Navigacija

 

Stanislava Barać

Rođena 1977. godine u Zrenjaninu. Diplomirala na grupi za srpsku književnost sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu magistrirala (sa tezom Avangardne tendencije u časopisu Misao u vreme uređivanja Ranka Mladenovića 1922–1923, objavljenom u vidu monografije Avangardna Misao, 2008) i odbranila doktorsku tezu Žanr ženskog portreta u srpskoj periodici 20-ih i 30-ih godina 20. veka (2014). Učestvovala na brojnim domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama i objavila oko trideset studija u naučnim časopisima i zbornicima radova. Od 2004. godine zaposlena u Institutu za književnost i umetnost na projektu specijalizovanom za proučavanje (književne) periodike. Posebne sfere interesovanja i proučavanja: opus Ive Andrića, avangardna književnost i ženska književnost i aktivizam u periodu između dva svetska rata, odnosno ženski časopisi na srpskom jeziku.

 

Petra Bjelica

Doktorantkinja i saradnica u nastavi na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Diplomirala na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti (2012), gde je odbranila master rad pod nazivom Mogućnosti tumačenja Hamletovog identiteta (2013).

 

Ivana Georgijev

Saradnica u nastavi i doktorantkinja na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je 2011. godine na Katedri za iberijske studije Filološkog fakulteta, gde je završila i master studije 2012. godine, a 2013. je završila master studije na Fakultetu političkih nauka (smer Novinarstvo). Oblasti njenog naučnog interesovanja su studije kulture i roda, sociolingvistika, sefardske studije.

 

Nemanja Glintić

Diplomirao na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za južnoslovenske književnosti. Na istoj katedri na grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću odbranio master rad iz oblasti imagologije pod nazivom „Dezintegracija slike Rusije u romanu Seobe, knjiga druga Miloša Crnjanskog“. Trenutno je na doktorskim studijama na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Književnost. Tekstove objavljuje u e-časopisu Filozofski pogledi. Radi kao nastavnik srpskog jezika u Beogradu. Član je udruženja nastavnika „Dositej Obradović“.

 

Dragana Grujić

Diplomirala je na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je završila master studije. Na Filološkom fakultetu, modul kultura, prijavila je doktorsku tezu. Od 2001. do 2009. godine radila u Narodnoj biblioteci Srbije, a od 2009. radi na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavačica je na seminarima za stručno usavršavanje nastavnika i školskih bibliotekara i skupovima koje akredituje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Članica je projekta Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

 

Lidija Delić

Naučna saradnica na Institutu za književnost i umetnost, Beograd od 2007. godine, najpre na projektu „Uporedna istraživanja srpske književnosti (u evropskom kontekstu)”, a od 2010. na projektu „Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu“. Članica je i projekta „Proučavanje i zaštita nematerijalne kulturne baštine Republike Srpske“ Filološkog fakulteta u Banja Luci, Instituta za književnost i umetnost u Beogradu i Balkanološkog instituta SANU (Beograd). Objavila je knjigu Život epske pesme: „Ženidba kralja Vukašina“ u krugu varijanata (2006) i priredila zbornike Aspekti vremena u književnosti (2012) i Vreme, vakat, zeman. Aspekti vremena u folkloru (2013). U kouredništvu s Mirjanom Detelić priredila je zbornike Guje i jakrepi: književnost, kultura (2012) i Aquatica: književnost, kultura (2013), kao i temat posvećen izučavanju usmenih formula (Epic Formula Studies, Balcanica XLIV, 2013). U timu s dr Mirjanom Detelić, dr Snežanom Samardžijom i inženjerom Branislavom Tomićem priredila je u elektronskoj verziji Erlangenski rukopis, najstariji zbornik srpsko-hrvatskih narodnih pesama (1716–1733), dostupan na adresi http://www.erl.monumentaserbica.com/.

 

Biljana Dojčinović

Vanredna profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedna od osnivačica Centra za ženske studije u Beogradu kao i Indok centra Asocijacije za žensku inicijativu. Glavna urednica Genera, časopisa za feminističku teoriju, od 2002. do 2008. Od 2009. članica upravnog odbora COST Action IS0901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture (2009–2013). Od 2011. rukovoditeljka istraživačkog projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Objavila je knjige Ginokritika: Rod i proučavanje književnosti koju su pisale žene (1993); Odabrana bibliografija radova iz feminističke teorije/ženskih studija 1974–1996 (1997); Gradovi, sobe, portreti (2006); GendeRingS: Gendered Readings in Serbian Women's Writing (CD) (2006); Kartograf modernog sveta (2007); Susreti u tami: uvod u čitanje Virdžinije Vulf (2011) .

 

Gordana Đoković

Diplomirala je na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istom odseku završila je master studije. Trenutno je doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2002. do 2010. radila je u Narodnoj biblioteci Srbije, kao katalogizator i klasifikator u Odeljenju monografskih publikacija. Od februara 2010. radi kao asistentkinja na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku.

 

Tatjana Jovanović

Profesorka srpskog jezika i književnosti u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji. Doktorantkinja je FILUM-a. Na istom fakultetu prijavila je i radi doktorsku tezu pod naslovom „Konstituisanje ženskog kanona u srpskoj prozi 1990–2010“. Oblast interesovanja su psihološka istraživanja, rodne studije i ginokritika.

 

Tatjana Jovićević

Diplomirala, magistrirala i doktorirala na Katedri za srpsku književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temama iz srpske književnosti 19. veka. Objavila tri monografije (Epske pesme i poeme Jovana Subotića, 2003; Srpski istorijski roman XIX veka, 2007; Književnost i novinarstvo u (post)realizmu, 2013) i veći broj studija o piscima i književnim pojavama tog perioda. Priredila Sabrana dela Radoja Domanovića (2009–2010) i izbor pesama Branka Radičevića u ediciji Deset vekova srpske književnosti (2012). Zaposlena je kao naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.

 

Snežana Kalinić

Asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Godine 2009. dobila je stipendiju za pohađanje internacionalne letnje škole za doktorande književnosti na Univerzitetu „Ludvig Maksimilijan" u Minhenu. Od 2003. godine radi kao jedan od urednika Studentskog časopisa za književnost i teoriju književnosti txt. Zajedno sa kolegama iz redakcije časopisa dobitnica je Nagrade grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke za 2004. godinu. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

 

Aleksandar Kandić

Saradnik Instituta za filozofiju pri Filozofskom fakultetu, na kojem pohađa doktorske studije filozofije. Od 2013. godine uključen je na projekat Istorija srpske filozofije, čiji je rukovodilac dr Irina Deretić. Objavljeni su mu i prihaćeni radovi i apstrakti u Grčkoj, Italiji, Poljskoj, Norveškoj, Japanu, Južnoj Koreji, Rusiji. Od 2007. godine učestvovao je na gotovo petneaest značajnih međunarodnih filozofskih skupova, kao i na nekoliko vodećih domaćih skupova. Glavne oblasti interesovanja: Platonova filozofija, filozofija prirode, filozofija matematike, istorija srpske filozofije, kao i antičke socijalne teorije.

 

Ana Kolarić

Asistentkinja i doktorantkinja na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i na Fakultetu za humanističke nauke Univerziteta u Utrehtu. Bavi se studijama književnosti, roda i kulture. Piše doktorsku disertaciju o ženskoj/feminističkoj periodici na početku 20. veka. Objavljuje radove u časopisima Reč i Knjiženstvo. Od 2011. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

 

Joana Miler

Završila je osnovne studije etnologije i srpske filologije u Poznanju. Pisala je o homoerotskim elementima u pesama Jelene Dimitrijević, a od septembra 2013. do jula 2014. je bila u Novom Sadu na stipendiji programa JoinEUsee, gde se počela baviti lezbejskim motivima u savremenoj južnoslovenskoj prozi. Trenutno u Poznanju završava master studije, vodi studentsko-doktorski časopis Balkan United,, prevodi sa srpskog i piše kratke priče.

 

Slavko Petaković

Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Docent je na Katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, gde predaje Istoriju književnosti renesanse i baroka i Poetiku književnosti renesanse i baroka. Član je Uprave Društva za srpski jezik i književnost Srbije i redakcije časopisa Knjiženstvo, Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, Međaj i Svet reči. Objavio je monografiju Likovi tradicije (Zavod za udžbenike u Beogradu, 2014) i više stručnih i naučnih radova.

 

Ljiljana Pešikan-Ljuštanović

Redovna profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i autorka brojnih monografija i priređenih knjiga: Poslovi i dani srpske pesničke tradicije, Svetovi, Novi Sad 1994. (sa prof. dr Zojom Karanović); Zmaj Despot Vukmit, istorija, pesma, Matica srpska, Novi Sad 2002; Stanaja Selo Zapali. Ogledi o usmenoj književnosti, DOO Dnevnik – Novine i časopisi, Novi Sad 2007; Borisav Stanković, Izabrana dela, priredila Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad 2008; Usmeno u pisanom, Beogradska knjiga, Beograd 2009; Kad je bila kneževa večera?, Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad 2009; Lirske narodne pesme. Priredila Ljiljana Pešikan Ljuštanović. Antologijska edicija Deset vekova srpske književnosti. Knj. 7. Novi Sad: Izdavački centar Matice srpske, 2012; Gospođi Alisinoj desnoj nozi. Novi Sad: Zmajeve dečje igre, 2012. Dobila je nagrade Zlatnu povelju srpske književnosti, iz fonda Aleksandra Arnautovića za ukupan rad (2009); Sterijinu nagradu za teatrologiju „Jovan Hristić“, za knjigu Kad je bila kneževa večera (2009); Nagradu „Sima Cucić“, koju dodeljuje Banatski kulturni centar, za najbolje delo iz oblasti izučavanja književnosti za decu, za knjigu Gospođi Alisinoj desnoj nozi (2013).

 

Milena Rodić

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti 2008. godine, gde je odbranila master rad 2010. godine na temu „Struktura i semantika Gogoljevih pripovedaka“. Nakon završenih studija, radila je u Srednjoj školi u Velikom Gradištu kao profesorka književnosti i srpskog jezika, a potom u Narodnoj biblioteci „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište. Od 2012. godine je direktorka ove biblioteke.

 

An Birgit Roning

Vanredna profesorka komparativne književnosti na Univerzitetu u Oslu. Objavljuje radove o modernizmu, istorijskim romanima, rodu i estetici i ženskim robinzonadama doprinoseći istoriji ženske književnosti na norveškom, nordijskom i evropskom nivou.

 

Saša Simović

Diplomirala je na Studijskom programu za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Magistarski rad („Hotornov jezik i stil”, 2007) i doktorsku disertaciju („Književno-teorijski pogledi Edgara Alana Poa”, 2013) odbranila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Angažovana je na Studijskom programu za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Glavno polje njenog interesovanja obuhvata nauku o književnosti i kulturološke studije. Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija.

 

Katažina Tačinjska

Apsolventkinja poljske filologije, balkanske filologije, postdiplomskih rodnih studija i metodike nastave poljskog kao stranog jezika na Univerzitetu Nikole Kopernika u Torunju. Napisala je doktorski rad na temu Slika Golog otoka u srpskom književnom i istorijskom diskursu kraja 20. i početka 21. veka (mentorka prof. Jolanta Sujecka, 2014). Urednica serije knjiga Upoznati Balkan (Poznać Bałkany). Bila je na naučnoj razmeni u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Sada sarađuje sa Laboratorijom istraživanja kolektivnog pamćenja u postkomunističkoj Evropi (projekat je finansiran od strane Narodnog centra nauke – SONATA 2, broj 2011/03/D/HS2/06170, rukovodilac dr Rigels Halili, www.postcomer.umk.pl).

 

Ljubica Šljukić Tucakov

Diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a master studije završila na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Objavljuje prevode književno-teorijskih radova u časopisu Polja. Od 2011. sarađuje u časopisu Knjiženstvo.

 

 

 

Na početak stranice