Навигација

Гордана Ђоковић
gordana.djokovic@fil.bg.ac.rs
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
PDF

УДК: 014.3КЊИЖЕНСТВО"2011/2019"
050:305-055.2КЊИЖЕНСТВО

Стручни рад

Библиографија часописа Књиженство од 2011. до 2019. године[1]

Библиографија обухвата попис свих радова објављених у часопису Књиженство у периоду од 2011. до 2019. године. После кратке уводне библиографске студије следи библиографија подељена у две тематске целине сређене хронолошким редоследом. Саставни део библиографије чине и темељно урађени и азбучним редоследом сређени регистри: наслова, аутора и предмета.

Кључне речи:

Часопис Књиженство, библиографија, јубилеј

О библиографији

Библиографија часописа Књиженство урађена је поводом објављивања десетог, јубиларног, броја часописа, са циљем да се научној и стручној јавности на једном месту прикаже континуитет и тематска оријентација часописа. Библиографија обухвата девет бројева часописа, од брoja 1 (2011. године), до брoja 9 (2019. године) и чине је две тематске целине. У првој целини библиографски су описани чланци из три рубрике: Теорија у жижи/У жижи теорије, Женска књижевност и култура и Библиографија. Чланци објављени у оквиру рубрика Интервју и Прикази, библиографски су пописани у оквиру друге тематске целине.

Библиографска грађа у првој целини, која броји 129 библиографских јединица, разврстана је хронолошки, па у оквиру тога азбучно по презимену ауторке или аутора. Библиографске јединице описане су језиком и писмом чланка и обрађене према међународном стандарду за библиографски опис саставних делова публикације – ISBD(CP). Уз библиографски опис урађена је и стручна класификација на основу Универзалне децималне класификације (УДК), па је садржина сваког чланка разумљива свим познаваоциома овог класификационог језика. Све одреднице исписане су ћириличним писмом без обзира на језик и писмо описане библиографске јединице. За презимена и имена страних аутора у индивидуалној одредници извршена је фонетска транскрипција док се етимолошки облик имена аутора може видети у ауторском регистру. Библиографију прате следећи регистри: наслова, аутора и предмета. Ауторски регистар је организован према азбучном редоследу презимена аутора заступљених у библиографији. Имена страних аутора дата су у транскрибованом облику, док је етимолошки облик имена приказан у округлој загради. Наслови свих чланака пописани су у регистру наслова и распоређени у две целине, прво су азбучним редоследом сређени сви наслови на ћириличном писму, а потом су абецедним редоследом сређени сви наслови на латиничном писму. Предметни регистар омогућава читаоцима да стекну увид у садржај и теме обрађених чланака представљених предметним одредницама и пододредницама, сређених лексикографски азбучним редоследом. У предметном регистру су груписани и обједињени сви чланци о једном предмету, личности или географском подручју. Све предметне одреднице и пододреднице у предметном регистру представљене су на српском језику ћириличним писмом, са изузетком последње три које представљају изворни наслов описаног часописа.

У оквиру друге тематске целине примењен је нешто другачији принцип разврставања грађе. Библиографска грађа броји 69 библиографских јединица разврстаних хронолошки у оквиру појединачних рубрика уз изостављање класификационе ознаке. Другу целину прати само регистар аутора, сређен азбучно према презимену аутора.

 

РУБРИКЕ: Женска књижевност и култура, Теорија у жижи/У жижи теорије и Библиографије

1.

БЕЧАНОВИЋ-Николић, Зорица

Парадокси хибридности, оријентализма (балканизма) и субалтерности у роману Нове Јелене Димитријевић / Зорица Бечановић Николић // Год. 1, бр. 1 (2011).

821.163.41.09-31 Димитријевић Ј.

2.

ВРАНЕШ, Александра

Multiculturalism and Social Otherness = Мултикултуралност и друштвена другост / Александра Вранеш // Год. 1, бр. 1 (2011).

316.72-055.2

305-055.2

3.

ГАРОЊА Радованац, Славица

Роман Нове Јелене Димитријевић као парадигма трагичне побуне жене у оријенталном друштву / Славица Гароња Радованац // Год. 1, бр. 1 (2011).

821.163.41.09-31 Димитријевић Ј.

305-055.2

4.

ГРУЈИЋ, Драгана

Библиографија Српкиње / Драгана Грујић // Год. 1, бр. 1 (2011).

014.3 Српкиња

5.

ДОЈЧИНОВИЋ, Биљана

„Живимо ли ми само у садашњости?“ : о покушају стварања женске културне заједнице у раду Јелице Беловић Бернаџиковске / Биљана Дојчиновић // Год. 1, бр. 1 (2011).

821.163.41.09:929 Беловић Бернаџиковска Ј.

6.

ЂОКОВИЋ, Гордана

Мина Караџић Вукомановић (1828–1894) : селективна библиографија / Гордана Ђоковић // Год. 1, бр. 1 (2011).

016:929 Караџић-Вукомановић М.

7.

ЂУРИЋ, Дубравка

Извођење новог теоријског оквира за читање поезије Данице Марковић у дискурсима српске историјске књижевности / Дубравка Ђурић // Год. 1, бр. 1 (2011).

821.163.41.09 Марковић Д.

8.

КАЛИНИЋ, Снежана

„Нечисте жуди“, „минуле цвети“ и „слопљени Верлен“ : интимистички елементи поезије Данице Марковић / Снежана Калинић // Год. 1, бр. 1 (2011).

821.163.41.09 Марковић Д.

9.

КОЛАРИЋ, Ана

„Жена, домаћица, мајка. Од те три речи зависи цео свет“ : анализа часописа Жена / Ана Коларић // Год. 1, бр. 1 (2011).

305-055.2

050ЖЕНА

10.

КОХ, Магдалена

Има ли право Константин Брунер? : родни или универзални приступ стваралаштву жена у есејистици Исидоре Секулић / Магдалена Кох // Год. 1, бр. 1 (2011).

821.163.41.09:929 Секулић И.

305-055.2

11.

МИЛИНКОВИЋ, Јелена

Љубав као перформативни чин у приповеткама Лепосаве Мијушковић / Јелена Милинковић // Год. 1, бр. 1 (2011).

821.163.41.09 Мијушковић Л.

12.

ПАНТЕЛИЋ, Ивана

Неки аспекти положаја жена у Краљевини Југославији / Ивана Пантелић // Год. 1, бр. 1 (2011).

316.66-055.2(497.1)"1918/1941"

13.

ПЕКОВИЋ, Слободанка

Да ли одећа говори? : одећа као израз индивидуалности списатељки и женски часописи као саветодавци и арбитри одевања / Слободанка Пековић // Год. 1, бр. 1 (2011).

391.2

14.

ПЕТАКОВИЋ, Славко

Цвијета Зузорић – светлост ренесансног Дубровника / Славко Петаковић // Год. 1, бр. 1 (2011).

821.163.42.09

15.

ПИЛИПОВИЋ, Јелена Н.

Језик наговештаја : интертекстуално читање Туге за младенцем Угљешом / Јелена Н. Пилиповић // Год. 1, бр. 1 (2011).

821.163.41.09 Јефимија, монахиња

16.

СИРКОВИЋ, Нина

Ženski glasovi u romanu : razvoj junakinje Bildungsromana / Nina Sirković // Год. 1, бр. 1 (2011).

82.01-31

17.

ТОМИН, Светлана

Библиографија радова о Јелени Балшић (између 1366. и 1371–1443) / Светлана Томин // Год. 1, бр. 1 (2011).

016:929 Балшић Ј.

18.

АНАСТАСИО, Ванда

Poetry and Feminine Crafts in the Letters of the Young Marquise of Alorna (1750–1839) / Vanda Anastacio // Год. 2, бр. 2 (2012).

821.134.3.09-1

746.3-055.2(469)

19.

АХМЕТАГИЋ, Јасмина

Писање као чежња са саговорником : књижевно дело Јованке Хрваћанин / Јасмина Ахметагић // Год. 2, бр. 2 (2012).

821.163.41.09 Хрваћанин Ј.

20.

БАРАЋ, Станислава

Рађање феминистичке контрајавности у Девојачком роману Драге Гавриловић / Станислава Бараћ // Год. 2, бр. 2 (2012).

821.163.41.09-31 Гавриловић Д.

21.

ДАЛАКУРА, Катерина

Challenging Education in the Ottoman Greek Female Journals (1845–1907) : a Declining Feminist Discourse / Katerina Dalakoura // Год. 2, бр. 2 (2012).

316.622-055.2(560)"18"

22.

ДУШАНИЋ, Дуња

„Рат је био највиша школа моја, а несумњиво и општа“ : Први светски рат у делу Данице Марковић / Дуња Душанић // Год. 2, бр. 2 (2012).

821.163.41.09 Марковић Д.

23.

ЂОКОВИЋ, Гордана

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. I део : (1886–1890) / Гордана Ђоковић, Драгана Грујић // Год. 2, бр. 2 (2012).

016:64ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1891/1894"

014.3ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1891/1894"

24.

ЂУРИЋ, Владимир

Између l'image и le mirage : статус француске културе у роману Нове и Писмима из Солуна Јелене Димитријевић / Владимир Ђурић // Год. 2, бр. 2 (2012).

821.163.41.09 Димитријевић Ј.

25.

ЈОСИПОВИЋ, Јелена

Однос према моди у писмима читатељки у часопису Женски свет (1886–1914) / Јелена Јосиповић // Год. 2, бр. 2 (2012).

050.445:391 ЖЕНСКИ СВЕТ

305-055.2

26.

КОЛАРИЋ, Ана

„Сви смо ми људи једнаки, а што је неко мало црњи, а неко мало бељи, не мења ствар“ : сексуална педагогија у Србији на крају 19. и почетку 20. века / Ана Коларић // Год. 2, бр. 2 (2012).

613.88(497.11)"18/19"

176(497.11)"18/19"

27.

КОХ, Магдалена

Транскултурална личност у покрету или форме номадизма Милене Павловић Барили / Магдалена Кох // Год. 2, бр. 2 (2012).

821.163.41.09 Павловић Барили М.

28.

МИЛИНКОВИЋ, Јелена

Књижевности између еманципације и националног : књижевни прилози у часопису Жена / Јелена Милинковић // Год. 2, бр. 2 (2012).

82:050.4ЖЕНА

29.

ТОДОРОВИЋ, Неда

Од штампе срца до штампе новчаника : савремени женски часописи / Неда Тодоровић // Год. 2, бр. 2 (2012).

070.48-055.2(497.11)

305-055.2

30.

ТОМИН, Светлана

Библиографија радова о монахињи Јефимији (око 1349–1405) / Светлана Томин // Год. 2, бр. 2 (2012).

016:929 Јефимија, монахиња

31.

БРИГС, Ворд

A Pioneer in classics education for women: Abby Leach (1855–1918) / Ward Briggs // Год. 3, бр. 3 (2013).

37:929 Лич Е.

37-055.2(73)"18/19"

32.

ДОЈЧИНОВИЋ, Биљана

Рукавице, велови и призори „силног оружја“ : одјеци рата и револуције у прози Вирџиније Вулф и Јелене Димитријевић / Биљана Дојчиновић // Год. 3, бр. 3 (2013).

821.111.09-32 Вулф В.

821.163.41.09 Димитријевић Ј.

33.

ЂОКОВИЋ, Гордана

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. II део : (1891–1894) / Гордана Ђоковић, Драгана Грујић // Год. 3, бр. 3 (2013).

016:64ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1891/1894"

014.3ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1891/1894"

34.

ЂУРИЋ, Владимир

Библијски интертекст у путопису Седам мора и три океана Јелене Димитријевић / Владимир Ђурић // Год. 3, бр. 3 (2013).

821.163.41.09-992 Димитријевић Ј.

35.

ЂУРИЋ, Дубравка

Политика физичке културе, модерни плеси и три наратива о Маги Магазиновић / Дубравка Ђурић // Год. 3, бр. 3 (2013).

792.8.071.2.027:929 Магазиновић М.

36.

ЂУРИЧИЋ, Милица

Еманципација жена на Балкану у 19. и 20. веку: контрастивна анализа улога Српкиња и Сефарткиња у модернизацијским процесима / Милица Ђуричић, Ивана Георгијев // Год. 3, бр. 3 (2013).

316.662-055.2(497.11)"18/19"

316.662-055.2(=134.28)(497)"18/19"

37.

ЈОВИЋ, Ида

Жене писци у турској књижевности / Ида Јовић // Год. 3, бр. 3 (2013).

821.512.161-055.2:929

821.512.161.09(091)

38.

КАЛИНИЋ, Снежана

Визуелне, тактилне и мултимодалне метафоре љубави у Релационом раду / Снежана Калинић // Год. 3, бр. 3 (2013).

7.038.53

39.

КОЛАРИЋ, Ана

„Што нисам мушко?!“: представе о вези између жене и нације у часопису Жена у ратним и поратним годинама (1911–1921) / Ана Коларић // Год. 3, бр. 3 (2013).

305-055.2:316.75(497.11)"1921/1921"

050ЖЕНА(497.11)"1921/1921"

40.

КОХ, Магдалена

The Balkan imaginarium: Rebecca West and her Yugoslavian Encounters / Magdalena Koch // Год. 3, бр. 3 (2013).

821.111.09 Вест Р.

316.72:316.75(497.1:4-15)

41.

МИЛИНКОВИЋ, Јелена

Рат као тема у српској периодици и књижевности почетком XX века : Жена, Српски књижевни гласник и ратна проза Милице Јанковић и Исидоре Секулић / Јелена Милинковић // Год. 3, бр. 3 (2013).

821.163.41.09-32 Јанковић М.

821.163.41.09-32 Секулић И.

050ЖЕНА"1921"

050.488СРПСКИ КЊИЖЕВНИ ГЛАСНИК"1921"

42.

МУЛИЋ, Ива

„Жене“ : нови национални родни модел и политика репрезентације / Ива Мулић // Год. 3, бр. 3 (2013).

316.774/.776:305(497.11)"2013"

305-055.2:316.752(497.11)

43.

ПОПОВИЋ, Драгана

На фронту: сусретање Марије Кири и Лизе Мајтнер / Драгана Поповић // Год. 3, бр. 3 (2013).

539.1:929 Кири М.

539.1:929 Мајтнер Л.

44.

ТОМИН, Светлана

Допринос жена српској култури средњег века / Светлана Томин // Год. 3, бр. 3 (2013).

930.85(497.11)"04/14"

929-055.2(497.11)"04/14"

45.

БАРАЋ, Станислава

Жена и свет (1925–1941) између модерне и нове жене: амбиваленција илустрованог женског (модног) магазина / Станислава Бараћ // Год. 4, бр. 4 (2014).

050.48ЖЕНА И СВЕТ"1925/1941"

305-055.2(497.11)"1925/1941"

46.

ГЕОРГИЈЕВ, Ивана

Делатност заједнице и језичка промена: перцепција родно осетљивог српског језика у књижевном превођењу / Ивана Георгијев // Год. 4, бр. 4 (2014).

811.163.41'255.2:305-055.1./.2

47.

ДЕЛИЋ, Лидија Д.

Усмена епика vs. царство небеско: случај Слепице из Гргуреваца / Лидија Д. Делић // Год. 4, бр. 4 (2014).

821.163.41.09-13:398

48.

ДОЈЧИНОВИЋ, Биљана

Повратак Ребеке Вест / Биљана Дојчиновић // Год. 4, бр. 4 (2014).

821.111.09-31 Вест Р.

49.

ЂОКОВИЋ, Гордана

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. III део : (1895–1898) / Гордана Ђоковић, Драгана Грујић // Год. 4, бр. 4 (2014).

016:64ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1895/1898"

014.3ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1891/1894"

50.

ЈОВАНОВИЋ, Татјана

Роман као тело и тело као реченица – Златна бележница Дорис Лесинг / Татјана Јовановић // Год. 4, бр. 4 (2014).

821.111.09-31 Лесинг Д.

821.111.09:305-055.2

51.

ЈОВИЋЕВИЋ, Татјана

Глас из потиснутог наслеђа / Татјана Јовићевић // Год. 4, бр. 4 (2014).

821.163.41.09 Арсић Е.

52.

ЈОСИПОВИЋ, Јелена

Женско питање у Шпанији током Првог светског рата: перцепција рата у феминистичком часопису La voz de la majer / Јелена Јосиповић // Год. 4, бр. 4 (2014).

316.662-055.2(460)"1914/1918"

050.48LA VOZ DE LA MUJER

305-055.2

53.

КАЛИНИЋ, Снежана

Српкиња брани „Списатељку“: апологетски дискурси у дневнику Милице Стојадиновић Српкиње / Снежана Калинић // Год. 4, бр. 4 (2014).

821.163.41.09-94 Стојадиновић М. С.

54.

КОЛАРИЋ, Ана

(Раз)говор о књижевности и феминизму: ране критике Ребеке Вест (1911–1912) / Ана Коларић // Год. 4, бр. 4 (2014).

821.111.09 Вест Р.

821.111.09:141.72"1911/1912"

55.

МИЛЕР, Јоана

Тица у кавезу / Јоана Милер // Год. 4, бр. 4 (2014).

Драма написана по роману Јелене Димитријевић Нове.

821.162.1-14

56.

ПЕТАКОВИЋ, Славко

У сенци ловоровог венца – поетесе старог Дубровника / Славко Петаковић // Год. 4, бр. 4 (2014).

821.163.42.09-055.2"15/17"

57.

РОНИНГ, Ан Биргит

With mother on a desert island. Gender and genre at stake in Madame de Montolieu's Le Robinson suisse / Anne Birgitte Rønning // Год. 4, бр. 4 (2014).

821.112.2(494).03-93-31=133.1

81'255.4:929 Монтолије И.

58.

СВИРЧЕВ, Жарка

Поетски еротопис Драге Дејановић / Жарка Свирчев // Год. 4, бр. 4 (2014).

821.163.41.09-1 Дејановић Д.

59.

ТАЧИЊСКА, Катажина

Дискурс о логору Голи оток – женска перспектива. Покушај реконструкције / Катажина Тачињска // Год. 4, бр. 4 (2014).

821.163.4.09-94

791.229.2-24

60.

БАШИЋ, Адиса

Spoj erosa i humora u ljubavnoj poeziji Bisere Alikadić i Radmile Lazić: pjesme o braku, brakolomstvu i nekonvencionalnoj ljubavi / Adisa Bašić // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.163.4.09-1 Аликадић Б.

61.

БЕРБИЋ-Имшировић, Мирела

Skretnice Jasmine Musabegović - retorika hetero-povijesti u Povijesti : politika/etika preživljavanja i (ne)moguće kodiranje doma / Mirela Berbić-Imširović // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.163.4(497.6).09-31 Мусабеговић Ј.

62.

БЕЧАНОВИЋ-Николић, Зорица

Симболичко посредовање женског доживљаја света и женског стваралаштва у поезији Марије Кнежевић / Зорица Бечановић-Николић // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.163.41.09-1 Кнежевић М.

63.

БУЛАТОВИЋ, Марија

Писање млеком као l'écriture de soi у Сањаријама дивље жене Елен Сиксу / Марија Булатовић // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.133.1.09-31 Сиксу Е.

64.

ВРАНЕШ, Александра

Дигитална хуманистика и сајбер феминизам / Александра Вранеш // Год. 5, бр. 5 (2015).

305-055.2:004.738.12

65.

ВУКМАНОВИЋ, Ана

Женске песме: осврт на родну димензију усмених лирских песама / Ана Вукмановић // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.163.41.09-14:398

305-055.2

66.

ВУЧО, Јулијана

Проф. др Јулка Поповић Савић – испреплетанe судбинe / Јулијана Ј. Вучо // Год. 5, бр. 5 (2015).

61:929 Поповић-Савић Ј.

67.

ГОРДИЋ-Петковић, Владислава

Искуство, исповест, исказ: родно и формативно у српској женској прози / Владислава Гордић Петковић // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.163.41.09-31 Гароња С.

821.163.41.09-32 Мркањ Љ.

821.163.41(497.6).09-31 Ступар-Трифуновић Т.

68.

ДАКОВИЋ, Невена

Hélène Berr: Journal 1942–1944 : Дневник жртвовања и борбе / Невена Даковић // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.133.1.09-94 Бер Е.

69.

ДЕНИЋ-Грабић, Алма

Kako spisateljica sagledava domovinu : artikulacija ženskog glasa u poeziji Feride Duraković / Alma Denić-Grabić // Год 5, бр. 5 (2015).

821.163.4(497.6).09-1 Дураковић Ф.

305-055.2(497.6)

70.

ЂУВИЋ, Мевлида

Proza Vere Obrenović-Delibašić : (narativ revolucije: rodna mjesta ženske emancipacije?) / Mevlida Đuvić // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.163.4.09-3 Обреновић-Делибашић В.

821.163.4:316.75

71.

ЈАНКОВИЋ, Жељка

Рецепција романа Принцеза Де Клев госпође Де Лафајет на простору бивше Југославије / Жељка Јанковић // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.133.1.09-31 Лафајет М.М.

821.09(497.1)

72.

КРСТЕВ, Цветана

Ако коза лаже, рог не лаже – где су и ко су жене у српској дневној штампи / Цветана Крстев, Милош Утвић, Јелена Јаћимовић // Год. 5, бр. 5 (2015).

316.774:305-055.2(497.11)"2009/2015"

305:070(497.11)"2009/2015"

73.

КУЗМАНОВИЋ Јовановић, Ана

Репродуктивне политике, родни дискурси и идеологија / Ана Кузмановић Јовановић // Год. 5, бр. 5 (2015).

305-055.2(460)"1936/1975"

305-055.2(497.11)"19"

314.113:316.75(460)"1936/1975"

314.113:316.75(497.11)"19"

74.

МИЛАНОВИЋ, Јасмина

„Војска милосрђа“ / Јасмина Милановић // Год. 5, бр. 5 (2015).

061.23-055.2(497.11)"186/192"

355.415.6-055.2"(497.11)1914/1918"

316.622-055.2(497.1)"186/192"

75.

НЕМЕТ, Софија

Тема рата у романима Излет на пучину и Госпођа Даловеј Вирџиније Вулф / Софија Немет // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.111.09-31 Вулф В.

76.

ПОПОВИЋ, Драгана

Сећање на равноправност или симулација једнакости: научнице у Србији у доба социјализма / Драгана Поповић // Год. 5, бр. 5 (2015).

53:929(497.11)"1950/..."

77.

РЕБА, Јована

Први светски рат у делу заборављене књижевнице Драге Јовановић / Јована М. Реба // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.163.41.09-32 Јовановић Д.

355.01-055.2(497.11)"1915"

78.

СВИРЧЕВ, Жарка

Југославенска жена – форум модерне списатељице / Жарка Свирчев // Год. 5, бр. 5 (2015).

050.48ЈУГОСЛАВЕНСКА ЖЕНА"1917/1920"

305-055.2(497.1)

821.163.6:929 Кведер З.

821.163.3/.6.09-055.2"19"

79.

СИРКОВИЋ, Нина

Recepcija umjetnosti Virginije Woolf: androginija kao svjetonazor ili bijeg od stvarnosti? / Nina Sirković // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.111.09-31 Вулф В.

821.111.09-4 Вулф В.

82.09:141.72

80.

ТАЧИЊСКА, Катажина

У потрази за стратегијама преживљавања – логорска проза Милке Жицине / Катажина Тачињска // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.163.41.09-31 Жицина М.

81.

ФЕЛ, Алисон

Witness or Participant? British and French First World War Nursing Memoirs / Alison S. Fell // Год. 5, бр. 5 (2015).

355.415.6-055.2(410)"1914/1918"(044)

355.415.6-055.2(44)"1914/1918"(044)

82.

ШКОДРИЋ, Љубинка

Учешће жена у Народноослободилачким одредима у Србији 1941–1944 / Љубинка Шкодрић // Год. 5, бр. 5 (2015).

94:305-055.2(497.11)"1941/1944"

83.

ШЉУКИЋ Туцаков, Љубица

„Безгранично царство бесмисла“: једно тумачење поглавља „Источни грех Ненада Митрова“ у роману Пут у Биробиџан / Љубица Шљукић Туцаков // Год. 5, бр. 5 (2015).

821.163.41.09-31 Шалго Ј.

84.

АБРАСОВИЦ, Габриела

Postmoderno tijelo kao izvor patnje u stvaralaštvu najmlađih hrvatskih dramskih spisateljica / Gabriela Abrasowicz // Год. 6, бр. 6 (2016).

821.163.42.09-2"20"

821.163.42-055.2"20"

85.

ЂУРИЋ, Владимир

Аутобиографски аспекти у прози Милице Јанковић / Владимир Ђурић // Год. 6, бр. 6 (2016).

821.163.41.09-3 Јанковић М.

82.0-94

86.

ЂУРИЋ, Дубравка

Субјект који пише и субјект који се конструише у српској женској поезији након 1970. / Дубравка Ђурић // Год. 6, бр. 6 (2016).

821.163.41.09-1

821.163.41-055.2"1970/..."

87.

ЈЕНСТЕРЛЕ-Долежал, Аленка

The Genealogy of the 20th Century South Slavonic Novel: "Hanka" (1917) by Slovene-Croatian author Zofka Kveder's (1978–1926) and "Jedno Dopisivanje. Fragmenti romana" (1932). Some Correspondence. Fragments of the Novel, by Serbian Julka Chlapec-Djordjević(1882-1969) / Alenka Jensterle Doležal // Год. 6, бр. 6 (2016).

821.163.6.09-31 Кведер З.

821.163.41.09-31 Хлапец-Ђорђевић Ј.

88.

ЈОВАНОВИЋ, Татјана

Метаморфоза као конститутивно начело женских идентитета у прози Бобе Благојевић / Татјана Јовановић // Год. 6, бр. 6 (2016).

821.163.41.09-32 Благојевић Б.

89.

КОЛАРИЋ, Ана

Дора Марсден и The Free Woman: уређивачка политика и идејни плурализам / Ана Коларић // Год. 6, бр. 6 (2016).

305-055.2:929 Марсден Д.

050THE FREEWOMAN"1911/1912"

90.

КОПИЦЛ, Вера

Метајезик ишчашеног жанра : постдрамски текст Милене Марковић / Вера Копицл // Год. 6, бр. 6 (2016).

821.163.41.09-2 Марковић М.

91.

ЛАЗАРЕВИЋ Ди Ђакомо, Персида

"There were banquets and parties every day": the importance of British female circles for the Serbian Enlightenment / Persida Lazarević di Giacomo // Год. 6, бр. 6 (2016).

37:929 Обрадовић Д.(410)"1785"

316.7:305-055.2(410)"17"

92.

ПЕТАКОВИЋ, Славко

Метафизичко залеђе у збирци Десанке Максимовић Тражим помиловање / Славко Петаковић // Год. 6, бр. 6 (2016).

821.163.41.09-1 Максимовић Д.

93.

ПРЕНТИЋ, Ања

Културни модели мушко-женских интеракција у народној лирској љубавној поезији / Ања Прентић // Год. 6, бр. 6 (2016).

821.163.41.09-14:398

94.

СТЕФАНОВИЋ, Светлана

Жене у служби нације и војске (1875–1918) / Светлана Стефановић // Год. 6, бр. 6 (2016).

316.663-055.2:323.1(=163.41)"1875/1918"

061.2-055.2(=163.41)(497.11)"1875/1918"

95.

СУДАР, Сања

Жанровска и наратолошка анализа романа Лето када сам научила да летим Јасминке Петровић / Сања Судар // Год. 6, бр. 6 (2016).

821.163.41.09-93-31 Петровић Ј.

96.

ХАНСЕН-Кокоруш, Ренате

Predodžbe o ženskim identitetima u filmovima Jasmile Zbanić i Aide Begić / Renate Hansen-Kokoruš // Год. 6, бр. 6 (2016).

791.633-051 Жбанић Ј.

791.633-051 Бегић А.

305-055.2:791.2](497.6)

97.

БЛАГОЈЕВИЋ Хјусон, Марина

Unpacking Silence and Distortion: Mapping Misogyny in Serbia / Marina Hughson // Год. 7, бр. 7 (2017).

316.346.2(497.11)"1998/2004"

305-055.2(497.11)"1998/2004"

141.72(497.1)"198/199"

98.

БУЛАТОВИЋ, Марија

Роман Нове Јелене Ј. Димитријевић у контексту књижевних награда / Марија Булатовић, Вишња Крстић // Год. 7, бр. 7 (2017).

821.163.41.09-31 Димитријевић Ј.

06.05::82(497.11)"1912/1913"

99.

ДОЈЧИНОВИЋ, Биљана

Turkish in Cyrillic: Deep Transgression in Jelena Dimitrijević's Writings / Biljana Dojčinović, Magdalena Koch // Год. 7, бр. 7 (2017).

821.163.41.09 Димитријевић Ј.

141.72(560-89)"1897-1912"

100.

ДУЈОВИЋ, Маријана

Библиографија чланака из серијских публикација о српским музичаркама у периоду од 1825. до 1914. године / Маријана Дујовић // Год. 7, бр. 7 (2017).

016:78.071(=163.41)"1825/1914"

101.

ЂОКОВИЋ, Гордана

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. IV део : 1899–1903 / Гордана Ђоковић, Драгана Грујић, Марина Милошевић // Год. 7, бр. 7 (2017).

016:64ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1899/1903"

014.3ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1899/1903"

102.

ЂУРИЧИЋ-Гњатовић, Милица

Родни стереотипи у уџбеницима за шпански као страни језик за адолесценте и младе у образовном систему Србије / Милица Ђуричић Гњатовић // Год. 7, бр. 7 (2017).

305:[371.671.046.14:811.134.2(497.11)

305-055.2:316.752(460)

103.

КАТИНСКИ, Јасмина

Јелица Беловић Бернаджиковска о „духу народном“ / Јасмина Катински // Год. 7, бр. 7 (2017).

746.3(491.11)

391.4(497.11)

104.

ЛАЛАТОВИЋ, Јелена

Ženski aktivizam i žensko stvaralaštvo – strategije preživljavanja u romanu Ravnoteža i časopisu ProFemina autorke i urednice Svetlane Slapšak / Jelena Lalatović // Год. 7, бр. 7 (2017).

821.163.41.09-31 Слапшак С.

050PROFEMINA

105.

МАРИНКОВИЋ, Мирјана

Фатма Алије и рађање турског књиженства / Мирјана Маринковић // Год. 7, бр. 7 (2017).

821.512.161.09-31 Алије Ф.

106.

МИЛАНОВИЋ, Јасмина

Јелена Димитријевић и женска друштва / Јасмина Милановић // Год. 7, бр. 7 (2017).

061.23-055.2(497.11)"186/192"

364.4:929 Димитријевић Ј.

316.662-055.2(497.1)"186/192"

107.

МИЛИНКОВИЋ, Јелена

Искуство рата у прози Смиље Ђаковић / Јелена Милинковић // Год. 7, бр. 7 (2017).

821.163.41:929 Ђаковић С.

108.

МИТРОВИЋ, Милуника

Лиза Марић Крижанић лепота и осећајност / Милуника Митровић // Год. 7, бр. 7 (2017).

75.071.1:929 Марић-Крижанић Л.

109.

СВИРЧЕВ, Жарка

Протоавангардни програм Јелице Беловић Бернаџиковске / Жарка Свирчев // Год. 7, бр. 7 (2017).

746.3(497.11)

110.

АНОТИРАНА БИБЛИОГРАФИЈА

ANNOTATED Bibliography of Journals and Books on Gender Issues in Serbia 1991–2003 / Biljana Dojčinović... [et al] // Год. 8, бр. 8 (2018).

Ostali autori: Minja Bujaković, Mina Marković, Marina Milošević, Teodora Todorić-Milićević

016:141.72(497.11)"1991/2003"

111.

БУЛАТОВИЋ, Марија

Лујза Ст. Јакшић: апорије једног генеалошког истраживања / Марија Булатовић, Никола Булатовић // Год. 8, бр. 8 (2018).

37.01:929 Јакшић Л.

112.

ВУЈОШЕВИЋ, Лела

Катарина Богдановић – пут авангардне интелектуалке : први део / Лела Вујошевић // Год. 8, бр. 8 (2018).

82:929 Богдановић К.

141.72(497.11)"18/19"

113.

ВУКМАНОВИЋ, Ана

Девојка и вода – о динамици односа жене и природе / Ана Вукмановић // Год. 8, бр. 8 (2018).

821.163.41.09-14:398

114.

ЂУРИЋ, Владимир

Седам мора и три океана (друга књига): о декриптовању рукописа Јелене Ј. Димитријевић / Владимир Ђурић // Год. 8, бр. 8 (2018).

003.076 Димитријевић Ј.

821.163.41.09-992 Димитријевић Ј.

115.

ЈЕВТИЋ, Радојка

Друштво једнаких у роману Жена на ивици времена Марџ Пирси / Радојка Јевтић // Год. 8, бр. 8 (2018).

821.111(73).09-31 Пирси М.

116.

МИТРОВИЋ, Јована

Прикази жена у сликарству у првој половини 20. века и сликарство Анђелије Лазаревић / Јована Митровић // Год. 8, бр. 8 (2018).

75.071.1 Лазаревић А.

73/76.04(497.11)"18"

117.

СИМИЋ, Зорана

Јелена Димитријевић, Коло српских сестара и календар Вардар (1906–1914; 1921–1941) / Зорана Симић // Год. 8, бр. 8 (2018).

821.163.41.09-92 Димитријевић Ј.

050.9ВАРДАР

118.

ХАЏИЋ, Зорица

Казна пре злочина или о непознатом чланку Данице Марковић / Зорица Хаџић // Год. 8, бр. 8 (2018).

821.163.41.09-32 Каравелов Љ.

821.163.41.09:305-055.2

119.

ШМУЉА, Саша

Критика потчињавања и породичног насиља у приповијетки „Је ли крива судбина?“ Љубена Каравелова / Саша Шмуља // Год. 8, бр. 8 (2018).

821.163.41.09-32 Каравелов Љ.

821.163.41.09:305-055.2

120.

БУЈАКОВИЋ, Миња

„Заједно, организоване, ми смо несаломиве!“: Александра Колонтај и „нова жена“ / Миња Бујаковић // Год. 9, бр. 9 (2019).

821.161.1.09 Колонтај А. М.

82.09:141.72

121.

ВУЈОШЕВИЋ, Лела

Катарина Богдановић – пут авангардне интелектуалке : други део / Лела Вујошевић // Год. 9, бр. 9 (2019).

82:929 Богдановић К.

141.72(497.11)"18/19"

122.

ДЕЈАНОВИЋ, Ивана

Антисифражетски покрет и часопис The Woman Patriot (1918–1932) у путопису Нови свет или У Америци годину дана Јелене Ј. Димитријевић / Ивана Дејановић // Год. 9, бр. 9 (2019).

821.163.41.09-992 Димитријевић Ј.

123.

МАКСИМОВИЋ, Бојана

Феминизам, популарни феминизам и (феминистичка) популарна култура / Бојана Максимовић // Год. 9, бр. 9 (2019).

141.72:316.7"19/20"

316.7:316.32

124.

МИЛЕНКОВИЋ, Милица

Гимназијски тренутак Гордане Р. Тодоровић / Милица Миленковић // Год. 9, бр. 9 (2019).

821.163.41.09-1 Тодоровић Г.

125.

МИЛОШЕВИЋ, Марина

Библиографија часописа Матерински лист (1901–1903) / Марина Милошевић // Год. 9, бр. 9 (2019).

014.3МАТЕРИНСКИ ЛИСТ"1901/1903"

126.

ПЕТРОВИЋ, Горан Ј.

The Criticism of Slavery in Women's Poetry of the Early American Republic: Sarah Wentworth Morton's "The African Chief", Lydia Huntley Sigourney's "To the First Slave Ship" / Goran J. Petrović // Год. 9, бр. 9 (2019).

821.111(73).09-1 Вентворт Мортон С.

821.111(73).09-1 Хантли Сигурни Л.

127.

РЕНОЛДС-Кордилиони, Дајана

Reinventions: Jelica Belović-Bernadzikowska's Ethnographic Turn / Diana Reynolds-Cordileone // Год. 9, бр. 9 (2019).

929 Беловић-Бернаџиковска Ј.

128.

ТОДОРИЋ Милићевић, Теодора

Линг Шухуа – будоарска списатељица или феминисткиња? / Теодора Тодорић Милићевић // Год. 9, бр. 9 (2019).

821.581.09 Шухуа Л.

82.09:141.72

129.

ШЉУКИЋ, Дара

Женска историја у колективним биографијама знаменитих жена: обнова жанра женског портрета / Дара Шљукић // Год. 9, бр. 9 (2019).

821.09-93

821.09-94

 

РЕГИСТАР НАСЛОВА (азбучни)

А

Ако коза лаже, рог не лаже – где су и ко су жене у српској дневној штампи 72

Антисифражетски покрет и часопис The Woman Patriot (1918–1932) у путопису Нови свет или У Америци годину дана Јелене Ј. Димитријевић 122

Аутобиографски аспекти у прози Милице Јанковић 85

Б

„Безгранично царство бесмисла“: једно тумачење поглавља „Источни грех Ненада Митрова“ у роману Пут у Биробиџан 83

Библијски интертекст у путопису Седам мора и три океана Јелене Димитријевић 34

Библиографија радова о Јелени Балшић (између 1366. и 1371–1443) 17

Библиографија радова о монахињи Јефимији (око 1349–1405) 30

Библиографија Српкиње 4

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. I део : (1886–1890) 23

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. II део : (1891–1894) 33

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. III део : (1895–1898) 49

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. IV део : (1899–1903) 101

Библиографија часописа Матерински лист (1901–1903) 125

Библиографија чланака из серијских публикација о српским музичаркама у периоду од 1825. до 1914. године 100

В

Визуелне, тактилне и мултимодалне метафоре љубави у Релационом раду 38

„Војска милосрђа“ 74

Г

Гимназијски тренутак Гордане Р. Тодоровић 124

Глас из потиснутог наслеђа 51

Д

Да ли одећа говори? 13

Девојка и вода – о динамици односа жене и природе 113

Делатност заједнице и језичка промена: перцепција родно осетљивог српског језика у књижевном превођењу 46

Дигитална хуманистика и сајбер феминизам 64

Дискурс о логору Голи оток – женска перспектива. Покушај реконструкције 59

Допринос жена српској култури средњег века 44

Дора Марсден и The Free Woman: уређивачка политика и идејни плурализам 89

Друштво једнаких у роману Жена на ивици времена Марџ Пирси 115

Е

Еманципација жена на Балкану у 19. и 20. веку: контрастивна анализа улога Српкиња и Сефарткиња у модернизацијским процесима 36

Ж

Жанровска и наратолошка анализа романа Лето када сам научила да летим Јасминке Петровић 95

Жена и свет (1925–1941) између модерне и нове жене: амбиваленција илустрованог женског (модног) магазина 45

„Жена, домаћица, мајка. Од те три речи зависи цео свет“ : анализа часописа Жена 9

„Жене“ : нови национални родни модел и политика репрезентације 42

Жене писци у турској књижевности 37

Жене у служби нације и војске (1875–1918) 94

Женска историја у колективним биографијама знаменитих жена: обнова жанра женског портрета 129

Женске песме: осврт на родну димензију усмених лирских песама 65

Женско питање у Шпанији током Првог светског рата: перцепција рата у феминистичком часопису La voz de la majer 52

„Живимо ли ми само у садашњости?“ : о покушају стварања женске културне заједнице у раду Јелице Беловић Бернаџиковске 5

З

„Заједно, организоване, ми смо несаломиве!“: Александра Колонтај и „нова жена“ 120

И

Извођење новог теоријског оквира за читање поезије Данице Марковић у дискурсима српске историјске књижевности 7

Између l'image и le mirage : статус француске културе у роману Нове и Писмима из Солуна Јелене Димитријевић 24

Има ли право Константин Брунер? 10

Искуство рата у прози Смиље Ђаковић 107

Искуство, исповест, исказ: родно и формативно у српској женској прози 67

Ј

Језик наговештаја : интертекстуално читање Туге за младенцем Угљешом 15

Јелена Димитријевић и женска друштва 106

Јелена Димитријевић, Коло српских сестара и календар Вардар (1906–1914; 1921–1941) 117

Јелица Беловић Бернаджиковска о „духу народном“ 103

Југославенска жена – форум модерне списатељице 78

К

Казна пре злочина или о непознатом чланку Данице Марковић 118

Катарина Богдановић – пут авангардне интелектуалке 112

Катарина Богдановић – пут авангардне интелектуалке : други део 121

Књижевности између еманципације и националног : књижевни прилози у часопису Жена 28

Критика потчињавања и породичног насиља у приповијетки „Је ли крива судбина?“ Љубена Каравелова 119

Културни модели мушко-женских интеракција у народној лирској љубавној поезији 93

Л

Лиза Марић Крижанић лепота и осећајност 108

Линг Шухуа – будоарска списатељица или феминисткиња? 128

Лујза Ст. Јакшић: апорије једног генеалошког истраживања 111

Љ

Љубав као перформативни чин у приповеткама Лепосаве Мијушковић 11

М

Метајезик ишчашеног жанра 90

Метаморфоза као конститутивно начело женских идентитета у прози Бобе Благојевић 88

Метафизичко залеђе у збирци Десанке Максимовић Тражим помиловање 92

Мина Караџић Вукомановић (1828–1894) : селективна библиографија 6

Мултикултуралност и друштвена другост 2

Н

На фронту: сусретање Марије Кири и Лизе Мајтнер 43

Неки аспекти положаја жена у Краљевини Југославији 12

„Нечисте жуди“, „минуле цвети“ и „склопљени Верлен“ : интимистички елементи поезије Данице Марковић 8

О

Од штампе срца до штампе новчаника : савремени женски часописи 29

Однос према моди у писмима читатељки у часопису Женски свет (1886–1914) 25

П

Парадокси хибридности, оријентализма (балканизма) и субалтерности у роману Нове Јелене Димитријевић 1

Писање као чежња са саговорником 19

Писање млеком као l'écriture de soi у Сањаријама дивље жене Елен Сиксу 63

Повратак Ребеке Вест 48

Поетски еротопис Драге Дејановић 58

Политика физичке културе, модерни плеси и три наратива о Маги Магазиновић 35

Први светски рат у делу заборављене књижевнице Драге Јовановић 77

Прикази жена у сликарству у првој половини 20. века и сликарство Анђелије Лазаревић 116

Протоавангардни програм Јелице Беловић Бернаџиковске 109

Проф. др Јулка Поповић Савић – испреплетанe судбинe 66

Р

Рађање феминистичке контрајавности у Девојачком роману Драге Гавриловић 20

(Раз)говор о књижевности и феминизму: ране критике Ребеке Вест (1911–1912) 54

„Рат је био највиша школа моја, а несумњиво и општа“ 22

Рат као тема у српској периодици и књижевности почетком XX века : Жена, Српски књижевни гласник и ратна проза Милице Јанковић и Исидоре Секулић 41

Репродуктивне политике, родни дискурси и идеологија 73

Рецепција романа Принцеза Де Клев госпође де Лафајет на простору бивше Југославије 71

Родни стереотипи у уџбеницима за шпански као страни језик за адолесценте и младе у образовном систему Србије 102

Роман као тело и тело као реченица – Златна бележница Дорис Лесинг 50

Роман Нове Јелене Димитријевић као парадигма трагичне побуне жене у оријенталном друштву 3

Роман Нове Јелене Ј. Димитријевић у контексту књижевних награда 98

Рукавице, велови и призори „силног оружја“ : одјеци рата и револуције у прози Вирџиније Вулф и Јелене Димитријевић 32

С

„Сви смо ми људи једнаки, а што је неко мало црњи, а неко мало бељи, не мења ствар“ : сексуална педагогија у Србији на крају 19. и почетку 20. века 26

Седам мора и три океана (друга књига): о декриптовању рукописа Јелене Ј. Димитријевић 114

Сећање на равноправност или симулација једнакости: научнице у Србији у доба социјализма 76

Симболичко посредовање женског доживљаја света и женског стваралаштва у поезији Марије Кнежевић 62

Српкиња брани „Списатељку“: апологетски дискурси у дневнику Милице Стојадиновић Српкиње 53

Субјект који пише и субјект који се конструише у српској женској поезији након 1970. 86

Т

Тема рата у романима Излет на пучину и Госпођа Даловеј Вирџиније Вулф 75

Тица у кавезу 55

Транскултурална личност у покрету или форме номадизма Милене Павловић Барили 27

У

У потрази за стратегијама преживљавања – логорска проза Милке Жицине 80

У сенци ловоровог венца – поетесе старог Дубровника 56

Усмена епика vs. царство небеско: случај Слепице из Гргуреваца 47

Учешће жена у Народноослободилачким одредима у Србији 1941–1944 82

Ф

Фатма Алије и рађање турског књиженства 105

Феминизам, популарни феминизам и (феминистичка) популарна култура 123

Ц

Цвијета Зузорић – светлост ренесансног Дубровника 14

Ш

„Што нисам мушко?!“: представе о вези између жене и нације у часопису Жена у ратним и поратним годинама (1911–1921) 39

 

РЕГИСТАР НАСЛОВА (абецедни)

A

A Pioneer in classics education for women: Abby Leach (1855–1918) 31

Annotated Bibliography of Journals and Books on Gender Issues in Serbia 1991–2003 110

B

The Balkan imaginarium: Rebecca West and her Yugoslavian encounters 40

C

Challenging Education in the Ottoman Greek Female Journals (1845–1907) : a Declining Feminist Discourse 21

The Criticism of Slavery in Women's Poetry of the Early American Republic: Sarah Wentworth Morton's "The African Chief", Lydia Huntley Sigourney's "To the First Slave Ship" 126

G

The Genealogy of the 20th Century South Slavonic Novel: "Hanka" (1917) by Slovene-Croatian author Zofka Kveder's (1978–1926) and "Jedno Dopisivanje. Fragmenti romana" (1932). Some Correspondence. Fragments of the Novel, by Serbian Julka Chlapec-Djordjević(1882–1969) 87

H

Hélène Berr: Journal 1942–1944 68

K

Kako spisateljica sagledava domovinu 69

M

Multiculturalism and Social Otherness 2

P

Poetry and Feminine Crafts in the Letters of the Young Marquise of Alorna (1750–1839) 18

Postmoderno tijelo kao izvor patnje u stvaralaštvu najmlađih hrvatskih dramskih spisateljica 84

Predodžbe o ženskim identitetima u filmovima Jasmile Zbanić i Aide Begić 96

Proza Vere Obrenović-Delibašić 70

R

Recepcija umjetnosti Virginije Woolf: androginija kao svjetonazor ili bijeg od stvarnosti? 79

Reinventions: Jelica Belović-Bernadzikowska's Ethnographic Turn 127

S

Skretnice Jasmine Musabegović – retorika hetero-povijesti u Povijesti 61

Spoj erosa i humora u ljubavnoj poeziji Bisere Alikadić i Radmile Lazić: pjesme o braku, brakolomstvu i nekonvencionalnoj ljubavi 60

T

"There were banquets and parties every day": the importance of British female circles for the Serbian Enlightenment 91

Turkish in Cyrillic: Deep Transgression in Jelena Dimitrijević's Writings 99

U

Unpacking Silence and Distortion: Mapping Misogyny in Serbia 97

W

With mother on a desert island. Gender and genre at stake in Madame de Montolieu's Le Robinson suisse 57

Witness or Participant? British and French First World War Nursing Memoirs 81

Ž

Ženski aktivizam i žensko stvaralaštvo – strategije preživljavanja u romanu Ravnoteža i časopisu ProFemina autorke i urednice Svetlane Slapšak 104

Ženski glasovi u romanu 16

 

РЕГИСТАР АУТОРА

А

Абрасовиц, Габриела (Abrasowicz, Gabriela) 84

Анастасио, Ванда (Anastacio, Vanda) 18

Ахметагић, Јасмина 19

Б

Бараћ, Станислава 20, 45

Башић, Адиса 60

Бербић-Имшировић, Мирела 61

Бечановић-Николић, Зорица 1, 62

Благојевић Хјусон, Марина (Hughson, Marina) 97

Бригс, Ворд (Briggs, Ward) 31

Бујаковић, Миња 110 , 120

Булатовић, Марија 63, 98, 111

Булатовић, Никола 111

В

Вранеш, Александра 2, 64

Вујошевић, Лела 112, 121

Вукмановић, Ана 65, 113

Вучо, Јулијана 66

Г

Гароња Радованац, Славица 3

Георгијев, Ивана 36, 46

Гњатовић, Милица Ђуричић – види Ђуричић-Гњатовић, Милица

Гордић-Петковић, Владислава 67

Грабић, Алма Денић – види Денић-Грабић, Алма

Грујић, Драгана 4, 23, 33, 49, 101

Д

Даковић, Невена 68

Далакура, Катерина 21

Дејановић, Ивана 122

Делић, Лидија Д. 47

Денић-Грабић, Алма 69

Дојчиновић, Биљана 5, 32, 48, 99, 110

Дујовић, Маријана 100

Душанић, Дуња 22

Ђ

Ђоковић, Гордана 6, 23, 33, 49, 101

Ђувић, Мевлида 70

Ђурић, Владимир 24, 34, 85, 114

Ђурић, Дубравка 7, 35, 86

Ђуричић, Милица 36

Ђуричић-Гњатовић, Милица 102

И

Имшировић, Мирела Бербић – види Бербић-Имшировић, Мирела

Ј

Јанковић, Жељка 71

Јаћимовић, Јелена 72

Јевтић, Радојка 115

Јенстерле-Долежал, Аленка (Jensterle Doležal, Alenka) 87

Јовановић, Татјана 50, 88

Јовић, Ида 37

Јовићевић, Татјана 51

Јосиповић, Јелена 25, 52

К

Калинић, Снежана 8, 38, 53

Катински, Јасмина 103

Коларић, Ана 9, 26, 39, 54, 89

Копицл, Вера 90

Кох, Магдалена (Koch, Magdalena) 10, 27, 40, 99

Крстев, Цветана 72

Крстић, Вишња 98

Кузмановић Јовановић, Ана 73

Л

Лазаревић Ди Ђакомо, Персида (Lazarević di Giacomo, Persida) 91

Лалатовић, Јелена 104

М

Максимовић, Бојана 123

Маринковић, Мирјана 105

Марковић, Мина 110

Милановић, Јасмина 74, 106

Миленковић, Милица 124

Милер, Јоана 55

Милинковић, Јелена 11, 28, 41, 107

Милићевић, Теодора Тодорић – види Тодорић-Милићевић, Теодора

Милошевић, Марина 101, 110, 125

Митровић, Јована 116

Митровић, Милуника 108

Мулић, Ива 42

Н

Немет, Софија 75

П

Пантелић, Ивана 12

Пековић, Слободанка 13

Петаковић, Славко 14, 56, 92

Петровић, Горан Ј. 126

Пилиповић, Јелена Н. 15

Поповић, Драгана 43, 76

Прентић, Ања 93

Р

Ронинг, Ан Биргит (Rønning, Anne Birgitte) 57

Ренолдс-Кордилиони, Дајана (Reynolds-Cordileone, Diana) 127

Реба, Јована 77

С

Свирчев, Жарка 58, 78, 109

Симић, Зорана 117

Сирковић, Нина 16, 79

Стефановић, Светлана 94

Судар, Сања 95

Т

Тачињска, Катажина 59 , 80

Тодорић Милићевић, Теодора 110, 128

Тодоровић, Неда 29

Томин, Светлана 17, 30, 44

Туцаков, Љубица Шљукић – види Шљукић-Туцаков, Љубица

У

Утвић, Милош 72

Ф

Фел, Алисон (Fell, Alison) 81

Х

Хансен-Кокоруш, Ренате (Hansen-Kokoruš, Renate) 96

Хаџић, Зорица 118

Ш

Шкодрић, Љубинка 82

Шљукић, Дара 129

Шљукић-Туцаков, Љубица 83

Шмуља, Саша 119

 

ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР

А

Абрамовић, Марина 38

Алије, Фатма – "Разговори" 105

Аликадић, Бисера 60

Арсић, Еустахија 51

Аутобиографија 85

Б

Бегић, Аида – Филмови – Ликови – Жене 96

Беловић-Бернаџиковска, Јелица 103, 127

Беловић-Бернаџиковска, Јелица – "Српски народни вез и текстилна орнаментика" 109

Бер, Елен – "Дневник: 1942–1944" 68

Благојевић, Боба – "Све звери што су с тобом" – Мотиви – Слика Другог 88

Богдановић, Катарина 112, 121

В

Вардар [часопис] 117

Вез – Србија 103

Вентворт Мортон, Сара – "Афрички поглавица" 126

Вест, Ребека 54

Вест, Ребека – "Повратак ратника" 48

Вест, Ребека – "Црно јагње и сиви соко" – Рецепција 40

Вис, Јохан Давид – "Швајцарска породица Робинзона" – Француски преводи 57

Војни санитет – Жене – Први светски рат 1914–1918

– Велика Британија – У успоменама 81

– Србија 74

– Француска – У успоменама 81

Вулф, Вирџинија – "Госпођа Даловеј" – Мотиви – Рат 75

Вулф, Вирџинија – "Госпођа Даловеј у Улици Бонд" 32

Вулф, Вирџинија – Есеји 79

Вулф, Вирџинија – "Излет на пучину" – Мотиви – Рат 75

Вулф, Вирџинија – Романи 79

Г

Гароња, Славица – "Повратак у Аркадију" 67

Д

Дејановић, Драга – Поезија 58

Дигитална хуманистика 64

Димитријевић, Јелена – Заоставштина 114

Димитријевић, Јелена – Мотиви – Оријент 99

Димитријевић, Јелена – "Нове" 32, 98

Димитријевић, Јелена – "Нови свет или У Америци годину дана" 122

Димитријевић, Јелена – "Писма из Солуна" 32

Димитријевић, Јелена – Публицистика 117

Димитријевић, Јелена – "Седам мора и три океана" 34

Димитријевић, Јелена – Хуманитарни рад 106

Други светски рат 1941–1945 – Жене – Србија – 2009–2015 82

Друштвени положај – Јеврејке – Балканске земље – 19–20в 36

Дураковић, Ферида – Поезија – Мотиви 69

Душанов законик 92

Ђ

Ђаковић, Смиља 107

Е

Енглеска књижевност – Феминизам 50

– 1911–1912 54

Ж

Жбанић, Јасмила – Филмови – Ликови – Жене 96

Жена и свет[часопис] – 1925–1941 45

Жена[часопис]

– 1911–1921 39

– 1912 41

Жене

– Друштвена улога – Србија – 1875–1918 94

– Друштвени положај – Шпанија – 1914–1918 52

– Стереотипи – Шпанија 102

– У литератури 129

– Штампа – Социолошка истраживања – Србија – 2009–2015 72

Жене

– Друштвени положај – Србија – 19–20в 36

– Еманципација – Србија – 19–20в 36

– Образовање – САД – 19–20в 31

– Стереотипи – Србија 42

– 1911–1921 – У штампи 39

Жене физичари – Србија – 1950 76

Жене. Телевизијска емисија – 2013 42

Женска друштва – Србија – 19–20в 74, 106

Женски покрет – Србија – 19–20в 74

Женски свет[часопис]

– 1891–1894 – Библиографије 23

– 1895–1898 – Библиографије 49

– 1899–1903 – Библиографије 101

Женски свет[часопис] – 1891–1894 – Библиографије 33

Женско питање – Србија – 1998–2004 97

Жицина, Милка – "Сама" 80

Жицина, Милка – "Све, све, све..." 80

З

Знамените жене – Србија – Средњи век – Биографије 44

Ј

Јакшић, Лујза 111

Јанковић, Милица 41

Јанковић, Милица – Проза 85

Јовановић, Драга – "Мученице и грешнице" – Мотиви – Жене 77

Јовановић, Драга – "Мученице и грешнице" – Мотиви – Први светски рат 1914–1918 77

Југославенска жена[часопис] – Књижевнице – 1917–1920 78

К

Каравелов, Љубен – "Је ли крива судбина?" – Мотиви – Насиље 119

Кведер, Зофка 78

Кведер, Зофка – "Ханка" 87

Киберфеминизам 64

Кири, Марија – Биографија 43

Киш, Данило – "Голи живот" 59

Кнежевић, Марија – Поезија 62

Књижевна критика – Југославија 71

Књижевне награде – Србија – 1912–1913 98

Књижевнице

– Дубровник – 16–18в 56

– Југославија 59

– Србија – 1970- 86

– Хрватска – 21в 84

Књижевнице – Турска 37

Књижевно дело – Интертекстуалност 34

Књижевност

– Идеологија 70

– Феминизам 79

Књижевност за децу – Ликови – Жене 129

Колонтај, Александра Михајловна 120

Култура – Србија – Средњи век 44

Л

Лазаревић, Анђелија 116

Лафајет, Мари–Мадлен – "Принцеза де Клев" – Књижевна рецепција – Југославија 71

Лесинг, Дорис – "Златна бележница" 50

Ликовна уметност – Мотиви – Жена – Србија – 19в 116

Лич, Ејби 31

М

Магазиновић, Мага 35

Мајтнер, Лиза – Биографија 43

Максимовић, Десанка – "Тражим помиловање" 92

Мандић, Александар – "Голи живот" 59

Мапирање мизогиније у Србији: дискурси и праксе[зборник] 97

Марић–Крижанић, Лиза 108

Марковић, Даница 118

Марковић, Милена – Драме 90

Марковић, Милена – Поетика 90

Марсден, Дора 89

Матерински лист[часопис] – 1901–1903 – Библиографије 125

Мизогинија – Србија – 1998–2004 97

Монтолије, Изабел де – Књижевно превођење 57

Мркаљ, Љубица – "Испричавалице" 67

Мусабеговић, Јасмина – "Скретнице" – Ликови – Жене 61

Н

Нација – Идеологија – Србија – 1911–1921 – У штампи 39

О

Обрадовић, Доситеј – Енглеска – 1785 91

Обреновић-Делибашић, Вера - Проза - Ликови - Жене 70

П

Петровић, Јасминка - "Лето када сам научила да летим" 95

Пирси, Марџ - "Жена на ивици времена" 115

Поезија - Родни идентитет 69

Поповић-Савић, Јулка 66

Популарна култура - Потрошачко друштво 123

Просветитељство - Жене - Енглеска - 18в 91

Р

Родна равноправност - Штампа - Србија - 2009-2015 72

Родни односи - Идеологија

- Србија - 20в 73

- Шпанија - 1936-1975 73

С

Секулић, Исидора 41

Серијске публикације - Чланци - Музичарке, српске - 1825-1914 - Библиографије 100

Сиксу, Елен - "Сањарије дивље жене" 63

Сиксу, Елен - "Смех медузе" 63

Слапшак, Светлана - "Равнотежа" 104

Слепа из Гргуреваца 47

Србија - Популациона политика - Идеологија - 20в 73

Српска књижевност - Студије рода 119

Српска народна поезија, епска - Мотиви - Косовска битка 1389 47

Српска народна поезија, лирска 65

- Мотиви 93, 113

- Студије рода 93

Српска поезија - 1970- 86

Српски језик

- Књижевно превођење 46

- Родна равноправност 46

Српски књижевни гласник[часопис] - 1912 41

Српско питање - Жене - 1875-1918 94

Српскохрватска књижевност - Мотиви - Голи оток 59

Стојадиновић, Милица Српкиња - "У Фрушкој Гори 1854" 53

Студије рода 65

- Уџбеници шпанског језика - Истраживања - Србија 102

Студије рода - Масовни медији - Србија 42

Ступар-Трифуновић, Тања - "Сатови у мајчиној соби" 67

Т

Тодоровић, Гордана - "Гимназијски тренутак" 124

Турска књижевност - Историја 37

У

Улај 38

Ф

Феминизам

- 20в-21в 123

- Књижевност 120, 128

- Србија

- 1991-2003 - Библиографије 110

- 1998-2004 97

- 19в-20в 112, 121

- Турска - 1897-1912 99

Х

Хантли Сигурни, Лидија - "Првом броду с робљем" 126

Хлапец-Ђорђевић, Јулка - "Једно дописивање" 87

Хрватска драма

- Ликови - Жене - 21в 84

- Мотиви - Тело - 21в 84

Хуманитарне организације, женске - Србија 74

- 19-20в 106

Ш

Шалго, Јудита - "Пут у Биробиџан" 83

Шпанија - Популациона политика - Идеологија - 1936-1975 73

Шухуа, Линг 128

F

The Freewoman - A Weekly Feminist Review[часопис] - 1911-1912 89

P

Pro Femina[часопис] 104

V

La voz de la mujer[часопис] 52

 

РУБРИКЕ: Интервју и Прикази

Рубрика Интервју

1.

ДОЈЧИНОВИЋ, Биљана

In Search of Women Authors : аn interview with Suzan van Dijk / by Biljana Dojčinović and Magdalena Koch // Год. 1, бр. 1 (2011).

2.

ШЉУКИЋ Туцаков Љубица

„То је наша битка“ : интервју са Наташом Марковић / Љубица Шљукић Туцаков = “The battle is ours” ; an interview with Nataša Marković / Ljubica Šljikić Tucakov // Год. 2, бр. 2 (2012).

3.

ДОЈЧИНОВИЋ, Биљана

„Циркулисање рукописа није знак приватности” / интервју са Мари Луиз Колахан водила Биљана Дојчиновић = “Manuscript circulation doesn’t signify privacy” / an Interview with Marie-Louise Coolahan by Biljana Dojčinović // Год. 3, бр. 3 (2013).

4.

ДОЈЧИНОВИЋ, Биљана

Превођење као љубав и ударнички рад / интервју са Аном Јовановић водила Биљана Дојчиновић = Translation as Love and Hard Work / an Interview with Ana Jovanović by Biljana Dojčinović // Год. 4, бр. 4 (2014).

5.

ДОЈЧИНОВИЋ, Биљана

О робинзонкама, адаптацијама и преводима / интервју са Ан Биргит Ронинг водила Биљана Дојчиновић = On Female Robinsons, Adaptations and Translations / an Interview with Anne Birgitte Rønning by Biljana Dojčinović // Год. 4, бр. 4 (2014).

6.

ДОЈЧИНОВИЋ, Биљана

„Новине и часописи су ризнице неочекиваног“ / интервју са Хенријет Парч водила Биљана Дојчиновић = “Newspapers and magazines are a treasure trove for the unexpected” / an Interview with Hennriette Partzsch by Biljana Dojčinović // Год. 5, бр. 5 (2015).

7.

КОЛАРИЋ, Ана

„Прошло je време нечујности“ / разговор са Слободанком Пековић водиле Ана Коларић и Станислава Бараћ = ”The Time of Silence Has Passed” / the interview with Slobodanka Peković was conducted by Ana Kolarić and Stanislava Barać // Год. 6, бр. 6 (2016).

8.

ДОЈЧИНОВИЋ, Биљана

„Линија испод које се не може ићи“ / разговор са Светланом Слапшак водиле Биљана Дојчиновић и Ана Коларић = "The bar which cannot be lowered" / an interview with Svetlana Slapšak was conducted by Biljana Dojčinović and Ana Kolarić. // Год. 7, бр. 7 (2017).

9.

КОЛАРИЋ, Ана

„Женски покрети су активни и непрестано јачају“ / разговор са Јасмином Лукић водила Ана Коларић = “Women’s Movements Are Active and Growing Stronger” / interview with Jasmina Lukić conducted by Ana Kolarić // Год. 8, бр. 8 (2018).

10.

КРСТИЋ, Вишња

Награда за жене у преводу Универзитета Ворик / разговор са Шантал Рајт водила на енглеском Вишња Крстић = Women in Translation Prize / an interview with Chantal Wright was conducted in English by Višnja Krstić // Год. 8, бр. 8 (2018).

11.

ЂУРИЋ, Дубравка

Још нам треба стари Маркс / интервју с Надом Лер-Софронић водила Дубравка Ђурић = We Still Need our Old Marx / interview with Nada Ler-Sofronić conducted by Dubravka Đurić // Год. 9, бр. 9 (2019).

Рубрика Прикази

12.

СВИРЧЕВ, Жарка

Ка историји српске женскe књижевности / Жарка Свирчев // Год. 1, бр. 1 (2011).

Приказ књиге: Жена у српској књижевности / Славица Гароња Радованац

13.

ЈОВИЋ, Јелена

Српска модернистичка femina /Јелена Јовић // Год. 1, бр. 1 (2011).

Приказ књиге: „Када сазремо као култура...”: Стваралаштво српских списатељица на почетку XX века: канон – жанр – род = „...Kiedy dojrzejemy jako kultura...“ Twórczość pisarek serbskich na początku XX wieku: kanon – genre – gender / Magdalena Koch.

14.

МИЉКОВИЋ, Милан

Род ће сви писати / Милан Миљковић // Год. 1, бр. 1 (2011).

Приказ књиге: Teorije i politike roda: Rodni identiteti u književnostima i kulturama jugoistočne Evrope = Theories and Politics of Gender: Gender Identities in Literatures and Cultures of South-Eastern Europe / Tatjana Rosić.

15.

БАКУЛА, Богуслав

Тhe Body and/of Slavic theory / Bogusław Bakuła // Год. 1, бр. 1 (2011).

Приказ књиге: Slavica CLIII. Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 9. Ciało. Agnieszka Matusiak, Ilona Gwóźdź-Szewczenko, Magdalena Koch, Ewa Komisaruk, Julia Rysicz, Anna Ursulenko (red.)

16.

КАЛТЕНБРУНЕР, Волфганф

The Playful Epistemology of Digital Representation / Wolfgang Kaltenbrunner.// Год. 1, бр. 1 (2011).

Приказ књиге: Speclab: Digital Aesthetics and Projects in Speculative Computing / Johanna Drucker.

17.

НЕМЕТ, Софија

Исидора Секулић – Српкиња космополитског духа / Софија Немет // Год. 2, бр. 2 (2012).

Приказ књиге: Исидорини ослонци / Слободанка Пековић.

18.

ШЉУКИЋ Туцаков, Љубица

Ка развоју домаће феминистичке критике / Љубица Шљукић Туцаков // Год. 2, бр. 2 (2012).

Приказ књиге: Жене: род, идентитет, књижевност / др Драган Бошковић, ур. – Српски језик, књижевност, уметност: зборник радова са V међународног научног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, књига 2.

19.

БОБИЧИЋ, Нађа

Наука је женског рода / Нађа Бобичић // Год. 2, бр. 2 (2012).

Приказ књиге: Жене у науци : од Архимеда до Ајнштајна : Освајање освојеног / Драгана Поповић.

20.

КОЉЕВИЋ, Срђан

Белешка о тритменту за тв серију и филм – „Ребека Вест: Црно јагње, сиви соко“ A Note on the Treatment / Срђан Кољевић // Год. 3, бр. 3 (2013).

Тримент.

21.

ТРИЧКОВИЋ, Дивна

Practical Methods in Digital Archiving of Rare Books / Divna Tričković // Год. 3, бр. 3 (2013).

Приказ књиге: Practical Methods in Digital Archiving of Rare Books – Examples from the HUMI Project

22.

СТАНКОВИЋ, Санда

Транзиција и род / Санда Станковић // Год. 3, бр. 3 (2013).

Приказ књиге: Gendering Post-Socialist Transition : Studies of Changing Gender Perspectives (ERSTE Foundation Series Vоl. 1) / Krassimira Daskalova, Caroline Hornstein Tomić, Karl Kaser, Filip Radunović.

23.

БОБИЧИЋ, Нађа

Увођење у феминистичку књижевну критику / Нађа Бобичић // Год. 3, бр. 3 (2013).

Приказ књиге: Uvod u feminističku književnu kritiku / Lada Čale-Feldman, Ana Tomljenović.

24.

ГРБИЋ, Драгана

Ни слушати ни гледати, него читати / Драгана Грбић // Год. 3, бр. 3 (2013).

Приказ књиге: Reading the Entertainment and Community Spirit / Марија Грујић.

25.

БЈЕЛИЦА, Петра

Исправљање неправде / Петра Бјелица // Год. 3, бр. 3 (2013).

Приказ књиге: Валоризација разлике: Зборник радова са научног скупа о Драги Гавриловић (1854-1917) / др. Светлана Томић, ур.

26.

ШЉУКИЋ Туцаков, Љубица

Приватна историја / Љубица Шљукић Туцаков // Год. 3, бр. 3 (2013).

Приказ књиге: Приватна прича: према садржају једног кофера / Ивана Стефановић.

27.

ГАРОЊА Радованац, Славица

Жена која је обележила једну епоху / Славица Гароња Радованац // Год. 3, бр. 3 (2013).

Приказ књиге: Делфа Иванић / Успомене; Јaсмина Милановић, прир.

28.

ЂУРИЧИЋ, Александра

Оставштина за будућност / Александра Ђуричић // Год. 3, бр. 3 (2013).

Приказ књиге: Жене говоре / Славица Гароња.

29.

БЈЕЛИЦА, Петра

Место љубавног сусрета са Сапфином поезијом / Петра Бјелица // Год. 4, бр. 4 (2014).

Приказ књиге: Locus amoris: дијалошко читање Сапфине поезије / Јелена Пилиповић.

30.

КАНДИЋ, Александра

Студија о Платоновим митовима / Александар Кандић // Год. 4, бр. 4 (2014).

Приказ књиге: Платонова филозофска митологија / Деретић, Ирина [илустратор Барбара Васић]

31.

ПЕШИКАН-Љуштановић, Љиљана

Прилог канону / Љиљана Пешикан-Љуштановић // Год. 4, бр. 4 (2014).

Приказ књиге: Мужаствене жене српског средњег века / Светлана Томин

32.

ШЉУКИЋ Туцаков, Љубица

Читати Јудиту Шалго / Љубица Шљукић Туцаков // Год. 4, бр. 4 (2014).

Приказ књиге: Стварни и имагинарни светови Јудите Шалго / Силвиа Дражић

33.

ГЛИНТИЋ, Немања

Књижевност, периодика и разлика / Немања Глинтић // Год. 4, бр. 4 (2014).

Приказ књиге: Књижевност у функцији принуде: часопис као фактор преобликовања књижевног текста / Слободанка Пековић.

34.

КОЛАРИЋ, Ана

Женска читанка – шта (ни)је приручник за наставу књижевности? / Ана Коларић // Год. 4, бр. 4 (2014).

Приказ књиге: Женска читанка / Вера Копицл.

35.

СИМОВИЋ, Саша

How to Present and Communicate Your Knowledge / Saša Simović // Год. 4, бр. 4 (2014).

Приказ књиге: Presentation, Writing and Interpersonal Communication Skills. / Mirjana Matea Kovač, Nina Sirković.

36.

КНЕЖЕВИЋ, Вишња

Критичко издање дела Анице Савић Ребац / Вишња Кнежевић // Год. 5, бр. 5 (2015).

Приказ књиге: Дух хеленства / Аница Савић Ребац. Прир. Мило Ломпар и Ирина Деретић

37.

ГАРОЊА Радованац, Славица

Један заокружен опус / Славица Гароња Радованац // Год. 5, бр. 5 (2015).

Приказ књиге: Нека то буде све / Милка Жицина. Прир. Радмила Гикић Петровић.

38.

БАДУРИНА, Натка

Slasne mrvice s istraživačkog stola / Natka Badurina // Год. 5, бр. 5 (2015).

Приказ књиге: Korice od kamfora / Renata Jambrešić Kirin.

39.

СТРАЊАНЧЕВИЋ, Вукоман

Кинеске луткине куће / Вукоман Страњанчевић // Год. 5, бр. 5 (2015).

Приказ књиге: Moderna kineska drama i Henrik Ibzen / Mirjana Pavlović.

40.

САВОВИЋ, Бојана

Дијалог са женским драмским писмом / Бојана Савовић // Год. 5, бр. 5 (2015).

Приказ књиге: Žene, drama i izvedba: između post-socijalizma i post-feminizma / uredila Lada Čale Feldman.

41.

КОЛАРИЋ, Ана

“Routes rather than roots”: Writing women’s literary history from a transnational perspective / Ana Kolarić // Год. 5, бр. 5 (2015).

Приказ књиге: Women telling nations. / Amelia Sanz, Francesca Scott, Suzan van Dijk.

42.

БЕГОВИЋ, Дуња

Рањивост као основа за критичку феминистичку етику / Дуња Беговић // Год. 5, бр. 5 (2015).

Приказ књиге: The Ethics of Vulnerability: A Feminist Analysis of Social Life and Practice / Gilson, Erinn C.

43.

ВАРНИЦА, Невена

Песме уместо вида / Невена Варница // Год. 6, бр. 6 (2016).

Приказ књиге: Без очију кано и с очима : народне песме слепих женa / Марија Клеут и др.

44.

ЈАНКОВИЋ, Жељка

Српкиње у борби за равноправност и место у историји / Жељка Јанковић // Год. 6, бр. 6 (2016).

Приказ књиге: Сестре Српкиње / Ана Столић.

45.

СТЕФАНОВИЋ, Светлана

Живот и сећања Делфе Иванић / Светлана Стефановић // Год. 6, бр. 6 (2016).

Приказ књиге: Делфа Иванић: заборављене успомене / Јасмина В. Милановић.

46.

ДУШАНИЋ, Дуња

Мемоари Јелене Скерлић Ћоровић / Дуња Душанић // Год. 6, бр. 6 (2016).

Приказ књиге: Живот међу људима. Мемоарски записи / Јелена Скерлић Ћоровић [приредила Зорица Хаџић].

47.

КОЛАРИЋ, Ана

„Умно образована жена хоће да ради и онда када је на то не тера само глад“ / Ана Коларић // Год. 6, бр. 6 (2016).

Приказ књиге: Часописи по мери достојанственог женскиња / Слободанка Пековић.

48.

СВИРЧЕВ, Жарка

Феминистичка (ре)конструкција женских портрета / Жарка Свирчев // Год. 6, бр. 6 (2016).

Приказ књиге: Феминистичка контрајавност: жанр женског портрета у српској периодици 1920-1941. / Станислава Бараћ.

49.

БАБОВИЋ, Марија

Патријархат у транзицији полупериферије / Марија Бабовић // Год. 6, бр. 6 (2016).

Приказ књиге: Sutra je bilo juče: prilog društvenoj istoriji žena u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji / Marina Blagojević Hjuson.

50.

ЂУРКОВИЋ, Душанка

Балада о шапутавим девојкама / Душанка Ђурковић // Год. 6, бр. 6 (2016).

Приказ књиге: Balada o devojačkom odelu / Zorica Jevremović.

51.

КРСТИЋ, Вишња

Трагом источних цивилизација / Вишња Крстић // Год. 7, бр. 7 (2017).

Приказ књиге: Седам мора и три океана: путем око света / Јелена Ј. Димитријевић; приредила Биљана Дојчиновић.

52.

БУЛАТОВИЋ, Марија

Мајка Индија Јелене Димитријевић / Марија Булатовић // Год. 7, бр. 7 (2017).

Приказ књиге: Писма из Индије / Јелена Ј. Димитријевић; приредила др Ана Стјеља; [превод на енглески Жељко В. Митић, превод на хинди Latika Chawda].

53.

БАРАЋ, Станислава

Феминистичка компаратистика: о два модела еманципације / Станислава Бараћ // Год. 7, бр. 7 (2017).

Приказ књиге: Rod, modernost i emancipacija: uredničke politike u časopisima “Žena“ (1911–1914) i “The Freewoman“ (1911–1912) / Ana Kolarić.

54.

ЈАНКОВИЋ, Жељка

Брисање историографске прашине: живот Крагујевца из женске перспективе / Жељка Јанковић // Год. 7, бр. 7 (2017).

Приказ књиге: Женско лице историје Крагујевца / Лела Вујошевић.

55.

БЕЛИЋ, Угљеша

Време одважних / Угљеша Белић // Год. 7, бр. 7 (2017).

Приказ књиге: Храброст између редова: Ани Христић у Србији и време одважних / Славица Поповић Филиповић.

56.

БЕЧАНОВИЋ Николић, Зорица

Paraphernalia : педесет година музичког, радиофонског и књижевног стваралаштва Иване Стефановић / Зорица Бечановић Николић // Год. 8, бр. 8 (2018).

57.

ЈАНКОВИЋ, Жељка

Књиженствени канон / Жељка Јанковић // Год. 8, бр. 8 (2018).

Приказ књиге: Књиженствени град. Конституисање женског канона у српској прози 1990–2010 / Татјана Јовановић.

58.

ТОДОСИЈЕВИЋ Петровић, Сања

Слика Јованке Броз у јавном простору / Сања Тодосијевић Петровић // Год. 8, бр. 8 (2018).

Приказ књиге: Успон и пад „прве другарице“ Југославије: Јованка Броз и српска јавност 1952–2013 / Ивана Пантелић.

59.

ТОДОРИЋ Милићевић, Теодора

„Ја, ти, оне… за нас“ – феминистичка критика социјалистичке Југославије 70-тих и 80-тих / Теодора Тодорић Милићевић // Год. 8, бр. 8 (2018).

Приказ књиге: The Feminist Challenge to the Socialist State in Yugoslavia / Zsófia Lóránd.

60.

БУЛАТОВИЋ, Марија

CORPUS MOBILE / Марија Булатовић // Год. 8, бр. 8 (2018).

Приказ књиге: Кореодрама у Србији у 20. и 21. веку: родна перспектива / Вера Обрадовић Љубинковић.

61.

БОСАНЧИЋ, Марија

Жена која није ништа прећутала / Марија Босанчић // Год. 8, бр. 8 (2018).

Приказ књиге: Савка Суботић (1834-1918) : жена која није ништа прећутала / Гордана Стојаковић.

62.

АБРАМОВИЋ, Милица

Британска перцепција жена са Балкана и њихове женствености у дугом 19. веку / Милица Абрамовић // Год. 8, бр. 8 (2018).

Приказ књиге: The British and Balkan Woman: British Perceptions of Balkan Women and Their Femininity in the Long Nineteenth Century (1789–1914) / Melina Rokai.

63.

СТЕВАНОВИЋ, Лада

Феминистичка теорија и род на Балкану / Лада Стевановић // Год. 8, бр. 8 (2018).

Приказ књиге: Rod i Balkan. Porodnjavanje balkanizma. Putovanje do druge, s preprekama / Marina Matešić, Svetlana Slapšak.

64.

БУЛАТОВИЋ, Марија

Women’s Writing and ‘The Material Turn’ / Marija Bulatović // Год. 8, бр. 8 (2018).

Приказ књиге: Economic Imperatives for Women’s Writing in Early Modern Europe / edited by Carme Font Paz and Nina Geerdink.

65.

ШЉУКИЋ, Дара

Женска историја у дечјој литератури / Дара Шљукић // Год. 8, бр. 8 (2018).

Прикази књига: Приче о пркосним Српкињама: 50 смелих жена Србије / ауторка Ивана Нешић, илустраторка Азра Костић Прчић ; Kakva ženska!: priče o ženama koje su bile progresivne kada to nije bilo moderno / autorka Jelena Mitrović, ilustratorka Sonja Bajić ; Priče za laku noć za male buntovnice: 100 priča o izuzetnim ženama = Good Night Stories for Rebel Girls/ [Elena Favili, Frančeska Kavalo.] ; prevela Aleksandra Golubović ;20 изузетних девојчица које су промениле свет = Extraordinary Girls Who Changed the World/ [текст Розалба Тројано; илустрације Симона Бурси ... [и др.]] ; превела Дијана Радиновић.

66.

БАРАЋ, Станислава

Феминизам без граница / Станислава Бараћ // Год. 9, бр. 9 (2019).

Приказ књиге: Feministička teorija je za sve, urednice Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević.

67.

БУЛАТОВИЋ, Марија

Mapping Anglicist Women’s and Gender Studies Within the European Landscape / Marija Bulatović // Год. 9, бр. 9 (2019).

Приказ књиге: Rewriting Academia : The Development of the Anglicist Women’s and Gender Studies of Continental Europe / Renate Haas (ed.).

68.

ВЕЛИМИРАЦ, Светлана

Болница Стобарт кроз реч и слику / Светлана Велимирац // Год. 9, бр. 9 (2019).

Приказ књиге: Болница Стобарт / [уредник и приређивач Татјана Јанковић ; превод с енглеског Марија Николић].

69.

НИКОЛИЋ, Миланка

Гордана Тодоровић – загонетка наше поезије / Миланка Николић // Год. 9, бр. 9 (2019).

Приказ књиге: Гордана Тодоровић. Сабрана дела IIII / Милица Миленковић.

 

РЕГИСТАР АУТОРА

А

Абрамовић, Милица 62

Б

Бабовић, Марија 49

Бадурина, Натка 38

Бакула, Богуслав (Bakuła, Bogusław) 15

Бараћ, Станислава 7, 53, 66

Беговић, Дуња 42

Белић, Угљеша 55

Бечановић Николић, Зорица 56

Бјелица, Петра 25, 29

Бобичић, Нађа 19, 23

Босанчић, Марија 61

Булатовић, Марија 52, 60, 64, 67

В

Варница, Невена 43

Велимирац, Светлана 68

Г

Гароња Радованац Славица 27, 37

Глинтић, Немања 33

Грбић, Драгана 24

Д

Дојчиновић, Биљана 1, 3, 4, 5, 6, 8

Душанић, Дуња 46

Ђ

Ђурић, Дубравка 11

Ђуричић, Александра 28

Ђурковић, Душанка 50

Ј

Јанковић, Жељка 44, 54, 57

Јовановић, Ана 4

Јовић, Јелена 13

К

Калтенбрунер, Волфганф (Kaltenbrunner, Wolfgang) 16

Кандић, Александар 30

Кнежевић, Вишња 36

Коларић, Ана 7, 8, 9, 34, 41, 47

Колахан, Мари Луиз (Coolahan, Marie-Louise) 3

Кољевић, Срђан 20

Кох, Магдалена (Koch, Magdalena) 1

Крстић, Вишња 10, 51

Л

Лер-Софронић, Нада 11

Лукић, Јасмина 9

М

Миљковић, Милан 14

Н

Немет, Софија 17

Николић, Миланка 69

П

Парч, Хенријет (Partzsch, Hennriette) 6

Пековић, Слободанка 7

Пешикан-Љуштановић, Љиљана 31

Р

Рајт, Шантал (Wright, Chantal) 10

Ронинг, Ан Биргит (Rønning, Anne Birgitte) 5

С

Савовић, Бојана 40

Свирчев, Жарка 12, 48

Симовић, Саша 35

Слапшак, Светлана 8

Станковић, Санда 22

Стањанчевић, Вукоман 39

Стевановић, Лада 63

Стефановић, Светлана 45

Т

Тодорић Милићевић, Теодора 59

Тодосијевић Петровић, Сања 58

Тричковић, Дивна 21

Ш

Шљукић Туцаков, Љубица 2, 18, 26, 32

Шљукић, Дара 65


[1] Oвај текст је настао у оквиру пројекта Књиженство, теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године (бр. 178029) који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Gordana Đoković
gordana.djokovic@fil.bg.ac.rs
University of Belgrade
Faculty of Philology
PDF

UDC: 014.3КЊИЖЕНСТВО"2011/2019"
050:305-055.2КЊИЖЕНСТВО

Professional paper

Bibliography of the Journal Knjiženstvo

The bibliography includes a list of all papers published in the journal Knjiženstvo in the period from 2011 to 2019. A short introductory bibliographic study is followed by a bibliography divided into two thematic units arranged in chronological order. An integral part of the bibliography are also the registers of titles, authors, and subjects, which are thoroughly prepared and arranged in alphabetical order.

Keywords:

Journal Knjiženstvo, bibliography, jubilee

На почетак странице