zamenik komandanta Užičkog partizanskog odreda, vraćene su iz Sandžaka na terenski rad u Užice, gde su bile vrlo brzo otkrivene.[39] Ubrzo po povratku u Srbiju decembra 1941. uhvaćena je i Ljubica Mazinjanin koja se takođe istakla tokom ustanka, a čiji je muž Andrija bio komesar Tamnavskog odreda.

I kada su uspevale da se spasu stradanja nakon sloma ustanka, mnoge žene su bile izložene stalnoj sumnji i naknadno hapšene i zadržavane, što je kod njih stvaralo psihičku napetost i osećaj neizvesnosti. Pojedine žene, poput Nadežde Carević, su i tokom 1943. hapšene zbog toga što su od septembra do novembra 1941. bile kuvarice i bolničarke u ustaničkim redovima. U slučaju Carevićeve, hapšenje je bio izvršeno na osnovu sećanja nemačkog vojnika zarobljenog tokom ustanka koji ju je prepoznao i uhapsio na Terazijama.[40]

Žene koje su pomagale partizanske odrede i učestvovale u njima, usled progona i hapšenja tokom 1942. doživljavale su i porodične tragedije, ali su uprkos tome i uprkos garancija stanovništva da će živeti mirno, nastavljale svoju delatnost.[41] Uprkos progonima, bilo je i slučajeva da su žene uspevale da se vrate kućama i neopaženo prežive okupaciju.[42] Pojedine žene su se spasle uz pomoć prijateljskih i rodbinskih veza sa predstavnicima vlasti, ali takvi pokušaji nisu bili uvek uspešni.[43]

Iako je decembra 1941. došlo do slamanja ustaničkog pokreta, među predstavnicima okupatora i kolaboracionističkih vlasti vladalo je uverenje da će do novog uspona ustanka doći na proleće 1942. godine.[44] Izloženi progonima, mnogi partizanski odredi u Srbiji su uništeni ili su se sami raspustili, a oni koji su opstajali bili su neprestano progonjeni i uz to izloženi neraspoloženju stanovništva koje se iz straha od odmazdi ustezalo da ih pomogne. Tokom 1942. napori vlasti bili su usmereni na uništavanje partizanskih odreda u jugoistočnoj Srbiji koji su se dotada u velikoj meri samostalno razvijali.[45] Pod okolnostima progona i u ovim odredima došlo je do pojave odbacivanja žena. Prilikom priprema za ofanzivu okupacionih vlasti, Ratko Pavlović je naredio da se iz Pasjačke i Vidovačke čete sklone bolesni, manje izdržljivi i žene što je kasnije iskorišćeno za pokretanje pitanja njegove odgovornosti za raspad četa.[46] Prilikom partijskog saslušanja Pavlovića i bivšeg komandanta Pasjačke čete Vojina Bajovića, oni su za raspad odreda, zbog intriga i panike, krivili partizanku Veru.

Za razliku od neodlučnosti po pitanju prijema žena u odrede tokom ustanka i njihovog odbacivanja prilikom njegovog sloma, kriza partizanskog pokreta tokom 1942. uticala je na promenu opšte politike prijema žena u odrede. Već u februaru 1942. Josip Broz je konstatovao velike uspehe narodnooslobodilačkog pokreta kada su u pitanju žene, smatrajući da se one mogu iskoristiti da se kod njihovih muževa suzbije uticaj četničke propagande, kao i da se obezbedi pomoć odredima. U pismu koje je uputio Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru, Josip Broz je konstatovao da ima više zahteva žena da idu u odrede i da je rešeno da se one primaju ne samo kao bolničarke, već i kao borci.[47] Prijem žena u odrede kao boraca opravdavan je njihovim brojnim zahtevima, što ukazuje da takva odluka nije bila samo deo planirane politike, već i proizvod volje i izbora samih žena.[48] O primeni odluke o prijemu žena u odrede svedočio je i Moša Pijade, koji je u aprilu 1942. javljao Titu da su omladinske čete počele da primaju žene.[49]

Na raniji neodlučan stav u pogledu prijema žena u odrede uticalo je i to da ovo pitanje nije bilo definisano od strane Moskve sve do marta 1942. kada su Sovjeti otpočeli kampanju za mobilizaciju žena u Crvenu armiju.[50] Od proleća 1942. u Sovjetskom Savezu su počele kampanje mobilizacije sovjetskih žena, članica Partije, od kojih su mnoge primane u vojsku bez pregleda i testiranja, a posebno su pozivane žene bez dece i one koje nisu zaposlene.[51] Titovo odobrenje da se žene primaju u odrede vremenski se poklopilo sa sovjetskom mobilizacijom ženskih dobrovoljaca u redovne vojne snage, ali i sa periodom krize odreda i pomanjkanja ljudstva, usled čega je bilo i rezultat pragmatičnosti.

Nakon Titovog odobrenja, usledio je i članak Spasenije Babović objavljen u Proleteru za mart-april 1942. u kome je kritikovala „nazadnjačka i nakaradna gledišta da žene ne mogu učestvovati sa oružjem u borbi“. Nasuprot tome, propagirana je potreba da se ženama omogući ravnopravno učešće u borbi pozivanjem na činjenicu da su one dokazale da su „sposobne snositi sve teškoće partizanskog ratovanja kao muškarci“.[52]

Ovi stavovi su došli do izražaja i u okupiranoj Srbiji, gde je u istom periodu u uputstvu Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 14. marta 1942. partijskom članstvu u partizanskim jedinicama bilo naglašeno: „Strano je i tuđe shvatanje pojedinaca da ženama nije mesto u odredu. Ako su pojedine žene napravile greške, to ne znači da žena ne može biti dobar borac. To buržoasko i nama tuđe shvatanje mora biti iskorenjeno kod svakog pojedinca, pogotovo kad imamo i kod nas primera o herojskom držanju žena.“[53]

Pomoć i učešće žena u partizanskim odredima bili su primećeni i od strane okupacionih vlasti. U izveštaju komandujućeg generala i zapovednika Srbije oktobra 1942. o ustaničkom pokretu isticano je: „Aktivno učešće žena i devojaka u nezi bolesnika i ranjenika kao i kurirskoj službi, uobičajeno je u svim odredima.“[54]

U publikaciji Žene Srbije u NOB[55] objavljene su biografije 967 žena iz Srbije koje su označene kao učesnice narodnooslobodilačke borbe. Od ovih žena ukupno je 521 (53,9%) učestvovala u narodnooslobodilačkim odredima. Najveći broj žena (298) priključio se odredima tokom ustanka 1941. Najmanje žena (41) pristupilo je odredima tokom krize 1942. godine, a zatim dolazi do porasta njihovog učešća 1943. kada u odrede stupa 112 posmatranih žena. Pristupanje žena odredima ubrzo nakon toga opada i tokom 1944. u odrede stupa 70 žena. Od 298 žena koje su stupile u narodnooslobodilačke odrede tokom 1941, njih 157 se krajem iste godine povuklo sa glavninom partizanskih snaga, a nakon povlačenja, 15 je vraćeno na teritoriju Srbije.

(Tabela br. 1)

Pristajanje partizanskih odreda uz sve koji su ugroženi i koji su se borili za svoje živote uticalo je da je ovaj pokret dobijao podršku u krajevima sa ugroženim srpskim stanovništvom, gde mu je prilazio narod koji je ostajao bez imovine i usled ugrožene egzistencije bio spreman na očajničku borbu. Pod takvim okolnostima narodnooslobodilačkom pokretu su pristupale i žene koje nisu bile pobornice i simpatizerke komunističke partije, ali su iskazivale spremnost da se bore.[56] U bici na Sutjesci učestvovale su 2.844 žene što prema procenama predstavlja 15% čitave partizanske borbene grupacije. Pri tome, većina ovih žena (86%) bila je mlađa od 25 godina, a njih 587 poginulo je tokom bitke.[57] Najveći broj žena činile su Srpkinje (1.268) i Crnogorke (635), od čega je sa područja Srbije bila 151 žena (5,3%).[58]

Za razliku od ostalih bivših jugoslovenskih teritorija, veliki broj pripadnica narodnooslobodilačkog pokreta u Srbiji činile su žene koje su pre rata pripadale komunističkom pokretu. Od 967 žena čije su biografije predstavljene u knjizi Žene Srbije u NOB, njih 370 (38,3%) bile su pre 1941. članice KPJ ili SKOJ-a, a jedan deo njih bio je aktivan i u Ženskom pokretu.

(Tabela br. 2)

Iako je na području Srbije preovlađivalo seosko stanovništvo, među učesnicama narodnooslobodilačkog pokreta, bilo je gotovo podjednako žena sa sela (459) i onih iz gradskih i varoških sredina (474). Najviše je bilo učenica, studentkinja, prosvetnih radnica i intelektualki (337). Mnoge žene koje su stupile u partizanske odrede bile su pre rata angažovane u studentskom komunističkom pokretu, bile su visoko obrazovane i kao takve mogle su da deluju pre svega na značajnim propagandnim poslovima. Uglavnom je bila reč o veoma mladim ženama, koje su najvećim delom rođene u periodu između 1916. i 1925. godine i koje su tokom rata uglavnom bile u dvadesetim godinama. Mladost i slična generacijska pripadnost zajedničko su obeležje velikog broja partizanki sa jugoslovenskog prostora.

(Tabela br. 3)

Tokom okupacije, žene su bile angažovane ne samo u narodnooslobodilačkim odredima nego i u radu partijske organizacije, naročito u gradovima, gde su učestvovale u organizovanju i iskazivanju otpora. Posebno je deo ženske srednjoškolske omladine, angažovane u skojevskom aparatu učestvovao u prilično smelim sabotažama u Beogradu tokom leta 1941. godine. Hrabrost ženskog komunističkog podmlatka i spremnost na akciju brzo su se ispoljili: u Beogradu su dve 16-godišnje srednjoškolke 26. jula zapalile nemački kamion.[59] Devojke, uglavnom učenice, poput Zore Božović, Nade Anastasijević, Lepe Mitrović, Radmile Jović, učestvovale su tokom leta 1941. u sabotažama u Beogradu, kao i u pisanju i rasturanju parola i letaka.

U partijskoj organizaciji, naročito u gradovima, bio je angažovan znatno veći broj žena koje su, usled odsustva muškaraca, ali i zbog manje pozornosti policijskih vlasti, korišćene za partijski rad. Brojnost žena u partijskim organizacijama bila je uslovljena i stavom da žene treba pripremati za rad i rukovodstvo u partijskim organizacijama pošto muškarci odlaze u odrede. Pojedine analize strukture beogradske partijske organizacije u prvim godinama okupacije ukazuju da su žene činile 20,5% njenog sastava.[60] Postojala je težnja da žene budu prisutne u svim rukovodećim forumima, a to nastojanje često nije bilo samo deklarativno, već su žene obavljale složene poslove i ugrožavale svoj život. U PK KPJ za Srbiju bilo je šest muškaraca i tri žene (Spasenija Babović, Ljubinka Milosavljević i Mitra Mitrović), ali su one veći deo okupacije provele van teritorije okupirane Srbije. PK KPJ za Srbiju je rukovodio mrežom od 16 okružnih komiteta, a među sekretarima okružnih komiteta tokom okupacije bile su: Leposava Stamenković (Leskovac), Olga Milutinović (Kraljevo), Milica Pavlović (Valjevo).[61]

Po povlačenju većine partizanskih snaga, aktivnost partijske organizacije u Srbiji bila je otežana malim mogućnostima da se kompromitovana i ugrožena lica sklone u odrede, što je dovelo do porasta obima hapšenja članstva tokom 1942. i osipanja organizacije.[62] Ilegalan rad, progoni, stalne sumnje i neizvesnost uticali su na nastajanje osetljivog psihičkog raspoloženja i razdražljivosti. Nervna iscrpljenost i prenapregnutost ilegalnih partijskih radnika u gradovima bile su takve da se Razumenka Petrović sećala da je „imala osećaj gonjene zveri“.[63] Nemogućnost da se ilegalci sklone u odrede vodila ih je često u beznađe. „Beograd je bio mišolovka, bilo je očevidno da svi moraju jednog dana nastradati“ – bilo je mišljenje jedne od uhapšenih žena.[64] Nakon hapšenja, i borbeniji i iskusniji članovi Partije u zatvorima su podlegali pritisku.[65] Priznanje u policijskoj istrazi bilo je čest slučaj uprkos partijskim uputstvima o hrabrom držanju pred neprijateljem i negovanju konspirativnosti. Ova pojava uticala je na širenje nepoverenja prema onima koji su nakon hapšenja puštani na slobodu.[66]

Stalna hapšenja i partijske provale naročito su ugrožavale žene na istaknutim partijskim položajima, posebno u Beogradu. Partijska organizacija u Beogradu je trpela stalne promene, osipanja i reorganizacije što je trebalo da promeni Vera Miletić kao novi sekretar MK od septembra 1943. O teškom stanju i policijskoj kontroli u Beogradu svedoči činjenica da je Miletićeva uhapšena nakon nešto više od mesec dana boravka u gradu.[67] Na saslušanju je Miletićeva priznala da su i ona i njena okolina bili svesni opasnosti, ali i da je isticano „da nije u Beogradu tako strašno kako se priča“, a verovalo se da će kao žena imati veće mogućnosti rada i kretanja.[68]

Nisu opasnosti bile izložene samo žene koje su upućivane na rad u Beograd, već i one koje su zbog kompromitovanosti upućivane iz Beograda na rad u druge gradove, gde su ubrzo razotkrivane. Tako je Julija Derele otkrivena u Prokuplju, a dr Zora Ilić Obradović u Kraljevu 1942. godine.[69]

Žene iz gradova su mogle da stupe u odrede uglavnom preko partijskih veza. Pojedine žene koje nisu bile partijski organizovane pokušavale su tokom ustanka da u odrede stupe preko neproverenih i nesigurnih veza i kontakata, usled čega se događalo da budu predate u ruke četničkim snagama: oni koji su ih predavali, lažno se predstavljajući kao pobornici narodnooslobodilačkog pokreta, posle su ucenjivali njihove porodice, koje su se raspitivale za njihovu dalju sudbinu.[70]

Žene koje su nakon sloma ustanka ostale u Srbiji, a bile su angažovane u komunističkoj organizaciji, uglavnom su učestvovale u ilegalnom partijskom radu u gradovima, ali su povremeno bile aktivne i u sastavu pojedinih odreda. Negativan stav o prisustvu žene u odredima zadržao se u Srbiji i nakon ustanka i partijskih direktiva: komandir čete u kojoj se nalazila istaknuta partijska radnica Radmila Obradović Gojka govorio je da žena u četi donosi maler.[71]

Pripadnice odreda često su po partijskim zadacima napuštale odrede i bile upućivane na partijski rad na terenu, što ih je izlagalo opasnosti. Vera Vrebalov je iz čete oktobra 1943. prebačena na terenski rad kao instruktorka OK KPJ u srezu mlavskom. Uhvaćena je od četnika početkom 1944. kada je uspela da otme bombu i izvrši samoubistvo.[72]

Početkom 1943. godine, vesti o slomu nemačke vojske kod Staljingrada pobudile su nove nade i očekivanja u Srbiji. U periodu januar – mart 1943. došlo je do povećanja broja partizanskih oružanih akcija.[73] I pored toga prvih meseci 1943. u celoj Srbiji je u partizanskim odredima bilo oko 1.200 boraca.[74] Prvi šumadijski odred, obnovljen tokom 1942. godine, u početku nije u svoj sastav primao žene, a tokom marta 1943. Okružno povereništvo KPJ za Mladenovac raspitivalo se da li je ta odluka promenjena i mogu li uputiti neke žene u odred, što svedoči da je postojala zainteresovanost žena za stupanje u odrede.[75]

Od žena nije zahtevano da idu u partizanske odrede, već im je omogućavano da im pristupe, a u praksi je dolazilo do čestog nepoštovanja takvih uputstava. Konzervativne stavove je bilo teško prevazići, a Partija je morala da se bori protiv protivljenja muških pripadnika odreda i težnji da se žene potisnu iz borbenih redova. Javno ispoljene predrasude o ženama partijski organi su nastojali da potiskuju, ali i osuđuju i kažnjavaju u najotvorenijim slučajevima. Isključenje iz Partije jednog komandira čete Druge južnomoravske brigade decembra 1943. bilo je motivisano i kritikom njegovog stava da žene ne mogu biti dobri borci niti rukovodioci.[76]

Tokom avgusta 1943. održano je partijsko savetovanje vojnih i političkih rukovodilaca partizanskih odreda i bataljona iz Šumadije i Zapadne Srbije, kome su prisustvovali predstavnici Glavnog štaba i PK KPJ za Srbiju. Tom prilikom je, između ostalog, istaknuto da su „borci – drugarice“ punopravne kao i „borci drugovi“.[77] Zauzimanje odlučnog stava o prijemu žena u odrede doprinelo je porastu njihovog učešća u partizanskim snagama u Srbiji tokom 1943. godine.

Nasuprot tome, izbegavanje decidnog izjašnjavanja povodom prijema žena u odrede, ali i nastojanje da se one postepeno istisnu iz njih, došli su do izražaja u poslednjoj godini okupacije. Kolebanja u politici prijema žena u odrede najbolje su izražena u izveštaju PK KPJ za Crnu Goru i Boku januara 1944. u kojem je isticano da to pitanje unosi prilično zabune, pošto su vojni odredi stali na stanovište da što manje žena primaju u vojsku, ali su uz to iz svog sastava isključivali i žene koje su stupile u odrede na početku ustanka. Zahtevajući određeniji stav po ovom pitanju, PK KPJ za Crnu Goru je isticao da upućuju žene da stupaju u redove bolničarki i stvaraju radne čete, ali da same žene to smatraju nedovoljnim i ispoljavaju spremnost da učestvuju u borbi.[78] U prvomajskom proglasu 1944. PK SKOJ za Srbiju se posebno obratio devojkama, ali su pored isticanja primera učešća žena u borbama one pozvane da se obučavaju za bolničarke i radom u pozadini pomažu i zamenjuju braću koja se nalaze na frontu. Okružni komitet u Leskovcu je septembra 1944. izdavao uputstva da se žene upućuju na sanitetske kurseve, a ne u vojne odrede.[79]

Demobilizacija žena vršena je od 1944. isključivanjem žena iz borbenih redova, pošto se vojska već mogla osloniti na muške regrute i preoblikovati iz gerilske u regularnu vojsku.[80] Tokom 1944. započelo je i povlačenje bolničarki iz borbenih jedinica i slanje na rad u bolnice ili na političke dužnosti. Tokom 1945. pravljeni su spiskovi žena koje žele da istupe iz vojske, a zatim je u avgustu donet Zakon o demobilizaciji starijih godišta obveznika, žena i hranilaca u JNA i Mornarici po kome je ova lica, osim neophodno potrebnih, bilo potrebno otpustiti tokom naredna dva meseca.[81]

Procenjuje se da je na području Jugoslavije od 1941. do 1945. oko 100.000 žena stupilo u partizanske vojne redove, a da je tokom rata poginulo oko 25.000 i ranjeno oko 40.000 žena.[82] Brojnost žena i njihovo učešće u narodnooslobodilačkom pokretu u Jugoslaviji predstavljaju jedan od izuzetnih fenomena Drugog svetskog rata. Ovu pojavu primetili su i strani predstavnici u partizanskim odredima još tokom ratnih sukoba. Već u februaru 1944, narednik američke vojske Valter Bernštajn (Walter Bernstein) je objavio članak „Partizanska vojska Jugoslavije“, u kome je posebno isticao učešće žena u partizanima, njihovu zastupljenost u komandnom kadru, kao i rodnu ravnopravnost u odredima.[83] I partizansko rukovodstvo je bilo svesno fenomena velikog učešća žena u partizanskim odredima i u dopisima je ukazivalo „na skoro istorijski preokret koji se odvija među ženama, naročito među seljankama“.[84]

Odziv i učešće žena u narodnooslobodilačkim odredima bili su veliki, neočekivani i neplanirani od strane komunističkog vođstva. Sama mogućnost učešća žena u borbi predstavljala je prelomni korak u odnosu na prošlost, a imala je veliki značaj za žene koje su time prvi put masovno stekle mogućnost da daju borbeni doprinos u ratnom sukobu. Omogućavanje ženama da učestvuju u odredima proširilo je regrutacionu bazu narodnooslobodilačkom pokretu i istovremeno delovalo u pravcu potvrđivanja zalaganja za rodnu jednakost. Odredima su pored toga u najvećoj meri pristupale žene koje su bile egzistencijalno ugrožene, prvo kao članice i simpatizerke Partije, a zatim i usled terora, pa je njihova borba predstavljala ne samo borbu za ravnopravnost ili komunističku ideju, već u prvom redu vrstu samoodbrane. Njih je motivisala borba za slobodu, dok je svest o obećanoj emancipaciji postojala, ali nije imala presudnu ulogu. Za mnoge žene prijem u odrede nije bio stvar izbora, već životne ugroženosti, a njihova spremnost da pristupe odredima delovala je kao presudan činilac njihovog učešća. Nepoverenje i nesklonost prijemu žena u odrede dugo su opstajali uprkos upornom zalaganju partijske organizacije na njihovom pobijanju, a preovladali su u kada je prevaziđen nedostatak ljudstva i stvorena regularna vojna snaga.

Tabela br. 1
Učešće žena u narodnooslobodilačkim odredima – prema podacima iz publikacije Žene Srbije u NOB

 

Stupile u odred

 

1941.

 

1942.

 

1943.

 

1944.

 

Ukupno

Centralna Srbija
(760)

287

28

70

25

410 (42,4%)

Vojvodina
(65)

4

10

4

2

20 (2,1%)

Kosovo i Metohija
(142)

7

3

38

43

91 (9,4%)

UKUPNO

298

41

112

70

521

967

30,8%

4,2%

11,6%

7,2%

53,9%

 

Tabela br. 2
Politička aktivnost pripadnica narodnooslobdilačkog pokreta pre 1941. godine – prema podacima iz publikacije Žene Srbije u NOB

 

 

Ženski pokret

 

KPJ

 

SKOJ

Centralna Srbija
(760)

50

166

127

Vojvodina
(65)

10

25

13

Kosovo i Metohija
(142)

2

11

28

UKUPNO

62

202

168

967

6,4%

20,9%

17,4%

 

Tabela br. 3
Starosna struktura pripadnica narodnooslobodilačkog pokreta – prema podacima iz publikacije Žene Srbije u NOB

Rođene:

Pre 1901.

1901–1910

1911–1915

1916–1920

1921-1925

1926–1930

Nema
podataka

Centralna Srbija
(760)

42

64

98

133

209

24

190

Vojvodina
(65)

1

5

13

19

21

 

6

Kosovo i Metohija
(142)

9

2

4

17

62

16

32

UKUPNO

52

71

115

169

292

40

228

967

5,4%

7,3%

11,9%

17,5%

30,2%

4,1%

23,6%

 


[1] Barbara N. Wiesinger, „Participacija žena u narodnooslobodilačkom ratu 1941–1945. Jedna feministička perspektiva“, Pro Femina, 40-41 (2005/2006): 208.

[2] Martin Brayley, World War II Allied Women`s Services (London: Osprey, 2001), 52.

[3] Anna Krylova, SovietWomeninCombat. A History of Violence on the Eastern Front, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).

[4] Susanne Conze, Beate Fieseler, „Soviet Women as Comarades-in-Arms. A Blind Spot in the History of the War“, The People’s War. Responnses to World War II in the Soviet Union, Edited by Robert W. Thurston and Bernd Bonwetsch, (Chicago: University od Illinois, 2000), 212.

[5] Lynne Attwood, Creating the New Soviet Woman. Women`s Magazines as Engineers of Female Identity, 192253 (New York: Palgrave Macmillan, 1999), 139.

[6] Jelena Batinić, Gender, Revolution and War. The Mobilization of Women in the Yugoslav Partisan Resistance during World War II, Dissertation submitted to the Department of History of Stanford University, 2009, 346.

[7] Avgust Lešnik, „`Krv i život za slobodu`- jugoslovenski interbrigadisti u Španiji 1936–1939“, Vojnoistorijski glasnik, 1-2 (2007): 21-50.

[8] IAB, MG- 386 (Istorijski arhiv Beograda, Zbirka memoarske građe)

[9] Neda Božinović, Žensko pitanje u Srbiji u 19. i 20. veku (Beograd: Žene u crnom, 1996), 127.

[10] IAB, MG-166

[11] Jelena Popović, „Učešće žena Beograda u Narodnooslobodilačkom pokretu“, Beograd u ratu i revoluciji 1941–1945: zbornik radova (Beograd, Istorijski arhiv Beograda, 1971) 144. U periodu 1937–1940. došlo je do značajnog porasta učešća žena u partijskoj organizaciji, ali i pored toga on se na teritoriji Jugoslavije kretao do 6% od ukupnog broja članova, dok je na teritoriji Srbije taj procenat dostizao i 10%. – Čedomir Popov, „Formiranje AFŽ-a 1942. Rezultat stava KPJ prema ženskom pitanju i posledica politike stvaranja Narodnog fronta“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 6 (1961): 24.

[12] Stanko Mladenović, Spasenija Cana Babović, (Beograd-Kragujevac: Rad, Svetlost, 1980), 164.

[13] IAB, MG-193

[14] AS, Đ-2, PKS, 5 (Arhiv Srbije, Centralni komitet Saveza komunista Srbije 1919–1990)

[15] Dokumenti centralnih organa KPJ,NOR i revolucija 19411945(Beograd: Komunist, 1988), 173.

[16] ZbornikdokumenataipodatakaonarodnooslobodilačkomratunarodaJugoslavije, tom I-XIV, (Beograd: Vojnoistorijski institut, 1948-1973) – ZbornikNOR-a , I-20, 52.

[17] IAB, MG-18

[18] Zbornik NOR-a, I-20, 109.

[19] „Zar si rešila da se mučiš? Tebi bar nije nužda. Šta ćeš da se potucaš od sela do sela, od šume do zabrana. A i drugovi iz štaba nisu za to da primamo devojke. Tebi ne preti opasnost. Idi kući.“ – Julka Mešterović, Lekarev dnevnik (Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1968), 62.

[20] Zbornik NOR-a, I-20, 90.

[21] Isto, I-2, 137-139.

[22] Vita Cvetković, Osvajale su pravo da se bore (Beograd: Vuk Karadžić, 1979), 17.

[23] Zbornik NOR-a, I-1, 42.

[24] AS, Đ-21, 2 (Arhiv Srbije, Okružni komitet KPJ Šabac 1941–1945)

[25] „Poseta našim partizankama“, Vesti, br. 6, 8. 10. 1941. AS, Đ-129 (Arhiv Srbije, Materijali redakcije Žene Srbije u NOB)

[26] 1941–1942 u svedočenjima učesnika narodnooslobodilačke borbe (Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1975), II, 538.

[27] Zbornik NOR-a, I-2, 101.

[28] AS, BIA, I-20 (Arhiv Srbije, Zbirka dokumenata Bezbednosno-informativne agencije)

[29] O pristupu prošlosti. Primer jednog istorijskog izvora, pri. Miroslav Perišić, Boro Majdanac (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010), 226.

[30] Petar Ristanović, „Užička republika u memoaristici“, Vojnoistorijski glasnik, 2 (2011): 131.

[31] Milun Raonić, „Na Krušiku 27. novembra 1941. godine“, Užički zbornik, 10 (1981): 246. Žena koja je uspela da izbegne streljanje kod Mionice nije u posleratnom svedočenju spominjala silovanja uhvaćenih žena, ali je navodila da su tokom sprovođenja bile tučene i vređane.Dokumenta sa suđenja Ravnogorskom pokretu 10. juni - 15 juli 1946. godine, priredio Miodrag Zečević, I-III, (Beograd: SUBNOR Jugoslavije, 2001), II, 1265.

[32] Gojko Nikoliš, Korijen, stablo, pavetina. Memoari (Zagreb: Liber, 1981), 347.

[33] V. Cvetković, Osvajale su pravo..., 43.

[34] IAB, MG-664

[35] Sa partizanskim odredima iz Crne Gore povuklo se 400 žena, ali je jedan broj njih takođe vraćen da bi radile u pozadini, iako za to nije bilo uslova. AJ, 141-10-383 (Arhiv Jugoslavije, Antifašistički front žena Jugoslavije)

[36] Branko Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945(Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1992), 318.

[37] Žene Srbije u NOB (Beograd: Nolit, 1975), 195.

[38] Milorad B. Janković, Grupa partizanskih odreda u Zapadnoj Srbiji – zimi 1941/42. godine(Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1967), 115.

[39] Venceslav Glišić, „Žene užičkog kraja u ustanku 1941. godine“, Užički zbornik, 1 (1972): 195.

[40] IAB, Bds, S-169 (Istorijski arhiv Beograda, BdS)

[41] Jelena Nikolić je sa mužem pomagala partizane, a po slomu ustanka je prisustvovala streljanju oca i muža, a zatim je odvedena na Banjicu. Nakon puštanja uz garanciju sredine u kojoj je živela, nastavila je komunističku delatnost zbog čega je ponovo uhapšena i ostala na Banjici do oslobođenja. IAB, MG-339

[42] Učiteljica Danica Rajčević je zbog bolesti morala da napusti odred marta 1942, uspela je da dođe kod roditelja u Beograd i da živi ilegalno do kraja okupacije. IAB, MG- 102

[43] Zbog rodbinskih veza postojali su pokušaji da se pojedine, čak javnosti poznate komunistkinje i partizanke, poput Sofije Stanišić i Nadežde Ilić, jedne od tri sestre Ilić, spasu stradanja. AS, BIA, II-73

[44] Zbornik NOR-a, I-1, 637.

[45] Venceslav Glišić, Gojko Miljanić, Rukovođenje narodnooslobodilačkom borbom u Srbiji 1941–1945 (Beograd: Republički odbor SUBNOR-a Srbije, Institut za savremenu istoriju, 1995), 128.

[46] AS, Đ-3, 26 (Arhiv Srbije, Pokrajinsko povereništvo KPJ za Niš 1942–1948)

[47] AJ, CK KPJ, 1942/82 (Arhiv Jugoslavije, Savez komunista Jugoslavije 1919–1990)

[48] Dokumenti centralnih organa..., III, 391.

[49] Isto, IV, 300.

[50] J. Batinić, n.d., 167.

[51] S. Conze, B. Fieseler, n.d., 213.

[52] „Važnost učešća žena u današnjoj narodnooslobodilačkoj borbi“, Proleter, br. 14-15, mart-april 1942.

[53] Zbornik NOR-a, I-3, 141.

[54] VA, Na, 27 II-4a-41 (Vojni arhiv, Nemačka arhiva)

[55] Izneti podaci se odnose na teritoriju Republike Srbije koja se u geografskom pogledu ne poklapa sa teritorijom okupirane Srbije, ali pruža osnove za sagledavanje stepena učešća žena u narodnooslobodilačkom pokretu. Radi uspešnijeg poređenja, pored podataka za celokupno područje Srbije, izneli smo i odvojene podatke za teritoriju Centralne Srbije, kao i za područje Vojvodine i Kosova i Metohije.

[56] Prema pojedinim istraživanjima koja se u najvećoj meri oslanjaju na statističke podatke za područje Hrvatske, partizanke su uglavnom bile veoma mlade, imale su između 16 i 25 godina, bile su seoskog porekla i veoma slabo su poznavale komunističku ideologiju. – Barbara Jancar-Webster, Women and Revolution in Yugoslavia 1941–1945 (Denver, Colorado: Arden Press, 1990), 50. O brojnosti žena u partizanskim odredima svedoči i to da je samo kroz Sedmu banijsku udarnu diviziju prošlo 811 žena od kojih je 234 poginulo. – Stana Džakula-Nidžović, Žene borci NOR-a Sedme banijske udarne divizije 1941–1945 (Čačak: Bajić, 1999), 141.

[57] Viktor Kučan, „Sutjeska – dolina heroja. Žene borci (prvi deo)“, Vojnoistorijski glasnik, 3 (1988): 213.

[58] Viktor Kučan, „Sutjeska – dolina heroja. Žene borci (drugi deo)“, Vojnoistorijski glasnik, 1 (1989): 108.

[59] Beograd u ratu i revoluciji 1941–1945, I-II, (Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 1984) I, 164.

[60] Rade Ristanović, Akcije komunističkih ilegalaca u Beogradu 1941–1942 (Beograd: Filip Višnjić, 2013), 89.

[61] Venceslav Glišić, Komunistička partija Jugoslavije u Srbiji 1941–1945, I (Beograd: Rad, 1975), 305.

[62] Tokom 1942. došlo je do hapšenja i provala partijske organizacije u nizu gradova (Beograd, Prokuplje, Valjevo, Zaječar, Kraljevo). – B. Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu..., 333.

[63] IAB, MG-106

[64] IAB, MG-338

[65] Težina partijskog rada doprinosila je da se „drugovi, koji se u akcijama pokazuju (kao) heroji, slabo i izdajnički drže pred policijom.“ Dokumenti centralnih organa..., VIII, 370.

[66] U brojnim partijskim dopisima tokom maja i juna 1942. ponavljana su uputstva da se treba kloniti kao provokatorke i neprijatelja Partije Jelene Matić-Čačanke, studentkinje i bivše članice OK KPJ u Čačku. – R. Ristanović, n.d., 235.

[67] Prilikom saslušanja je odala veliki deo komunističkog članstva sa kojim je bila u kontaktu. – Venceslav Glišić, Susreti i razgovori. Prilozi za biografiju Petra Stambolića (Beograd: Službeni glasnik, 2010), 19.

[68] AS, BIA, I-20

[69] Revolucionarni likovi Beograda (Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 1967), I, 75.

[70] VA, NOVJ, 60v-5-16 (Vojni arhiv, Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije 1941–1945)

[71] IAB, MG-625

[72] Vita Cvetković, Lečenje ranjenika u Srbiji 1941–1944 (Beograd: Četvrti jul, 1978), 224.

[73] Prema nemačkim podacima, ubijeno je 58 predsednika opština i spaljeno 197 opštinskih arhiva. Zbornik NOR-a, XII-3, 209.

[74] B. Petranović, Srbija u Drugom svetskom ratu..., 339.

[75] Zbornik NOR-a, I-5, 99.

[76] Isto, 411.

[77] Isto, 252.

[78] Dokumenti centralnih organa ..., XV, 31.

[79] AS, Đ-14, 122 (Arhiv Srbije, Okružni komitet KPJ Leskovac 1941–1947)

[80] B. N. Wiesinger, Rat partizanki..., 216.

[81] VA, NOVJ, 712b-9-13

[82] Ivana Pantelić, Partizanke kao građanke. Društvena emancipacija partizanki u Srbiji 1945–1953 (Beograd: Evoluta, 2011), 35.

[83] VA, NOVJ, 183-3-1

[84] Dokumenti centralnih organa ..., VIII, 441.

Literatura:

Arhivska građa:

Arhiv Srbije:

Materijali redakcije Žene Srbije u NOB

Okružni komitet KPJ Leskovac 1941–1947

Okružni komitet KPJ Šabac 1941–1945

Pokrajinsko povereništvo KPJ za Niš 1942–1948

Centralni komitet Saveza komunista Srbije 1919–1990

Zbirka dokumenata Bezbednosno-informativne agencije

Arhiv Jugoslavije:

Antifašistički front žena Jugoslavije

Savez komunista Jugoslavije 1919–1990

Istorijski arhiv Beograda:

BdS

Zbirka memoarske građe

Vojni arhiv:

Nemačka arhiva

Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije 1941–1945

Monografije, zbornici i članci:

Attwood, Lynne. Creating the New Soviet Woman. Women`s Magazines as Engineers of Female Identity, 192253. New York: Palgrave Macmillan, 1999.

Batinić, Jelena. Gender, Revolution and War. The Mobilization of Women in the Yugoslav Partisan Resistance during World War II, Dissertation submitted to the Department of History of Stanford University, 2009.

Beograd u ratu i revoluciji 1941–1945, I-II. Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 1984.

Božinović, Neda. Žensko pitanje u Srbiji u 19. i 20. veku. Beograd: Žene u crnom, 1996.

Brayley, Martin. World War II Allied Women`s Services. London: Osprey, 2001.

Wiesinger, Barbara N. „Participacija žena u narodnooslobodilačkom ratu 1941–1945. Jedna feministička perspektiva“, Pro Femina, 40-41 (2005/2006): 208-225.

Glišić, Venceslav i Miljanić, Gojko. Rukovođenje narodnooslobodilačkom borbom u Srbiji 1941–1945. Beograd: Republički odbor SUBNOR-a Srbije, Institut za savremenu istoriju, 1995.

Glišić, Venceslav. „Žene užičkog kraja u ustanku 1941. godine“, Užički zbornik, 1 (1972): 193-210.

Glišić, Venceslav. Komunistička partija Jugoslavije u Srbiji 1941–1945, I. Beograd: Rad, 1975.

Glišić, Venceslav. Susreti i razgovori. Prilozi za biografiju Petra Stambolića. Beograd: Službeni glasnik, 2010.

Dokumenta sa suđenja Ravnogorskom pokretu 10. juni - 15 juli 1946. godine, priredio Miodrag Zečević, I-III. Beograd: SUBNOR Jugoslavije, 2001.

Dokumenti centralnih organa KPJ,NOR i revolucija 19411945, Beograd 1988, I-XXIII. Beograd: Komunist, 1985-1996.

Žene Srbije u NOB. Beograd: Nolit, 1975.

ZbornikdokumenataipodatakaonarodnooslobodilačkomratunarodaJugoslavije, tom I-XIV, Beograd: Vojnoistorijski institut, 1948-1973. (ZbornikNOR-a)

Janković, Milorad B. Grupa partizanskih odreda u Zapadnoj Srbiji – zimi 1941/42. godine. Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1967.

Jancar-Webster, Barbara. Women and Revolution in Yugoslavia 1941–1945. Denver, Colorado: Arden Press, 1990.

Krylova, Anna. Soviet Women in Combat. A History of Violence on the Eastern Front. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Conze, Susanne and Fieseler, Beate „Soviet Women as Comarades-in-Arms. A Blind Spot in the History of the War“, The People’s War. Responnses to World War II in the Soviet Union, Edited by Robert W. Thurston and Bernd Bonwetsch. Chicago: University od Illinois, 2000.

Kučan, Viktor. „Sutjeska – dolina heroja. Žene borci (prvi deo)“, Vojnoistorijski glasnik, 3 (1988): 205-247.

Kučan, Viktor. „Sutjeska – dolina heroja. Žene borci (drugi deo)“, Vojnoistorijski glasnik, 1 (1989): 101-160.

Lešnik, Avgust. „`Krv i život za slobodu`- jugoslovenski interbrigadisti u Španiji 1936–1939“, Vojnoistorijski glasnik, 1-2 (2007): 21-50.

Mladenović, Stanko. Spasenija Cana Babović. Beograd-Kragujevac: Rad, Svetlost, 1980.

Mešterović, Julka. Lekarev dnevnik. Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1968.

Nikoliš, Gojko. Korijen, stablo, pavetina. Memoari. Zagreb: Liber, 1981.

O pristupu prošlosti. Primer jednog istorijskog izvora, pri. Miroslav Perišić, Boro Majdanac. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Pantelić, Ivana. Partizankekaograđanke. DruštvenaemancipacijapartizankiuSrbiji 1945–1953. Beograd: Evoluta, 2011.

Petranović, Branko. Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1992.

Popov, Čedomir. „Formiranje AFŽ-a 1942. Rezultat stava KPJ prema ženskom pitanju i posledica politike stvaranja Narodnog fronta“, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 6 (1961): 9-53.

Popović, Jelena. „Učešće žena Beograda u Narodnooslobodilačkom pokretu“, Beograd u ratu i revoluciji 1941–1945: zbornik radova (Beograd, Istorijski arhiv Beograda, 1971): 143-156.

Raonić, Milun. „Na Krušiku 27. novembra 1941. godine“, Užički zbornik, 10 (1981): 241-262.

Revolucionarni likovi Beograda. Beograd: Istorijski arhiv Beograda, 1967, I.

Ristanović, Petar. „Užička republika u memoaristici“, Vojnoistorijski glasnik, 2 (2011): 108-135.

Ristanović, Rade. Akcije komunističkih ilegalaca u Beogradu 1941–1942. Beograd: Filip Višnjić, 2013.

1941–1942 u svedočenjima učesnika narodnooslobodilačke borbe. Beograd: Vojnoizdavački zavod, 1975, II.

Cvetković, Vita. Lečenje ranjenika u Srbiji 1941–1944. Beograd: Četvrti jul, 1978.

Cvetković, Vita. Osvajale su pravo da se bore. Beograd: Vuk Karadžić, 1979.

Džakula-Nidžović, Stana. Žene borci NOR-a Sedme banijske udarne divizije 1941–1945. Čačak: Bajić, 1999.

Ljubinka ŠKODRIĆ
Archive of Serbia
Belgrade

10.18485/KNJIZ.2015.1.4
UDC: 94:305-055.2(497.11)"1941/1944"

Original scientific article

Participation of Women in the National Liberation Troops in Serbia 1941-1944

Just before the WWII the communist organization in Serbia managed to attract support from a large number of women. However, the response and participation of women in the national liberation troops was significant, unexpected and surprising for the leaders of the communist movement. Unlike other parts of Yugoslavia, educated young women, who had already been involved in the communist association, joined the partisan units in Serbia. The lives of those women were threatened because of their orientation. They were motivated by the struggle for freedom, and even though awareness of the promised emancipation was present, it was not a decisive factor. A significant number of women joined the uprising in 1941, but soon after it had been crushed, the majority ended up rejected and undefended. The number of women who were willing to join the troops decreased markedly in 1942. The leaders of the partisans then began to encourage women to take part in the war, breaking the resistance towards their participation in the military. Nevertheless, the number of women among partisans continued to lessen and in 1945 a massive demobilization of women took place. Even though it was short-lived, the participation of women in the partisan units left a significant mark. The acceptance of women into the army served not only as a resource of additional manpower, but also as a confirmation of the communist movement’s prewar support for gender equality.

Keywords:

women, Communist movement, National liberation movement, World War II, Serbia

Na početak stranice