Навигација

Упутство

Универзитет у Београду Филолошки факултет

Књиженство,
часопис за студије књижевности, рода и културе

УПУТСTВО ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА

1. Часопис Књиженство објављује оригиналне радове из студија књижевности, рода и културе. Часопис излази једном годишње, у децембру. Рок за предају радова је 1. септембар одговарајуће календарске године.

2. Аутори објављених прилога ауторска права преносе на Књиженство. Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити прихваћени за објављивање у Књиженству. Ако је рад био изложен на научном скупу у виду усменог саопштења (под истим или сличним насловом), податак о томе треба да буде наведен у фусноти везаној за наслов текста. Радови за часопис треба да добију по две позитивне рецензије да би били објављени. Рецензије су обострано анонимне. Списак рецензената објављује се у импресуму сваког броја посебно. Стручни чланци, преводи и есеји не подлежу рецензији. Одлуку о њиховом прихватању доноси уредништво, пре свега уредник за одговарајућу област или тип прилога.

3. Радови се објављују на српском језику, ћирилицом, и одговарајућим писмом на другим језицима. Препоручена дужина рада је од 18000 до 40000 карактера (са размацима).

Категоризација часописа

Уредништво ће све научне и стручне чланке категоризовати према смерницама које наводи Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од 30. децембра 2020. године (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik-o-kategorizaciji-i-rangiranju-naucnih-casopisa-159_2020-115-1.pdf ). Категорија чланка биће наведена на првој страници рада, одмах испод наслова.

Овим актом основне карактеристике чланака у научним часописима одређују се на следећи начин:

– Оригиналан научни рад је „рад у коме се износе претходно необјављени резултати сопствених истраживања научним методом“.

– Прегледни рад је „рад који садржи оригиналан, детаљан и критички приказ истраживачког проблема или подручја у коме је аутор остварио одређени допринос“.

– Кратко или претходно саопштење је „оригинални научни рад пуног формата, али мањег обима или прелиминарног карактера“.

– Научна критика односно полемика (расправа на одређену научну тему заснована искључиво на научној аргументацији и коришћењем научне методологије) и осврти.

– Стручни рад је „прилог у коме се нуде искуства корисна за унапређење професионалне праксе, али која нису нужно заснована на научном методу“.

– У информативне прилоге убрајају се уводници, коментари и слични текстови.

– Стручна критика, односно полемика и осврти.

Уколико желите да ваш прилог буде сврстан у одређену категорију молимо вас да његове карактеристике ускладите са наведеним критеријумима.

4. Научни рад треба да има следеће елементе:

– Име и презиме, (Times New Roman bold, 12)

– Назив установе, место

– Мејл адреса

– Наслов рада (Times New Roman bold, 14)

– Сажетак на српском језику (Times New Roman 11)

– Кључне речи (до 5 термина)

– Рад (Фонт – ћирилица Times New Roman 12)

– Литература

– Сажетак на енглеском језику (Times New Roman 11)

– Кључне речи на енглеском

Редослед елемената мора се поштовати. За обликовање рада користити образац који се налази на сајту часописа.

5. Име и презиме аутора/ке у студијама и чланцима штампају се изнад наслова уз леву маргину болдираним фонтом. Назив и седиште установе у којој је аутор/ка запослен/а наводе се испод имена и презимена аутора. Ако је аутора/ки више, мора се назначити из које установe потиче сваки од наведених аутора/ки. Функција и звање се не наводе. Назив и број пројекта, односно назив програма у оквиру кога је чланак настао, као и назив институције која је финансирала пројекат или програм наводи се у посебној фусноти, која је везана за назив установе у којој је аутор/ка запослен/а.

Уколико је прилог настао у оквиру неког пројекта то се мора нагласити у фусноти на дну прве странице рада. Исто важи и за податке о институцијама и организацијама које су финансијски или на неки други начин потпомогле истраживање представљено у раду.

6. Прилози (табеларни и графички прикази, фотографије и сл.) обележавају се римским цифрама, и прилажу на крају текста рада, а њихово место у тексту се означава одговарајућом цифром. Прилози који су доступни на Интернету обележавају се на исти начин, с тим што се прилаже линк који се може унети у текст у часопису.

7. Библиографије написане у форми засебног рада треба да садрже информације о аутору библиографије и информације о пројекту. Кратак текстуални увод је пожељан. Ове библиографије се пишу у складу с ISBD форматом.

8. Прикази се шаљу у следећем формату

– Име и презиме

– Установа, место

– Мејл адреса (службена)

– Наслов (даје аутор приказа)

– Подаци о публикацијама за коју се даје приказ наведени су по Чикаго стилу.

– Рад (Фонт – ћирилица Times New Roman 12) од 1,5 до 3 странице (при чему се као страница рачуна 1800 карактера са проредом).

9. Аутори и ауторке свих прилога шаљу и кратку биографску белешку (обавезно је навести годину рођења), до 150 речи, са доступним линковима.

10. У научним радовима за годишњак Књиженство примењује се стил Чикаго.

11. Страна имена пишу се транскрибовано, с тим што се приликом првог помињања у загради ставља оригинал.

12. Језичка подешавања

Молимо вас да неизоставно обележите језик сваког сегмента рада, тј. да користите опцију Set Language. Ово је изузетно значајно да би се избегле непотребне правописне грешке, као што су, примера ради, знаци навода који по облику и положају не одговарају правописној норми конкретног језика.

Да бисте обележили језик одређеног сегмента рада или текста у целини није довољно само да одаберете одговарајући кодни распоред на тастатури (нпр. Serbian Latin). Дати део текста морате прво обележити курсором, а затим у програму МS Word изаберите следеће опције: Tools → Language → Set Language, и потом одаберите језик који вам је потребан. Искључите опције Do not check spelling or grammar и Detect language automatically.

Препоручујемо вам да користите и квалитетан програм за корекцију правописа (spell checker) за одговарајући језик и да тако избегнете непотребне правописне и друге језичке грешке.

13. Величина фонта Times New Roman за фусноте је 11.

14. Све библиографске јединице наводе се оригиналним писмом.

Радове слати у Word формату на адресеknjizenstvo@fil.bg.ac.rs и knjizenstvo@gmail.com (обавезно на обе адресе). У наслову поруке и у називу документа ставити:Knjiz–Ime i prezime-mesec i godina (на пример: Knjiz–Ljiljana Ruzic-novembar 2011).

Редакција часописа Књиженство

 

Литература:

Навођење књиге

1 аутор:

Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.

Радичевић, Бранко В. Приче о животињама. Београд: Српска књижевна задруга, 1991.

2 аутора:

Презиме, име и име и презиме аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.

Вранеш, Александра и Љиљана Марковић. Од рукописа до библиотеке: појмовник. Београд: Филолошки факултет, 2008

4 или више аутора:

Презиме, име, име и презиме, име и презиме, име и презиме и име и презиме аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.

Бабик, Бошко, Владимир Мошин, Славица Николовска, Загорка Расолкоска-Николовска, Лидија Славева и Радмила Угринова-Скаловска. Споменици на средњовековната и поновата историја на Македонија. Том 4. Уредник Владимир Мошин. Скопје, Прилеп: Институт за истражување на старословенската култура, 1981.

Примарна одговорност уредника, преводиоца или приређивача, када није наведен аутор:

Презиме, име, ур., гл. и одг. ур., прев., прир. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година.

Tešić, Gojko, prir. Citat Vinaver. Beograd: Kulturni centar Beograda, 2007.

Секундарна одговорност (уредник, преводилац или приређивач уз аутора):

Презиме, име аутора. Наслов књиге. Уредник, Главни и одговорни уредник, Превео, Приредио Име и презиме. Место издања: Издавач, година.

Шекспир, Вилијам. Магбет. Приредила и пропратне белешке написала Владислава Гордић Петковић. Превео Светислав Стефановић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.

Код 3 аутора додаје се и треће име и презиме, а прво и друго се одвајају зарезом. Уколико има више лица која носе секундарну одговорност, наводе се сва.

Уколико је приређено издање, збирка или зборник, обавезно се наводи уредник или приређивач.

Поглавље или неки други део књиге:

Презиме, име аутора. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге. уредник Име и презиме, стране. Место издања: Издавач, година.

Језеркић, Весна. „Женски ликови у драмама Борислава Михајловића“. У Михизова драма у европском контексту: зборник текстова. Приредио Светислав Јованов. Уредник издања Душан Јаковљев, 66–77. Ириг: Српска читаоница Ириг и Фонд „Борислав Михајловић Михиз, 2006.

Поглавље приређеног тома књиге (у односу на примарне изворе):

Презиме, име аутора. „Наслов поглавља“. У Наслов књиге, уредник Име и презиме. Том Наслова књиге, уредник Име и презиме, стране. Место издавања: Издавач, година.

Cicero, Quintus Tulius. “Handbook on Canvassing for the Consulship”. U Rome: Late Republic and Principate, Urednici Walter Emil Kaegi Jr. i Peter White. Tom 2 University of Chicago Readings in Western Civilization, urednici John Boyer i Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago press, 1986. Originalno objavljeno u Evelyn S. Shuckburg, prev., The Letters of Cicero, tom 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

Предговор, уводник, поговор:

Презиме, име. Предговор, уводник, поговор у Наслов књиге, Име и презиме аутора, стране. Место издања: Издавач, година.

Ušumović, Neven. Pogovor u Alternativni vodič kroz Vavilon. Srđan V. Tešin, 151–154. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, 2008.

Јединица из приручника:

Познате енциклопедије и речници се обично не наводе у библиографији. Остале приручнике требало би наводити као књиге.

Електронско издање књиге:

(Ако је књига доступна у више формата, требало би навести ону верзију која је коришћена у раду, али се могу навести и други формати.)

Презиме, име аутора. Наслов књиге. Место издања: Издавач, година. http://adresa. (преузето датум). Такође доступно у штампаном облику и на CD-ROM.

Нушић, Бранислав. Аутобиографија. Београд: Креативни центар, 2001. http://www.antikvarneknjige.com/elektronskeknjige/detail-item_39 (преузето 3. 9. 2008). Такође доступно у штампаном облику.

Навођење часописа

Рад у часопису у штампаном облику (један аутор):

Презиме, име. „Наслов текста“. Наслов часописа година излажења, број, свеска (година): стране.

Živkov, Ljubomir. „Izgubljeni raj“. Think Tank br. 17–18 (2007): 84–85.

Рад у часопису (више аутора):

Презиме, име и име и презиме. „Наслов текста“. Наслов часописа година излажења, број, свеска (година): стране.

Ајдачић, Дејан и Зоран Стефановић, „Пројекат Растко – Библиотека српске културе на Интернету“. Гласник Народне библиотеке Србије 1 (1999): 73–78.

Чланак у популарном часопису:

Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов часописа, датум излажења, стране.

Урошевић, Предраг. „Зима авганистанског задовољства“. Политикин Забавник, 18. 9. 2009, 13-15.

Чланак у новинама:

Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов новина, датум, рубрика.

Radojević, S. „Mračne slike iz fabrike snova“. Blic, 6. septembar 2009, Kultura.

Приказ или рецензија књиге у часопису:

Презиме, име. „Наслов текста“. Приказ Наслов књиге, Име и презиме аутора. Наслов часописа, датум, година.

Јовановић Томислав. „Стари рукописи у новом виђењу“. Приказ Опис ћирилских рукописа Народне библиотеке Србије, Љубица Ђорђевић. Књижевна реч, децембар 1986.

Текст у on-line часопису:

Презиме, име аутора. „Наслов текста“. Наслов часописа број, свеска (датум) http://adresa (преузето датум).

Sofronijević, Adam. „Web 2.0 i bibliotekarstvo u Srbiji: šansa za razvoj ili nepoznanica“. Glasnik Narodne biblioteke Srbije 1 (2007). http://www.nb.rs/publications/publication.php?id=16571 (преузето 12. 6. 2008).

Навођење мултимедијалних докумената музичка композиција или партитура:

Презиме, име аутора. „Наслов композиције“. У Наслов публикације, уредник Име и презиме, стране. Место издања: Издавач, година.

Стојановић Мокрањац, Стеван. „Ал' је леп овај свет“. У Музичка култура 6, уредник Тамара Поповић Новаковић, 22. Београд: Завод за уџбенике, 2009.

Звучни запис:

Презиме, име аутора. Наслов записа. Име продуцентске куће, издавача – медиј.

Santana, Carlos. Supernatural. BMG Arista – CD.

По CMS-у, звучни записи се наводе под именом композитора, писца или друге особе задужене за садржај. Име извођача се може додати после наслова. Продуцентска кућа и број записа су обично довољни да се запис идентификује.

Видео запис:

Наслов филма. Редитељ Име и презиме. Место издања: Издавач, година. Медиј.

Hadersfild. Reditelj Ivan Živković. Beograd: Eye to Eye, 2007. DVD.

CMS каже да су подаци за видео записе углавном слични записима за књиге, са додатком у виду податка о врсти медија. Сцене које су појединачно доступне на DVD-у, могу се третитари као поглавља и цитирати по наслову или броју.