Светлана Томин
Филозофски факултет
Универзитет у Новом Саду
УДК: 016:929 Балшић Ј. 
Стручни чланак
Библиографија радова о Јелени Балшић  (између 1366. и 1371 – 1443)1
 
 
Ова библиографија обухвата чланке, студије и књиге које су посвећене значајној личности српске културе петнаестог века – владарки и књижевници Јелени Балшић. Унети су и романи, драме и други ненаучни списи који се баве њеним животом. Забележена су и издања њених дела – писама, уговора с Венецијом, ктиторског натписа и тестамента. Узети су у обзир и текстови у којима се она само помиње. Редослед је хронолошки.     
Кључне речи: Библиографија, Србија, петнаести век, владарка, писма  
 1. KUKULJEVIĆ Sakcinski, Ivan
  Izvadci listinah i poveljah bosanskih / I. [Ivan] K. [Kukuljević] S. [Sakcinski] // Arkiv za povĕstnicu jugoslavensku. Knj. 2. – Zagreb : Izdano troškom društva za jugoslavensku pověstnicu i starine, 1852. – 469 str.
 2. ПУЦИЋ, Медо
  Споменици Сръбски од 1395. до 1423. то ест писма писана од републике Дубровачке Кральевима, Деспотима, Войводама и Кнезовима Сръбскием, Босанскием и Приморскием. Књ. 1 / Медо Пуцић. – Београд : кнЬигопечатня Княжества србског, 1858. – 178 стр; Књ. 2. – Београд : КнЬигопечатня Княжества србског, 1862. – 178 стр.
 3. MONUMENTA Serbica. Spectantia historiam Serbiae Bosnae Ragusii / edidit Fr. Miklosich. – Viennae : apud Gulielmum Braumüller, 1858. – 580 str.
 4. МАКУШЕВ, Викентиј Васил'евич
  Прилози к српској историји XIV и XV века / В. [Викентиј] В. [Васил'евич] Макушев // Гласник Српског ученог друштва. – Књ. 32 (1871), стр. 164–208.
 5. LJUBIĆ, Sime
  Listine o odnošajih izmedju Južnoga Slavenstva i Mletačke republike / skupio Sime Ljubić, knjiga 5, od godine 1403 do 1409. – Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1875. – 353 str.
 6. НОВАКОВИЋ, Стојан
  Примери књижевности и језика старога и српско-словенскога / Стојан Новаковић. – Београд : Издање државне штампарије, 1877. – 593 стр.
 7. МИЈАТОВИЋ, Чедомиљ
  Балшићи. Генеалошка студија / Чедомиљ Мијатовић// Гласник Српског ученог друштва. (Београд). – 66, (1886), стр. 149–227.
 8. АНОНИМ
  Записник о приступној беседи Ч. Мијатовића "Госпођа Јела Балшићка" / Аноним // Годишњак Српске краљевске академије (Београд). – 1 (1887), стр. 131–134.
 9. НОВАКОВИЋ, Стојан
  Срби и Турци XIV и XV века. Историјске студије о првим борбама с најездом турском пре и после боја на Косову / Стојан Новаковић. – Београд : издање Чупићеве задужбине XXXIII, 1893. – 397 стр.
 10. СТРАТИМИРОВИЋ, Ђорђе
  О прошлости и неимарству Боке Которске/ Ђорђе Стратимировић // Споменик Српске краљевске академије (Београд). – 28 (1895), стр. 1–40.
 11. МИЈАТОВИЋ, Чедомиљ
  Госпођа Јела Балшићка кћи кнеза Лазара. Историјска слика / Чедомиљ Мијатовић // Српски преглед. – 1, (15. јануар 1895), стр. 15–21; 2 (31. јануар 1895), стр. 49–55; 3 (15. фебруар 1895), стр. 82–87.
 12. РАДОНИЋ, Јован
  G. Gelcich, La Zedda e la dinastia dei Balšidi, Spalato 1899 / Јован Радонић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 0025-5939. – CCII/CCIII, 2/3 (1900), стр. 340–341.
 13. СТАРИ српски записи и натписи. Књ. 1 / скупио и средио Љуб. [Љубомир] Стојановић. – Београд : Штампано у државној штампарији Краљевини Србије, 1902. – (Зборник за историју, језик и кљижевност српског народа. Одељење 1, Споменици на српском језику; Књига 1 / Српска краљевска академија). – стр. 480.
 14. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје
  Борба о наследство Баошино (1421–1426. год.) / Станоје Станојевић. –
  Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија, 1902. – 79 стр.
 15. ТОМИЋ, Светозар
  Хилендарска завеса деспотице Еуфимије / Светозар Томић // Нова искра (Београд). – 10, 5 (1911), стр. 147–148.
 16. КОСТИЋ, Драгутин
  Тајно писање у јужнословенским ћирилским споменицима / Драгутин Костић // Глас Српске краљевске академије (Београд). – XCII, 54 (1913), стр. 1–62.
  .
  МАРКОВИЋ, Василије
  Православно монаштво и манастири у средњевековној Србији / Василије Марковић. – Сремски Карловци : Српска манастирска штампарија, 1920. – 158 стр. (друго преснимљено издање Горњи Милановац : ЛИО. – 2002).
 17. КОСТИЋ, Драгутин
  Да ли се сачувало што од Савине Службе и Похвале Св. Симеону? / Драгутин Костић // Зборник филолошких и лингвистичких студија А. Белићу, поводом 25-годишњице његова научног рада посвећују његови пријатељи и ученици. – Београд, 1921. – стр. 158–164.
 18. ЋОРОВИЋ, Владимир
  Проучавање старе српске књижевности / Владимир Ћоровић // Просветни гласник (Београд). – 39, 3–4 (1922), стр. 208–219.
 19. ШОБАЈИЋ, Петар
  Бјелопавловићи и Пјешивци племена у црногорским брдима / Петар Шобајић // Српски етнографски зборник. Прво одељење. Насеља и становништво (Београд). – 15 (1923), стр. 153–336.
 20. КОСТИЋ, Драгутин
  О писцу и делу / Д. [Драгутин] Костић // Житије и жизан Светога Симеона. Стара књига наша. Књ. 1. Живот Немањин / Краљ Стефан Првовенчани. – Београд, 1923. – стр. 5–8. (текст прештампан: Житије светог Симеона / Свети Сава, Стефан Првовенчани ; превео Драгутин Костић; приредио Томислав Јовановић. – Крагујевац, 1997. – 88 стр.)
 21. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје
  Студије о српској дипломатици. XIV. Дијак, Граматик, Нотар, Канцелар, Номик, Логотет / Станоје Станојевић // Глас Српске краљевске академије (Ср. Карловци). – 106, 61, (1923), стр. 50–96.
 22. ЋОРОВИЋ, Владимир
  Сандаљ Хранић у Дубровнику 1426 / Владимир Ћоровић // Браство (Нови Сад). –17 (1923), стр. 102–107.
 23. ПОПОВИЋ, Павле
  Старе српске биографије и њихова издања (библиографска студија) / Павле Поповић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор (Београд). – ISSN 0350-6673. –5, 1–2 (1925), стр. 226–233.
 24. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје
  Кад је Првовенчани завршио Немањино житије? / Станоје Станојевић // Глас Српске краљевске академије (Београд). – 76, 69 (1927), стр. 85–89.
 25. СТАНОЈЕВИЋ, Станоје
  Студије о српској дипломатици. XVII. Датирање / Станоје Станојевић // Глас Српске краљевске академије (Београд). – 132, 70, (1928), стр. 27–57.
 26. СТОЈАНОВИЋ, Љубомир
  Старе српске повеље и писма, књига 1. Дубровник и суседи његови, први део / Љубомир Стојановић. – Београд-Сремски Карловци : Српска краљевска академија, 1929. – 644 стр.
 27. МИЈАТОВИЋ, Чедомиљ
  Кнегиња Јелена Балшићка кћи кнеза Лазара Косовског / Чедомиљ Мијатовић. –Београд, 1932. (друго издање Београд : Пешић и синови 1997. – 86 стр.).
 28. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Стеван М.
  Поклоничка путовања хришћанским светињама као суштина и израз покајања нашег / Стеван М. Димитријевић // Покајни народ (Београд). – 3–5 (1933), стр. 46.
 29. ПУРКОВИЋ, Миодраг Ал.
  Прилошци српској историји : Оливера Лазаревићева / Миодраг Ал. Пурковић // Гласник Скопског научног друштва (Скопље). – 15 (1935). – стр. 367–369.
 30. ЋОРОВИЋ, Владимир
  Жене и књижевност у средњевековној Србији / Владимир Ћоровић // Вардар. – 4, 497 (1935), стр. 1–2.
 31. ЋОРОВИЋ, Владимир
  Међусобни одношај биографија Стефана Немање / Владимир Ћоровић // Светосавски зборник. Књига 1. Расправе. – Београд : Посебна издања Српске краљевске академије, књ. CXIV. Друштвени и историјски списи, књ. 47, 1936, стр. 1–40.
 32. ЋОРОВИЋ, Владимир
  Житије Стевана Немање од Стевана Првовенчанога / Владимир Ћоровић // Светосавски зборник. Књига 2. Извори. – Београд : Посебна издања Српске краљевске академије, књ. CXXXV. Друштвени и историјски списи, књ. 50, 1938 (1939), 1–76 стр.
 33. JEREMIĆ, Risto – TADIĆ, Jorjo
  Prilozi za istoriju zdravstvene kulture starog Dubrovnika II / Risto Jeremić–Jorjo Tadić. – Beograd, 1939. – 240 str.
 34. TADIĆ, Jorjo
  Promet putnika u starom Dubrovniku / Jorjo Tadić. – Dubrovnik : Turistički savez, 1939. – 335 str.
 35. ЧРЕМОШНИК, Грегор
  Оригинални документи јужно-словенских владара у млетачком архиву: 2. Уговор Јелене Балшић-Косаче и Балше III Балшића са Млецима од 27. X 1409 / Грегор Чремошник // Споменик Српске краљевске академије (Београд). – 93 (1940), стр. 121–132.
 36. ЋОРОВИЋ, Владимир
  Хисторија Босне : прва књига / Владимир Ћоровић. – Београд : Српска краљевска академија, 1940. – 658 стр.
 37. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.
  Избор патријарха Данила III и канонизација кнеза Лазара / Ђорђе Сп. Радојичић // Гласник Скопског научног друштва (Скопље). – 21, 12 (1940), стр. 33–81.
 38. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.
  Српски књижевници од средине XIV до почетка XVII века / Ђорђе Сп. Радојичић // Српски књижевни гласник (Београд). – ISSN 0354-2769. – 62, 4 (1941), стр. 279–284. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић, Стари српски књижевници (XIV–XVII века). Расправе и чланци, Београд : Југоисток, 1942. – 104 стр.).
 39. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.
  "Божанствена словеса". Српкиње које су млоге књиге изучиле" / Ђорђе Сп. Радојичић // Ново време, (Београд). – 2, 284 (1942), стр. 7.
 40. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.
  Културни напори средњевековних жена / Ђорђе Сп. Радојичић // Наша борба (Београд). – 2, 31 (1942), стр. 12.
 41. ТОМИЋ, Светозар
  О Горичком рукописном зборнику из 1442. године / Светозар Томић // Гласник Српске академије наука (Београд). – 1, 1–2 (1949), стр. 181.
 42. ПЕТКОВИЋ, Владимир Р.
  Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа / Владимир Р. Петковић. – Београд : Научна књига, 1950. – 1258 стр.
 43. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.
  Извештај о раду на проучавању старих српских рукописних и штампаних књига, као и других старина / Ђорђе Сп. Радојичић // Историјски часопис Српске академије наука (Београд). – II (1951), стр. 328–346.
 44. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.
  Предавања из југословенске историје. Феудално доба (Хрватска од 1102. до 1526.) / Ђорђе Сп. Радојичић // рукопис, Београд (1950-1952?), стр. 333-335. (рукопис се чува у пишчевом легату у семинару Одсека за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду).
 45. РАДОЈЧИЋ, Никола
  Две истоврсне преписке из XV века, једна српска и једна византиска / Никола Радојичић // Гласник Српске академије наука (Београд). – 4, 1 (1952), стр. 177–178.
 46. КОВАЧЕВИЋ, Јован
  Средњовековна ношња балканских Словена : студија из историје средњовековне културе Балкана / Јован Ковачевић . – Београд : Научна књига, 1953. – 361 стр.
 47. МАРКОВИЋ, Мирослав
  Notula de manuscriptis / Мирослав Марковић // Историски часопис Српске академије наука (Београд). – 4 (1954), стр. 259–262.
 48. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp.
  Balšić Jelena / Đorđe Sp. Radojičić // Enciklopedija Jugoslavije. 1, A–Bosk. – Zagreb : Leksikografski zavod FNRJ, 1955. – str. 326.
 49. СТЈЕПЧЕВИЋ И. – КОВИЈАНИЋ, Р.
  Хранићи-Косаче у которским споменицима / И. Стјепчевић – Р. Ковијанић // Историски часопис Српске академије наука (Београд). – 5 (1955), стр. 311–321.
 50. ШОЋ, Петар
  Јелена Балшић, књегиња, монахиња, друга српска књижевница / Петар Шоћ // Весник (Београд). – 8, 159 (1956), стр. 3–4.
 51. ПУРКОВИЋ, Миодраг Ал.
  Кћери кнеза Лазара. Историска студија / Миодраг Ал. Пурковић. – Мелбурн : Српска мисао, 1957. – 112 стр.
 52. КОВИЈАНИЋ, Р – СТЈЕПЧЕВИЋ, И.
  Културни живот старога Котора (XIV–XVII вијек). Књига 1 / Р. Ковијанић–И. Стјепчевић. – Цетиње : Историски институт НР Црне Горе, 1957. – 208 стр.
 53. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp.
  Otpisanije bogoljubno. O smernoj Jeleni i njenom "Otpisaniju bogoljubnom", Delo, (Beograd). – ISSN 0011-7935. – IV, sv. 4 (1958), 587–594. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Развојни лук старе српске књижевности. – Нови Сад : Матица српска, 1962. – 309 стр.).
 54. [РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп]
  Како се Бејрут помиње у старој српској књижевности / Ђорђе Сп. Радојичић // Политика (Београд). – 55, 16213 (2. август) (1958), стр. 10. (у рубрици Да ли знате?). (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Културно благо. Да ли знате, приредила Светлана Томин. – Нови Сад : Платонеум, 2006. – 350 стр.).
 55. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.
  Шта је жена. Из старог српског рукописа XV века / Ђорђе Сп. Радојичић // Дневник (Нови Сад). – 16, 4259 (1958), стр. 11. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Књижевна збивања и стварања код Срба у средњем веку и у турско доба. – Нови Сад : Матица српска, 1967. – 383 стр.).
 56. ĐURIĆ, Vojislav J.
  Beška / Vojislav J. Đurić // Enciklopedija likovnih umjetnosti, 1, A–Ćus. – Zagreb, 1959. – str. 357.
 57. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.
  Три Византинца – стари српски књижевници XV века / Ђорђе Сп. Радојичић // Гласник Српске академије наука (Београд). – 11, 1 (1959), стр. 93–94. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Творци и дела старе српске књижевности. – Титоград : Графички завод, 1963. – 423 стр.).
 58. GRMEK, M. D.
  Les sciences dans les manuscrits slaves orientaux du Moyen age / M. D. Grmek // Histoire des sciences. Serie D. Les Conférences du Palais de la Découverte, N 66. – Paris, 1959, str. 21.
 59. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp.
  Drei Byzantiner, alt-serbische Schriftsteller des 15. Jahrhunderts, Akten des XI Иnternationalen Byzantinisten Kongresses, 1958, München, 1960, 504–507. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Творци и дела старе српске књижевности. – Титоград : Графички завод, 1963. – 423 стр.).
 60. КОВАЧЕВИЋ, Божидар
  Наша стара књижевност у јасној светлости / Божидар Ковачевић // Књижевност (Београд). – 31, 10 (1960), стр. 346–351.
 61. ANTOLOGIJA stare srpske književnosti (XI–XVIII veka) / izbor, prevodi i objašnjenja Đorđa Sp. Radojičića. – Beograd : Nolit, 1960. – 373 str.
 62. JANKOVIĆ, Nenad
  Astronomske minijature / Nenad Janković: – Beograd : Naučna knjiga, 1961. – 231 str.
 63. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.
  О натпису Ивана Црнојевића и поводом њега о књижевним утицајима Запада и Истока у Дукљи / Ђорђе Сп. Радојичић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 0025-5939. – 389, 6 (1962), стр. 562–568. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Творци и дела старе српске књижевности. – Титоград : Графички завод, 1963. – 423 стр.).
 64. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.
  Немања и његови синови Стефан и Сава, творци српске феудалне државе / Ђорђе Сп. Радојичић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 0025-5939. – 390, 2–3 (1962), стр. 208–215. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Творци и дела старе српске књижевности. – Титоград : Графички завод, 1963. – 423 стр.).
 65. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp.
  "Uzdisanje" pisaca i prepisivača u staroj srpskoj književnosti / Đorđe Sp. Radojičić // Književne novine (Beograd). – ISSN 0023-2416. – 14, 174 (1962), str. 2. (текст прештампан: Ђорђе Сп. Радојичић / Творци и дела старе српске књижевности. – Титоград : Графички завод, 1963. – 423 стр.).
 66. КОВАЧЕВИЋ, Б.
  "Збирка рукописа и старих штампаних књига" у Српској академији наука и уметности у Београду / Б. Ковачевић // Гласник Српске академије наука и уметности, (Београд). – 14, 1 (1962), стр. 80–86.
 67. МАРТИНОВИЋ, Н.
  Трагом једне Његошеве пјесме / Н. Мартиновић // Гласник Етнографског музеја на Цетињу (Цетиње). – COBISS.SR-ID 48811527. – 3 (1963), стр. 357–369.
 68. ПРЕДЊЕГОШЕВСКО доба / приредили Н. С. Мартиновић, Р. Ковијанић, С. Мијушковић, Ч. Вуковић. – Титоград : Графички завод, 1963. – 550 стр.
 69. ПАВЛОВИЋ, Леонтије
  Култови лица код Срба и Македонаца : Историјско-етнографска расправа / Леонтије Павловић. – Смедерево : Народни музеј, 1965. – 354 стр.
 70. РАДОЈЧИЋ, Светозар
  Једна сликарска школа из II пол. XV века / Светозар Радојчић // Зборник Матице српске за ликовне уметности (Нови Сад). – ISSN 0352-6844. – 1 (1965), стр. 67–104.
 71. СТАРА српска књижевност. Библиотека Српска књижевност у сто књига. Књ. 2 / приредио Драгољуб Павловић. – Нови Сад : Матица Српска, Београд : Српска књижевна задруга, 1966, 397 стр. (текст прештампан: СТАРА српска књижевност књига III / избор и редакција Драгољуб Павловић. – Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска књижевна задруга, 1970. – 453 стр.).
 72. RADOJIČIĆ, Đorđe Sp.
  Jugoslovenski ćirilički rukopisi/Đorđe Sp. Radojičić // Život (Sarajevo). – XVI, 1–2 (1967), str. 58–62. (текст прештампан: Светлана Томин / Необјављени чланци академика Ђорђа Сп. Радојичића у "Енциклопедији Југославије" // Археографски прилози, 20. – (Београд). – 20 (1998), стр. 129–187).
 73. ОРБИН, Мавро
  Краљевство Словена / Мавро Орбин. – Београд : Српска књижевна задруга, 1968. – 475 стр.
 74. КОВИЈАНИЋ, Ристо
  Андрија Изат, которски златар XV века / Ристо Ковијанић // Зборник Музеја примењене уметности (Београд). – ISSN 0522-8328. – 12 (1968), стр. 67–75.
 75. КАШАНИН, Милан
  Улога православне српске цркве у култури српског народа / Милан Кашанин // Православље (Београд). – 3, 60 (1969), стр. 8.
 76. МАРКОВИЋ, Томаш
  Историја школства и просвјете у Црној Гори : књига прва / Томаш Марковић. – Београд : Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1969. – 394 стр.
 77. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Властарева синтагма / Димитрије Богдановић. – Историја Црне Горе, књига друга. Од краја XII до краја XV вијека. Том други. – Титоград : Редакција за историју Црне Горе, 1970. – 592 стр.
 78. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Горички зборник / Димитрије Богдановић // Историја Црне Горе, књига друга. Од краја XII до краја XV вијека. Том други. – Титоград : Редакција за историју Црне Горе, Титоград, 1970. – 592 стр.
 79. БОЖИЋ, Иван
  Измицање Зете из деспотових руку / Иван Божић // Историја Црне Горе, књига друга. Од краја XII до краја XV вијека. Том други. – Титоград : Редакција за историју Црне Горе, Титоград, 1970. – 592 стр.
 80. ЂУРИЋ, Војислав
  Балшићи / Војислав Ђурић // Историја Црне Горе, књига друга. Од краја XII до краја XV вијека, Том други. – Титоград : Редакција за историју Црне Горе 1970. – 592 стр.
 81. КАШАНИН, Милан
  Српска књижевност у средњем веку (I) / Милан Кашанин // Књижевност (Београд). – ISSN 0023-2408. – 50, 5 (1970), стр. 483–484; (XVIII), 56, 6 (1973), стр. 679–683. (текст прештампан: Милан Кашанин / Српска књижевност у средњем веку. – Београд : Просвета, 1975. – 516 стр.).
 82. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Значајније појаве и писци у српској средњовековној књижевности / Ђорђе Трифуновић // Књижевност и језик (Београд). – ISSN 0454-0689. – 17, 1 (1970), стр. 11–30.
 83. ШЋЕПАНОВИЋ, Ж.
  Јелена Балшић / Ж. Шћепановић // Овдје (Титоград). – ISSN 0475-1159. – 3, 28 (1971), стр. 30.
 84. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Две посланице Јелене Балшић и Никонова "Повест о јерусалимским црквама и пустињским местима" / Ђорђе Трифуновић // Књижевна историја (Београд). – YU ISSN 0350-6428. – 18 (1972), стр. 289–327.
 85. ИЗЛОЖБА српске писане речи. – Београд : Народна библиотека Србије, 1973. – 179 стр.
 86. ЋИРКОВИЋ, Сима
  Мере у средњовековној српској држави / Сима Ћирковић // Мере на тлу Србије кроз векове. – Београд : Галерија Српске академије наука и уметности, 1974, стр. 41–64.
 87. ДИНИЋ-КНЕЖЕВИЋ, Душанка
  Положај жене у Дубровнику у XIII и XIV веку / Душанка Динић-Кнежевић. –Београд : Српска академија наука и уметности, 1974. – 223 стр.
 88. ТОМОВИЋ, Гордана
  Морфологија ћириличких натписа на Балкану / Гордана Томовић. – Београд : Историјски институт, 1974. – 121 стр.
 89. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Азбучник српских средњовековних књижевних појмова / Ђорђе Трифуновић. – Београд : Вук Караџић, 1974. – 359 стр. (Друго допуњено издање, Београд : Нолит, 1990. – 388 стр.).
 90. РАДОШЕВИЋ, Нинослава
  Козмографски и географски одломци Горичког Зборника / Нинослава Радошевић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – ISSN 0584-9888. – 15 (1975), стр. 183–189; 20 (1981), стр. 171–185.
 91. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Примери из старе српске књижевности : Од Григорија дијака до Гаврила Стефановића Венцловића / Ђорђе Трифуновић. – Београд : Слово љубве, 1975. – 250 стр.
 92. ЋИРКОВИЋ, Сима
  Метролошки одломак "Горичког зборника" / Сима Ћирковић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – ISSN 0584-9888. – 16 (1975), стр. 183–189.
 93. КОВИЈАНИЋ, Ристо
  Которски медаљони / Ристо Ковијанић. – Београд : Центар АРС, 1976. – 166 стр.
 94. МАКСИМОВИЋ, Јованка
  Четворојеванђеље Старчеве Горице / Јованка Максимовић // Зборник Матице српске за ликовне уметности (Нови Сад). – ISSN 0352-6844. – 12 (1976), стр. 57–68.
 95. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Кратак преглед југословенских књижевности средњег века. Записи са предавања / Ђорђе Трифуновић. – Београд : Филолошки факултет, 1976. – 171 стр.
 96. ДЕРЕТИЋ, Јован
  Српска књижевност (I). (Од почетка до Вука Караџића). I Средњовековна књижевност / Јован Деретић // Књижевна историја (Београд). – YU ISSN 0350-6428. –35 (1977), стр. 583.
 97. TRIFUNOVIĆ, Đorđe
  Srpska književnost i materijalna kultura srednjega veka / Đorđe Trifunović // Savremenik (Beograd). – ISSN 0036-519X. – 46, 3 (1977), стр. 227–232.
 98. КАШАНИН, Милан
  Случајна открића / Милан Кашанин. – Нови Сад : Матица, српска, 1977. – 142 стр.
 99. DRAGANOVIĆ, Krunoslav
  Katarina Kosača, bosanska kraljica / Krunoslav Draganović. Sarajevo : [s. n.], 1978 [i.e.] 1980. – 48 str.
 100. ЈИРЕЧЕК, Константин
  Историја Срба. Књ. 1, (Политичка историја) : до 1537 / Константин Јиречек, превео Јован Радонић. – Београд : Слово љубве, 1978. – 512 стр. (2. исправљено и допуњено издање).
 101. ЈИРЕЧЕК, Константин
  Историја Срба. Књ. 2, (Културна историја) / Константин Јиречек, превео и допунио Јован Радонић. – Београд : Слово љубве, 1978. – 550 стр. (2. исправљено и допуњено издање).
 102. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Инвентар рукописа манастира Савине / Димитрије Богдановић // Манастир Савина : велика црква : ризница : рукописи / Дејан Медаковић. – Београд : Филозофски факултет, 1978. – 98–104 стр.
 103.  
 104. ПАВЛОВИЋ, Миодраг
  Антологија српског песништва / Миодраг Павловић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1978 (четврто издање). – стр. 296.
 105. ПУРКОВИЋ Миодраг
  Кнез и деспот Стефан Лазаревић / Миодраг Ал. Пурковић. – Београд : Свети архијерејски синод Српске православне цркве (1978). – 164 стр.
 106. ДРАГОЈЛОВИЋ, Драгољуб
  Филозофски оквири старе српске књижевности / Драгољуб Драгојловић // Књижевна историја (Београд). – YU ISSN 0350-6428. – 43 (1979), стр. 403–420.
 107. БОЖИЋ, Иван
  Немирно Поморје XV века / Иван Божић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1979. – стр. 415.
 108. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  "Епистолије кир-Силуанове" / Димитрије Богдановић // Зборник Филозофског факултета (Београд). – ISSN 0352-5597. –14, 1 (1979), стр. 183–209.
 109. РОТКОВИЋ, Радослав
  Преглед црногорске књижевности од најстаријих времена до 1918 / Радослав Ротковић // Стварање (Титоград). – ISSN 0039-422 Х. – 34, 4 (1979), стр. 587–594.
 110. ДЕСПОТ Стефан Лазаревић
  Књижевни радови / приредио Ђорђе Трифуновић. Београд : СКЗ, 1979. – 239 стр.
 111. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Историја старе српске књижевности / Димитрије Богдановић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1980. – стр. 306.
 112. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Удео историјске акцентологије у стилистичким проучавањима средњовековне српске књижевности / Ђорђе Трифуновић // Зборник Матице српске за књижевност и језик (Нови Сад). – ISSN 0543-1220. – 37, 1 (1980), стр. 59– 69.
 113. ВУЈОШЕВИЋ, Рајка
  Скрипториј Скадарског језера / Рајка Вујошевић // Овдје (Титоград). – ISSN 0475-1159. – 13, 144 (1981), стр. 9.
 114. ИКОНОМУ, Марија
  Горички зборник – порекло, садржај о космографији / Марија Иконому // Cyrillomethodianum (Thessalonique). – ISSN 1010-2892. – 5 (1981), стр. 161–165.
 115. ЈУХАС, Љиљана
  Зборници са животом Стефана Немање од Стефана Првовенчанога / Љиљана Јухас // Cyrillomethodianum (Thessalonique). – ISSN 1010-2892. – 5 (1981), стр. 187–196.
 116. ЈУХАС, Љиљана
  Прилог тумачењу једног места у Стефановом Житију Светог Стефана / Љиљана Јухас // Археографски прилози (Београд). – YU ISSN 0351-2819. – 3 (1981), стр. 123–136.
 117. РАДОШЕВИЋ, Нинослава
  Козмографски и географски одломци Горичког Зборника / Нинослава Радошевић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – ISSN 0584-9888. –20 (1981), стр. 171–185.
 118. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Стара српска књижевност. Основе, I / Ђорђе Трифуновић // Књижевна историја, (Београд). – YU ISSN 0350-6428. – 52 (1981), стр. 667–697.
 119. ЈЕРОМОНАХ Амфилохије
  Синаити и њихов значај у животу Србије XIV и XV века / јеромонах Амфилохије // Манастир Раваница. Споменица о шестој стогодишњици 1381-1981. – Сење : манастир Раваница, 1981. – 262 стр.
 120. МИХАЉЧИЋ, Раде
  Косовска битка / Раде Михаљчић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 36–46.
 121. ЋИРКОВИЋ, Сима
  Године криза и превирања / Сима Ћирковић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 47–63.
 122. КАЛИЋ, Јованка
  Велики преокрет / Јованка Калић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 64–74.
 123. КАЛИЋ, Јованка
  Немирно доба / Јованка Калић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 75–87.
 124. КАЛИЋ, Јованка
  Снажење Деспотовине / Јованка Калић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 88–99.
 125. БЛАГОЈЕВИЋ, Милош
  Врховна власт и државна управа / Милош Благојевић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 109–127.
 126. БАБИЋ-ЂОРЂЕВИЋ, Гордана – ЂУРИЋ, Војислав Ј.
  Полет уметности / Гордана Бабић-Ђорђевић – Војислав Ј. Ђурић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 144–191.
 127. СПРЕМИЋ, Момчило
  Припајање Зете Деспотовини и ширење млетачке власти у Приморју / Момчило Спремић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 195–204.
 128. СПРЕМИЋ, Момчило
  Први пад Деспотовине / Момчило Спремић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 241–253.
 129. БОЖИЋ, Иван
  Потискивање православља / Иван Божић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 278–288.
 130. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Нова средишта књижевне делатности / Димитрије Богдановић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 330–342.
 131. ЂУРИЋ, Војислав Ј.
  Последња уметничка жаришта / Војислав Ј. Ђурић // Историја српског народа. Књига 2. – Београд : Српска књижевна задруга, 1982, стр. 535–545.
 132. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Инвентар ћирилских рукописа у Југославији (XI–XVII века) / Димитрије Богдановић. – Београд : САНУ, 1982. – 289 стр.
 133. ДЕРЕТИЋ, Јован
  Историја српске књижевности / Јован Деретић. – Београд : Нолит, 1983. – 706 стр.
 134. ТРИФУНОВИЋ, Ђорђе
  Стара српска књижевност. Основе, V / Ђорђе Трифуновић // Књижевна историја . – YU ISSN 0350-6428. – (Београд). – 59 (1983), стр. 441–489.
 135. ДИМИТРИЈЕВИЋ, К.
  Сусрети и разговори с Миланом Кашанином (Наставак из претходне свеске) / К. Димитријевић // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 025-5939. – 433, 3 (1984), стр. 382–400.
 136. МИЛОШЕВИЋ, Р.
  Друштвени положај православног свештенства у српској средњовековној држави / Р. Милошевић // Православна мисао (Београд). – ISSN 0032-700Х. – 31 (1984), стр. 65.
 137. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Неоплатонизам у исихастичкој књижевности код Срба / Димитрије Богдановић // Православна мисао (Београд). ISSN 0032-700Х – 28, 32 (1985), стр. 5–9. (текст прештампан: Димитрије Богдановић / Студије из српске средњовековне књижевности. Избор и предговор Татјана Суботин-Голубовић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1997, стр. 301–308).
 138. БОГДАНОВИЋ, Димитрије
  Развој ћирилског писма у Србији до XV века / Димитрије Богдановић // Balcanica. III Etudes et documents. 4. Paleographie et diplomatique Slaves (Sofia). – 2 (1985), стр. 63–93. (текст прештампан: Димитрије Богдановић / Студије из српске средњовековне књижевности. Избор и предговор Татјана Суботин-Голубовић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1997, стр. 128–164).
 139. РАДОШЕВИЋ, Нинослава
  Словенски превод "Шестоднева" Василија Великог/ Нинослава Радошевић // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). – ISSN 0351-9066. – 14, 1 (1985), стр. 157–164.
 140. ЛАЗИЋ, Милорад
  Исихазам ресавских рукописа/ Милорад Лазић // Археографски прилози (Београд). – YU ISSN 0351-2819. – 8 (1986). – стр. 94.
 141. САМАРЏИЋ, Н.
  Материјалне грешке су лажне представе (Поводом рубрике "Објективом кроз вријеме" / Н. Самарџић // Побједа (Титоград). – ISSN 0350-4379. – 42, 7290 (1986), стр. 1.
 142. ТРЕБЈЕШАНИН, Радош
  О смерној Јелени, кћери кнеза Лазара / Радош Требјешанин // Весник (Београд). – ISSN 0067-5660. – 38, 759 (1986), стр. 7.
 143. АНИЧИЋ, М.
  Просопографске цртице о Хрватинићима и Косачама (Прилог повијести западног Балкана с краја XIV и почетка XV стољећа) / М. Аничић // Историјски часопис (Београд). – ISSN 0350-0802. – 33 (1987), стр. 37–56.
 144. МЛАЂЕНОВИЋ Душан, ПАЛАВЕСТРА Александар, СПАСИЋ Душан
  Родословне таблице и грбови српских династија и властеле / Душан Млађеновић, Александар Палавестра, Душан Спасић. – Београд : Нова књига, 1987. – 205 стр.
 145. БОЈОВИЋ, Бошко
  Житије Светога Симеона Мироточивога од Никона Јерусалимца / Бошко Бојовић // Богословље (Београд). – ISSN 0006-5714. – 1 (1987), стр. 37–46.
 146. МИЛОШЕВИЋ, Р.
  Света Земља у Браничевској епархији / Р. Милошевић // Весник (Београд). – ISSN 0067-5660. – 770 (1987), стр. 4.
 147. FINE, John Van Antwerp
  The Late Medieval Balkans : a critical survey from the late twelfth century to the Ottoman conquest / John Van Antwerp Fine. – Ann Arbor : The University of Michigan Press, 1987. – 683 p.
 148. ЈАНКОВИЋ, Ненад Ђ.
  Астрономија у старим српским рукописима / Ненад Ђ. Јанковић. – Београд : САНУ, 1989. – 257 стр.
 149. ВУЈОШЕВИЋ, Рајка
  Скрипториј Скадарског језера / Рајка Вујошевић // Скрипторији и манастирске библиотеке у Црној Гори : зборник радова са научног скупа на Цетињу одржаног 26. и 27. октобра 1987. године. – Цетиње : Централна народна библиотека СР Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 1989. – стр. 45–51.
 150. ИВОШЕВИЋ Васо Ј.
  Библиотеке православних манастира у Боки Которској и Паштровићима / Васо Ј. Ивошевић // Скрипторији и манастирске библиотеке у Црној Гори : зборник радова са научног скупа на Цетињу одржаног 26. и 27. октобра 1987. године. – Цетиње : Централна народна библиотека СР Црне Горе "Ђурђе Црнојевић", 1989. – стр. 53–104.
 151. МИХАЉЧИЋ, Раде
  Лазар Хребељановић : Историја–Култ–Предање / Раде Михаљчић. – Београд : БИГЗ, 1989. – 285 стр.
 152. МИЛЕУСНИЋ, Слободан
  Свети Срби / Слободан Милеуснић. – Крагујевац : Каленић, 1989. – 222 стр.
  НЕДЕЉКОВИЋ, Божидар В.
  Жене песници Србије / Божидар В. Недељковић. – Београд : Просвета, 1990, друго издање. – 41 стр.
 153. РАДОЈИЧИЋ, Ђорђе Сп.
  "Народна библиотека начелнику Општег одељења [Министарства просвете], Београд, 14. август 1941 год[ине ]" / Ђорђе Сп. Радојичић / Архивска грађа о Народној библиотеци у Београду (1821–1844), књига III (1919–1944) / Гаврило Ковијанић. –Београд : Народна библиотека Србије, 1991. – 748 стр.
 154. БАЛШИЋ, Јелена
  Отписаније богољубно своме Учитељу Никону Јерусалимцу / Јелена Балшић // Светигора (Цетиње). – ISSN 0354–3366. – 3 (1992), стр. 30.
 155. АЛЕКСИЋ, Б.
  Горички зборник / Б. Алексић // Светигора (Цетиње). – ISSN 0354–3366. – 3 (1992), стр. 28– 29.
 156. СПИСИ о Косову / приредила Милица Грковић. – Београд : Просвета-Српска књижевна задруга, 1993. – 198 стр.
 157. СПРЕМИЋ, Момчило
  Деспот Ђурађ Бранковић и његово доба / Момчило Спремић. – Београд : Српска књижевна задруга, 1994 (Београд : Војна штампарија). – 859 стр.
 158. ПЕЈОВИЋ, Татјана
  Манастири на тлу Црне Горе / Татјана Пејовић . – Нови Сад : Пресмедиј ; Цетиње : Републички завод за заштиту споменика културе, 1995 (Београд : Завод за израду новчаница). – 254 стр.
 159. НЕШИЋ, Станиша
  Источници : Преглед византијског и старог српског песништва / Станиша Нешић. – Београд : Књижевно друштво Свети Сава, 1995. – 186 стр.
 160. ГРКОВИЋ, Милица
  Посланице Јелене Балшић / Милица Грковић // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). – ISSN 0351–9066. – 23, 2 (1995), стр. 195–200.
 161. BOJOVIĆ, Boško I.
  L' idéologie monarchique dans les hagio-biographies dynastiques du Moyenâge Serbe / Boško I. Bojović. – Roma : Orientalia Christiana Analecta, 1995. – 727 p.
 162. ПИСАХ и потписах : Аутобиографске изјаве средњег века, / приредила Радмила Маринковић. – Београд : Нолит, 1996 (Бор : Бакар). – 318 стр.
 163. РЕЂЕП, Јелка
  Портрети Миодрага Пурковића / Јелка Ређеп // Кћери кнеза Лазара : Историјска студија / Миодраг Ал. Пурковић. – Београд : Пешић и синови. – 1996, стр. 113–156.
 164. НЕМИРОВСКИ, Евгеније Љвович
  Почеци штампарства у Црној Гори (1492–1496), том I / Евгеније Љвович Немировски. –Цетиње : Централна народна библиотека Републике Црне Горе "Ђурђе Црнојевић",1996. – 530 стр.
 165. ПИСЦИ словенског средњег вијека / приредио, предговор и коменатаре написао Војислав Д. Никчевић, текстове превели Димитрије Калезић, Татјана Суботин- Голубовић, Светозар Николић. – Цетиње : Обод, 1996 (Нови Сад : Будућност). – 296 стр.
 166. ЋОРОВИЋ, Владимир
  Стари српски записи и натписи / Владимир Ћоровић. – Београд : Пешић и синови, 1997. – 93 стр.
 167. ЈОВАНОВИЋ, Томислав
  Стара српска књижевност : избор из средњовековне књижевности: поезија, похвале, апокрифи / Томислав Јовановић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства. – 1997. – 183 стр.
 168. МАРУШИЋ, Славко
  Прича о Захумљу. Дријевска црква / Славко Марушић. – Требиње : Видослав, 1997. – 218 стр.
 169. PETROVA, Maya
  An Unknown Copy of the Description of Jerusalem by Constantine of Kostenec/ Maya Petrova // Byzantinoslavica (Praha). – 0007-7712. – 59 (1998), p. 255–270.
 170. ECONOMOU, E.
  Some Observations on the Hesychast Diaspora in the Fifteenth Century / E. Economou // Studi sull'Oriente Cristiano (Roma). – 2/2 (1998), p. 103–110.
 171. ПЕТРОВИЋ, Дамјан
  Два епистолографа: Јелена Балшић и Епифаније Премудри / Дамјан Петровић // Српска књижевност у доба Деспотовине : научни скуп Дани српскога духовног преображења (Деспотовац). – 886.1(091) (082). – 5 (1998), стр. 125–132.
 172. БОЈОВИЋ, Злата
  Деспот Стефан Лазаревић и Дубровник / Злата Бојовић // Српска књижевност у доба Деспотовине : научни скуп Дани српскога духовног преображења (Деспотовац). – 886.1(091) (082). – 5 (1998), стр. 71–79.
 173. ЈУХАС-ГЕОРГИЕВСКА, Љиљана
  Стефан Првовенчани и његово дело / Љиљана Јухас Георгиевска // Стефан Првовенчани : Сабрана дела: – Београд : Српска књижевна задруга, 1999. – стр. VII–CXVI.
 174. ЛЕКСИКОН српског средњег века / приредили Сима Ћирковић и Раде Михаљчић.
  Београд : Knowledge, 1999. – 832стр.
 175. БОЈОВИЋ, Злата
  Жене ствараоци у српској књижевности до средине XIX века / Злата Бојовић // Свеске (Панчево). – ISSN 0353-5525. – 45–46 (1999), стр. 97–104.
 176. МАРТИНОВИЋ, Вукица
  Горичко завјештање Јелене Балшић / Вукица Мартиновић // Свеске (Панчево). – ISSN 0353-5525. – 45–46 (1999), стр. 122–125.
 177. МИРКОВИЋ, Зорка
  Преци и потомци: Јелена Балшић, поглед из нашег времена / Зорка Мирковић // Свеске (Панчево). – ISSN 0353-5525. – 45–46 (1999), стр. 105–108.
 178. РЕЂЕП, Јелка
  Незаборавне судбине жена српског средњег века / Јелка Ређеп // Свеске (Панчево). – ISSN 0353-5525. – 45–46 (1999), стр. 92–96.
 179. TOMIN, Svetlana
  Famous Serbian Women in the Middle Ages / Svetlana Tomin // Studi sull'Oriente Cristiano (Roma). – UDK 2:930.85.2 COBISS. SR. – ID 130924039. – 3, 1 (1999), str. 195–200.
 180. ЛАЗИЋ, Милорад
  Исихазам српске књиге / Милорад Лазић. – Ниш : Просвета, 1999. – 265 стр.
 181. НИКОН Јерусалимљанин
  Никон Јелени Балшић одговара на питање зашто страдају хришћани од нечастивих / Никон Јерусалимљанин // Митрополија цетињска (Цетиње). – 91, 92, 93 (1999), стр. 16.
 182. ДЕРЕТИЋ, Јован
  Етиде из старе српске књижевности / Јован Деретић. – Београд : Светови, Београд, 2000. – 227 стр.
 183. СТАРА српска књижевност : хрестоматија / приредио и превео Томислав Јовановић. – Београд : Филолошки факултет; Крагујевац : Нова светлост, 2000. – 677 стр.
 184. КОПРИВИЦА А. Бранко
  Јела Сандаљевица у народним предањима и пјесмама са подручја Босне, Херцеговине, Старе Црне Горе, Зете и Тоpлице : од легенде ка синтези) / Бранко А. Коpривица // у зборнику Српска проза данас : Косаче – оснивачи Херцеговине. – Гацко, 2000. – стр. 589–612.
 185. ШИПОВАЦ, Неђо
  Херцег Шћепан и жене / Неђо Шиповац // у зборнику Српска проза данас : Косаче – оснивачи Херцеговине. – Гацко, 2000. – стр. 613–628.
 186. КАЛИЋ, Јованка
  Стефан Немања у модерној историографији / Јованка Калић // у зборнику Међународни научни скуп Стефан Немања – Свети Симеон Мироточиви – историја и предање. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2000. – стр. 5–19.
 187. МУНЋАН, Иво
  У походе коренима. Белешке о старој српској књижевности / Иво Мунћан. – Нови Сад : Музеј Војводине, 2001. – 143 стр.
 188. РЕЂЕП, Јелка
  Књижевност породице кнеза Лазара / Јелка Ређеp // Јефимија (Трстеник). – 0354-2629. – 11 (2001), стр. 77–89.
 189. ДРАГИН, Наташа
  О Повести Никона Јерусалимца у Горичком зборнику / Наташа Драгин // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад). – ISSN 0352-5724. – 44, 1 (2001), стр. 137–143.
 190. СТАРА српска књижевност / приредила Светлана Томин. – Нови Сад ; Сремски Карловци : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2001 (Београд : Војна штампарија). – 418 стр.
 191. ЈЕРОМОНАХ Јован (Ћулибрк)
  Никон Јерусалимац и исихастичко предање / Јеромонах Јован (Ћулибрк) // Свети Григорије Палама у историји и садашњости. Међународни научни симпосион 650 година саборског томоса (1351–2001). – Требиње: Митрополија Дабробосанска ; Универзитет у Српском Сарајеву ; Духовна академија Светог Василија Острошког; Србиње–Острог–Требиње, 2001. – стр. 151–160.
 192. ЈЕРОМОНАХ Јован (Ћулибрк)
  Трагови четвртог Васељенског сабора код Никона Јерусалимца / јеромонах Јован (Ћулибрк) // Цетињска богословија 1992–2002. – Цетиње, 2002. – стр. 413–418.
 193. ВЕСЕЛИНОВИЋ Александар, ЉУШИЋ Радош
  Родослови српских династија / Александар Веселиновић, Радош Љушић. – Нови Сад : Платонеум, 2002. – 56 стр.
 194. БЕРБЕР, Стојан
  Српска љубавна поезија. Антологија / Стојан Бербер. – Сомбор : Учитељски
  факултет; Нови Сад : Прометеј, 2002. – 262 стр.
 195. ГРИЦКАТ-РАДУЛОВИЋ, Ирена
  О сакралном писму и његовој секуларизацији у српским ћирилским споменицима / Ирена Грицкат-Радуловић // Глас САНУ (Београд). – ISSN 0351-7365. – CCCXCIV. Одељење језика и књижевности, 19, (2002) стр. 1–15.
 196. ILIĆ, S. G.
  Rajko Kalezić poklanja crnogorsko kulturno nasljeđe / S. G. Ilić // Crnogorski književni list (Podgorica). – 43 (2002), str. 13.
 197. ЈЕЛИЋ, Лидија
  Библиографија радова академика Ирене Грицкат-Радуловић : У част осамдесет година живота / Лидија Јелић. – Београд : Српска академија наука и уметности, 2002. – 47 стр.
 198. MARTINOVIĆ, V.
  Gospa od Jezera / V. Martinović // Crnogorski književni list (Podgorica). – 44 (2002) str. 22.
 199. ПАРПУЛОВА-ГРИБЛ, Љубомира
  Списатељице код православних Словена IX-XVII века / Љубомира Парпулова-Грибл // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 0025-5939. – 470, 3 (2002), стр. 365–384.
 200. РАДОШЕВИЋ, Нинослава
  Хронолошки и космографски чланци у зборнику бр. 49 манастира Никољца / Нинослава Радошевић // у зборнику Словенско средњевековно наслеђе / уредници Зорица Витић, Томислав Јовановић, Ирена Шпадијер. – Београд : Чигоја штампа, 2002. – стр. 521–539.
 201. ТОМИН, Светлана
  Отписаније богољубно Јелене Балшић. Прилог схватању ауторског начела у средњевековној књижевности / Светлана Томин // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). – 30, 2 (2002), стр. 73–82. (текст прештампан: Светлана Томин / Књигољубиве жене српског средњег века. – Нови Сад : Академска књига, 2007, стр. 91–108).
 202. ŠEKULARAC, B.
  Skriptoriji (pisarnice, prepisivački centri), u serijalu Dukljanska akademija nauka i umjetnosti, Crnogorska enciklopedija (4), / B. Šekularac // Crnogorski književni list (Podgorica). – 44 (2002), str. 27.
 203. BLEHOVA ČELEBIĆ, Lenka
  Žene srednjovjekovnog Kotora / Lenka Blehova Čelebić. – Podgorica : CID, 2002. – 411 str.
 204. БОЈОВИЋ, Драгиша
  Свети Јефрем Сирин и српска црквена књижевност / Драгиша Бојовић. – Београд; Ниш : Центар за црквене студије ; Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2003 (Ниш : Пунта). – 252 стр.
 205. СПАСИЋ, Душан
  Балшићи / Душан Спасић // Даница. Српски народни илустровани календар за годину 2004 (Београд). – ISSN 0354-4974. – 10 (2003), стр. 214–224.
 206. ТОМИН, Светлана
  Један вид женске стратегије. Четири примера из српске књижевности средњег века / Светлана Томин // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 0025-5939. –472, 4 (2003), стр. 627–638. (текст прештампан: Светлана Томин / Књигољубиве жене српског средњег века, Нови Сад : Академска књига. – 2007, стр. 130–147).
 207. TOMIN, Svetlana
  One aspect of Women Strategy. Four examples of Serbian Medieval Literature / Svetlana Tomin // Studi sull'Oriente Cristiano (Roma). – UDK 2:930.85.2 COBISS. SR. – ID 130924039. – 7, 2 (2003), str. 109–110.
 208. LOMAGISTRO, Barbara
  Прожимање жанрова у средњовековним астролошким текстовима / Барбара Ломађистро // Научни састанак слависта у Вукове дане (Београд). – ISSN 0351–9066. – 33, 2 (2004), стр. 521–527.
 209. ШПАДИЈЕР, Ирена
  Живот са књигом / Шpадијер Ирена // Приватни живот у српским земљама средњег века / приредиле Смиља Марјановић-Душанић, Даница Поpовић. – Београд : CLIO, 2004. – стр. 447–470.
 210. ПЕТРОВИЋ, Соња
  Народна pесма о породу Јеле Милошеве из Лубурићеве заоставштине / Соња Петровић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор (Београд). – ISSN 0350– 6673. – 68,69, 1–4, (2004), стр. 246–259.
 211. СИНДИК, Надежда
  Кодикологија Горичког зборника / Надежда Синдик // Никон Јерусалимац. Вријеме-личност-дјело / / приредио јеромонах Јован (Ћулибрк). – Цетиње: Светигора, 2004 (Београд : Публикум). – стр. 185–198.
 212. СПРЕМИЋ, Момчило
  Црквене прилике у Зети у доба Никона Јерусалимца / Момчило Спремић // Никон Јерусалимац. Вријеме-личност-дјело / приредио јеромонах Јован (Ћулибрк). – Цетиње: Светигора, 2004 (Београд : Публикум). – стр. 73–108.
 213. ГАГОВА, Нина
  Горичкият Сборник в контекста на южнославянските владателски сборници от 14 и 15 в / Нина Гагова // Никон Јерусалимац. Вријеме-личност-дјело / приредио јеромонах Јован (Ћулибрк). – Цетиње: Светигора, 2004 (Београд : Публикум). – стр. 201–220.
 214. ТОШИЋ, Ђуро
  Сандаљева удовица Јелена Хранић / Ђуро Тошић // Зборник радова Византолошког института (Београд). – ISSN 0584–9888. – 41 (2004), стр. 423–440.
 215. СТАРА поезија / приредио Петар Милосављевић. – Београд : Српска књижевна задруга : 2004 (Ужице : Рујно). – 310 стр.
 216. ДАВИДОВ, Динко
  Срби и Јерусалим / Динко Давидов // Летопис Матице српске (Нови Сад). – ISSN 0025-5939. – 475, 4 (2005), стр. 532–539.
 217. ТОМИН, Светлана
  Епистоларна књижевност и жене у српској средњовековној култури / Светлана Томин // Жанрови српске књижевности. Порекло и поетика облика (Нови Сад). – ISBN– 83887-76-6. – 2 (2005), стр. 89–99. (текст прештампан: Светлана Томин / Књигољубиве жене српског средњег века. – Нови Сад : Платонеум, 2007, стр. 75–90).
 218. ТАРА, Теодора
  Месечева роса / Теодора Тара. – Београд : Народна књига - Алфа, 2005. – 243 стр.
 219. ЕРДЕЉАН, Јелена
  Београд као Нови Јерусалим. Размишљања о рецепцији једног топоса у доба деспота Стефана Лазаревића / Јелена Ердељан // Зборник радова Византолошког института (Београд). ISSN 0584-9888. – 43 (2006), стр. 97–110.
 220. МАРИНКОВИЋ, Боривоје
  Скривени свет Владимира Ћоровића: Ка успостављању целовитости његовог научног, књижевног и едиционог корпуса (између истраживања и реконструкције) / Боривоје Маринковић. – Билећа-Гацко : Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, 2006. – 1063 стр.
 221. РЕЂЕП, Јелка
  Бистру воду замутиле : Свађа кћери кнеза Лазара / Јелка Ређеп. – Београд : Пешић и синови, 2006 (Београд : Атеље Сава). – 153 стр.
 222. ЂУРИЋ, Татјана
  Богољубно отписаније Јелене Балшић / Татјана Ђурић // Савремена библиотека (Крушевац). – ISSN 0353-0655. – 24 (2007), стр. 62–63.
 223. ДАВИДОВ, Динко
  Срби и Јерусалим / Динко Давидов. – Београд : Политика, 2007. – 359 стр.
 224. ПЕТКОВИЋ, Радослав
  Vizantijski internet / Radoslav Petković. Beograd : Stubovi kulture, 2007. – 297 str.
 225. ДАВИДОВ, Динко
  Повест о јерусалимским црквама и пустињским местима Никона Јерусалимца / Динко Давидов // Даница (Београд). – ISSN 0354-4974. – 16 (2008), стр. 432–437.
 226. ЛАЗИЋ, Милорад М.
  Српска естетика аскетизма : (1375–1459) / Милорад Лазић. – Београд : Света Српска царска Лавра манастира Хиландар, 2008 (Београд : Финеграф). – 759 стр.
 227. ГИЉЕН, Никола
  Принцеза Оливера : заборављена српска кнегиња / Никола Гиљен. – Београд : Фонд "Принцеза Оливера", 2009 (Београд : Публикум). – 244 стр.
 228. ПЕТРОВИЋ Његош, Никола I
  Деспа / Никола I Петровић Његош, открила и приредила за штампу Весна Тодоровић. – Цетиње : Светигора; Подгорица : Октоих, 2009 (Београд : Политика). – 126 стр.
 229. ЛОПАНДИЋ, Душко
  Ликови и приче из српског средњег века : у потрази за потомством Немањића / Душко Лопандић. – Београд : Дерета, 2009. – 215 стр.
 230. ТОМИН, Светлана
  Два средњовековна зборника – састав и особености / Светлана Томин // Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности (Нови Сад). ISSN 978-86-6065-014-8. – 2 (2009), стр. 133–144.
 231. ФИЛИПОВИЋ, Миомир
  Српски краљеви и цареви, кнежеви, жупани, деспоти, господари / Миомир Филиповић Фића. – 3. измењено и допуњено издање. – Сремска Митровица : удружење "Завичај", 2009 (Лаћарак : АМ Graphic). – 196 стр.
 232. БАЉ, Владимир
  Књижевна и преписивачка делатност Никона Јерусалимца / В. Баљ. – [Необјављен магистарски рад]. – Нови Сад, 2010.
 233. ЂИДИЋ, Љубиша
  Кнегиња Јелена Балшић : монодрама / Љубиша Ђидић. – Крушевац : Историјски архив, 2010. – 79 стр.
 234. МИЛОШЕВИЋ, Силвана
  Духовна делатност и задужбинарство Јелене Балшић / Силвана Милошевић // Весник (Београд). – ISSN : 0067-5660. – 37 (2010), стр. 27–36.

Напомена:


Полазну основу за библиографију текстова о Јелени Балшић чинила је литература коју је о Горичком зборнику објавио професор Боривоје Маринковић у књизи Скривени свет Владимира Ћоровића: Ка успостављању целовитости његовог научног, књижевног и едиционог корпуса (између истраживања и реконструкције), Билећа-Гацко, Српско просвјетно и културно друштво Просвјета, 2006, 560–569. Овом приликом она је допуњена како књигама и чланцима у којима се помиње само Јелена Балшић, тако и издањима штампаним након 2006. године.


1 Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178029 Министарства за просвету и науку Србије, Књиженство, теорија и историја књижевности на српском језику до 1915. годинеSvetlana Tomin
Faculty of Philosophy,
University of Novi Sad  
UDC: 016:929 Балшић Ј. 
Professional article
Bibliography of the Works on Jelena Balšić  (between 1366 and 1371 – 1443)
 
 
This bibliography includes articles, studies and books that are dedicated to an important figure of the fifteenth-century Serbian culture – a ruler and writer Helen Balšić. The novels, plays and other non-scientific writings dealing with her life are also listed. Editions of her works – letters, contract with Venice, ktitor inscription and testament –  are noted as well. Even the texts in which she is only mentioned are taken into account. The order is chronological.  
Keywords: Bibliography, Serbia, fifteenth century, woman ruler, epistolography  
Повратак на почетак странице