Навигација

Изјава аутора

Овим потврђујем да сам упознат/а са упутствима за ауторе и обавезама аутора дефинисаним у Уређивачкој политици часописа, те да сам их се придржавао/ла приликом припреме чланка. Упознат/а сам и са политиком часописа у вези са повлачењем већ објављених радова.

• Рукопис који сам послао/ла часопису Књиженство представља оригиналан рад који су написали наведени аутори и који није објављен раније, на неком другом месту.
• Рукопис се не разматра за објављивање на другом месту и није истовремено послат на рецензију у друге часописе.
• Проверио/ла сам и одобрио/ла сам верзију рукописа која је послата Књиженству.
• Чланак не садржи тврдње које би се могле сматрати клеветом или било какве незаконите тврдње и не садржи материјал који на било који начин угрожава лична или власничка права физичких или правних лица.
• Аутори чланка немају сукоб интереса који би могао да доведе у питање његов интегритет и веродостојност резултата који су у њему објављени.
• Добио/ла сам сагласност од носилаца ауторских права за коришћење свих извода из дела заштићених ауторским правима и других материјала заштићених ауторским правима који су коришћени у рукопису и навео/ла сам или навели смо изворе у рукопису.
• Ако се у рукопису користе детаљи или слике особа, предмета истраживања или других лица, то је учињено уз њихову сагласност која је добијена у складу са законом и Уређивачком политиком.

Ако има више од једног аутора, онда аутор задужен за кореспонденцију потписује у име осталих аутора:

• Обавестио/ла сам све коауторе о условима овог уговора. Коаутори знају да ћу потписати овај уговор у њихово име и са тиме су сагласни._____________________
Потпис

_____________________
Датум