Навигација

Светлана Томин
Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду

УДК: 016:929 Балшић Ј.

Стручни чланак

Библиографија радова о Јелени Балшић (између 1366. и 1371–1443)[1]

Ова библиографија обухвата чланке, студије и књиге које су посвећене значајној личности српске културе петнаестог века – владарки и књижевници Јелени Балшић. Унети су и романи, драме и други ненаучни списи који се баве њеним животом. Забележена су и издања њених дела – писама, уговора с Венецијом, ктиторског натписа и тестамента. Узети су у обзир и текстови у којима се она само помиње. Редослед је хронолошки.  

Кључне речи:

Библиографија, Србија, петнаести век, владарка, писма

 1. KUKULJEVIĆ Sakcinski, Ivan
  Izvadci listinah i poveljah bosanskih / I. [Ivan] K. [Kukuljević] S. [Sakcinski] // Arkiv za povĕstnicu jugoslavensku. Knj. 2. – Zagreb : Izdano troškom društva za jugoslavensku pověstnicu i starine, 1852. – 469 str.
 2. ПУЦИЋ, Медо 
  Споменици Сръбски од 1395. до 1423. то ест писма писана од републике Дубровачке Кральевима, Деспотима, Войводама и Кнезовима Сръбскием, Босанскием и Приморскием. Књ. 1 / Медо Пуцић. – Београд : кнЬигопечатня Княжества србског, 1858. – 178 стр; Књ. 2. – Београд : КнЬигопечатня Княжества србског, 1862. – 178 стр.
 3. MONUMENTA Serbica. Spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii / edidit Fr. Miklosich. – Viennae : apud Gulielmum Braumüller, 1858. – 580 str.
 4. МАКУШЕВ, Викентиј Васил'евич
  Прилози к српској историји XIV и XV века / В. [Викентиј] В. [Васил'евич] Макушев // Гласник Српског ученог друштва. – Књ. 32 (1871), стр. 164–208.
 5. LJUBIĆ, Sime
  Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke republike / skupio Sime Ljubić, knjiga 5, od godine 1403 do 1409. – Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1875. – 353 str.
 6. НОВАКОВИЋ, Стојан 
  Примери књижевности и језика старога и српско-словенскога / Стојан Новаковић. – Београд : Издање државне штампарије, 1877. – 593 стр.
 7. МИЈАТОВИЋ, Чедомиљ 
  Балшићи. Генеалошка студија / Чедомиљ Мијатовић// Гласник Српског ученог друштва. (Београд). – 66, (1886), стр. 149–227.
 8. АНОНИМ
  Записник о приступној беседи Ч. Мијатовића "Госпођа Јела Балшићка" / Аноним // Годишњак Српске краљевске академије (Београд). – 1 (1887), стр. 131–134.
 9. НОВАКОВИЋ, Стојан 
  Срби и Турци XIV и XV века. Историјске студије о првим борбама с најездом турском пре и после боја на Косову / Стојан Новаковић. – Београд : издање Чупићеве задужбине XXXIII, 1893. – 397 стр.
 10. СТРАТИМИРОВИЋ, Ђорђе
  О прошлости и неимарству Боке Которске/ Ђорђе Стратимировић // Споменик Српске краљевске академије (Београд). – 28 (1895), стр. 1–40.
 11. МИЈАТОВИЋ, Чедомиљ
  Госпођа Јела Балшићка кћи кнеза Лазара. Историјска слика / Чедомиљ Мијатовић // Српски преглед. – 1, (15. јануар 1895), стр. 15–21; 2 (31. јануар 1895), стр. 49–55; 3 (15. фебруар 1895), стр. 82–87.
 12. РАДОНИЋ, Јован 
  G. Gelcich, La Zedda e la dinastia dei Balšidi, Spalato 1899 / Јован Радонић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 0025-5939. – CCII/CCIII, 2/3 (1900), стр. 340–341.
 13. СТАРИ српски записи и натписи. Књ. 1 / скупио и средио Љуб. [Љубомир] Стојановић. – Београд : Штампано у државној штампарији Краљевини Србије, 1902. – (Зборник за историју, језик и кљижевност српског народа. Одељење 1, Споменици на српском језику; Књига 1 / Српска краљевска академија). – стр. 480.
 14. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје
  Борба о наследство Баошино (1421–1426. год.) / Станоје Станојевић. –
  Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија, 1902. – 79 стр.
 15. ТОМИЋ, Светозар 
  Хилендарска завеса деспотице Еуфимије / Светозар Томић // Нова искра (Београд). – 10, 5 (1911), стр. 147–148.
 16. КОСТИЋ, Драгутин 
  Тајно писање у јужнословенским ћирилским споменицима / Драгутин Костић // Глас Српске краљевске академије (Београд). – XCII, 54 (1913), стр. 1–62.
  .
  МАРКОВИЋ, Василије 
  Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији / Василије Марковић. – Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија, 1920. – 158 стр. (друго преснимљено издање Горњи Милановац : ЛИО. – 2002).
 17. КОСТИЋ, Драгутин 
  Да ли се сачувало што од Савине Службе и Похвале Св. Симеону? / Драгутин Костић // Зборник филолошких и лингвистичких студија А. Белићу, поводом 25-годишњице његова научног рада посвећују његови пријатељи и ученици. – Београд, 1921. – стр. 158–164.
 18. ЋОРОВИЋ, Владимир 
  Проучавање старе српске књижевности / Владимир Ћоровић // Просветни гласник (Београд). – 39, 3–4 (1922), стр. 208–219.
 19. ШОБАЈИЋ, Петар
  Бјелопавловићи и Пјешивци племена у црногорским брдима / Петар Шобајић // Српски етнографски зборник. Прво одељење. Насеља и становништво (Београд). – 15 (1923), стр. 153–336.
 20. КОСТИЋ, Драгутин
  О писцу и делу / Д. [Драгутин] Костић // Житије и жизан Светога Симеона. Стара књига наша. Књ. 1. Живот Немањин / Краљ Стефан Првовенчани. – Београд, 1923. – стр. 5–8. (текст прештампан: Житије светог Симеона / Свети Сава, Стефан Првовенчани ; превео Драгутин Костић; приредио Томислав Јовановић. – Крагујевац, 1997. – 88 стр.)
 21. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје 
  Студије о српској дипломатици. XIV. Дијак, Граматик, Нотар, Канцелар, Номик, Логотет / Станоје Станојевић // Глас Српске краљевске академије (Ср. Карловци). – 106, 61, (1923), стр. 50–96.
 22. ЋОРОВИЋ, Владимир 
  Сандаљ Хранић у Дубровнику 1426 / Владимир Ћоровић // Браство (Нови Сад). –17 (1923), стр. 102–107.
 23. ПОПОВИЋ, Павле 
  Старе српске биографије и њихова издања (библиографска студија) / Павле Поповић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор (Београд). – ISSN 0350-6673. –5, 1–2 (1925), стр. 226–233.
 24. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје 
  Кад је Првовенчани завршио Немањино житије? / Станоје Станојевић // Глас Српске краљевске академије (Београд). – 76, 69 (1927), стр. 85–89.
 25. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје 
  Студије о српској дипломатици. XVII. Датирање / Станоје Станојевић // Глас Српске краљевске академије (Београд). – 132, 70, (1928), стр. 27–57.
 26. СТОЈАНОВИЋ, Љубомир 
  Старе српске повеље и писма, књига 1. Дубровник и суседи његови, први део / Љубомир Стојановић. – Београд-Сремски Карловци : Српска краљевска академија, 1929. – 644 стр.
 27. МИЈАТОВИЋ, Чедомиљ
  Кнегиња Јелена Балшићка кћи кнеза Лазара Косовског / Чедомиљ Мијатовић. –Београд, 1932. (друго издање Београд : Пешић и синови 1997. – 86 стр.).
 28. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Стеван М. 
  Поклоничка путовања хришћанским светињама као суштина и израз покајања нашег / Стеван М. Димитријевић // Покајни народ (Београд). – 3–5 (1933), стр. 46.
 29. ПУРКОВИЋ, Миодраг Ал.
  Прилошци српској историји : Оливера Лазаревићева / Миодраг Ал. Пурковић // Гласник Скопског научног друштва (Скопље). – 15 (1935). – стр. 367–369.
 30. ЋОРОВИЋ, Владимир
  Жене и књижевност у средњевековној Србији / Владимир Ћоровић // Вардар. – 4, 497 (1935), стр. 1–2.
 31. ЋОРОВИЋ, Владимир 
  Међусобни одношај биографија Стефана Немање / Владимир Ћоровић // Светосавски зборник. Књига 1. Расправе. – Београд : Посебна издања Српске краљевске академије, књ. CXIV. Друштвени и историјски списи, књ. 47, 1936, стр. 1–40.
 32. ЋОРОВИЋ, Владимир 
  Житије Стевана Немање од Стевана Првовенчанога / Владимир Ћоровић // Светосавски зборник. Књига 2. Извори. – Београд : Посебна издања Српске краљевске академије, књ. CXXXV. Друштвени и историјски списи, књ. 50, 1938 (1939), 1–76 стр.
 33. JEREMIĆ, Risto – TADIĆ, Jorjo
  Prilozi za istoriju zdravstvene kulture starog Dubrovnika II / Risto Jeremić–Jorjo Tadić. – Beograd, 1939. – 240 str.
 34. TADIĆ, Jorjo 
  Promet putnika u starom Dubrovniku / Jorjo Tadić. – Dubrovnik : Turistički savez, 1939. – 335 str.
 35. ЧРЕМОШНИК, Грегор 
  Оригинални документи јужно-словенских владара у млетачком архиву: 2. Уговор Јелене Балшић-Косаче и Балше III Балшића са Млецима од 27. X 1409 / Грегор Чремошник // Споменик Српске краљевске академије (Београд). – 93 (1940), стр. 121–132.
 36. ЋОРОВИЋ, Владимир 
  Хисторија Босне : прва књига / Владимир Ћоровић. – Београд : Српска краљевска академија, 1940. – 658 стр.
 37. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 
  Избор патријарха Данила III и канонизација кнеза Лазара / Ђорђе Сп. Радојичић // Гласник Скопског научног друштва (Скопље). – 21, 12 (1940), стр. 33–81.
 38. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 
  Српски књижевници од средине XIV до почетка XVII века / Ђорђе Сп. Радојичић // Српски књижевни гласник (Београд). – ISSN 0354-2769. – 62, 4 (1941), стр. 279–284. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић, Стари српски књижевници (XIV–XVII века). Расправе и чланци, Београд : Југоисток, 1942. – 104 стр.).
 39. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 
  "Божанствена словеса". Српкиње које су млоге књиге изучиле" / Ђорђе Сп. Радојичић // Ново време, (Београд). – 2, 284 (1942), стр. 7.
 40. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 
  Културни напори средњевековних жена / Ђорђе Сп. Радојичић // Наша борба (Београд). – 2, 31 (1942), стр. 12.
 41. ТОМИЋ, Светозар 
  О Горичком рукописном зборнику из 1442. године / Светозар Томић // Гласник Српске академије наука (Београд). – 1, 1–2 (1949), стр. 181.
 42. ПЕТКОВИЋ, Владимир Р. 
  Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа / Владимир Р. Петковић. – Београд : Научна књига, 1950. – 1258 стр.
 43. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 
  Извештај о раду на проучавању старих српских рукописних и штампаних књига, као и других старина / Ђорђе Сп. Радојичић // Историјски часопис Српске академије наука (Београд). – II (1951), стр. 328–346.
 44. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 
  Предавања из југословенске историје. Феудално доба (Хрватска од 1102. до 1526.) / Ђорђе Сп. Радојичић // рукопис, Београд (1950-1952?), стр. 333-335. (рукопис се чува у пишчевом легату у семинару Одсека за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду).
 45. РАДОЈЧИЋ, Никола 
  Две истоврсне преписке из XV века, једна српска и једна византиска / Никола Радојичић // Гласник Српске академије наука (Београд). – 4, 1 (1952), стр. 177–178.
 46. КОВАЧЕВИЋ, Јован 
  Средњовековна ношња балканских Словена : студија из историје средњовековне културе Балкана / Јован Ковачевић . – Београд : Научна књига, 1953. – 361 стр.
 47. МАРКОВИЋ, Мирослав
  Notula de manuscriptis / Мирослав Марковић // Историски часопис Српске академије наука (Београд). – 4 (1954), стр. 259–262.
 48. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp.
  Balšić Jelena / Đorđe Sp. Radojičić // Enciklopedija Jugoslavije. 1, A–Bosk. – Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1955. – str. 326.
 49. СТЈЕПЧЕВИЋ И. – КОВИЈАНИЋ, Р. 
  Хранићи-Косаче у которским споменицима / И. Стјепчевић – Р. Ковијанић // Историски часопис Српске академије наука (Београд). – 5 (1955), стр. 311–321.
 50. ШОЋ, Петар 
  Јелена Балшић, књегиња, монахиња, друга српска књижевница / Петар Шоћ // Весник (Београд). – 8, 159 (1956), стр. 3–4.
 51. ПУРКОВИЋ, Миодраг Ал. 
  Кћери кнеза Лазара. Историска студија / Миодраг Ал. Пурковић. – Мелбурн : Српска мисао, 1957. – 112 стр.
 52. КОВИЈАНИЋ, Р – СТЈЕПЧЕВИЋ, И.
  Културни живот старога Котора (XIV–XVII вијек). Књига 1 / Р. Ковијанић–И. Стјепчевић. – Цетиње : Историски институт НР Црне Горе, 1957. – 208 стр.
 53. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Otpisanije bogoljubno. O smernoj Jeleni i njenom "Otpisaniju bogoljubnom", Delo, (Beograd). – ISSN 0011-7935. – IV, sv. 4 (1958), 587–594. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Развојни лук старе српске књижевности. – Нови Сад : Матица српска, 1962. – 309 стр.).
 54. [РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп] 
  Како се Бејрут помиње у старој српској књижевности / Ђорђе Сп. Радојичић // Политика (Београд). – 55, 16213 (2. август) (1958), стр. 10. (у рубрици Да ли знате?). (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Културно благо. Да ли знате, приредила Светлана Томин. – Нови Сад : Платонеум, 2006. – 350 стр.).
 55. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 
  Шта је жена. Из старог српског рукописа XV века / Ђорђе Сп. Радојичић // Дневник (Нови Сад). – 16, 4259 (1958), стр. 11. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Књижевна збивања и стварања код Срба у средњем веку и у турско доба. – Нови Сад : Матица српска, 1967. – 383 стр.).
 56. ĐURIĆ, Vojislav J. 
  Beška / Vojislav J. Đurić // Enciklopedija likovnih umjetnosti, 1, A–Ćus. – Zagreb, 1959. – str. 357.
 57. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 
  Три Византинца – стари српски књижевници XV века / Ђорђе Сп. Радојичић // Гласник Српске академије наука (Београд). – 11, 1 (1959), стр. 93–94. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Творци и дела старе српске књижевности. – Титоград : Графички завод, 1963. – 423 стр.).
 58. GRMEK, M. D. 
  Les sciences dans les manuscrits slaves orientaux du Moyen age / M. D. Grmek // Histoire des sciences. Serie D. Les Conférences du Palais de la Découverte, N 66. – Paris, 1959, str. 21.
 59. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Drei Byzantiner, alt-serbische Schriftsteller des 15. Jahrhunderts, Akten des XI Иnternationalen Byzantinisten Kongresses, 1958, München, 1960, 504–507. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Творци и дела старе српске књижевности. – Титоград : Графички завод, 1963. – 423 стр.).
 60. КОВАЧЕВИЋ, Божидар 
  Наша стара књижевност у јасној светлости / Божидар Ковачевић // Књижевност (Београд). – 31, 10 (1960), стр. 346–351.
 61. ANTOLOGIJA stare srpske književnosti (XI–XVIII veka) / izbor, prevodi i objašnjenja Đorđa Sp. Radojičića. – Beograd : Nolit, 1960. – 373 str.
 62. JANKOVIĆ, Nenad 
  Astronomske minijature / Nenad Janković: – Beograd : Naučna knjiga, 1961. – 231 str.
 63. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 
  О натпису Ивана Црнојевића и поводом њега о књижевним утицајима Запада и Истока у Дукљи / Ђорђе Сп. Радојичић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 0025-5939. – 389, 6 (1962), стр. 562–568. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Творци и дела старе српске књижевности. – Титоград : Графички завод, 1963. – 423 стр.).
 64. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 
  Немања и његови синови Стефан и Сава, творци српске феудалне државе / Ђорђе Сп. Радојичић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 0025-5939. – 390, 2–3 (1962), стр. 208–215. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Творци и дела старе српске књижевности. – Титоград : Графички завод, 1963. – 423 стр.).
 65. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  "Uzdisanje" pisaca i prepisivača u staroj srpskoj književnosti / Đorđe Sp. Radojičić // Književne novine (Beograd). – ISSN 0023-2416. – 14, 174 (1962), str. 2. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Творци и дела старе српске књижевности. – Титоград : Графички завод, 1963. – 423 стр.).
 66. КОВАЧЕВИЋ, Б. 
  "Збирка рукописа и старих штампаних књига" у Српској академији наука и уметности у Београду / Б. Ковачевић // Гласник Српске академије наука и уметности, (Београд). – 14, 1 (1962), стр. 80–86.
 67. МАРТИНОВИЋ, Н. 
  Трагом једне Његошеве пјесме / Н. Мартиновић // Гласник Етнографског музеја на Цетињу (Цетиње). – COBISS.SR-ID 48811527. – 3 (1963), стр. 357–369.
 68. ПРЕДЊЕГОШЕВСКО доба / приредили Н. С. Мартиновић, Р. Ковијанић, С. Мијушковић, Ч. Вуковић. – Титоград : Графички завод, 1963. – 550 стр.
 69. ПАВЛОВИЋ, Леонтије
  Култови лица код Срба и Македонаца : Историјско-етнографска расправа / Леонтије Павловић. – Смедерево : Народни музеј, 1965. – 354 стр.
 70. РАДОЈЧИЋ, Светозар 
  Једна сликарска школа из II пол. XV века / Светозар Радојчић // Зборник Матице српске за ликовне уметности (Нови Сад). – ISSN 0352-6844. – 1 (1965), стр. 67–104.
 71. СТАРА српска књижевност. Библиотека Српска књижевност у сто књига. Књ. 2 / приредио Драгољуб Павловић. – Нови Сад : Матица Српска, Београд : Српска књижевна задруга, 1966, 397 стр. (текст прештампан: СТАРА српска књижевност књига III / избор и редакција Драгољуб Павловић. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска књижевна задруга, 1970. – 453 стр.).
 72. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp. 
  Jugoslovenski ćirilički rukopisi/Đorđe Sp. Radojičić // Život (Sarajevo). – XVI, 1–2 (1967), str. 58–62. (текст прештампан: Светлана Томин / Необјављени чланци академика Ђорђа Сп. Радојичића у "Енциклопедији Југославије" // Археографски прилози, 20. – (Београд). – 20 (1998), стр. 129–187).
 73. ОРБИН, Мавро
  Краљевство Словена / Мавро Орбин. – Београд : Српска књижевна задруга, 1968. – 475 стр.
 74. КОВИЈАНИЋ, Ристо
  Андрија Изат, которски златар XV века / Ристо Ковијанић // Зборник Музеја примењене уметности (Београд). – ISSN 0522-8328. – 12 (1968), стр. 67–75.
 75. КАШАНИН, Милан
  Улога православне српске цркве у култури српског народа / Милан Кашанин // Православље (Београд). – 3, 60 (1969), стр. 8.
 76. МАРКОВИЋ, Томаш
  Историја школства и просвјете у Црној Гори : књига прва / Томаш Марковић. – Београд : Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1969. – 394 стр.
 77. БОГДАНОВИЋ, Димитрије 
  Властарева синтагма / Димитрије Богдановић. – Историја Црне Горе, књига друга. Од краја XII до краја XV вијека. Том други. – Титоград : Редакција за историју Црне Горе, 1970. – 592 стр.
 78. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Горички зборник / Димитрије Богдановић // Историја Црне Горе, књига друга. Од краја XII до краја XV вијека. Том други. – Титоград : Редакција за историју Црне Горе, Титоград, 1970. – 592 стр.
 79. БОЖИЋ, Иван
  Измицање Зете из деспотових руку / Иван Божић // Историја Црне Горе, књига друга. Од краја XII до краја XV вијека. Том други. – Титоград : Редакција за историју Црне Горе, Титоград, 1970. – 592 стр.
 80. ЂУРИЋ, Војислав
  Балшићи / Војислав Ђурић // Историја Црне Горе, књига друга. Од краја XII до краја XV вијека, Том други. – Титоград : Редакција за историју Црне Горе 1970. – 592 стр.
 81. КАШАНИН, Милан
  Српска књижевност у средњем веку (I) / Милан Кашанин // Књижевност (Београд). – ISSN 0023-2408. – 50, 5 (1970), стр. 483–484; (XVIII), 56, 6 (1973), стр. 679–683. (текст прештампан: Милан Кашанин / Српска књижевност у средњем веку. – Београд : Просвета, 1975. – 516 стр.).
 82. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Значајније појаве и писци у српској средњовековној књижевности / Ђорђе Трифуновић // Књижевност и језик (Београд). – ISSN 0454-0689. – 17, 1 (1970), стр. 11–30.
 83. ШЋЕПАНОВИЋ, Ж.
  Јелена Балшић / Ж. Шћепановић // Овдје (Титоград). – ISSN 0475-1159. – 3, 28 (1971), стр. 30.
 84. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Две посланице Јелене Балшић и Никонова "Повест о јерусалимским црквама и пустињским местима" / Ђорђе Трифуновић // Књижевна историја (Београд). – YU ISSN 0350-6428. – 18 (1972), стр. 289–327.
 85. ИЗЛОЖБА српске писане речи. – Београд : Народна библиотека Србије, 1973. – 179 стр.
 86. ЋИРКОВИЋ, Сима
  Мере у средњовековној српској држави / Сима Ћирковић // Мере на тлу Србије кроз векове. – Београд : Галерија Српске академије наука и уметности, 1974, стр. 41–64.
 87. ДИНИЋ-КНЕЖЕВИЋ, Душанка
  Положај жене у Дубровнику у XIII и XIV веку / Душанка Динић-Кнежевић. –Београд : Српска академија наука и уметности, 1974. – 223 стр.
 88. ТОМОВИЋ, Гордана
  Морфологија ћириличких натписа на Балкану / Гордана Томовић. – Београд : Историјски институт, 1974. – 121 стр.
 89. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Азбучник српских средњовековних књижевних појмова / Ђорђе Трифуновић. – Београд : Вук Караџић, 1974. – 359 стр. (Друго допуњено издање, Београд : Нолит, 1990. – 388 стр.).
 90. РАДОШЕВИЋ, Нинослава
  Козмографски и географски одломци Горичког Зборника / Нинослава Радошевић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – ISSN 0584-9888. – 15 (1975), стр. 183–189; 20 (1981), стр. 171–185.
 91. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Примери из старе српске књижевности : Од Григорија дијака до Гаврила Стефановића Венцловића / Ђорђе Трифуновић. – Београд : Слово љубве, 1975. – 250 стр.
 92. ЋИРКОВИЋ, Сима
  Метролошки одломак "Горичког зборника" / Сима Ћирковић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – ISSN 0584-9888. – 16 (1975), стр. 183–189.
 93. КОВИЈАНИЋ, Ристо
  Которски медаљони / Ристо Ковијанић. – Београд : Центар АРС, 1976. – 166 стр.
 94. МАКСИМОВИЋ, Јованка
  Четворојеванђеље Старчеве Горице / Јованка Максимовић // Зборник Матице српске за ликовне уметности (Нови Сад). – ISSN 0352-6844. – 12 (1976), стр. 57–68.
 95. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Кратак преглед југословенских књижевности средњег века. Записи са предавања / Ђорђе Трифуновић. – Београд : Филолошки факултет, 1976. – 171 стр.
 96. ДЕРЕТИЋ, Јован
  Српска књижевност (I). (Од почетка до Вука Караџића). I Средњовековна књижевност / Јован Деретић // Књижевна историја (Београд). – YU ISSN 0350-6428. –35 (1977), стр. 583.
 97. TRIFUNOVIĆ, Đorđe
  Srpska književnost i materijalna kultura srednjega veka / Đorđe Trifunović // Savremenik (Beograd). – ISSN 0036-519X. – 46, 3 (1977), стр. 227–232.
 98. КАШАНИН, Милан
  Случајна открића / Милан Кашанин. – Нови Сад : Матица, српска, 1977. – 142 стр.
 99. DRAGANOVIĆ, Krunoslav
  Katarina Kosača, bosanska kraljica / Krunoslav Draganović. Sarajevo : [s. n.], 1978 [i.e.] 1980. – 48 str.
 100. ЈИРЕЧЕК, Константин
  Историја Срба. Књ. 1, (Политичка историја) : до 1537 / Константин Јиречек, превео Јован Радонић. – Београд : Слово љубве, 1978. – 512 стр. (2. исправљено и допуњено издање).
 101. ЈИРЕЧЕК, Константин
  Историја Срба. Књ. 2, (Културна историја) / Константин Јиречек, превео и допунио Јован Радонић. – Београд : Слово љубве, 1978. – 550 стр. (2. исправљено и допуњено издање).
 102. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Инвентар рукописа манастира Савине / Димитрије Богдановић // Манастир Савина : велика црква : ризница : рукописи / Дејан Медаковић. – Београд : Филозофски факултет, 1978. – 98–104 стр.
 103. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Инвентар рукописа манастира Савине / Димитрије Богдановић // Манастир Савина : велика црква : ризница : рукописи / Дејан Медаковић. – Београд : Филозофски факултет, 1978. – 98–104 стр.
 104. ПАВЛОВИЋ, Миодраг
  Антологија српског песништва / Миодраг Павловић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1978 (четврто издање). – стр. 296.
 105. ПУРКОВИЋ Миодраг
  Кнез и деспот Стефан Лазаревић / Миодраг Ал. Пурковић. – Београд : Свети архијерејски синод Српске православне цркве (1978). – 164 стр.
 106. ДРАГОЈЛОВИЋ, Драгољуб
  Филозофски оквири старе српске књижевности / Драгољуб Драгојловић // Књижевна историја (Београд). – YU ISSN 0350-6428. – 43 (1979), стр. 403–420.
 107. БОЖИЋ, Иван
  Немирно Поморје XV века / Иван Божић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1979. – стр. 415.
 108. БОГДАНОВИЋ, Димитрије 
  "Епистолије кир-Силуанове" / Димитрије Богдановић // Зборник Филозофског факултета (Београд). – ISSN 0352-5597. –14, 1 (1979), стр. 183–209.
 109. РОТКОВИЋ, Радослав
  Преглед црногорске књижевности од најстаријих времена до 1918 / Радослав Ротковић // Стварање (Титоград). – ISSN 0039-422 Х. – 34, 4 (1979), стр. 587–594.
 110. ДЕСПОТ Стефан Лазаревић
  Књижевни радови / приредио Ђорђе Трифуновић. Београд : СКЗ, 1979. – 239 стр.
 111. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Историја старе српске књижевности / Димитрије Богдановић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1980. – стр. 306.
 112. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Удео историјске акцентологије у стилистичким проучавањима средњовековне српске књижевности / Ђорђе Трифуновић // Зборник Матице српске за књижевност и језик (Нови Сад). – ISSN 0543-1220. – 37, 1 (1980), стр. 59– 69.
 113. ВУЈОШЕВИЋ, Рајка
  Скрипториј Скадарског језера / Рајка Вујошевић // Овдје (Титоград). – ISSN 0475-1159. – 13, 144 (1981), стр. 9.
 114. ИКОНОМУ, Марија
  Горички зборник – порекло, садржај о космографији / Марија Иконому // Cyrillomethodianum (Thessalonique). – ISSN 1010-2892. – 5 (1981), стр. 161–165.
 115. ЈУХАС, Љиљана
  Зборници са животом Стефана Немање од Стефана Првовенчанога / Љиљана Јухас // Cyrillomethodianum (Thessalonique). – ISSN 1010-2892. – 5 (1981), стр. 187–196.
 116. ЈУХАС, Љиљана
  Прилог тумачењу једног места у Стефановом Житију Светог Стефана / Љиљана Јухас // Археографски прилози (Београд). – YU ISSN 0351-2819. – 3 (1981), стр. 123–136.
 117. РАДОШЕВИЋ, Нинослава
  Козмографски и географски одломци Горичког Зборника / Нинослава Радошевић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – ISSN 0584-9888. –20 (1981), стр. 171–185.
 118. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Стара српска књижевност. Основе, I / Ђорђе Трифуновић // Књижевна историја, (Београд). – YU ISSN 0350-6428. – 52 (1981), стр. 667–697.
 119. ЈЕРОМОНАХ Амфилохије
  Синаити и њихов значај у животу Србије XIV и XV века / јеромонах Амфилохије // Манастир Раваница. Споменица о шестој стогодишњици 1381-1981. – Сење : манастир Раваница, 1981. – 262 стр.
 120. МИХАЉЧИЋ, Раде
  Косовска битка / Раде Михаљчић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 36–46.
 121. ЋИРКОВИЋ, Сима
  Године криза и превирања / Сима Ћирковић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 47–63.
 122. КАЛИЋ, Јованка
  Велики преокрет / Јованка Калић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 64–74.
 123. КАЛИЋ, Јованка
  Немирно доба / Јованка Калић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 75–87.
 124. КАЛИЋ, Јованка
  Снажење Деспотовине / Јованка Калић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 88–99.
 125. БЛАГОЈЕВИЋ, Милош
  Врховна власт и државна управа / Милош Благојевић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 109–127.
 126. БАБИЋ-ЂОРЂЕВИЋ, Гордана – ЂУРИЋ, Војислав Ј.
  Полет уметности / Гордана Бабић-Ђорђевић – Војислав Ј. Ђурић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 144–191.
 127. СПРЕМИЋ, Момчило
  Припајање Зете Деспотовини и ширење млетачке власти у Приморју / Момчило Спремић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 195–204.
 128. СПРЕМИЋ, Момчило
  Први пад Деспотовине / Момчило Спремић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 241–253.
 129. БОЖИЋ, Иван
  Потискивање православља / Иван Божић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 278–288.
 130. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Нова средишта књижевне делатности / Димитрије Богдановић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 330–342.
 131. ЂУРИЋ, Војислав Ј.
  Последња уметничка жаришта / Војислав Ј. Ђурић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 535–545.
 132. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII века) / Димитрије Богдановић. – Београд : САНУ, 1982. – 289 стр.
 133. ДЕРЕТИЋ, Јован
  Историја српске књижевности / Јован Деретић. – Београд : Нолит, 1983. – 706 стр.
 134. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Стара српска књижевност. Основе, V / Ђорђе Трифуновић // Књижевна историја . – YU ISSN 0350-6428. – (Београд). – 59 (1983), стр. 441–489.
 135. ДИМИТРИЈЕВИЋ, К. 
  Сусрети и разговори с Миланом Кашанином (Наставак из претходне свеске) / К. Димитријевић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 025-5939. – 433, 3 (1984), стр. 382–400.
 136. МИЛОШЕВИЋ, Р. 
  Друштвени положај православног свештенства у српској средњовековној држави / Р. Милошевић // Православна мисао (Београд). – ISSN 0032-700Х. – 31 (1984), стр. 65.
 137. БОГДАНОВИЋ, Димитрије 
  Неоплатонизам у исихастичкој књижевности код Срба / Димитрије Богдановић // Православна мисао (Београд). ISSN 0032-700Х – 28, 32 (1985), стр. 5–9. (текст прештампан: Димитрије Богдановић / Студије из српске средњовековне књижевности. Избор и предговор Татјана Суботин-Голубовић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1997, стр. 301–308).
 138. БОГДАНОВИЋ, Димитрије 
  Развој ћирилског писма у Србији до XV века / Димитрије Богдановић // Balcanica. III Etudes et documents. 4. Paleographie et diplomatique Slaves (Sofia). – 2 (1985), стр. 63–93. (текст прештампан: Димитрије Богдановић / Студије из српске средњовековне књижевности. Избор и предговор Татјана Суботин-Голубовић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1997, стр. 128–164).
 139. РАДОШЕВИЋ, Нинослава 
  Словенски превод "Шестоднева" Василија Великог/ Нинослава Радошевић // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). – ISSN 0351-9066. – 14, 1 (1985), стр. 157–164.
 140. ЛАЗИЋ, Милорад 
  Исихазам ресавских рукописа/ Милорад Лазић // Археографски прилози (Београд). – YU ISSN 0351-2819. – 8 (1986). – стр. 94.
 141. САМАРЏИЋ, Н. 
  Материјалне грешке су лажне представе (Поводом рубрике "Објективом кроз вријеме" / Н. Самарџић // Побједа (Титоград). – ISSN 0350-4379. – 42, 7290 (1986), стр. 1.
 142. ТРЕБЈЕШАНИН, Радош 
  О смерној Јелени, кћери кнеза Лазара / Радош Требјешанин // Весник (Београд). – ISSN 0067-5660. – 38, 759 (1986), стр. 7.
 143. АНИЧИЋ, М.
  Просопографске цртице о Хрватинићима и Косачама (Прилог повијести западног Балкана с краја XIV и почетка XV стољећа) / М. Аничић // Историјски часопис (Београд). – ISSN 0350-0802. – 33 (1987), стр. 37–56.
 144. МЛАЂЕНОВИЋ Душан, ПАЛАВЕСТРА Александар, СПАСИЋ Душан
  Родословне таблице и грбови српских династија и властеле / Душан Млађеновић, Александар Палавестра, Душан Спасић. – Београд : Нова књига, 1987. – 205 стр.
 145. БОЈОВИЋ, Бошко 
  Житије Светога Симеона Мироточивога од Никона Јерусалимца / Бошко Бојовић // Богословље (Београд). – ISSN 0006-5714. – 1 (1987), стр. 37–46.
 146. МИЛОШЕВИЋ, Р. 
  Света Земља у Браничевској епархији / Р. Милошевић // Весник (Београд). – ISSN 0067-5660. – 770 (1987), стр. 4.
 147. FINE, John Van Antwerp 
  The Late Medieval Balkans : a critical survey from the late twelfth century to the Ottoman conquest / John Van Antwerp Fine. – Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1987. – 683 p.
 148. ЈАНКОВИЋ, Ненад Ђ. 
  Астрономија у старим српским рукописима / Ненад Ђ. Јанковић. – Београд : САНУ, 1989. – 257 стр.
 149. ВУЈОШЕВИЋ, Рајка
  Скрипториј Скадарског језера / Рајка Вујошевић // Скрипторији и манастирске библиотеке у Црној Гори : зборник радова са научног скупа на Цетињу одржаног 26. и 27. октобра 1987. године. – Цетиње : Централна народна библиотека СР Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 1989. – стр. 45–51.
 150. ИВОШЕВИЋ Васо Ј.
  Библиотеке православних манастира у Боки Которској и Паштровићима / Васо Ј. Ивошевић // Скрипторији и манастирске библиотеке у Црној Гори : зборник радова са научног скупа на Цетињу одржаног 26. и 27. октобра 1987. године. – Цетиње : Централна народна библиотека СР Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 1989. – стр. 53–104.
 151. МИХАЉЧИЋ, Раде
  Лазар Хребељановић : Историја–Култ–Предање / Раде Михаљчић. – Београд : БИГЗ, 1989. – 285 стр.
 152. МИЛЕУСНИЋ, Слободан
  Свети Срби / Слободан Милеуснић. – Крагујевац : Каленић, 1989. – 222 стр. 
  НЕДЕЉКОВИЋ, Божидар В.
  Жене песници Србије / Божидар В. Недељковић. – Београд : Просвета, 1990, друго издање. – 41 стр.
 153. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп. 
  "Народна библиотека начелнику Општег одељења [Министарства просвете], Београд, 14. август 1941 год[ине ]" / Ђорђе Сп. Радојичић / Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду (1821–1844), књига III (1919–1944) / Гаврило Ковијанић. –Београд : Народна библиотека Србије, 1991. – 748 стр.
 154. БАЛШИЋ, Јелена
  Отписаније богољубно своме Учитељу Никону Јерусалимцу / Јелена Балшић // Светигора (Цетиње). – ISSN 0354–3366. – 3 (1992), стр. 30.
 155. АЛЕКСИЋ, Б.
  Горички зборник / Б. Алексић // Светигора (Цетиње). – ISSN 0354–3366. – 3 (1992), стр. 28– 29.
 156. СПИСИ о Косову / приредила Милица Грковић. – Београд : Просвета-Српска књижевна задруга, 1993. – 198 стр.
 157. СПРЕМИЋ, Момчило
  Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба / Момчило Спремић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1994 (Београд : Војна штампарија). – 859 стр.
 158. ПЕЈОВИЋ, Татјана
  Манастири на тлу Црне Горе / Татјана Пејовић . – Нови Сад : Пресмедиј ; Цетиње : Републички завод за заштиту споменика културе, 1995 (Београд : Завод за израду новчаница). – 254 стр.
 159. НЕШИЋ, Станиша 
  Источници : Преглед византијског и старог српског песништва / Станиша Нешић. – Београд : Књижевно друштво Свети Сава, 1995. – 186 стр.
 160. ГРКОВИЋ, Милица 
  Посланице Јелене Балшић / Милица Грковић // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). – ISSN 0351–9066. – 23, 2 (1995), стр. 195–200.
 161. BOJOVIĆ, Boško I. 
  L' idéologie monarchique dans les hagio-biographies dynastiques du Moyenâge Serbe / Boško I. Bojović. – Roma : Orientalia Christiana Analecta, 1995. – 727 p.
 162. ПИСАХ и потписах : Аутобиографске изјаве средњег века, / приредила Радмила Маринковић. – Београд : Нолит, 1996 (Бор : Бакар). – 318 стр.
 163. РЕЂЕП, Јелка 
  Портрети Миодрага Пурковића / Јелка Ређеп // Кћери кнеза Лазара : Историјска студија / Миодраг Ал. Пурковић. – Београд : Пешић и синови. – 1996, стр. 113–156.
 164. НЕМИРОВСКИ, Евгеније Љвович 
  Почеци штампарства у Црној Гори (1492–1496), том I / Евгеније Љвович Немировски. –Цетиње : Централна народна библиотека Републике Црне Горе "Ђурђе Црнојевић",1996. – 530 стр.
 165. ПИСЦИ словенског средњег вијека / приредио, предговор и коменатаре написао Војислав Д. Никчевић, текстове превели Димитрије Калезић, Татјана Суботин- Голубовић, Светозар Николић. – Цетиње : Обод, 1996 (Нови Сад : Будућност). – 296 стр.
 166. ЋОРОВИЋ, Владимир 
  Стари српски записи и натписи / Владимир Ћоровић. – Београд : Пешић и синови, 1997. – 93 стр.
 167. ЈОВАНОВИЋ, Томислав 
  Стара српска књижевност : избор из средњовековне књижевности: поезија, похвале, апокрифи / Томислав Јовановић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства. – 1997. – 183 стр.
 168. МАРУШИЋ, Славко 
  Прича о Захумљу. Дријевска црква / Славко Марушић. – Требиње : Видослав, 1997. – 218 стр.
 169. PETROVA, Maya
  An Unknown Copy of the Description of Jerusalem by Constantine of Kostenec/ Maya Petrova // Byzantinoslavica (Praha). – 0007-7712. – 59 (1998), p. 255–270.
 170. ECONOMOU, E. 
  Some Observations on the Hesychast Diaspora in the Fifteenth Century / E. Economou // Studi sull'Oriente Cristiano (Roma). – 2/2 (1998), p. 103–110.
 171. ПЕТРОВИЋ, Дамјан 
  Два епистолографа: Јелена Балшић и Епифаније Премудри / Дамјан Петровић // Српска књижевност у доба Деспотовине : научни скуп Дани српскога духовног преображења (Деспотовац). – 886.1(091) (082). – 5 (1998), стр. 125–132.
 172. БОЈОВИЋ, Злата
  Деспот Стефан Лазаревић и Дубровник / Злата Бојовић // Српска књижевност у доба Деспотовине : научни скуп Дани српскога духовног преображења (Деспотовац). – 886.1(091) (082). – 5 (1998), стр. 71–79.
 173. ЈУХАС-ГЕОРГИЕВСКА, Љиљана 
  Стефан Првовенчани и његово дело / Љиљана Јухас Георгиевска // Стефан Првовенчани : Сабрана дела: – Београд : Српска књижевна задруга, 1999. – стр. VII–CXVI.
 174. ЛЕКСИКОН српског средњег века / приредили Сима Ћирковић и Раде Михаљчић.
  Београд : Knowledge, 1999. – 832стр.
 175. БОЈОВИЋ, Злата
  Жене ствараоци у српској књижевности до средине XIX века / Злата Бојовић // Свеске (Панчево). – ISSN 0353-5525. – 45–46 (1999), стр. 97–104.
 176. МАРТИНОВИЋ, Вукица
  Горичко завјештање Јелене Балшић / Вукица Мартиновић // Свеске (Панчево). – ISSN 0353-5525. – 45–46 (1999), стр. 122–125.
 177. МИРКОВИЋ, Зорка
  Преци и потомци: Јелена Балшић, поглед из нашег времена / Зорка Мирковић // Свеске (Панчево). – ISSN 0353-5525. – 45–46 (1999), стр. 105–108.
 178. РЕЂЕП, Јелка
  Незаборавне судбине жена српског средњег века / Јелка Ређеп // Свеске (Панчево). – ISSN 0353-5525. – 45–46 (1999), стр. 92–96.
 179. TOMIN, Svetlana 
  Famous Serbian Women in the Middle Ages / Svetlana Tomin // Studi sull'Oriente Cristiano (Roma). – UDK 2:930.85.2 COBISS. SR. – ID 130924039. – 3, 1 (1999), str. 195–200.
 180. ЛАЗИЋ, Милорад 
  Исихазам српске књиге / Милорад Лазић. – Ниш : Просвета, 1999. – 265 стр.
 181. НИКОН Јерусалимљанин 
  Никон Јелени Балшић одговара на питање зашто страдају хришћани од нечастивих / Никон Јерусалимљанин // Митрополија цетињска (Цетиње). – 91, 92, 93 (1999), стр. 16.
 182. ДЕРЕТИЋ, Јован 
  Етиде из старе српске књижевности / Јован Деретић. – Београд : Светови, Београд, 2000. – 227 стр.
 183. СТАРА српска књижевност : хрестоматија / приредио и превео Томислав Јовановић. – Београд : Филолошки факултет; Крагујевац : Нова светлост, 2000. – 677 стр.
 184. КОПРИВИЦА А. Бранко
  Јела Сандаљевица у народним предањима и пјесмама са подручја Босне, Херцеговине, Старе Црне Горе, Зете и Тоpлице : од легенде ка синтези) / Бранко А. Коpривица // у зборнику Српска проза данас : Косаче – оснивачи Херцеговине. – Гацко, 2000. – стр. 589–612.
 185. ШИПОВАЦ, Неђо
  Херцег Шћепан и жене / Неђо Шиповац // у зборнику Српска проза данас : Косаче – оснивачи Херцеговине. – Гацко, 2000. – стр. 613–628.
 186. КАЛИЋ, Јованка 
  Стефан Немања у модерној историографији / Јованка Калић // у зборнику Међународни научни скуп Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви – историја и предање. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2000. – стр. 5–19.
 187. МУНЋАН, Иво
  У походе коренима. Белешке о старој српској књижевности / Иво Мунћан. – Нови Сад : Музеј Војводине, 2001. – 143 стр.
 188. РЕЂЕП, Јелка
  Књижевност породице кнеза Лазара / Јелка Ређеp // Јефимија (Трстеник). – 0354-2629. – 11 (2001), стр. 77–89.
 189. ДРАГИН, Наташа 
  О Повести Никона Јерусалимца у Горичком зборнику / Наташа Драгин // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад). – ISSN 0352-5724. – 44, 1 (2001), стр. 137–143.
 190. СТАРА српска књижевност / приредила Светлана Томин. – Нови Сад ; Сремски Карловци : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2001 (Београд : Војна штампарија). – 418 стр.
 191. ЈЕРОМОНАХ Јован (Ћулибрк) 
  Никон Јерусалимац и исихастичко предање / Јеромонах Јован (Ћулибрк) // Свети Григорије Палама у историји и садашњости. Међународни научни симпосион 650 година саборског томоса (1351–2001). – Требиње: Митрополија Дабробосанска ; Универзитет у Српском Сарајеву ; Духовна академија Светог Василија Острошког; Србиње–Острог–Требиње, 2001. – стр. 151–160.
 192. ЈЕРОМОНАХ Јован (Ћулибрк)
  Трагови четвртог Васељенског сабора код Никона Јерусалимца / јеромонах Јован (Ћулибрк) // Цетињска богословија 1992–2002. – Цетиње, 2002. – стр. 413–418.
 193. ВЕСЕЛИНОВИЋ Александар, ЉУШИЋ Радош
  Родослови српских династија / Александар Веселиновић, Радош Љушић. – Нови Сад : Платонеум, 2002. – 56 стр.
 194. БЕРБЕР, Стојан
  Српска љубавна поезија. Антологија / Стојан Бербер. – Сомбор : Учитељски
  факултет; Нови Сад : Прометеј, 2002. – 262 стр.
 195. ГРИЦКАТ-РАДУЛОВИЋ, Ирена 
  О сакралном писму и његовој секуларизацији у српским ћирилским споменицима / Ирена Грицкат-Радуловић // Глас САНУ (Београд). – ISSN 0351-7365. – CCCXCIV. Одељење језика и књижевности, 19, (2002) стр. 1–15.
 196. ILIĆ, S. G. 
  Rajko Kalezić poklanja crnogorsko kulturno nasljeđe / S. G. Ilić // Crnogorski književni list (Podgorica). – 43 (2002), str. 13.
 197. ЈЕЛИЋ, Лидија 
  Библиографија радова академика Ирене Грицкат-Радуловић : У част осамдесет година живота / Лидија Јелић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2002. – 47 стр.
 198. MARTINOVIĆ, V. 
  Gospa od Jezera / V. Martinović // Crnogorski književni list (Podgorica). – 44 (2002) str. 22.
 199. ПАРПУЛОВА-ГРИБЛ, Љубомира 
  Списатељице код православних Словена IX-XVII века / Љубомира Парпулова-Грибл // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 0025-5939. – 470, 3 (2002), стр. 365–384.
 200. РАДОШЕВИЋ, Нинослава 
  Хронолошки и космографски чланци у зборнику бр. 49 манастира Никољца / Нинослава Радошевић // у зборнику Словенско средњевековно наслеђе / уредници Зорица Витић, Томислав Јовановић, Ирена Шпадијер. – Београд : Чигоја штампа, 2002. – стр. 521–539.
 201. ТОМИН, Светлана 
  Отписаније богољубно Јелене Балшић. Прилог схватању ауторског начела у средњевековној књижевности / Светлана Томин // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). – 30, 2 (2002), стр. 73–82. (текст прештампан: Светлана Томин / Књигољубиве жене српског средњег века. – Нови Сад : Академска књига, 2007, стр. 91–108).
 202. ŠEKULARAC, B. 
  Skriptoriji (pisarnice, prepisivački centri), u serijalu Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, Crnogorska enciklopedija (4), / B. Šekularac // Crnogorski književni list (Podgorica). – 44 (2002), str. 27.
 203. BLEHOVA ČELEBIĆ, Lenka 
  Žene srednjovjekovnog Kotora / Lenka Blehova Čelebić. – Podgorica : CID, 2002. – 411 str.
 204. БОЈОВИЋ, Драгиша
  Свети Јефрем Сирин и српска црквена књижевност / Драгиша Бојовић. – Београд; Ниш : Центар за црквене студије ; Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2003 (Ниш : Пунта). – 252 стр.
 205. СПАСИЋ, Душан 
  Балшићи / Душан Спасић // Даница. Српски народни илустровани календар за годину 2004 (Београд). – ISSN 0354-4974. – 10 (2003), стр. 214–224.
 206. ТОМИН, Светлана 
  Један вид женске стратегије. Четири примера из српске књижевности средњег века / Светлана Томин // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 0025-5939. –472, 4 (2003), стр. 627–638. (текст прештампан: Светлана Томин / Књигољубиве жене српског средњег века, Нови Сад : Академска књига. – 2007, стр. 130–147).
 207. TOMIN, Svetlana 
  One aspect of Women Strategy. Four examples of Serbian Medieval Literature / Svetlana Tomin // Studi sull'Oriente Cristiano (Roma). – UDK 2:930.85.2 COBISS. SR. – ID 130924039. – 7, 2 (2003), str. 109–110.
 208. LOMAGISTRO, Barbara 
  Прожимање жанрова у средњовековним астролошким текстовима / Барбара Ломађистро // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). – ISSN 0351–9066. – 33, 2 (2004), стр. 521–527.
 209. ШПАДИЈЕР, Ирена
  Живот са књигом / Шpадијер Ирена // Приватни живот у српским земљама средњег века / приредиле Смиља Марјановић-Душанић, Даница Поpовић. – Београд : CLIO, 2004. – стр. 447–470.
 210. ПЕТРОВИЋ, Соња 
  Народна pесма о породу Јеле Милошеве из Лубурићеве заоставштине / Соња Петровић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор (Београд). – ISSN 0350– 6673. – 68,69, 1–4, (2004), стр. 246–259.
 211. СИНДИК, Надежда
  Кодикологија Горичког зборника / Надежда Синдик // Никон Јерусалимац. Вријеме-личност-дјело / / приредио јеромонах Јован (Ћулибрк). – Цетиње: Светигора, 2004 (Београд : Публикум). – стр. 185–198.
 212. СПРЕМИЋ, Момчило 
  Црквене прилике у Зети у доба Никона Јерусалимца / Момчило Спремић // Никон Јерусалимац. Вријеме-личност-дјело / приредио јеромонах Јован (Ћулибрк). – Цетиње: Светигора, 2004 (Београд : Публикум). – стр. 73–108.
 213. ГАГОВА, Нина 
  Горичкият Сборник в контекста на южнославянските владателски сборници от 14 и 15 в / Нина Гагова // Никон Јерусалимац. Вријеме-личност-дјело / приредио јеромонах Јован (Ћулибрк). – Цетиње: Светигора, 2004 (Београд : Публикум). – стр. 201–220.
 214. ТОШИЋ, Ђуро 
  Сандаљева удовица Јелена Хранић / Ђуро Тошић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – ISSN 0584–9888. – 41 (2004), стр. 423–440.
 215. СТАРА поезија / приредио Петар Милосављевић. – Београд : Српска књижевна задруга : 2004 (Ужице : Рујно). – 310 стр.
 216. ДАВИДОВ, Динко 
  Срби и Јерусалим / Динко Давидов // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 0025-5939. – 475, 4 (2005), стр. 532–539.
 217. ТОМИН, Светлана 
  Епистоларна књижевност и жене у српској средњовековној култури / Светлана Томин // Жанрови српске књижевности. Порекло и поетика облика (Нови Сад). – ISBN– 83887-76-6. – 2 (2005), стр. 89–99. (текст прештампан: Светлана Томин / Књигољубиве жене српског средњег века. – Нови Сад : Платонеум, 2007, стр. 75–90).
 218. ТАРА, Теодора
  Месечева роса / Теодора Тара. – Београд : Народна књига - Алфа, 2005. – 243 стр.
 219. ЕРДЕЉАН, Јелена 
  Београд као Нови Јерусалим. Размишљања о рецепцији једног топоса у доба деспота Стефана Лазаревића / Јелена Ердељан // Зборник радова Византолошког института (Београд). ISSN 0584-9888. – 43 (2006), стр. 97–110.
 220. МАРИНКОВИЋ, Боривоје 
  Скривени свет Владимира Ћоровића: Ка успостављању целовитости његовог научног, књижевног и едиционог корпуса (између истраживања и реконструкције) / Боривоје Маринковић. – Билећа-Гацко : Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, 2006. – 1063 стр.
 221. РЕЂЕП, Јелка
  Бистру воду замутиле : Свађа кћери кнеза Лазара / Јелка Ређеп. – Београд : Пешић и синови, 2006 (Београд : Атеље Сава). – 153 стр.
 222. ЂУРИЋ, Татјана 
  Богољубно отписаније Јелене Балшић / Татјана Ђурић // Савремена библиотека (Крушевац). – ISSN 0353-0655. – 24 (2007), стр. 62–63.
 223. ДАВИДОВ, Динко
  Срби и Јерусалим / Динко Давидов. – Београд : Политика, 2007. – 359 стр.
 224. ПЕТКОВИЋ, Радослав
  Vizantijski internet / Radoslav Petković. Beograd : Stubovi kulture, 2007. – 297 str.
 225. ДАВИДОВ, Динко 
  Повест о јерусалимским црквама и пустињским местима Никона Јерусалимца / Динко Давидов // Даница (Београд). – ISSN 0354-4974. – 16 (2008), стр. 432–437.
 226. ЛАЗИЋ, Милорад М.
  Српска естетика аскетизма : (1375–1459) / Милорад Лазић. – Београд : Света Српска царска Лавра манастира Хиландар, 2008 (Београд : Финеграф). – 759 стр.
 227. ГИЉЕН, Никола
  Принцеза Оливера : заборављена српска кнегиња / Никола Гиљен. – Београд : Фонд "Принцеза Оливера", 2009 (Београд : Публикум). – 244 стр.
 228. ПЕТРОВИЋ Његош, Никола I
  Деспа / Никола I Петровић Његош, открила и приредила за штампу Весна Тодоровић. – Цетиње : Светигора; Подгорица : Октоих, 2009 (Београд : Политика). – 126 стр.
 229. ЛОПАНДИЋ, Душко
  Ликови и приче из српског средњег века : у потрази за потомством Немањића / Душко Лопандић. – Београд : Дерета, 2009. – 215 стр.
 230. ТОМИН, Светлана 
  Два средњовековна зборника – састав и особености / Светлана Томин // Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности (Нови Сад). ISSN 978-86-6065-014-8. – 2 (2009), стр. 133–144.
 231. ФИЛИПОВИЋ, Миомир
  Српски краљеви и цареви, кнежеви, жупани, деспоти, господари / Миомир Филиповић Фића. – 3. измењено и допуњено издање. – Сремска Митровица : удружење "Завичај", 2009 (Лаћарак : АМ Graphic). – 196 стр.
 232. БАЉ, Владимир
  Књижевна и преписивачка делатност Никона Јерусалимца / В. Баљ. – [Необјављен магистарски рад]. – Нови Сад, 2010.
 233. ЂИДИЋ, Љубиша
  Кнегиња Јелена Балшић : монодрама / Љубиша Ђидић. – Крушевац : Историјски архив, 2010. – 79 стр.
 234. МИЛОШЕВИЋ, Силвана 
  Духовна делатност и задужбинарство Јелене Балшић / Силвана Милошевић // Весник (Београд). – ISSN : 0067-5660. – 37 (2010), стр. 27–36.

Напомена:

Полазну основу за библиографију текстова о Јелени Балшић чинила је литература коју је о Горичком зборнику објавио професор Боривоје Маринковић у књизи Скривени свет Владимира Ћоровића: Ка успостављању целовитости његовог научног, књижевног и едиционог корпуса (између истраживања и реконструкције), Билећа-Гацко, Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, 2006, 560–569. Овом приликом она је допуњена како књигама и чланцима у којима се помиње само Јелена Балшић, тако и издањима штампаним након 2006. године.


[1] Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178029 Министарства за просвету и науку Србије, Књиженство, теорија и историја књижевности на српском језику до 1915. године

Svetlana Tomin
Faculty of Philosophy,
University of Novi Sad

UDC: 016:929 Балшић Ј.

Professional article

Bibliography of the Works on Jelena Balšić (between 1366 and 1371–1443)

This bibliography includes articles, studies and books that are dedicated to an important figure of the fifteenth-century Serbian culture – a ruler and writer Helen Balšić. The novels, plays and other non-scientific writings dealing with her life are also listed. Editions of her works – letters, contract with Venice, ktitor inscription and testament – are noted as well. Even the texts in which she is only mentioned are taken into account. The order is chronological.
Keywords:

Bibliography, Serbia, fifteenth century, woman ruler, epistolography

На почетак странице