Навигација

Гордана Ђоковић
Драгана Грујић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

УДК 014.3:050.445 ЖЕНСКИ СВЕТ

Прегледни чланак

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња I део (1886-1890)[1]

Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња излазио је од 1886. године до 1914. године (29 година) под уредништвом Аркадија Варађанина. После уводне студије о часопису, његовом уреднику и оснивању Добротворних задруга по Војводини, следи библиографија која обухвата првих пет година излажења часописа, од 1886. године до 1890. године и садржи 659 библиографских јединица, описаних de visu.

Кључне речи:

Женски свет: лист Добротворних задруга Српкиња, библиографија

Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња излазио је од 6. априла 1886. године (први број) до 1. јула 1914 године (последњи број), под уредништвом Аркадија Варађанина. Часопис је издавала Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња, у почетку је штампан у Новом Саду у парној штампарији Мише Димитријевића док су се касније у току дугогодишњег излажења мењале и штампарије (Од бр. 1 (1887) Штампарија А. Пајевића; од бр. 1 (1890) Штампарија др Павловића и Јоцића; од бр.7/8 (1893) Српска Манастирска штампарија у Сремским Карловцима; од бр. 5 (1895) Штампарија Српске књижаре браће М. Поповића; од бр. 1 (1897) Штампарија Ђорђа Ивковића; од бр. 1 (1905) Штампарија деоничарског друштва „Браник"). Часопис је излазио пуних 29 година једанпут месечно и то сваког првог дана у месецу. Укупно је изашао 341 број.

Главни уредник и оснивач часописа био је Аркадије Варађанин, у оно време познат као прави пријатељ женског образовања. Био је учитељ а касније и управник Српске више девојачке школе која је отворена 1874. године у Новом Саду. Основао је „Добротворну задругу Српкињу“ у Новом Саду 1880. године, а 1886. године покренуо је и лист „Женски свет“ који је уређивао пуних 29 година његовог излажења. „Какву важну улогу имаде тај доскора једини српски женски лист по душевни живот Српкиње, види се по његовој великој проширености. Велика већина српских књижевница, почела је радити у „Женском свету“, многе спомињу госп. Аркадија Варађанина као свог првог пријатеља на пољу књижевности. Да њега није било, српско женско образовање не би било ни толико напредно, како је данас.“[2]

Добротворна задруга Српкиња у Новом Саду или Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња била је прва женска задруга, а сматра се да је основана 1880. године и то из Одбора госпођа новосадских који је основан 1862. године.

После оснивања прве женске задруге 1880. године у Новом Саду, почињу да се оснивају женске задруге и у другим местима у Аустро-Угарској тако да је 1905. године постојало око 60 задруга са око 5000 чланица.[3] Све ове задруге имале су исти циљ: да својим радом помогну сиротињу и да унапреде српску а нарочито женску омладину. Задруге су зато и оснивале школе и интернате у местима у којима су деловале. Из сличног разлога покренут је и часопис Женски свет.

Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња је на својој главној скупштини 19/31. јануара 1886. године одлучила да у договору са осталим добротворним задругама Српкиња покрену један заједнички женски часопис који би првенствено износио у јавност рад ових задруга и ширио би мисао да се овакве задруге што више подижу. У уводном чланку првог броја часописа који је изашао 6. aприла 1886. године, његово уредништво објашњава разлоге покретања истог. Наиме, жеља им је била да на тај начин утичу на подизање образовања код српске женске деце тако што ће им давати корисне савете о материнству, о одгоју деце, чувању и неговању свога и здравља својих укућана. Даваће им савете о домаћинству и управљању кућом. Други разлог покретања часописа био је „да доноси чланке, поуке, савете и белешке, што се односе на задатак и позив женскиња као матера, супруга домаћица и чланица свога народа и човечанског друштва".[4]

Часопис је у току свога дугогодишњег излажења доносио неке сталне рубрике које се од почетка па до краја излажења нису промениле. У сваком броју постојала је рубрика „Рад добротворних задруга“ која је доносила извештаје о раду женских задруга свуда по Аустро-Угарској. Из ових извештаја можемо прочитати имена чланица задруга и извештаје о оснивању задруга. Ту је и стална рубрика „Листићи" са својим подрубрикама: „Зарад здравља“, „За матере“, „За домаћице“, „Из баште“ која је посвећена искључиво давању корисних савета женама (о материнству, домаћинству, здрављу, исхрани итд.). У оквиру рубрике „Листићи“ стална подрубрика је и „Нове књиге“ која у сваком броју доноси преглед и препоруку нових издања књига са неким основним подацима као и по којој цени се књига продаје. Поред поучних чланака о просвећивању жена, васпитању деце, извештаја о раду добротворних задруга у Војводини, „Женски свет“ је доносио и бројне књижевне прилоге.

О библиографији

Први део библиографије часописа Женски свет обухвата првих пет година излажења часописа, од 1886. године до 1890. године (укупно 57 бојева часописа), и садржи 659 библиографских јединица описаних de visu језиком и писмом публикације. Јединице су азбучно распоређене према презимену аутора или наслову чланка, а испод сваког библиографског описа налази се УДК број и број записа у библиографској бази. Уз библиографски опис наведена је и категоризација чланака на основу које се стиче увид у врсту текстова. Највише је писано о здрављу, образовању и педагогији, у оквиру кога је образовање и васпитање женске деце и улога мајке у васпитању, следе књижевни текстови, вести различите садржине (међу њима 31 чланак из области културе – најава нових књига и часописа и 28 некролога). Заступљен је и већи број текстова о кућним пословима са саветима и упутствима, следе чланци који се односе на женске покрете и задруге. Мањи број текстова је о народним обичајима, а најмање је писано о женској моди (4) и о лепоти (1). Велики број текстова или није потписан или је потписан иницијалима, а већину њих је било немогуће разрешити.

Пратећи елементи библиографије, ради лакшег прегледа, jeсу регистар наслова, аутора и предмени регистар. Погледом на именски регистар може се приметити да је заступљен мали број имена аутора зато што већина текстова није потписана или је потписана нејасним иницијалима. Што се предметног региста тиче, он представља и највећу вредност ове библиографије. У њему је могуће прегледно видети све заступљене теме у часопису, имена особа чије су биографије штампане, али и називе свих Добротворних задруга Српкиња и њихова седишта што ће свакако користити за даље проучавање њиховог деловања.

Грађа заступљена у библиографији обрађена је према ISBD(CP) стандарду. Приликом израде библиографије, све библиографске јединице су аналитички обрађене и унете у електронски Узајамни каталог COBISS.SR у коме се могу претражиавти по било ком параметру – аутору, наслову чланка, кључној речи, предметној одредници и/или УДК броју.

Периодичност излажења часописа Женски свет

Год. I, бр. 1-9 (1886)

Год. II, бр. 1-12 1887

Год. III бр. 1-12 1888

Год.IV, бр. 1-12 (1889)

Год.V, бр. 1-12 (1890)

Год.VI, бр. 1-12 (1891)

Год.VII, бр. 1-12 (1892)

Год.VIII, бр. 1-6, 7/8, 9-12 (1893)

Год.IX, бр. 1-12 (1894)

Год. X, бр. 1-12 (1895)

Год. XI, бр. 1-12 (1896)

Год. XII, бр. 1-12 (1897)

Год. XIII, бр. 1-12 (1898)

Год. XIV, бр. 1-12 (1899)

Год. XV, бр. 1-3, 4/5, 6-12 (1900)

Год. XVI, бр. 1-12 (1901)

Год. XVII, бр. 1-12 (1902)

Год. XVIII, бр. 1-12 (1903)

Год. XIX, бр. 1-12 (1904)

Год. XX, бр. 1-12 (1905)

Год. XXI, бр. 1-12 (1906)

Год. XXII, бр. 1-6, 7/8, 9-12 (1907)

Год. XXIII, бр. 1-6, 7/8, 9-12 (1908)

Год. XXIV, бр. 1-3, 4/5, 7/8, 9-12 (1909)

Год. XXV, бр. 1-6, 7/8, 9-12 (1910)

Год. XXVI, бр. 1-6, 7/8, 9-12 (1911)

Год. XXVII, бр. 1-6, 7/8, 9-12 (1912)

Год. XXVIII, бр. 1-6, 7/8, 9-12 (1913)

Год. XXIX, бр. 1-6, 7/8 (1914)

БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА ЖЕНСКИ СВЕТ

(од 1886. до 1890. године)
 

1

АДЕЛА Васиљевићева // Год. 5, бр. 7 (1890), стр. 104-105.

- Женско питање / Биографија жена

78:929

COBISS .SR-ID 523619220

2

АФОРИЗМИ : из мог сопственог искуства / Д. М. // Год. 4, бр. 1 (1889), стр. 17-20.

- Забава

821.163.41-84

COBISS .SR-ID 523547540

3

АФОРИЗМИ о жени / М. Ј. Б. // Год. 3, бр. 8 (1888), стр. 243-248.

- Забава

821.163.41-84

COBISS .SR-ID 523527060

4

АФОРИЗМИ о жени / М. Ј. Б. // Год. 3, бр. 9 (1888), стр. 243-248.

- Забава

821.163.41-84

COBISS.SR-ID 523529364

5

АФОРИЗМИ о жени // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 305-306.

- Забава

821.163.41-84

COBISS.SR-ID 523532180

6

БЕЛЕШКЕ о учености женскиња // Год. 2, бр. 5 (1887), стр. 141-144.

-Женско питање / Еманципација

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523456916

7

БИКАР, Војин

Сећање / Војин Бикар // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 154.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523628948

8

БИКАР, Војин

У вече / Војин Бикар // Год. 5, бр. 7 (1890), стр. 101.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523618708

9

БИКАР, Војин

У врту / Војин Бикар // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 86.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523615636

10

БИКАР, Војин

У пролеће / Војин Бикар // Год. 5, бр. 4 (1890), стр. 65.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523612308

11

БИКАР, Војин

Што ти бисер --- / Војин Бикар // Год. 5, бр. 9 (1890), стр. 132.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523624596

12

БЛАГИ дни // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 303-306.

- Етнологија / Народни обичаји

39

COBISS.SR-ID 523531924

13

БУКВИЦЕ за удаваче // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 37-40.

- Женско питање

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523406996

14

БУКВИЦЕ о васпитању // Год. 1, бр. 7 (1886), стр. 205-208.

- Женско питање; Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523383444

15

БУКВИЦЕ о домаћицама // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 241-242.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523466644

16

БУКВИЦЕ о женскињама // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 173-174.

- Женско питање / Женска права – социјална, политичка и културна

316.66

COBISS.SR-ID 523380372

17

БУКВИЦЕ о женском оделу и накитима // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 239-240.

- Женско питање / Мода

391

COBISS.SR-ID 523386516

18

БУКВИЦЕ о примеру у васпитању // Год. 1, бр. 9 (1886), стр. 271-274.

- Женско питање; Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523391636

19

ВАРАЂАНИН, Аркадије

Добровољни прилози : на погорелце Србе у Турском Бечеју и Српској Црњи / А. [Аркадије] Врађанин // Год. 1, бр. 7 (1886), стр. 211-214.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523383956

20

ВИДОВДАНСКА прослава // Год. 4, бр. 6 (1889), стр. 169-178.

- Етнологија / Народни обичаји

39

COBISS.SR-ID 523561620

21

ВИШНУ и дуд : Инђијска бајка о открићу свиле / Ч. // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 73-76.

- Књижевност

821.163.41-34

COBISS.SR-ID 523370388

22

ВОДА за умивање // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 69-72.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523369876

23

ВОЋЕ као лек // Год. 2, бр. 6 (1887), стр. 175-178.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523459732

24

ВУК Стефановић Караџић, Димитрије Давидовић, Тодор Павловић // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 289-296.

- Биографије

929

COBISS.SR-ID 523531156

25

ВУКИЋЕВИЋ, Н. Ђ.

Школска објава за 1886/7 годину / Н. Ђ. Вукићевић // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 191-192.

- Вести

373.54:37

COBISS.SR-ID 523382420

26

ГДЕ је срећа / Јелена Ј. // Год. 3, бр. 5 (1888), стр. 137-142.

- Педагогија / Етика

17

COBISS.SR-ID 523518612

27

ДА не зареди наступна грозница // Год. 3, бр. 5 (1888), стр. 135-138.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523518356

28

ДАН сиротне деце у Београду // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 154-156.

- Друштвено питање

061

COBISS.SR-ID 523629204

29

ДВА дана из бележнице једне одборкиње // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 103-106.

- Књижевност

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523508884

30

ДЕВОЈАЧКО удружење // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 97-102.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523554452

3 1

ДЕВОЈЧЕ у ливади // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 193-194.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523563924

32

ДЕЦУ не ваља мазити // Год. 1, бр. 2 (1886), стр. 41-44.

- Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523367060

33

ДЕЧИЈИ злотвори на трпези // Год. 4, бр. 1 (1889), стр. 15-18.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523547284

34

ДИМИТРИЈЕВИЋ, Паја

Поред моје боне љубе / Паја Димитријевић // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 116.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523621268

35

ДОБИЊЕ, Франсоаз

Жене граде и разграђују домове / написала Мадам де Ментнон (Франсоаз д'Обиње) ; превод с францускога М.Ш.М // Год. 2, бр. 10 (1887), стр. 303-310.

- Књижевност

821.133.1-32

COBISS.SR-ID 523493012

36

ДОБРОВОЉНИ прилози : на погорелце Србе у Турском Бечеју и Српској Црњи // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 247-248.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523387284

37

ДОБРОТВОРНЕ задруге као културна друштва // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 113-116.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523621012

38

ДОМАЋИЦА и ваздух у стану јој // Год. 2, бр. 1 (1887), стр. 19-22.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523404692

39

ДОПИС // Год. 3, бр. 6 (1888), стр. 173-176.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523521428

40

ДОПИС // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 109-112.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523555732

41

ДОПИС // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 149-152.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523559060

42

ДОПИС // Год. 5, бр. 12 (1890), стр. 182-184.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523634068

43

ДОПИС // Год. 5, бр. 3 (1890), стр. 41-42.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523608468

44

ДОПИС // Год. 5, бр. 4 (1890), стр. 55-56.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523610516

45

ДОПИС из Сарајева // Год. 2, бр. 12 (1887), стр. 365-368.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523499156

46

ДОПИСИ / В. Н. // Год. 3, бр. 7 (1888), стр. 205-210.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523524244

47

ДОПИСИ : Раваница на Видов-дан 1889. // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 203-206.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523564692

48

ДОРА Д'Истрија : (приказано Виду Вулетићу-Вукасовићу). - Право име Доре д'Истрије је Елена Гика // Год. 4, бр. 2 (1889), стр. 41-46.

- Биографије

929

COBISS.SR-ID 523550100

49

ДОСТОЈАНСТВО и уплив Српкиње // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 121-122.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523622292

50

ДР Ђорђе Натошевић // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 225-230.

- Биографије

929

COBISS.SR-ID 523465364

51

ДРАГИЊИ П. Ружићки и Димитрију Ружићу // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 17-18.

- Преписка

3

COBISS.SR-ID 523364244

52

ДРУШТВО и хришћанство . [Део 1] // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 331-336.

- Хришћанство

271.2-18

COBISS.SR-ID 523495316

53

ДРУШТВО и хришћанство . [Део 2] // Год. 2, бр. 12 (1887), стр. 363-366.

- Хришћанство

271.2-18

COBISS.SR-ID 523498900

54

ДУБРОВКИЊЕ и Сарајкиње // Год. 2, бр. 12 (1887), стр. 359-364.

- Женско питање / Културни живот

39

COBISS.SR-ID 523498644

55

ЕНГЛЕСКА краљица Викторија // Год. 2, бр. 7 (1887), стр. 213-216.

- Женско питање / Биографије

342.36-055.2(410):929

COBISS.SR-ID 523463828

56

ЖАЛОСНИ дани једног сиротана / Д. М-ћева // Год. 1, бр. 9 (1886), стр. 259-260.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523389076

57

ЖЕНСКИЊЕ и књиге // Год. 3, бр. 2 (1888), стр. 43-44.

- Женско питање; Образовање

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523503508

58

ЖЕНСКИЊЕ у трговини // Год. 1, бр. 5 (1886), стр. 139-142.

- Женско питање; Педагогија

316.62-055.2

COBISS.SR-ID 523377300

59

ЗА домаћице // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 26-28.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523365524

60

ЗА домаћице // Год. 1, бр. 2 (1886), стр. 60-61.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523368596

61

ЗА домаћице // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 90-92.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523371412

62

ЗА домаћице // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 123-125.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523374996

63

ЗА домаћице // Год. 1, бр. 5 (1886), стр. 156-157.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523378324

64

ЗА домаћице // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 185-189.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523381396

65

ЗА домаћице // Год. 1, бр. 7 (1886), стр. 219-221.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523384724

66

ЗА домаћице // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 254.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523388308

67

ЗА домаћице // Год. 2, бр. 1 (1887), стр. 27-28.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523405460

68

ЗА домаћице // Год. 2, бр. 10 (1887), стр. 315-316.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523493780

69

ЗА домаћице // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 346-348.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523497364

70

ЗА домаћице // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 56-57.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523408532

71

ЗА домаћице // Год. 2, бр. 3 (1887), стр. 89-90.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523452052

72

ЗА домаћице // Год. 2, бр. 4 (1887), стр. 122-123.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523455124

73

ЗА домаћице // Год. 2, бр. 5 (1887), стр. 158.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523457940

74

ЗА домаћице // Год. 2, бр. 6 (1887), стр. 188-189.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523460756

75

ЗА домаћице // Год. 2, бр. 7 (1887), стр. 217-219.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523464340

76

ЗА домаћице // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 251-252.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523468436

77

ЗА домаћице // Год. 2, бр. 9 (1887), стр. 283-284.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523490964

78

ЗА домаћице // Год. 3, бр. 1 (1888), стр. 22-23.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523501460

79

ЗА домаћице // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 311-312.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523532948

80

ЗА домаћице // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 342-343.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523536532

81

ЗА домаћице // Год. 3, бр. 12 (1888), стр. 370-371.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523539604

82

ЗА домаћице // Год. 3, бр. 2 (1888), стр. 45-46.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523504020

83

ЗА домаћице // Год. 3, бр. 3 (1888), стр. 77.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523506324

84

ЗА домаћице // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 110-111.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523509908

85

ЗА домаћице // Год. 3, бр. 5 (1888), стр. 143-145.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523519124

86

ЗА домаћице // Год. 3, бр. 6 (1888), стр. 176-178.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523521940

87

ЗА домаћице // Год. 3, бр. 7 (1888), стр. 211-212.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523524756

88

ЗА домаћице // Год. 3, бр. 8 (1888), стр. 249-250.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523527572

89

ЗА домаћице // Год. 3, бр. 9 (1888), стр. 274-276.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523529876

90

ЗА домаћице // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 341-343.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523596948

91

ЗА домаћице // Год. 4, бр. 12 (1889), стр. 367-368.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523600020

92

ЗА домаћице // Год. 4, бр. 2 (1889), стр. 49-50.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523550612

93

ЗА домаћице // Год. 4, бр. 3 (1889), стр. 78.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523553172

94

ЗА домаћице // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 113-114.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523556244

95
ЗА домаћице // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 151-152.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523559572

96

ЗА домаћице // Год. 4, бр. 6 (1889), стр. 183-184.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523562644

97

ЗА домаћице // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 213-214.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523565716

98

ЗА домаћице // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 248.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523569300

99

ЗА домаћице // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 279-281.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523573396

100

ЗА домаћице // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 11-12.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523603092

101

ЗА домаћице // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 158-159.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523629972

102

ЗА домаћице // Год. 5, бр. 11 (1890), стр. 171-172 645(083.132)

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523632532

103

ЗА домаћице // Год. 5, бр. 12 (1890), стр. 184-185.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523634580

104

ЗА домаћице // Год. 5, бр. 4 (1890), стр. 57.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523611028

105

ЗА домаћице // Год. 5, бр. 5 (1890), стр. 74.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523613844

106

ЗА домаћице // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 91-92.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523616660

107

ЗА домаћице // Год. 5, бр. 7 (1890), стр. 107.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523619732

108

ЗА домаћице // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 125-126.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523623316

109

ЗА домаћице // Год. 5, бр. 9 (1890), стр. 139.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523626388

110

ЗА матере // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 26.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523365268

111

ЗА матере // Год. 1, бр. 2 (1886), стр. 58-60.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523368340

112

ЗА матере // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 92-93.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523371668

113

ЗА матере // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 126.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523375252

114

ЗА матере // Год. 1, бр. 5 (1886), стр. 158.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523378580

115

ЗА матере // Год. 1, бр. 7 (1886), стр. 216-219.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523384468

116

ЗА матере // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 253.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523388052

117

ЗА оне, које путују // Год. 2, бр. 6 (1887), стр. 177-180.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523459988

118

ЗА очување очног вида // Год. 2, бр. 7 (1887), стр. 211-214.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523463316

119

ЗАБАВИШТЕ . [Део 1] // Год. 1, бр. 5 (1886), стр. 131-136.

- Педагогија

373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 523376532

120

ЗАБАВИШТЕ . Део 2. // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 165-168.

- Педагогија

373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 523379348

121

ЗАР још живи? // Год. 5, бр. 2 (1890), стр. 17-18.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523604628

122

ЗАРАД здравља // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 24-26.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523365012

123

ЗАРАД здравља // Год. 1, бр. 2 (1886), стр. 56-58.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523368084

124

ЗАРАД здравља // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 88-90.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523371156

125

ЗАРАД здравља // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 121-123.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523374740

126

ЗАРАД здравља // Год. 1, бр. 5 (1886), стр. 154-156.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523378068

127

ЗАРАД здравља // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 183-185.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523381140

128

ЗАРАД здравља // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 252-253.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523387796

129

ЗАРАД здравља // Год. 1, бр. 9 (1886), стр. 283-284.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523392404

130

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 1 (1887), стр. 28.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523405716

131

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 10 (1887), стр. 316.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523496852

132

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 343-345.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523496596

133

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 345-346.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523497108

134

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 12 (1887), стр. 371-373.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523499668

135

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 57-58.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523408788

136

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 3 (1887), стр. 90-92.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523452308

137

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 4 (1887), стр. 123-125.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523455380

138

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 5 (1887), стр. 157-158.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523457684

139

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 6 (1887), стр. 189-190.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523461012

140

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 7 (1887), стр. 219-220.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523464596

141

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 252

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523468692

14 2

ЗАРАД здравља // Год. 2, бр. 9 (1887), стр. 284-286.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523491220

143

ЗАРАД здравља // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 312-313.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523533204

144

ЗАРАД здравља // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 344-345.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523536788

145

ЗАРАД здравља // Год. 3, бр. 2 (1888), стр. 46-47.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523504276

146

ЗАРАД здравља // Год. 3, бр. 3 (1888), стр. 77-79.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523506580

147

ЗАРАД здравља // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 109-110.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523509652

148

ЗАРАД здравља // Год. 3, бр. 5 (1888), стр. 145-147.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523519380

149

ЗАРАД здравља // Год. 3, бр. 6 (1888), стр. 178-179.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523522196

150

ЗАРАД здравља // Год. 3, бр. 7 (1888), стр. 212-213.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523525012

151

ЗАРАД здравља // Год. 3, бр. 8 (1888), стр. 250-251.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523527828

152

ЗАРАД здравља // Год. 3, бр. 9 (1888), стр. 276-278.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523530132

153

ЗАРАД здравља // Год. 4, бр. 1 (1889), стр. 22-23.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523548308

154

ЗАРАД здравља // Год. 4, бр. 10 (1889), стр. 315-316.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523594132

155

ЗАРАД здравља // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 344-346.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523597204

156

ЗАРАД здравља // Год. 4, бр. 12 (1889), стр. 369.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523600532

157

ЗАРАД здравља // Год. 4, бр. 2 (1889), стр. 50.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523550868

158

ЗАРАД здравља // Год. 4, бр. 3 (1889), стр. 79-80.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523553428

159

ЗАРАД здравља // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 114-116.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523556500

160

ЗАРАД здравља // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 152-153.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523559828

161

ЗАРАД здравља // Год. 4, бр. 6 (1889), стр. 184-185.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523562900

162

ЗАРАД здравља // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 214-216.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523565972

163

ЗАРАД здравља // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 248-250.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523569556

164

ЗАРАД здравља // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 281-282.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523573652

165

ЗАРАД здравља // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 12-13.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523603348

166

ЗАРАД здравља // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 159.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523630228

167

ЗАРАД здравља // Год. 5, бр. 11 (1890), стр. 172-173.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523632788

168

ЗАРАД здравља // Год. 5, бр. 2 (1890), стр. 28-29.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523606420

169

ЗАРАД здравља // Год. 5, бр. 7 (1890), стр. 107-108.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523619988

170

ЗАШТО се највише осиромаши? . [Део 1] // Год. 3, бр. 6 (1888), стр. 163-168.

- Друштвено питање

364

COBISS.SR-ID 523520660

171

ЗАШТО се највише осиромаши? . [Део 2] // Год. 3, бр. 7 (1888), стр. 201-206.

- Друштвено питање

364

COBISS.SR-ID 523523988

172

ЗАШТО се највише осиромаши? . [Део 3] // Год. 3, бр. 8 (1888), стр. 229-236.

- Друштвено питање

364

COBISS.SR-ID 523526292

173

ЗЕЈТИН од корњаче / са немачког превео Јован Кнежевић // Год. 5, бр. 5 (1890), стр. 72-73.

- Здравље

908

COBISS.SR-ID 523613332

174

ЗИЈАЊЕ па предисање на уста // Год. 1, бр. 7 (1886), стр. 205-206.

- Здравље

616-053.2

COBISS.SR-ID 523383188

175

ЗИМЊЕ вечери на селу : допис из Бачке / Милка // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 237-240.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523386260

176

ЗОРКА П. Карађорђевић // Год. 5, бр. 4 (1890), стр. 62-63.

- Женско питање / Биографије

929

COBISS.SR-ID 523611796

177

ИЗ баште // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 28-30.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

635(083.132)

COBISS.SR-ID 523365780

178

ИЗ баште // Год. 1, бр. 2 (1886), стр. 61-62.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

635(083.132)

COBISS.SR-ID 523368852

179

ИЗ баште // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 93-94.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

635(083.132)

COBISS.SR-ID 523371924

180

ИЗ баште // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 126.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

635(083.132)

COBISS.SR-ID 523375508

181

ИЗ баште // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 189-190.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

635(083.132)

COBISS.SR-ID 523381652

182

ИЗ баште // Год. 1, бр. 9 (1886), стр. 284-285.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

635(083.132)

COBISS.SR-ID 523392660

183

ИЗ друштва // Год. 1, бр. 2 (1886), стр. 53-56.

- Здравље

616-083

COBISS.SR-ID 523367828

184

ИЗ друштва // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 87-88.

- Здравље

616-083

COBISS.SR-ID 523370900

185

ИЗ друштва // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 119-121.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

64

COBISS.SR-ID 523374484

186

ИЗ друштва // Год. 1, бр. 5 (1886), стр. 153-154.

- Женско питање / Еманципација / Жене и професионални живот

001

COBISS.SR-ID 523377812

187

ИЗ друштва // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 179-183.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523380884

188

ИЗ друштва // Год. 1, бр. 7 (1886), стр. 213-216.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523384212

189

ИЗ друштва // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 247-252.

- Женско питање; Образовање

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523387540

190

ИЗ друштва // Год. 1, бр. 9 (1886), стр. 281-283.

- Вести

061

COBISS.SR-ID 523392148

191

ИЗ женског друштва // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 23-24.

- Женско питање / Еманципација / Жене и професионални живот

001

COBISS.SR-ID 523364756

192

ИЗ живота једне племените жене // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 145-150.

- Женско питање / Биографије

929

COBISS.SR-ID 523558804

193

ИЗ историје стаклета // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 273-278.

- Историја

666

COBISS.SR-ID 523572628

194

ИЗ кућарства // Год. 4, бр. 1 (1889), стр. 21-22.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523548052

195

ИЗ просвете // Год. 2, бр. 1 (1887), стр. 25-27.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523405204

196

ИЗ просвете // Год. 2, бр. 10 (1887), стр. 315.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523493524

197

ИЗ просвете // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 343-345.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523496340

198

ИЗ просвете // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 53-55.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523408276

199

ИЗ просвете // Год. 2, бр. 3 (1887), стр. 87-89.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523451796

200

ИЗ просвете // Год. 2, бр. 4 (1887), стр. 121-122.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523454868

201

ИЗ просвете // Год. 2, бр. 5 (1887), стр. 155-157.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523457428

202

ИЗ просвете // Год. 2, бр. 6 (1887), стр. 185-188.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523460500

203

ИЗ просвете // Год. 2, бр. 7 (1887), стр. 217.

- Образовање / Педагогија

37

Педагогија COBISS.SR-ID 523464084

204

ИЗ просвете // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 249-251.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523468180

205

ИЗ просвете // Год. 2, бр. 9 (1887), стр. 281-283.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523490708

206

ИЗ просвете // Год. 3, бр. 1 (1888), стр. 19-22.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523501204

207

ИЗ просвете // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 309-311.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523532692

208

ИЗ просвете // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 341.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523536276

209

ИЗ просвете // Год. 3, бр. 12 (1888), стр. 369-370.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523539348

210

ИЗ просвете // Год. 3, бр. 2 (1888), стр. 45.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523503764

211

ИЗ просвете // Год. 3, бр. 3 (1888), стр. 75-77.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523506068

212

ИЗ просвете // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 107-109.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523509396

213

ИЗ просвете // Год. 3, бр. 5 (1888), стр. 143.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523518868

214

ИЗ просвете // Год. 3, бр. 6 (1888), стр. 175.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523521684

215

ИЗ просвете // Год. 3, бр. 7 (1888), стр. 209-211.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523524500

216

ИЗ просвете // Год. 3, бр. 8 (1888), стр. 247-249.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523527316

217

ИЗ просвете // Год. 3, бр. 9 (1888), стр. 271-274.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523529620

218

ИЗ просвете // Год. 4, бр. 1 (1889), стр. 19-21.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523547796

219

ИЗ просвете // Год. 4, бр. 10 (1889), стр. 311-315.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523593876

220

ИЗ просвете // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 341.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523596692

221

ИЗ просвете // Год. 4, бр. 12 (1889), стр. 365-367.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523599764

222

ИЗ просвете // Год. 4, бр. 2 (1889), стр. 47-49.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523550356

223

ИЗ просвете // Год. 4, бр. 3 (1889), стр. 77-78.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523552916

224

ИЗ просвете // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 111-113.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523555988

225

ИЗ просвете // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 151.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523559316

226

ИЗ просвете // Год. 4, бр. 6 (1889), стр. 181-183.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523562388

227

ИЗ просвете // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 211-213.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523565460

228

ИЗ просвете // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 247-248.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523569044

229

ИЗ просвете // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 277-279.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523573140

230

ИЗ просвете // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 10-11.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523602836

231

ИЗ просвете // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 158.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523629716

232

ИЗ просвете // Год. 5, бр. 11 (1890), стр. 171.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523632276

233

ИЗ просвете // Год. 5, бр. 12 (1890), стр. 184.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523634324

234

ИЗ просвете // Год. 5, бр. 2 (1890), стр. 27-28.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523606164

235

ИЗ просвете // Год. 5, бр. 4 (1890), стр. 56-57.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523610772

236

ИЗ просвете // Год. 5, бр. 5 (1890), стр. 73-74.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523613588

237

ИЗ просвете // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 91.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523616404

238

ИЗ просвете // Год. 5, бр. 7 (1890), стр. 106-107.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523619476

239

ИЗ просвете // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 124-125.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523623060

240

ИЗ просвете // Год. 5, бр. 9 (1890), стр. 138-139.

- Образовање / Педагогија

37

COBISS.SR-ID 523626132

241

ИЗ руских песника // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 245-246.

- Књижевност

821.161.1-1

COBISS.SR-ID 523568788

242

ИЗГУБЉЕН рај / Станко // Год. 2, бр. 7 (1887), стр. 193-196.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523462036

243

ИЗРЕКЕ и дела немачких крунисаних глава о умерености // Год. 4, бр. 10 (1889), стр. 309-310.

- Књижевност

821(082.2)

COBISS.SR-ID 523593364

244

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ женски конгрес у Паризу // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 225-232.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523567508

245

ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ женски конгрес у Паризу // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 257-264.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523571092

246

ИСКРЕНА реч мушкој и женској омладини // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 235-238.

- Образовање / Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523466132

247

ИСТОРИЈА краставаца // Год. 4, бр. 10 (1889), стр. 311-312.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523593620

248

ИСТОРИЈА кртоле // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 337-342.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523596436

249

ИСТОРИЈА храма јудејског / Станко // Год. 5, бр. 7 (1890), стр. 101-104.

- Култура

908

COBISS.SR-ID 523618964

250

ЈЕДАН ручак у арапској кући у Дамаску / В. А. // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 241-244.

- Књижевност

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523386772

251

ЈЕДНА врста заразе / Л. // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 13-16.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523363732

252

ЈЕДНОЈ учитељици // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 122-123.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523622548

253

ЈЕСЕН // Год. 5, бр. 11 (1890), стр. 165-166.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523631252

254

КАВА и "цигурија" / И. О. // Год. 2, бр. 9 (1887), стр. 263-268.

663.93:547.94

COBISS.SR-ID 523489428

255

КАКВА је данашња породица / Станко // Год. 2, бр. 9 (1887), стр. 267-270.

- Педагогија

37.018.1

COBISS.SR-ID 523489684

256

КАКО ваља домаћица да заповеда // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 41-42.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523407252

257

КАКО ваља лежати! // Год. 4, бр. 3 (1889), стр. 75-78.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523552660

258

КАКО да се одрже деца до краја прве године // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 233-236.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523385748

259

КАКО да се чувамо од колере // Год. 1, бр. 7 (1886), стр. 201-206.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523382932

260

КАКО се можемо допасти мушкима? // Год. 5, бр. 11 (1890), стр. 169-171.

- Женско питање

316.83

COBISS.SR-ID 523632020

261

КАКО се навикну деца раду и вредноћи // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 67-70.

- Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523369620

262

КАКО се чува и оштри вид и слух // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 141-146.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523558548

263

КАКО треба малу децу неговати // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 329-332.

- Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523595668

264

КАКО ће нам ћери бити добре домаћице // Год. 2, бр. 1 (1887), стр. 17-20.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523404436

265

КАКО ћемо васпитати младе девојке кад сврше вишу дев. школу . [Део 1] // Год. 2, бр. 5 (1887), стр. 137-140.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523456660

266

КАКО ћемо васпитати младе девојке кад сврше вишу дев. школу . [Део 2] // Год. 2, бр. 6 (1887), стр. 169-176.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523459220

267

КАКО ћемо васпитати младе девојке кад сврше вишу дев. школу . [Део 3] / А.М.М. // Год. 2, бр. 7 (1887), стр. 207-212.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523463060

268

КАЛИЋ, Мита

Женски уплив, девета велесила / Мита Калић // Год. 2, бр. 7 (1887), стр. 195-202.
 

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523462292

269

КИКИНДСКЕ Српкиње : писмо непознатој посестрими / Столе // Год. 3, бр. 12 (1888), стр. 361-368.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523538836

270

КНЕЖЕВИЋ, Јован

Успомена : (на три српкиње) / Јован Кнежевић // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 233-236.

- Књижевност

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523567764

271

КЊИЖЕВНИ оглас // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 96.

- Књижевност; Вести

82

COBISS.SR-ID 523372436

272

КО је господар на дому? : (педагошко питање за родитеље) // Год. 2, бр. 1 (1887), стр. 13-20.

- Педагогија

37.018.1

COBISS.SR-ID 523404180

273

КО је здравији, дебели ил мршави? / Ђ. Н. // Год. 3, бр. 8 (1888), стр. 235-238.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523526548

274

КОЈУ живину да запатимо // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 41-44.

- Здравље

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523407508

275

КОСА / (Здр.). // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 107-110.

- Здравље

646.72-055.25

COBISS.SR-ID 523373716

276

КРАЈ болесног детенцета / Др. Кода // Год. 1, бр. 9 (1886), стр. 263-268.

- Здравље

616-053.2

COBISS.SR-ID 523390868

277

КРАЉИЦА Наталија // Год. 4, бр. 10 (1889), стр. 289-294.

- Женско питање / Биографије

929

COBISS.SR-ID 523592084

278

КРАСНОЈ баштованци! / Станко // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 33-34.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523406484

279

КРПЕШ кућу држи // Год. 5, бр. 5 (1890), стр. 65.

- Здравље

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523612052

280

КУЗМАНОВИЋ, Анђелија

Поздрав девојачким удружењима / Анђелија Кузмановић // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 129-134.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523557780

281

КУПАЊЕ // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 331-334.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523595924

282

КУЋА и школа / А. В. // Год. 3, бр. 7 (1888), стр. 195-202.

- Педагогија

37.018.1

COBISS.SR-ID 523523732

283

ЛАЖ // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 9-10.

- Педагогија / Етика

17

COBISS.SR-ID 523602580

284

ЛЕПИ примери наших старих : (сећања после Вукове прославе) // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 295-298.

- Етнологија / Народни обичаји

39

COBISS.SR-ID 523531412

285

ЛОТИЋ, Љубомир

Велика мисао / Љубомир Лотић // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 325-328.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523534996

286

ЛОТИЋ, Љубомир

Искре и одсеви : (из разних страних песника) / Љубомир Лотић // Год. 4, бр. 10 (1889), стр. 309-310.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523593108

287

ЛОТИЋ, Љубомир

Момчетова срећа / Љубомир Лотић // Год. 2, бр. 12 (1887), стр. 355-360.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523498388

288

ЛОТИЋ, Љубомир

У самоћи --- : (приказано српкињама) / Љубомир Лотић // Год. 3, бр. 3 (1888), стр. 65-68.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523505300

289

МАЈ // Год. 4, бр. 6 (1889), стр. 177-178.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523561876

290

МАЈ // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 81.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523614612

291

МАНЕ женског васпитања у нас / Лале // Год. 5, бр. 12 (1890), стр. 179-182.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523633812

292

МАРЈАНОВИЋ, Т.

Како да навикавамо децу на послушност? / Т. Марјановић // Год. 4, бр. 1 (1889), стр. 9-16.

- Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523547028

293

МАРЈАНОВИЋ, Т.

Кретање дечје / Т. Марјановић // Год. 4, бр. 6 (1889), стр. 177-182.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523562132

294

МАРТИНОВИЋ, Иван

А, не дам ја тебе! : једна мана у домаћем васпитању / Иван Мартиновић // Год. 3, бр. 3 (1888), стр. 67-72.

- Педагогија

37.018.1

COBISS.SR-ID 523505556

295

МЕК и тврд хлеб // Год. 1, бр. 5 (1886), стр. 135-138.

- Здравље

664

COBISS.SR-ID 523377044

296

МЕКА // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 86-88.

908

COBISS.SR-ID 523615892

297

МИЈАТОВИЋ, Чеда

Најсветији гроб у Србији / Чеда Мијатовић // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 271-271.

- Хришћанство

271.2

COBISS.SR-ID 523572372

298

МИС Аделина Павлија Ирби српска добротворка // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 229-236.

- Женско питање / Биографије

929

COBISS.SR-ID 523465876

299

МИША Димитријевић // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 2.

- Биографије

929

COBISS.SR-ID 523601556

300

МНОГО је до нас! // Год. 4, бр. 3 (1889), стр. 65-66.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523551636

301

МНОГО пута --- // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 148-150.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523627668

302

МОГУ ли бити задругарице и несрпкиње или иноверкиње? // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 99-102.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523372948

303

МОДА руши и морал // Год. 5, бр. 11 (1890), стр. 166-168.

- Женско питање / Мода / Етика

17

COBISS.SR-ID 523631508

304

МУДРЕ белешке о васпитању и образовању девојака / А. М. М. // Год. 4, бр. 1 (1889), стр. 5-10.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523546772

305

МУДРЕ белешке о васпитању и образовању девојака / А. М. М. // Год. 4, бр. 2 (1889), стр. 35-38.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523549588

306

МУДРЕ белешке о васпитању и образовању девојака / А. М. М. // Год. 4, бр. 3 (1889), стр. 69-72.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523552148

307

МУДРЕ белешке о васпитању и образовању девојака / Л. М. М. // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 321-326.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523534740

308

МУДРЕ белешке о васпитању и образовању девојака / Л. М. М. // Год. 3, бр. 12 (1888), стр. 355-358.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523538324

309

МУДРЕ издреке / прибрао Ј. К-Ћ. // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 107-110.

- Књижевност

821.163.41-84

COBISS.SR-ID 523555476

310

МУДРЕ изреке о јелу и пићу // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 327-330.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523535252

311

МУДРОЛИЈЕ о жени и љубави / скупио Августиновић // Год. 5, бр. 5 (1890), стр. 70-71.

- Женско питање; Књижевност

821(082.2)

COBISS.SR-ID 523612820

312

МУДРОЛИЈЕ о жени и љубави / скупио Августиновић // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 89-91.

- Женско питање; Књижевност

821(082.2)

COBISS.SR-ID 523616148

313

НА гробу очевом // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 83.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523615124

314

НА прву игранку / М.Ш.М. // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 337-342.

- Књижевност

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523495828

315

НА царском двору у Петрограду // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 209-212.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523565204

316

НАДЕЖДА / Станко // Год. 3, бр. 9 (1888), стр. 257-258.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523528340

317

НАЈВЕЋА српска добротворка // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 321-330.

- Женско питање / Биографије

929

COBISS.SR-ID 523595156

318

НАРОДНИ обичај у Босни // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 105-108.

- Етнологија / Народни обичаји

39

COBISS.SR-ID 523509140

319

НАТОШЕВИЋ, Ђорђе

Буквице за заљубљене / из бележака Ђ. Натошевића // Год. 4, бр. 12 (1889), стр. 359-362.

- Педагогија

316.83

COBISS.SR-ID 523599252

320

НАТОШЕВИЋ, Ђорђе

Буквице за младожење / из бележака Ђ. Натошевића // Год. 2, бр. 10 (1887), стр. 293-300.

- Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523492500

321

НАТОШЕВИЋ, Ђорђе

Буквице за момке и девојке / из бележака Ђ. Натошевића // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 333-338.

- Педагогија

316.83

COBISS.SR-ID 523596180

322

НАТОШЕВИЋ, Ђорђе

Буквице за мужа и жену / из бележака Ђ. Натошевића // Год. 4, бр. 10 (1889), стр. 297-302.

- Педагогија

316.83

COBISS.SR-ID 523592596

323

НАТОШЕВИЋ, Ђорђе

Научењакиње и вештакиње у браку / из бележака Ђ. Натошевића // Год. 2, бр. 9 (1887), стр. 269-272.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523489940

324

НАША чељад . [Део 1] // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 241-246.

- Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523467156

325

НАША чељад . [Део 2] // Год. 2, бр. 9 (1887), стр. 271-276.

- Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523490196

326

НАША чељад . [Део 3] // Год. 2, бр. 10 (1887), стр. 299-304.

- Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523492756

327

НАШЕ дневне погрешке противу здравља // Год. 4, бр. 10 (1889), стр. 303-308.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523592852

328

НАШЕ дневне погрешке противу здравља // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 241-246.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523568532

329

НАШЕ дневне погрешке противу здравља // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 267-270.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523572116

330

НАШЕ матере - наше уздање // Год. 3, бр. 2 (1888), стр. 33-38.

- Женско питање; Педагогија

373.2(497.113)(091)

COBISS.SR-ID 523502740

331

НАШИ Божићни обичаји // Год. 3, бр. 1 (1888), стр. 5-8.

- Етнологија / Народни обичаји

39(=163.41)

COBISS.SR-ID 523500436

332

НЕ гледај само више себе, него и ниже себе! / Јелена Ј. // Год. 3, бр. 8 (1888), стр. 237-244.

- Књижевност

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523526804

333

НЕГУЈМО српски језик, српску свест! / Станко // Год. 3, бр. 3 (1888), стр. 71-76.

- Образовање / Српски језик

811.163.41

COBISS.SR-ID 523505812

334

НЕКЕ српске мане // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 150-151.

Етнологија / Народни обичаји

39

COBISS.SR-ID 523627924

335

НЕКОЛИКО правила о мужи крава . [Део 1] // Год. 2, бр. 3 (1887), стр. 73-76.

637.11

COBISS.SR-ID 523451284

336

НЕКОЛИКО правила о мужи крава . [Део 2] // Год. 2, бр. 4 (1887), стр. 107-110.

637.11

COBISS.SR-ID 523454100

337

НЕПРЕСТАНО молитесја // Год. 3, бр. 2 (1888), стр. 43-44.

- Књижевност

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523503252

338

НЕШТО о настави глуво-немих : јавно предавање Радивоја Поповића // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 307-310.

- Образовање

376

COBISS.SR-ID 523532436

339

НЕШТО о настави глуво-немих : јавно предавање Радивоја Поповића // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 333-340.

- Образовање

376

COBISS.SR-ID 523535764

340

НЕШТО о настави глуво-немих : јавно предавање Радивоја Поповића // Год. 3, бр. 12 (1888), стр. 357-362.

- Образовање

376

COBISS.SR-ID 523538580

341

НИКОЛИЋ, Лазар

Мајина љубав : с мађарског / Лазар Николић // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 321-322.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523494548

342

НИКОЛИЋ, Лазар

Мати : по немачком / Лазар Николић // Год. 2, бр. 9 (1887), стр. 257-260.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523488916

343

НИКОЛИЋ, Лазар

Милосници / Лазар Николић // Год. 5, бр. 7 (1890), стр. 97.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523617940

344

НИКОЛИЋ, Лазар

На Бадњи дан / Лазар Николић // Год. 3, бр. 1 (1888), стр. 3-4.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523500180

345

НИКОЛИЋ, Лазар

О ружи / Лазар Николић // Год. 5, бр. 9 (1890), стр. 137-138.

- Књижевност

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523625876

346

НИКОЛИЋ, Лазар

При растанку / Лазар Николић // Год. 5, бр. 12 (1890), стр. 177.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523633556

347

НИКОЛИЋ, Лазар

Промена живота / Лазар Николић // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 145.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523627156

348

НИКОЛИЋ, Лазар

Сеоски часови / Л. [Лазар] Н. [Николић] // Год. 3, бр. 6 (1888), стр. 161-162.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523520404

349

НИКОЛИЋ, Лазар

Српска мајка : посрбљено / Лазар Николић // Год. 3, бр. 7 (1888), стр. 193-194.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523523476

350

НИКОЛИЋ, Лазар

Усамљена врба / Лазар Николић // Год. 5, бр. 9 (1890), стр. 133-134.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523625108

351

НОВА година // Год. 4, бр. 1 (1889), стр. 1-4.

Етнологија / Народни обичаји

001

COBISS.SR-ID 523546260

352

НОВА задруга // Год. 4, бр. 12 (1889), стр. 355-358.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523598740

353

НОВА задруга Српкиња // Год. 4, бр. 3 (1889), стр. 65-70.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523551892

354

НОВЕ књиге // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 30.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523366036

355

НОВЕ књиге // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 320.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523534228

356

НОВЕ књиге // Год. 3, бр. 3 (1888), стр. 95-96.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523507604

357

НОВЕ књиге // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 126-127.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523510932

358

НОВЕ књиге // Год. 4, бр. 1 (1889), стр. 29-30.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523549076

359

НОВЕ књиге // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 350-352.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523598228

360

НОВЕ књиге // Год. 4, бр. 12 (1889), стр. 373-375.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523601044

361

НОВЕ књиге // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 221-222.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523566996

362

НОВЕ књиге // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 255.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523570580

363

НОВЕ књиге // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 95-96.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523617428

364

НОВЕ књиге и листови // Год. 1, бр. 2 (1886), стр. 62-64.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523369108

365

НОВЕ књиге и листови // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 94-96.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523372180

366

НОВЕ књиге и листови // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 126-127.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523375764

367

НОВЕ књиге и листови // Год. 1, бр. 5 (1886), стр. 159-160.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523378836

368

НОВЕ књиге и листови // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 191.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523382164

369

НОВЕ књиге и листови // Год. 1, бр. 7 (1886), стр. 222-223.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523385236

370

НОВЕ књиге и листови // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 255-256.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523388564

371

НОВЕ књиге и листови // Год. 1, бр. 9 (1886), стр. 286-287.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523393172

372

НОВЕ књиге и листови // Год. 2, бр. 10 (1887), стр. 319-320.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523494292

373

НОВЕ књиге и листови // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 350-352.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523497876

374

НОВЕ књиге и листови // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 62-63.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523409556

375

НОВЕ књиге и листови // Год. 2, бр. 3 (1887), стр. 94-95.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523453076

376

НОВЕ књиге и листови // Год. 2, бр. 5 (1887), стр. 160.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523458708

377

НОВЕ књиге и листови // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 254-255.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523469460

378

НОВЕ књиге и листови // Год. 2, бр. 9 (1887), стр. 288.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523491732

379

НОВЕ књиге и листови // Год. 3, бр. 1 (1888), стр. 30-32.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523502228

380

НОВЕ књиге и листови // Год. 3, бр. 5 (1888), стр. 159-160.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523520148

381

НОВЕ књиге и листови // Год. 3, бр. 6 (1888), стр. 189-190.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523522964

382

НОВЕ књиге и листови // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 15-16.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523604372

383

НОВЕ књиге и листови // Год. 5, бр. 3 (1890), стр. 47-48.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523609236

384

НОВЕ књиге и музикалије // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 160.

- Култура; Вести

001

COBISS.SR-ID 523560852

385

О женском образовању // Год. 4, бр. 2 (1889), стр. 37-40.

- Женско питање; Образовање

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523549844

386

О женском образовању // Год. 4, бр. 3 (1889), стр. 73-76.

- Женско питање; Образовање

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523552404

387

О здрављу и болести // Год. 1, бр. 2 (1886), стр. 35-38.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523366548

388

О јелу меса за време помора и заразе // Год. 1, бр. 5 (1886), стр. 137-140.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523376788

389

О љубави / Славко // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 83-86.

- Књижевност

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523615380

390

О пићу каве и теја // Год. 1, бр. 9 (1886), стр. 271-272.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523391380

391

О спавању лети на пољу или при отвореним прозорима // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 171-172.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523379860

392

ОГЊАНОВИЋ, Илија

Лекарски разговори са нашим милим српкињама / И. [Илија] О. [Огњановић] // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 7-12.

- Женско питање; Здравље

613

COBISS.SR-ID 523363476

393

ОГЊАНОВИЋ, Илија

Лекарски разговори са нашим милим српкињама / И. [Илија] О. [Огњановић] // Год. 1, бр. 2 (1886), стр. 37-42.

- Женско питање; Здравље

613

COBISS.SR-ID 523366804

394

ОДАШТА плућа слабе и како се снаже // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 105-106.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523555220

395

ОДГОВОР мојој пријатељици / Даница // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 71-74.

- Преписка

061

COBISS.SR-ID 523370132

396

ОДЕЛО / М.С. // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 169-170.

- Женско питање / Мода

391

COBISS.SR-ID 523379604

397

ОДНОШАЈ слободе и реда у друштву / Станко // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 299-304.

- Педагогија

37.018.1

COBISS.SR-ID 523531668

398

ОДНОШАЈ слободе и реда у друштву // Год. 3, бр. 9 (1888), стр. 261-268.

- Педагогија

37.018.1

COBISS.SR-ID 523529108

399

ОДЗИВ на писма пријатељица : допис из Србије // Год. 1, бр. 9 (1886), стр. 267-270.

- Женско питање / Мода; Преписка

391

COBISS.SR-ID 523391124

400

ОДЗИВИ нашем листу // Год. 1, бр. 2 (1886), стр. 33-36.

- Преписка

001

COBISS.SR-ID 523366292

401

ПАЈЕВИЋ, Арса

Видовданска 500-годишња прослава у Крушевцу / изведено из бележака А. Пајевића // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 193-198.

- Књижевност; Етнологија / Народни обичаји

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523564180

402

ПАЈЕВИЋ, Арса

Са гроба царице Милице / А.[Арса] П.[Пајевић] // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 199-204.

- Књижевност; Етнологија

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523564436

403

ПАПУЛА // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 245-248.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523467668

404

ПЕСМА моја // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 129-130.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523557524

405

ПЕТРОВИЋ, Мита

Вештачко масло / од М. Петровића // Год. 5, бр. 4 (1890), стр. 52-54.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523610004

406

ПЕТРОВИЋ, Мита

Драго камење на светској изложби у Паризу / од Мите Петровића // Год. 5, бр. 3 (1890), стр. 36-37.

- Наука

55
COBISS.SR-ID 523607700

407

ПЕТРОВИЋ, Мита

Драго камење на светској изложби у Паризу / од Мите Петровића // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 3-6.

- Наука

55

COBISS.SR-ID 523601812

408

ПЕТРОВИЋ, Мита

Драго камење на светској изложби у Паризу / од Мите Петровића // Год. 5, бр. 2 (1890), стр. 21-24.

- Наука

55

COBISS.SR-ID 523605140

409

ПЕТРОВИЋ, Мита

Етарски зејтин / од М. Петровића // Год. 5, бр. 7 (1890), стр. 99-101.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523618452

410

ПЕТРОВИЋ, Мита

Етарски зејтин / од М. Петровића // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 116-119.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523621524

411

ПЕТРОВИЋ, Мита

Инфлуенца / Мита Петровић // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 153-154.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523628692

412

ПЕТРОВИЋ, Мита

Како се развија женски ручни рад / М [Мита] П. [Петровић] // Год. 5, бр. 9 (1890), стр. 132-133.

- Женско питање / Ручни рад

746

COBISS.SR-ID 523624852

413

ПЕТРОВИЋ, Мита

Лажно драго камење / од Мите Петровића // Год. 5, бр. 5 (1890), стр. 67-69.

- Наука

55

COBISS.SR-ID 523612564

414

ПЕТРОВИЋ, Мита

О биберу / М. Петровић // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 329-334.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523535508

415

ПЕТРОВИЋ, Мита

О васпитању женскиња / М. [Мита] П. [Петровић] // Год. 5, бр. 11 (1890), стр. 161-165.

- Жеснко питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523630996

416

ПЕТРОВИЋ, Мита

О консервовању млека / од Мите Петровића // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 151-153.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523628436

417

ПЕТРОВИЋ, Мита

О консервовању млека / од Мите Петровића // Год. 5, бр. 9 (1890), стр. 134-136.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523625364

418

ПЕТРОВИЋ, Мита

Свињско месо / од М. Петровића // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 81-83.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523614868

419

ПИЈАЋА вода // Год. 4, бр. 12 (1889), стр. 357-360.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523598996

420

ПИСМА другарици / Даница // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 339-342.

- Преписка

061

COBISS.SR-ID 523536020

421

ПИСМА другарици / Даница // Год. 3, бр. 12 (1888), стр. 367-370.

- Преписка

061

COBISS.SR-ID 523539092

422

ПИСМА мојој пријатељици . Део 1 / твоја пријатељица Марија // Год. 1, бр. 2 (1886), стр. 43-46.

- Преписка

061

COBISS.SR-ID 523367316

423

ПИСМА мојој пријатељици . Део 2 / твоја пријатељица Марија // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 109-112.

- Преписка

061

COBISS.SR-ID 523373972

424

ПЛАМЕН се гаси --- / Станко // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 257-258.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523570836

425

ПОЗДРАВ на Нову годину / Марија // Год. 2, бр. 1 (1887), стр. 1-2.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523403412

426

ПОЗИВ на претплату / уредништво // Год. 2, бр. 12 (1887), стр. 353-356.

- Вести

001

COBISS.SR-ID 523498132

427

ПОЗИВ на прилагање // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 97-98.

- Друштвено питање

364

COBISS.SR-ID 523508116

428

ПОЗИВ Српкиња // Год. 5, бр. 7 (1890), стр. 98.

- Женско питање / Културни живот

39

COBISS.SR-ID 523618196

429

ПОЛОМЉЕН точак : догађај из живота // Год. 5, бр. 3 (1890), стр. 38-41.

- Књижевност

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523608212

430

ПОМОЗИМО Вршчанима // Год. 3, бр. 8 (1888), стр. 225-228.

- Друштвено питање

364

COBISS.SR-ID 523525780

431

ПОМОЗИМО сиротим Погорелцима // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 97-98.

- Друштвено питање

364

COBISS.SR-ID 523507860

432

ПОПИЋ, Сергије

На носила --- / С. [Сергије] Попић // Год. 5, бр. 5 (1890), стр. 72.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523613076

433

ПОПИЋ, Сергије

Тврдица / С. [Сергије] Попић // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 329-330.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523595412

434

ПОПОВИЋ, Иван М.

Вера, љубав, нада / Ив. [Иван] М. Поповић // Год. 4, бр. 2 (1889), стр. 35-36.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523549332

435

ПОПОВИЋ, Иван М.

Висибаби / Иван М. Поповић // Год. 5, бр. 2 (1890), стр. 24.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523605396

436

ПОПОВИЋ, Иван М.

Два ковчега / Иван М. Поповић // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 225-226.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523567252

437

ПОПОВИЋ, Иван М.

Запис / Иван М. Поповић // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 265-266.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523571860

438

ПОПОВИЋ, Иван М.

Из песама Коломана Тота / Иван М. Поповић // Год. 5, бр. 11 (1890), стр. 161.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523630740

439

ПОПОВИЋ, Иван М.

Најбогатији владар / Ив. [Иван] М. Поповић // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 141-142.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523558292

440

ПОПОВИЋ, Иван М.

Нарицањеза матером : по словачкој народној песми / Иван М. Поповић // Год. 4, бр. 10 (1889), стр. 265-266.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523591828

441

ПОПОВИЋ, Иван М.

Повратак / Иван М. Поповић // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 321-322.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523534484

442

ПОПОВИЋ, Иван М.

Пред Видовданску петстогодишњицу / Иван М. Поповић // Год. 4, бр. 6 (1889), стр. 161-162.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523561108

443

ПОПОВИЋ, Иван М.

Пред њеном кућом / Иван М. Поповић // Год. 5, бр. 9 (1890), стр. 136-137.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523625620

444

ПОПОВИЋ, Иван М.

Пролетњи дан / Ив. [Иван] М. Поповић // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 101-102.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523554708

445

ПОПОВИЋ, Иван М.

Просјаков гроб / Иван М. Поповић // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 6.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523602068

446

ПОПОВИЋ, Иван М.

Ружи / Иван М. Поповић // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 119.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523621780

447

ПОПОВИЋ, Иван М.

Снови / Иван М. Поповић // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 321-322.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523594900

448

ПОПОВИЋ, Иван М.

Такмачење / Иван М. Поповић // Год. 5, бр. 3 (1890), стр. 37-38.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523607956

449

ПОПОВИЋ, Мар. С.

Српска Ђевојка / Мар. С. Поповић // Год. 5, бр. 4 (1890), стр. 55.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523610260

450

ПОПОВИЋ, Мар. С.

У ноћи / Мар. С. Поповић // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 151.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523628180

451

ПОПОВИЋ, Мар. С.

Цвијетак : (посвећено једној Српкињи) / Мар. С. Поповић // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 113.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523620756

452

ПОСТЕЉЕ од перја // Год. 3, бр. 9 (1888), стр. 259-262.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523528852

453

ПОШТА // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 127-128.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523376020

454

ПРАВА срећа // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 120-121.

- Педагогија / Етика

17

COBISS.SR-ID 523622036

455

ПРАВИЛА за насад живине // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 43-46.

- Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523407764

456

ПРВЕ хришћанке / од Станка // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 6-8.

- Књижевност; Хришћанство

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523602324

457

ПРВЕ хришћанке / од Станка // Год. 5, бр. 2 (1890), стр. 24-26.

- Књижевност; Хришћанство

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 523605652

458

ПРЕДИСАЊЕ као лек // Год. 2, бр. 6 (1887), стр. 175-176.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523459476

459

ПРЕДЛОГ нашим Српкињама, а тиче се и Срба // Год. 2, бр. 1 (1887), стр. 1-4.

- Женско питање / Културни живот

39

COBISS.SR-ID 523403668

460

ПРЕСЛИЦУ и разбој! // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 156-157.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523629460

461

ПРИЈАТЕЉСКА писма . [Део 1], Мајци која доји / М.Ј.Б. // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 325-330.

- Женско питање; Здравље; Преписка

364.4-055.26

COBISS.SR-ID 523495060

462

ПРИЈАТЕЉСКА писма . [Део 2], Пред игранку / М.Ј.Б. // Год. 3, бр. 1 (1888), стр. 15-20.
 

- Женско питање; Педагогија; Преписка

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523500948

463

ПРИЈАТЕЉСКА писма . [Део 3], После игранке / М.Ј.Б. // Год. 3, бр. 2 (1888), стр. 37-42.

- Женско питање; Педагогија; Преписка

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523502996

464

ПРИСТУП / уредништво // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 1-4.

- Вести

001

COBISS.SR-ID 523362708

465

ПРОЛЕЋЕ и здравље / Др. // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 5-8.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523363220

466

ПРОСЛАВА хвришћанства у Русији // Год. 3, бр. 8 (1888), стр. 227-230.

- Хришћанство

27(470)

COBISS.SR-ID 523526036

467

ПРОТИВ сушице / М. Ј. Б. // Год. 3, бр. 6 (1888), стр. 167-172.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523520916

468

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; "Женско друштво" у Београду // Год. 2, бр. 6 (1887), стр. 181-186.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523460244

469

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; В.-Кикиндска добротворна женска задруга // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 173-180.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523380628

470

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Вел.-кикиндска добротворна женска задруга ; Добротворна задруга Српкиња Сегединкиња // Год. 1, бр. 2 (1886), стр. 45-54.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523367572

471

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња В. Бечкеречкиња ; Добротворна задруга Српкиња у Руми ; Добротворна задруга Српкиња у Белој Цркви // Год. 2, бр. 5 (1887), стр. 143-156.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523457172

472

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња Вршчанака ; В.-бечкеречка Добротворна Задруга Српкиња ; Добротворна задруга Српкиња у Руми // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 75-88.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523370644

473

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња Вршчанка ; Добротворна задруга Српкиња Сентомашкиња ; Добротворна задруга Српкиња у В. Бечкереку ; Друштво сарајевских госпођа // Год. 2, бр. 1 (1887), стр. 21-26.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523404948

474

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња Суботичка ; Добротворна задруга Српкиња у Старом Бечеју // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 111-120.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523374228

475

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Белој Цркви ; Добротворна задруга Српкиња Вршчанка ; Добротворна задруга Српкиња у В. Бечкереку ; Добротворна задруга Српкиња у Суботици ; Добротворна задруга митровачких госпођа // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 45-54.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523408020

476

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Белој Цркви ; Добротворна задруга Српкиња у Суботици ; Просветна задруга Српкиња // Год. 2, бр. 12 (1887), стр. 367-372.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523499412

477

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Бечеју ; Добротворна задруга Српкиња у Вршцу // Год. 4, бр. 12 (1889), стр. 361-366.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523599508

478

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Бечкереку // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 283-287.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523574164

479

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Великом Бечкереку ; Добротворна задруга Српкиња у Великој Кикинди ; Добротворна задруга Српкиња у Митровици ; Добротворна задруга Српкиња у Сегедину // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 113-125.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523510420

480

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Руми ; Добротворна задруга Српкиња у Бечкереку // Год. 4, бр. 1 (1889), стр. 23-29.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523548564

481

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Руми ; Добротворна задруга Српкиња у Вршцу ; Добротворна задруга Српкиња у Белој Цркви ; Добротворна задруга Српкиња у Сегедину ; Добротворна задруга Српкиња у Сентомашу // Год. 3, бр. 3 (1888), стр. 81-95.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523507092

482

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Руми ; Добротворна задруга Српкиња у Вршцу ; Добротворна задруга Српкиња у Старом Бечеју ; Добротворна задруга Српкиња у Великом Бечкереку ; Добротворна задруга Српкиња у Суботици ; Добротворна задруга Српкиња у Сентомашу // Год. 3, бр. 2 (1888), стр. 51-62.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523505044

483

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Руми ; Добротворна задруга Српкиња у Вршцу // Год. 3, бр. 1 (1888), стр. 25-29.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523501972

484

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Руми ; Добротворна задруга Српкиња у Сентомашу // Год. 3, бр. 9 (1888), стр. 281-287.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523530644

485

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Руми // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 347-350.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523537300

486

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Сегедину // Год. 4, бр. 6 (1889), стр. 187-190.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523563412

487

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Сегедину // Год. 5, бр. 3 (1890), стр. 42-46.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523608724

488

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Суботици ; Добротворна задруга Српкиња у Белој Цркви // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 17-24.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523364500

489

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Суботици ; Добротворна задруга Српкиња у Кикинди ; Добротворна задруга Српкиња у Руми // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 117-125.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523557012

490

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Суботици ; Добротворна задруга Српкиња у Сентомашу // Год. 3, бр. 5 (1888), стр. 149-159.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523519892

491

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Суботици ; Добротворна задруга Српкиња у Сентомашу // Год. 4, бр. 2 (1889), стр. 51-64.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523551380

492

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Суботици // Год. 3, бр. 7 (1888), стр. 213-223.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523525268

493

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Митровачка добротворна госпојинска задруга ; Добротворна задруга Српкиња Вршчанка ; Добротворна задруга Српкиња у Суботици // Год. 2, бр. 4 (1887), стр. 111-122.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523454612

494

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Просветна задруга Српкиња у Ст. Бечеју ; Добротворна задруга Српкиња у Руми // Год. 1, бр. 5 (1886), стр. 141-152.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523377556

495

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Српска добротворна женска задруга у Руми ; Добротворна задруга Српкиња Вршчанка ; Добротворна задруга Српкиња у Суботици // Год. 2, бр. 3 (1887), стр. 75-88.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523451540

496

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Српска добротворна женска задруга у Руми ; Суботичка добротворна задруга Српкиња ; Добротворна женска задруга у Ст. Футогу // Год. 1, бр. 9 (1886), стр. 273-282.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523391892

497

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Суботичка добротворна задруга Српкиња ; Добротворна Госпојинска задруга у Митровици // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 243-246.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523387028

498

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 1, бр. 7 (1886), стр. 209-212.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523383700

499

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 2, бр. 10 (1887), стр. 309-314.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523493268

500

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 341-344.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523496084

501

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 247-250.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523467924

502

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 2, бр. 9 (1887), стр. 275-280.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523490452

503

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 3, бр. 6 (1888), стр. 183-189.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523522708

504

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 347-349.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523597716

505

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 219-221.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523566484

506

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 14-15.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523603860

507

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 5, бр. 2 (1890), стр. 30-31.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523606932

508

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња у Великом Бечкереку ; Добротворна задруга Српкиња у Белој Цркви ; Добротворна задруга Српкиња у Вршцу ; Добротворна задруга Српкиња у Руми // Год. 4, бр. 3 (1889), стр. 81-95.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523553940

509

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња у Руми // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 315-319.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523533716

510
РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња у Сарајеву // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 251-254.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523570068

511

РАД добротворних задруга . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња у Сегедину // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 155-159.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523560340

512

РАД добротворних задруга Српкиња . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Вршчанка ; Добротворна задруга Српкиња Суботичанка ; Добротворна задруга Српкиња Сарајевкиња // Год. 5, бр. 4 (1890), стр. 58-62.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523611540

513

РАД добротворних задруга Српкиња . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Митровчанкиња // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 127-128.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523623828

514

РАД добротворних задруга Српкиња . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња у Великом Бечкереку ; Добротворна задруга Српкиња у Кикинди ; Добротворна задруга Српкиња у Сегедину ; Добротворна задруга Српкиња у Дубровнику // Год. 5, бр. 5 (1890), стр. 75-80.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523614356

515

РАД добротворних задруга Српкиња . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња Белоцркванкиња ; Добротворна задруга Српкиња Вуковаркиња // Год. 5, бр. 7 (1890), стр. 109-111.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523620500

516

РАД добротворних задруга Српкиња . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња ; Добротворна задруга Српкиња Вршачкиња ; Добротворна задруга Српкиња Сентомашкиња // Год. 5, бр. 11 (1890), стр. 174-175.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523633300

517

РАД добротворних задруга Српкиња . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 5, бр. 12 (1890), стр. 186-188.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523635092

518

РАД добротворних задруга Српкиња . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 94-95.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523617172

519

РАД добротворних задруга Српкиња . - Садржи: Добротворна задруга Српкиња Новосаткиња // Год. 5, бр. 9 (1890), стр. 142-144.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523626900

520

РАЗНО // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 190-191.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523381908

521

РАЗНО // Год. 1, бр. 7 (1886), стр. 221-222.

- Женско питање / Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523384980

522

РАЗНО // Год. 1, бр. 9 (1886), стр. 285-286.

Етнологија / Народни обичаји

001

COBISS.SR-ID 523392916

523

РАЗНО // Год. 2, бр. 1 (1887), стр. 28-29.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523405972

524

РАЗНО // Год. 2, бр. 10 (1887), стр. 317-319.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523494036

525

РАЗНО // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 58-60.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523409044

526

РАЗНО // Год. 2, бр. 3 (1887), стр. 92-93.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523452564

527

РАЗНО // Год. 2, бр. 4 (1887), стр. 125-126.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523455636

528

РАЗНО // Год. 2, бр. 5 (1887), стр. 158-159.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523458196

529

РАЗНО // Год. 2, бр. 6 (1887), стр. 190-191.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523461268

530

РАЗНО // Год. 2, бр. 7 (1887), стр. 220-221.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523464852

531

РАЗНО // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 252-254.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523468948

532

РАЗНО // Год. 2, бр. 9 (1887), стр. 286-288.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523491476

533

РАЗНО // Год. 3, бр. 1 (1888), стр. 23-25.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523501716

534

РАЗНО // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 313-316.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523533460

535

РАЗНО // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 345-347.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523537044

536

РАЗНО // Год. 3, бр. 2 (1888), стр. 48-50.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523504532

537

РАЗНО // Год. 3, бр. 3 (1888), стр. 79-82.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523506836

538

РАЗНО // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 111-114

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523510164

539

РАЗНО // Год. 3, бр. 5 (1888), стр. 147-150.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523519636

540

РАЗНО // Год. 3, бр. 6 (1888), стр. 179-182.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523522452

541

РАЗНО // Год. 3, бр. 8 (1888), стр. 251-256.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523528084

542

РАЗНО // Год. 3, бр. 9 (1888), стр. 278-282.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523530388

543

РАЗНО // Год. 4, бр. 10 (1889), стр. 316-318.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523594388

544

РАЗНО // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 346-348.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523597460

545

РАЗНО // Год. 4, бр. 12 (1889), стр. 369-372.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523600276

546

РАЗНО // Год. 4, бр. 2 (1889), стр. 50-52.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523551124

547

РАЗНО // Год. 4, бр. 3 (1889), стр. 80-82.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523553684

548

РАЗНО // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 116-118.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523556756

549

РАЗНО // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 153-156.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523560084

550

РАЗНО // Год. 4, бр. 6 (1889), стр. 185-188.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523563156

551

РАЗНО // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 216-220.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523566228

552

РАЗНО // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 250-252.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523569812

553

РАЗНО // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 282-284.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523573908

554

РАЗНО // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 13-14.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523603604

555

РАЗНО // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 159-160.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523630484

556

РАЗНО // Год. 5, бр. 11 (1890), стр. 173-174.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523633044

557

РАЗНО // Год. 5, бр. 12 (1890), стр. 185-186.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523634836

558

РАЗНО // Год. 5, бр. 2 (1890), стр. 29.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523606676

559

РАЗНО // Год. 5, бр. 4 (1890), стр. 57-58.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523611284

560

РАЗНО // Год. 5, бр. 5 (1890), стр. 74.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523614100

561

РАЗНО // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 92-94.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523616916

562

РАЗНО // Год. 5, бр. 7 (1890), стр. 108-109.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523620244

563

РАЗНО // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 126-127.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523623572

564

РАЗНО // Год. 5, бр. 9 (1890), стр. 139-142.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523626644

565

РЂАВИ примери // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 101-106.

- Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523373204

566

РЕД у кући // Год. 3, бр. 9 (1888), стр. 257-260.

- Педагогија

37.018.1

COBISS.SR-ID 523528596

567

РИШПЕН, Жан

Благо сиромаха : божитња прича / Жан Ришпен ; с француског превео М.Ш. // Год. 4, бр. 1 (1889), стр. 3-6.

- Књижевност

821.133.1-32

COBISS.SR-ID 523546516

568

СА главног скупа Београдског женског друштва // Год. 5, бр. 4 (1890), стр. 49-52.

- Женско питање / Женски покрети

061

COBISS.SR-ID 523609748

569

СА Светосавске славе у Черновцима // Год. 5, бр. 2 (1890), стр. 18-21.

- Етнологија / Народни обичаји

39(=163.41)

COBISS.SR-ID 523604884

570

СА Светосавске славе у Черновцима // Год. 5, бр. 3 (1890), стр. 34-36.

- Етнологија / Народни обичаји

39(=163.41)

COBISS.SR-ID 523607444

571

САДАШЊОСТ и будућност / Станко // Год. 3, бр. 2 (1888), стр. 33-34.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523502484

572

САН и јава // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 263-264.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523571348

573

САН на Видов дан 1889. // Год. 5, бр. 2 (1890), стр. 33-34.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523607188

574

САН у одојчета // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 335-338.

- Здравље

613.953

COBISS.SR-ID 523495572

575

СВЕСТ // Год. 5, бр. 9 (1890), стр. 130-131.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523624340

576

СЕЋАЊЕ / Станко // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 97-100.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523508372

577

СИМЕОНОВИЋ-Чокић, Јован

"Женском свету" / Јован Симеоновић-Чокић // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 3-4.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523362964

578

СИР у трговини и као храна / М. П. // Год. 5, бр. 2 (1890), стр. 26-27.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523605908

579

СЛАВОПОЈ : највећој добротворци српској племенитој грофици Мис Аделини Ирби / Станко // Год. 2, бр. 10 (1887), стр. 289-290.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523491988

580

СРЕТНА Нова година! // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 1-2.

- Етнологија / Народни обичаји

39(=163.41)

COBISS.SR-ID 523601300

581

СРЕТНО ново лето! // Год. 3, бр. 1 (1888), стр. 1-2.

- Етнологија / Народни обичаји

001

COBISS.SR-ID 523499924

582

СРПКИЊА сам --- // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 97-98.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523554196

583

СРПКИЊАМА // Год. 5, бр. 10 (1890), стр. 145-148.

- Етнологија / Народни обичаји

39

COBISS.SR-ID 523627412

584

СРПКИЊЕ пре пет стотина година / Н. Ј. // Год. 4, бр. 6 (1889), стр. 163-170.

- Етнологија / Народни обичаји

39

COBISS.SR-ID 523561364

585

СРПСКЕ матере и српски народни језик / Љ. Л. // Год. 3, бр. 1 (1888), стр. 7-16.

- Женско питање; Образовање / Српски језик

811.163.41

COBISS.SR-ID 523500692

58 6

СРПСКОЈ мајци / Станко // Год. 2, бр. 4 (1887), стр. 97-98.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523453332

587

ТЕРАЈТЕ мухе од себе // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 171-174.

- Здравље

616.9

COBISS.SR-ID 523380116

588

ТРГОВАЧКИ музеум у Будапешти // Год. 2, бр. 4 (1887), стр. 109-112.

- Култура

069

COBISS.SR-ID 523454356

589

ТУРГЕЊЕВ, Иван Сергејевич, 1818-1883

Појезија у прози / Иван Сергејевич Тургењев ; преводи Ј. М. // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 239-242.

- Књижевност

821.161.1-32

COBISS.SR-ID 523568276

590

У ноћи // Год. 5, бр. 9 (1890), стр. 129.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523624084

591

УДРУЖУЈМО се // Год. 2, бр. 5 (1887), стр. 129-132.

- Женско питање / Женски покрети

050

COBISS.SR-ID 523456148

592

УПЛИВ друштва на образовање карактера // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 101-106.

- Педагогија

37.018.1

COBISS.SR-ID 523554964

593

УПЛИВ друштва на образовање карактера // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 133-140.

- Педагогија

37.018.1

COBISS.SR-ID 523558036

594

УПЛИВ матере на живот и рад деце своје // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 99-102.

- Женско питање; Педагогија

37.018.1

COBISS.SR-ID 523508628

595

УРЕДНОСТ / М. С. // Год. 1, бр. 1 (1886), стр. 15-18.

- Здравље

316.728

COBISS.SR-ID 523363988

596

УСКРС / Станко // Год. 3, бр. 5 (1888), стр. 129-130.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523511188

597

УСКРС у Петрограду // Год. 3, бр. 5 (1888), стр. 129-136.

- Етнологија / Народни обичаји

39

COBISS.SR-ID 523511444

598

УТИЦАЈ кафе и теја на мозак // Год. 5, бр. 8 (1890), стр. 123-124.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523622804

599

ФОГЛ, Јоан

Материно око / Ј. Н. Фогл ; превео Љубомир Лотић // Год. 4, бр. 12 (1889), стр. 353-356.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523598484

600

ФРАЊА Јосиф I . // Год. 3, бр. 12 (1888), стр. 353-356.

- Биографије

321.61:929

COBISS.SR-ID 523538068

601

ХАУФ, Е.

Слике о васпитању / написао Е. Хауфе ; превео Ј. Кнежевић // Год. 4, бр. 10 (1889), стр. 293-298.

- Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523592340

602

ХАУФ, Е.

Слике о васпитању / написао Е. Хауфе ; превео Ј. Кнежевић // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 205-210.

- Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523564948

603

ХАУФ, Е.

Слике о васпитању / написао Е. Хауфе ; превео Ј. Кнежевић // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 235-240.

- Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523568020

604

ХАУФ, Е.

Слике о васпитању / написао Е. Хауфе ; превео Ј. Кнежевић // Год. 4, бр. 9 (1889), стр. 263-266.

- Педагогија

37.013

COBISS.SR-ID 523571604

605

ХРИСТОС се роди / Станко // Год. 3, бр. 12 (1888), стр. 353-354.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523537812

606

ЦВЕЋЕ у кадицама // Год. 2, бр. 7 (1887), стр. 213-214.

- Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523463572

607

ЧЕЛО // Год. 3, бр. 6 (1888), стр. 171-174.

- Женско питање / Лепота

305-055.2

COBISS.SR-ID 523521172

608

ЧИТУЛА // Год. 2, бр. 1 (1887), стр. 29-30.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523406228

609

ЧИТУЛА // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 60-62.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523409300

610

ЧИТУЉА // Год. 2, бр. 3 (1887), стр. 93-94.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523452820

611

ЧИТУЉА // Год. 2, бр. 4 (1887), стр. 126-127.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523455892

612

ЧИТУЉА // Год. 2, бр. 5 (1887), стр. 159-160.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523458452

613

ЧИТУЉА // Год. 2, бр. 6 (1887), стр. 191-192.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523461780

614

ЧИТУЉА // Год. 3, бр. 10 (1888), стр. 319.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523533972

615

ЧИТУЉА // Год. 3, бр. 11 (1888), стр. 350-352

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523537556

616

ЧИТУЉА // Год. 3, бр. 12 (1888), стр. 373-374.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523539860

617

ЧИТУЉА // Год. 3, бр. 2 (1888), стр. 50-52.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523504788

618

ЧИТУЉА // Год. 3, бр. 3 (1888), стр. 95.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523507348

619

ЧИТУЉА // Год. 3, бр. 4 (1888), стр. 126.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523510676

620

ЧИТУЉА // Год. 3, бр. 6 (1888), стр. 191.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523523220

621

ЧИТУЉА // Год. 3, бр. 7 (1888), стр. 223-224.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523525524

622

ЧИТУЉА // Год. 3, бр. 9 (1888), стр. 287-288.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523530900

623

ЧИТУЉА // Год. 4, бр. 1 (1889), стр. 29.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523548820

624

ЧИТУЉА // Год. 4, бр. 10 (1889), стр. 318-319.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523594644

625

ЧИТУЉА // Год. 4, бр. 11 (1889), стр. 349-350.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523597972

626

ЧИТУЉА // Год. 4, бр. 12 (1889), стр. 372-373.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523600788

627

ЧИТУЉА // Год. 4, бр. 4 (1889), стр. 126-127.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523557268

628

ЧИТУЉА // Год. 4, бр. 5 (1889), стр. 159-160.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523560596

629

ЧИТУЉА // Год. 4, бр. 6 (1889), стр. 190-191.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523563668

630

ЧИТУЉА // Год. 4, бр. 7 (1889), стр. 220-221.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523566740

631

ЧИТУЉА // Год. 4, бр. 8 (1889), стр. 254-255.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523570324

632

ЧИТУЉА // Год. 5, бр. 1 (1890), стр. 15.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523604116

633

ЧИТУЉА // Год. 5, бр. 3 (1890), стр. 46-47.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523608980

634

ЧИТУЉА // Год. 5, бр. 6 (1890), стр. 96.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523617684

635

ЧИТУЉА // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 349-350.

- Вести / Некролог

929

COBISS.SR-ID 523497620

636

ШИМИЋ, Милорад

Једној српкињи : (у споменицу) / Милорад Шимић // Год. 5, бр. 4 (1890), стр. 49.

- Књижевност

821.163.41-1

COBISS.SR-ID 523609492

637

ШТА вреде наша јела и пића . [Део 1] // Год. 2, бр. 3 (1887), стр. 69-74.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523451028

638

ШТА вреде наша јела и пића . [Део 2] // Год. 2, бр. 4 (1887), стр. 103-108.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523453844

639

ШТА да се чини на брзу руку код отрованих // Год. 5, бр. 11 (1890), стр. 168-169.

- Здравље

613

COBISS.SR-ID 523631764

640

ШТА је данашња кујна // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 235-236.

- Кућни послови (савети, упутства)

645(083.132)

COBISS.SR-ID 523386004

641

ШТА не ваља на данашњем васпитању одличнијих женскиња // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 105-106.

- Женско питање; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523373460

642

ШТА све могу да раде женскиње? . Део 1. // Год. 1, бр. 3 (1886), стр. 65-68.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523369364

643

ШТА све могу да раде женскиње? . Део 2. // Год. 1, бр. 4 (1886), стр. 97-100.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523372692

644

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 3] // Год. 1, бр. 5 (1886), стр. 129-132.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523376276

645

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 4] // Год. 1, бр. 6 (1886), стр. 161-166.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523379092

646

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 5] // Год. 1, бр. 7 (1886), стр. 195-202.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523382676

647

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 6] // Год. 1, бр. 8 (1886), стр. 225-234.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523385492

648

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 7] // Год. 1, бр. 9 (1886), стр. 259-264.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523388820

649

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 8] // Год. 2, бр. 1 (1887), стр. 3-14.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523403924

650

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 9] // Год. 2, бр. 2 (1887), стр. 33-38.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523406740

651

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 10] // Год. 2, бр. 3 (1887), стр. 65-70.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523450772

652

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 11] // Год. 2, бр. 4 (1887), стр. 97-104.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523453588

653

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 12] // Год. 2, бр. 5 (1887), стр. 131-138.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523456404

654

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 13] // Год. 2, бр. 6 (1887), стр. 161-170.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523458964

655

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 14] // Год. 2, бр. 7 (1887), стр. 203-208.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523462548

656

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 15] // Год. 2, бр. 8 (1887), стр. 239-240.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523466388

657

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 16] // Год. 2, бр. 9 (1887), стр. 259-264.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523489172

658

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 17] // Год. 2, бр. 10 (1887), стр. 289-294.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523492244

659

ШТА све могу да раде женскиње? . [Део 18] // Год. 2, бр. 11 (1887), стр. 321-326.

- Женско питање / Еманципација; Педагогија

37.013-055.25

COBISS.SR-ID 523494804


РЕГИСТАР НАСЛОВА

 • А, не дам ја тебе! 294
 • Адела Васиљевићева 1
 • Афоризми 2
 • Афоризми о жени 3 , 4 , 5
 • Белешке о учености женскиња 6
 • Благи дни 12
 • Благо сиромаха 567
 • Буквице за заљубљене 319
 • Буквице за младожење 320
 • Буквице за момке и девојке 321
 • Буквице за мужа и жену 322
 • Буквице за удаваче 13
 • Буквице о васпитању 14
 • Буквице о домаћицама 15
 • Буквице о женскињама 16
 • Буквице о женском оделу и накитима 17
 • Буквице о примеру у васпитању 18
 • Велика мисао 285
 • Вера, љубав, нада 434
 • Вештачко масло 405
 • Видовданска 500-годишња прослава у Крушевцу 401
 • Видовданска прослава 20
 • Висибаби 435
 • Вишну и дуд 21
 • Вода за умивање 22
 • Воће као лек 23
 • Вук Стефановић Караџић, Димитрије Давидовић, Тодор Павловић 24
 • Где је срећа 26
 • Да не зареди наступна грозница 27
 • Дан сиротне деце у Београду 28
 • Два дана из бележнице једне одборкиње 29
 • Два ковчега 436
 • Девојачко удружење 30
 • Девојче у ливади 31
 • Децу не ваља мазити 32
 • Дечији злотвори на трпези 33
 • Добровољни прилози 19 , 36
 • Добротворне задруге као културна друштва 37
 • Домаћица и ваздух у стану јој 38
 • Допис 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44
 • Допис из Сарајева 45
 • Дописи 46 , 47
 • Дора Д'Истрија 48
 • Достојанство и уплив Српкиње 49
 • Др Ђорђе Натошевић 50
 • Драгињи П. Ружићки и Димитрију Ружићу 51
 • Драго камење на светској изложби у Паризу 406 , 407 , 408
 • Друштво и хришћанство. [Део 1] 52
 • Друштво и хришћанство. [Део 2] 53
 • Дубровкиње и Сарајкиње 54
 • Енглеска краљица Викторија 55
 • Етарски зејтин 409 , 410
 • Жалосни дани једног сиротана 56
 • Жене граде и разграђују домове 35
 • Женски уплив, девета велесила 268
 • Женскиње и књиге 57
 • Женскиње у трговини 58
 • "Женском свету" 577
 • За домаћице 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109
 • За матере 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116
 • За оне, које путују 117
 • За очување очног вида 118
 • Забавиште. [Део 1] 119
 • Забавиште. Део 2 120
 • Запис 437
 • Зар још живи? 121
 • Зарад здравља 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169
 • Зашто се највише осиромаши?. [Део 1] 170
 • Зашто се највише осиромаши?. [Део 2] 171
 • Зашто се највише осиромаши?. [Део 3] 172
 • Зејтин од корњаче 173
 • Зијање па предисање на уста 174
 • Зимње вечери на селу 175
 • Зорка П. Карађорђевић 176
 • Из баште 177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182
 • Из друштва 183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190
 • Из женског друштва 191
 • Из живота једне племените жене 192
 • Из историје стаклета 193
 • Из кућарства 194
 • Из песама Коломана Тота 438
 • Из просвете 195 , 196 , 197 , 198 , 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 216 , 217 , 218 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240
 • Из руских песника 241
 • Изгубљен рај 242
 • Изреке и дела немачких крунисаних глава о умерености 243
 • Интернационални женски конгрес у Паризу 244 , 245
 • Инфлуенца 411
 • Искре и одсеви 286
 • Искрена реч мушкој и женској омладини 246
 • Историја краставаца 247
 • Историја кртоле 248
 • Историја храма јудејског 249
 • Један ручак у арапској кући у Дамаску 250
 • Једна врста заразе 251
 • Једној српкињи 636
 • Једној учитељици 252
 • Јесен 253
 • Кава и "цигурија" 254
 • Каква је данашња породица 255
 • Како ваља домаћица да заповеда 256
 • Како ваља лежати! 257
 • Како да навикавамо децу на послушност? 292
 • Како да се одрже деца до краја прве године 258
 • Како да се чувамо од колере 259
 • Како се можемо допасти мушкима? 260
 • Како се навикну деца раду и вредноћи 261
 • Како се развија женски ручни рад 412
 • Како се чува и оштри вид и слух 262
 • Како треба малу децу неговати 263
 • Како ће нам ћери бити добре домаћице 264
 • Како ћемо васпитати младе девојке кад сврше вишу дев. школу. [Део 1] 265
 • Како ћемо васпитати младе девојке кад сврше вишу дев. школу. [Део 2] 266
 • Како ћемо васпитати младе девојке кад сврше вишу дев. школу. [Део 3] 267
 • Кикиндске Српкиње 269
 • Књижевни оглас 271
 • Ко је господар на дому? 272
 • Ко је здравији, дебели ил мршави? 273
 • Коју живину да запатимо 274
 • Коса 275
 • Крај болесног детенцета 276
 • Краљица Наталија 277
 • Красној баштованци! 278
 • Кретање дечје 293
 • Крпеш кућу држи 279
 • Купање 281
 • Кућа и школа 282
 • Лаж 283
 • Лажно драго камење 413
 • Лекарски разговори са нашим милим српкињама 392 , 393
 • Лепи примери наших старих 284
 • Мај 289 , 290
 • Мајина љубав 341
 • Мане женског васпитања у нас 291
 • Материно око 599
 • Мати 342
 • Мек и тврд хлеб 295
 • Мека 296
 • Милосници 343
 • Мис Аделина Павлија Ирби српска добротворка 298
 • Миша Димитријевић 299
 • Много је до нас! 300
 • Много пута --- 301
 • Могу ли бити задругарице и несрпкиње или иноверкиње? 302
 • Мода руши и морал 303
 • Момчетова срећа 287
 • Мудре белешке о васпитању и образовању девојака 304 , 305 , 306 , 307 , 308
 • Мудре издреке 309
 • Мудре изреке о јелу и пићу 310
 • Мудролије о жени и љубави 311 , 312
 • На Бадњи дан 344
 • На гробу очевом 313
 • На носила --- 432
 • На прву игранку 314
 • На царском двору у Петрограду 315
 • Надежда 316
 • Најбогатији владар 439
 • Највећа српска добротворка 317
 • Најсветији гроб у Србији 297
 • Нарицањеза матером 440
 • Народни обичај у Босни 318
 • Научењакиње и вештакиње у браку 323
 • Наша чељад. [Део 1] 324
 • Наша чељад. [Део 2] 325
 • Наша чељад. [Део 3] 326
 • Наше дневне погрешке противу здравља 327 , 328 , 329
 • Наше матере - наше уздање 330
 • Наши Божићни обичаји 331
 • Не гледај само више себе, него и ниже себе! 332
 • Негујмо српски језик, српску свест! 333
 • Неке српске мане 334
 • Неколико правила о мужи крава. [Део 1] 335
 • Неколико правила о мужи крава. [Део 2] 336
 • Непрестано молитесја 337
 • Нешто о настави глуво-немих 338 , 339 , 340
 • Нова година 351
 • Нова задруга 352
 • Нова задруга Српкиња 353
 • Нове књиге 354 , 355 , 356 , 357 , 358 , 359 , 360 , 361 , 362 , 363
 • Нове књиге и листови 364 , 365 , 366 , 367 , 368 , 369 , 370 , 371 , 372 , 373 , 374 , 375 , 376 , 377 , 378 , 379 , 380 , 381 , 382 , 383
 • Нове књиге и музикалије 384
 • О биберу 414
 • О васпитању женскиња 415
 • О женском образовању 385 , 386
 • О здрављу и болести 387
 • О јелу меса за време помора и заразе 388
 • О консервовању млека 416 , 417
 • О љубави 389
 • О пићу каве и теја 390
 • О ружи 345
 • О спавању лети на пољу или при отвореним прозорима 391
 • Одашта плућа слабе и како се снаже 394
 • Одговор мојој пријатељици 395
 • Одело 396
 • Одношај слободе и реда у друштву 397 , 398
 • Одзив на писма пријатељица 399
 • Одзиви нашем листу 400
 • Папула 403
 • Песма моја 404
 • Пијаћа вода 419
 • Писма другарици 420 , 421
 • Писма мојој пријатељици. Део 1 422
 • Писма мојој пријатељици. Део 2 423
 • Пламен се гаси --- 424
 • Повратак 441
 • Поздрав девојачким удружењима 280
 • Поздрав на Нову годину 425
 • Позив на претплату 426
 • Позив на прилагање 427
 • Позив Српкиња 428
 • Појезија у прози 589
 • Поломљен точак 429
 • Помозимо Вршчанима 430
 • Помозимо сиротим Погорелцима 431
 • Поред моје боне љубе 34
 • Постеље од перја 452
 • Пошта 453
 • Права срећа 454
 • Правила за насад живине 455
 • Прве хришћанке 456 , 457
 • Пред Видовданску петстогодишњицу 442
 • Пред њеном кућом 443
 • Предисање као лек 458
 • Предлог нашим Српкињама, а тиче се и Срба 459
 • Преслицу и разбој! 460
 • При растанку 346
 • Пријатељска писма. [Део 1], Мајци која доји 461
 • Пријатељска писма. [Део 2], Пред игранку 462
 • Пријатељска писма. [Део 3], После игранке 463
 • Приступ 464
 • Пролетњи дан 444
 • Пролеће и здравље 465
 • Промена живота 347
 • Просјаков гроб 445
 • Прослава хвришћанства у Русији 466
 • Против сушице 467
 • Рад добротворних задруга 468 , 469 , 470 , 471 , 472 , 473 , 474 , 475 , 476 , 477 , 478 , 479 , 480 , 481 , 482 , 483 , 484 , 485 , 486 , 487 , 488 , 489 , 490 , 491 , 492 , 493 , 494 , 495 , 496 , 497 , 498 , 499 , 500 , 501 , 502 , 503 , 504 , 505 , 506 , 507 , 508 , 509 , 510 , 511
 • Рад добротворних задруга Српкиња 512 , 513 , 514 , 515 , 516 , 517 , 518 , 519
 • Разно 520 , 521 , 522 , 523 , 524 , 525 , 526 , 527 , 528 , 529 , 530 , 531 , 532 , 533 , 534 , 535 , 536 , 537 , 538 , 539 , 540 , 541 , 542 , 543 , 544 , 545 , 546 , 547 , 548 , 549 , 550 , 551 , 552 , 553 , 554 , 555 , 556 , 557 , 558 , 559 , 560 , 561 , 562 , 563 , 564
 • Рђави примери 565
 • Ред у кући 566
 • Ружи 446
 • Са главног скупа Београдског женског друштва 568
 • Са гроба царице Милице 402
 • Са Светосавске славе у Черновцима 569 , 570
 • Садашњост и будућност 571
 • Сан и јава 572
 • Сан на Видов дан 1889. 573
 • Сан у одојчета 574
 • Свест 575
 • Свињско месо 418
 • Сеоски часови 348
 • Сећање 7 , 576
 • Сир у трговини и као храна 578
 • Славопој 579
 • Слике о васпитању 601 , 602 , 603 , 604
 • Снови 447
 • Сретна Нова година! 580
 • Сретно ново лето! 581
 • Српкиња сам --- 582
 • Српкињама 583
 • Српкиње пре пет стотина година 584
 • Српска Ђевојка 449
 • Српска мајка 349
 • Српске матере и српски народни језик 585
 • Српској мајци 586
 • Такмачење 448
 • Тврдица 433
 • Терајте мухе од себе 587
 • Трговачки музеум у Будапешти 588
 • У вече 8
 • У врту 9
 • У ноћи 450 , 590
 • У пролеће 10
 • У самоћи --- 288
 • Удружујмо се 591
 • Уплив друштва на образовање карактера 592 , 593
 • Уплив матере на живот и рад деце своје 594
 • Уредност 595
 • Усамљена врба 350
 • Ускрс 596
 • Ускрс у Петрограду 597
 • Успомена 270
 • Утицај кафе и теја на мозак 598
 • Фрања Јосиф I 600
 • Христос се роди 605
 • Цвеће у кадицама 606
 • Цвијетак 451
 • Чело 607
 • Читула 608 , 609
 • Читуља 610 , 611 , 612 , 613 , 614 , 615 , 616 , 617 , 618 , 619 , 620 , 621 , 622 , 623 , 624 , 625 , 626 , 627 , 628 , 629 , 630 , 631 , 632 , 633 , 634 , 635
 • Школска објава за 1886/7 годину 25
 • Шта вреде наша јела и пића. [Део 1] 637
 • Шта вреде наша јела и пића. [Део 2] 638
 • Шта да се чини на брзу руку код отрованих 639
 • Шта је данашња кујна 640
 • Шта не ваља на данашњем васпитању одличнијих женскиња 641
 • Шта све могу да раде женскиње?. Део 1 642
 • Шта све могу да раде женскиње?. Део 2 643
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 3] 644
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 4] 645
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 5] 646
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 6] 647
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 7] 648
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 8] 649
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 9] 650
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 10] 651
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 11] 652
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 12] 653
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 13] 654
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 14] 655
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 15] 656
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 16] 657
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 17] 658
 • Шта све могу да раде женскиње?. [Део 18] 659
 • Што ти бисер --- 11

ИМЕНСКИ РЕГИСТАР


ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР

 


[1] Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178029 Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године.

[2] Јелица Беловић Бернаџиковска, „Пријатељи женског образовања: Аркадије Варађанин“, у Српкиња, уредиле српске књижевнице (Ириг: Добротворна задруга српкиња, 1913), 23-26.

[3] Петар В. Крестић, „Добротворни рад српских жена крајем XIX и почетком XX века“, Зборник Матице српске за историју, 65/66 (2002): 271-278.

[4] „Позив на претплату“, Женски свет: орган добротворне задруге Српкиња. Год. 1, бр. 1 (1886): 30

Литература:

„Позив на претплату". Женски свет: орган добротворне задруге Српкиња, год. 1, бр. 1 (1886): 30

Беловић Бернаџиковска, Јелица. „Пријатељи женског образовања: Аркадије Варађанин". У Српкиња, ур. српске књижевнице, 23-26. Ириг: Добротворна задруга српкиња, 1913.

Крестић, Петар Б. „Добротворни рад српских жена крајем XIX и почетком XX века". Зборник Матице српске за историју, 65/66 (2002): 271-278.

Gordana Đoković
Dragana Grujić
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC 014.3:050.445 ЖЕНСКИ СВЕТ

Overview article

Bibliography of the Journal Women's World: Journal of Serbian Women's Charity Associations Part I (1886-1890).

Women's World: Journal of Serbian Women's Charity Associations was edited by Arkadije Varadjanin since 1886 until 1914. Basic information about the journal, its editor and the foundation of charity associations in Vojvodina is followed by a bibliography which refers to the first five years of publication (1886-1890) and contains 659 bibliographical units described de visu.

Keywords:

Women's World: Journal of Serbian Women's Charity Associations, bibliography

На почетак странице