Navigacija

Stanislava Barać (Zrenjanin, 1977) dilomirala je, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2004. godine zaposlena u Institutu za književnost i umetnost, gde je angažovana na projektu specijalizovanom za proučavanje (književne) periodike, kojim od 2016. godine i rukovodi. Organizovala je tri naučna skupa, u saradnji (Časopis Ruski arhiv 1928–1937 i kultura ruske emigracije u Kraljevini SHS/Jugoslaviji, sa Vesnom Matović, i Časopisi za decu: jugoslovensko nasleđe 1918–1991, sa Tijanom Tropin) i samostalno (Časopis Žena danas). Autorka je dve monografije (Avangardna ‘Misao', 2008; Feministička kontrajavnost, 2015) i četrdeset naučnih studija.

Marija M. Bulatović (Kraljevo, 1990) diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istoj katedri 2014. godine završila je master akademske studije odbranivši master rad pod naslovom „Dijalektika nasilja u Rasinovom tragičkom svetu“. Od 2014. godine pohađa doktorske akademske studije na studijskom programu Jezik, književnost, kultura, modul Književnost, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno piše tezu pod naslovom „Filozofski koncept tela Morisa Merlo-Pontija i Rolana Barta kao princip estetske nedovršenosti u ego-dokumentu“. Stipendistkinja je Fonda za mlade talente za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu, kao i Ministarstva prosvete za period 2017-2019 kada je bila i angažovana na projektu Knjiženstvo. Dobitnica je Pohvale Filološkog fakulteta u Beogradu za izuzetan uspeh u toku osnovnih akademskih studija. Piše književnu kritiku. Vlada engleskim, francuskim i španskim jezikom. Oblasti interesovanja: teorija umetnosti, srpska književnost u evropskom kontekstu, francuska književnost i francuska savremena književna teorija.

Minja Bujaković je rođena 1994. godine u Kragujevcu. Diplomirala je na Katedri za slavistiku na grupi za ruski jezik, književnost i kulturu Filološkog fakulteta. Master studije je završila na istom fakultetu na smeru Jezik, književnost, kultura. Trenutno je studentkinja na Centralnoevropskom univerzitetu na programu ženske i rodne istorije MATILDA. Oblasti interesovanja su joj ženska istorija i istorija roda, feministička teorija i komparativne studije socijalizma.

Svetlana Velimirac (Beograd, 1978) diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Katedri za anglistiku. Na istom fakultetu i katedri završila je i master studije. Specijalističke akademske Studije Sjedinjenih Američkih Država završila je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Bavi se nastavom engleskog jezika i engleskog jezika struke, metodikom nastave i sociolingvistikom. Nosilac je stipendije američkog Stejt Departmenta za usavršavanje u oblasti nastave engleskog jezika struke, u organizaciji Kancelarije za engleski jezik Biroa za obrazovanje i kulturu i Instituta za engleski jezik Univerziteta u Oregonu, te je uspešno završila kurs English Teacher Professional Development Distance E-Learning Program, English for Specific Purposes - Best Practices. Doktorske studije upisala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pored kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja, učesnica je stručnih i naučnih skupova, a radovi su joj objavljeni u više zbornika i časopisa iz oblasti filologije.

Lela Vujošević (Beograd, 1966), sociološkinja. Učestovala je u brojnim istraživačkim projektima i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Objavila je dve monografije i više tekstova u naučnim i stručnim časopisima iz oblasti sociologije, feminizma, istoriografije, univerzitetske problematike i kulturologije. Odabrani radovi su na linku: https://independent.academia.edu/LelaVujosevic. Živi u Kragujevcu i radi na Univerzitetu u Kragujevcu. Bavi se humanitarnim radom. Aktivna je u kulturnom i javnom životu grada i objavljuje priloge, stavove i komentare u raznim štampanim i elektronskim medijima.

Ivana Dejanović (Beograd, 1993) je doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnovne studije je završila na Katedri za orijentalistiku, Turski jezik, književnost i kultura. Master studije završila je 2017. godine odbranom master rada na temu „Osnovno obrazovanje u Osmanskom carstvu”. Dobitnica je stipendije Fonda za mlade talente Dositeja za akademsku godinu 2015/16. a Filološki fakultet uručio joj je pohvalnicu za izvanredan uspeh u akademskom obrazovanju. Stipendistkinja je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i angažovana na projektu Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Bavi se proučavanjem srpsko-turskih književnih veza, ženske književnosti i ženske i feminističke periodike.

Dubravka Đurić (Dubrovnik, 1961), redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije. Od 2011. članica je projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine i članica je redakcije elektronskog godišnjaka Knjiženstvo. Od 2015. predsednica Serbian Association for Anglo-American Studies. Na Filološkom fakultetu diplomirala i magistrirala na Katedri za opštu književnosti sa teorijom književnosti. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu doktorirala na Katedri za engleski jezik i književnost. Objavila je monografije:Globalizacijske izvedbe: Književnost, mediji, teatar (2016), Diskursi popularne kulture (2011), Politika poezije: Tranzicija i pesnički eksperiment (2010), Poezija teorija rod: Moderne i postmoderne američke pesnikinje (2009), Govor druge (2006), Jezik, poezija, postmodernizam: Jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije (2002). Sa Miškom Šuvakovićem uredila je knjigu Impossible Histories – Historical Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes, and Post-Avant-Gardes in Yugoslavia, 1918-1991 (2003, 2006), sa Biljanom D. Obradović uredila je antologiju Cat Painters: An Anthology of Contemporary Serbian Poetry (2016), jedna je od urednica antologije Diskurzivna tela poezije: Poezija i autopoetike nove generacije pesnikinja (2004), a sa Vladimirom Kopiclom uredila i prevela antologiju novije američke poezije Novi pesnički poredak (2001). Jedna je od osnivačica časopisa ProFemina, tokom 80-ih delovala je u Zajednici za istraživanje prostora i bila kourednica publikacije Mentalni prostor. Bavi se teorijom eksperimentalne poezije, teorijom medija i teorijom i praksom pesničkog performansa. Objavila je osam zbirki pesama, a od 1983. prevodi američku poeziju, sa posebnim fokusom na jezičkoj poeziji.

Bojana Maksimović (1989) je doktorantkinja i saradnica u nastavi na Grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala i završila master studije. Tokom osnovnih studija, kao stipendistkinja, paralelno je studirala u Norveškoj gde je završila humanističku akademiju Nansenskolen. Učestvovala je u više prevodilačkih projekata u kojima je prevodila dokumentarnu literaturu i beletristiku sa norveškog jezika. Posebne oblasti interesovanja i proučavanja: staro-nordijska književnost, religija i mitologija, folkloristika, studije roda, popularna kultura.

Milica Milenković rođena je 1989. godine u Nišu. Završila je osnovne studije srbistike i master studije filologije (srpska i komparativna književnost) na Filozofskom fakultetu u Nišu odbranom teme master rada „Poezija Gordane Todorović“. Bavi se pisanjem poezije i proze, književnom kritikom i priređivačkim radom. Kao autor projekta i mentor Škole aktivnog čitanja i kreativnog pisanja priredila je Zbornik radova polaznika škole (2017/2018), a u okviru bavljenja poezijom Gordane Todorović priređivač je izdanja: Sabrana dela (I–III) Gordane Todorović (2018) i Živeti zbog pesme (Sabrane pesme iz Književnih novina 1974–1978) Gordane Todorović (2019). Oblast njenog interesovanja su zaboravljeni srpski književnici, istorija srpske književnosti, kreativno pisanje i teorije recepcije i interpretacije književnog dela.

Marina Milošević (1993) diplomirala je na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je završila master studije, a potom upisala i doktorske studije, školske 2017/18. Završila je COBISS (Kooperativni bibliotečko informacioni sistem i servisi) stručne kurseve: COBISS3/Preuzimanje zapisa i fond i COBISS3/Katalogizacija - početni kurs, a potom i položila stručni ispit za zaposlene u bibliotečkoinformacionoj delatnosti. Od 1. decembra 2017. godine zaposlena je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Milanka Nikolić završila je osnovne studije na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti, Filološkog fakulteta u Beogradu, gde je i masterirala radom „Kriteriji interpretativne prihvatljivosti u tumačenju Miljkovićeve poeme Ariljski anđeo”. Na doktorskim studijama bavi se pitanjem povezanosti poezije i filozofije. Voditeljka je na Radio Beogradu 202, piše za različite portale među kojima je VVS na srpskom i sarađuje sa vladinim i nevladinim organizacijama kao aktivistkinja. Stipendistkinja je Instituta za digitalne komunikacije u Beogradu.

Goran Petrović je rođen u Kraljevu 1989. godine. Osnovne i master akademske studije završio je na katedri za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Nakon odbrane master rada „Pastoralni svet u Šekspirovim komedijama i tragikomedijama: Kako vam drago, Mletački trgovac, Zimska bajka, Bura“, upisao se na doktorske akademske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, u okviru kojih trenutno radi na disertaciji pod naslovom „Evolucionizam kao teorijska osnova rane naučno-fantastične imaginacije H. Dž. Velsa“. Autor je šest naučnih radova iz oblasti kognitivne lingvistike, popularne kulture i naučno-fantastične književnosti, a takođe ima i jedan objavljen prevodilački prilog (prevod poezije američkog pesnika H. V. Longfeloa). Godine 2015. dobio je pohvalu za učešće na literarnom konkursu „Dositejevo zlatno pero“. Od novembra 2018. zaposlen je kao saradnik (istraživač-pripravnik) na projektu Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Oblast njegovog interesovanja jeste anglofona (britanska i američka) književnost, uz akcenat na utopijskom i naučno-fantastičnom žanru.

Teodora Todorić Milićević (Travnik, 1990) studentkinja je doktorskih studija na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila osnovne i master studije iz kineskog jezika, književnosti i kulture. Od 2018. godine učestvuje na projektu Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Oblasti interesovanja su joj komparativna i kineska književnost, feministička teorija, studije kulture.

Dijana Rejnolds-Kordileone školovala se na Državnom Univerzitetu u San Dijegu i Fridrih-Aleksander Univerzitetu u Erlangenu, doktorirala je na Kalifornijskom univerzitetu u San Dijegu. Potom je radila je kao profesorka istorije na Nazarenskom Univerzitetu Point Loma u San Dijegu na osnovnim studijama i istovremeno sprovodila istraživanje o Beču u doba Habsburga. Godine 2016. dodeljena joj je Fulbrajtova stipendija za projekat o Jelici Belović-Bernadžikovskoj. Rad u časopisu Knjiženstvo predstavlja deo knjige koju upravo piše. U penziji je od 2017. godine. Živi u San Dijegu.

Dara Šljukić (Prijepolje, 1993) završila je osnovne studije na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Master studije je završila na istom fakultetu na smeru Jezik, književnost, kultura. Akademske 2019/2020. studentkinja je master programa rodnih studija na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i Beču. Interesuje je savremena ženska književnost i feministička književna teorija. Deo je grupe Pobunjene čitateljke od 2016. godine, u okviru koje piše i objavljuje književnu kritiku na portalima Bukvica i Mini Bukvica. Sa koleginicama iz Srbije i regiona sarađivala je na projektu Monitoringa književne kritike (2018) i u pisanju i objavljivanju knjige eseja Rat iz dečje perspektive (2018). Objavila je rad o Napuljskoj tetralogiji Elene Ferante u Generu: časopisu za feminističku teoriju i studije kulture (2017), i tekst o knjizi Kata Nesiba i komentari Ivana Jankovića u časopisu Reč (2017).

Na početak stranice