Navigacija

Dragana Grujić
dragana.grujic@fil.bg.ac.rs
Gordana Đoković
gordana.djokovic@fil.bg.ac.rs
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
PDF

Bibliografija časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja: V deo (1904–1907)

Bibliografija predstavlja peti nastavak bibliografije časopisa Ženski svet: list dobrotvornih zadruga Srpkinja. Obuhvata četiri godine izlaženja časopisa, od 1904. do 1907. godine, i sadrži 918 bibliografskih jedinica, opisanih de visu jezikom i pismom publikacije. Bibliografija je podeljena na četiri celine hronološki, prema godini izlaženja, dok su brojevi bibliografskih jedinica dati u kontinuitetu. U okviru svake celine, jedinice su azbučno raspoređene prema prezimenu autora, odnosno naslovu članka – kada je reč o tekstovima koji nisu potpisani ili su potpisani inicijalima. Uz bibliografski opis date su kratke anotacije koje bliže oslikavaju sadržinu. U skladu sa informativnim zahtevima zastupljeni su objedinjeni registri koji iz bibliografskog opisa izdvajaju naslov i predmet.

Ključne reči:

bibliografija, časopis Ženski svet (1904–1907)