Navigacija

Marija Bosančić (Beograd, 1995) diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Katedri za anglistiku. Na istoj katedri 2020. godine završila je master akademske studije odbranivši master rad pod naslovom „Analiza triologije Provincijalke Edne O‘Brajen sa stanovišta feminističke kritike“. Od 2021. godine pohađa doktorske akademske studije na studijskom programu Jezik, književnost, kultura, modul Književnost, na matičnom fakultetu. Alumnistkinja je Centra za ženske studije. Tečno govori engleski i francuski. Oblasti interesovanja obuhvataju savremenu (anglofonu) književnu teoriju, rodne studije, feminizam. Piše kratke priče i eseje.

Marija M. Bulatović (Kraljevo, 1990) diplomirala je na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na istoj katedri 2014. godine završila je master akademske studije odbranivši master rad pod naslovom Dijalektika nasilja u Rasinovom tragičkom svetu. Od 2014. godine pohađa doktorske akademske studije na studijskom programu Jezik, književnost, kultura, modul Književnost, na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno piše tezu pod naslovom Filozofski koncept tela Morisa Merlo-Pontija i Rolana Barta kao princip estetske nedovršenosti u ego-dokumentu. Stipendistkinja je Fonda za mlade talente za školsku 2012/2013. i 2013/2014. godinu, kao i Ministarstva prosvete za period 2017–2019, kada je i angažovana na projektu Knjiženstvo. Dobitnica je Pohvale Filološkog fakulteta u Beogradu za izuzetan uspeh u toku osnovnih akademskih studija. Piše književnu kritiku. Vlada engleskim, francuskim i španskim jezikom. Oblasti interesovanja: teorija umetnosti, srpska književnost u evropskom kontekstu, francuska književnost i francuska savremena književna teorija.

Duško Vitas, rođen u Beogradu 1949. godine, diplomirao je i magistrirao na Odseku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Doktorirao na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. sa temom Matematički model morfologije srpskohrvatskog jezika (imenska fleksija). Od 1974. je radio kao asistent u Matematičkom institut SANU, a 1985. sa Cvetanom Krstev osniva Računarsku laboratoriju na PMF-u u Beogradu. Za docenta je izabran na Matematičkom fakultetu 1994. godine, gde je predavao informatičke predmete do penzionisanja. Godine 1985. je povezao BU, a preko BU i ostale akademske centre u bivšoj Jugoslaviji, s evropskom akademskom mrežom EARN, prethodnicom interneta. Objavio je preko 150 naučnih i stručnih radova u međnarodnim i domaćim časopisima i zbornicima radova s konferencija. Osnovne oblasti rada su računarska lingvistika i obrada prirodnih jezika s fokusom na probleme obrade srpskog jezika. Vodio je veći broj domaćih i inostranih naučnih projekata. Bio je član brojnih programskih i organizacionih komiteta naučnih konferencija u zemlji i inostranstvu. Od 2014. do 2022. obavljao funkciju kourednik časopisa Lingvisticae investigationes (Benjamin). Formirao je više digitalnih korpusa u kojima učestvuje srpski jezik, koautor je elektronskog morfološkog rečnika kao i drugih resursa za obradu srpskog jezika. Poslednjih godina se bavi primenama informatičkih sredstava u studijama hrane (Food Studies).

Jelena Vićentić, samostalna istraživačica, doktorirala je na Fakuletetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i trenutno je studentkinja doktorskih studija na Filološkom fakultetu u Beogradu. Autorka je niza članaka objavljenih u srpskim ili stranim publikacijama i jedna od urednica izdanja o evropskom kolonijalnom nasleđu Suočavanje Evrope sa kolonijalnom prošlošću Instituta za Evropske studije https://ies.rs/suocavanje-evrope-sa-njenom-kolonijalnom-prosloscu/. Njena istraživačka interesovanja uključuju postkolonijalnu teoriju, kolonijalne istorije, feminističke književnosti i dekolonijalne metodologije.

Maša Grdešić (Zagreb, 1979) docentica je na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2010. na Sveučilištu u Zagrebu. Objavila je tri knjige: Cosmopolitika. Kulturalni studiji, feminizam i ženski časopisi (2013), Uvod u naratologiju (2015) i Zamke pristojnosti. Eseji o feminizmu i popularnoj kulturi (2020). Bila je jedna od osnivačica i urednica feminističkog portala Muf (2014–2018).

Ivana Dejanović (Beograd, 1993) doktorantkinja je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnovne studije je završila na Filološkom fakultetu, na Katedri za orijentalistiku, Turski jezik, književnost i kultura. Master studije završila je 2017. godine odbranom master rada na temu Osnovno obrazovanje u Osmanskom carstvu. Dobitnica je stipendije Fonda za mlade talente – Dositeja, za akademsku godinu 2015/2016. Filološki fakultet uručio joj je pohvalu za izvanredan uspeh u akademskom obrazovanju. Bavi se proučavanjem srpsko-turskih književnih veza, ženske književnosti i ženske i feminističke periodike u Osmanskom carstvu. Kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, bila je angažovana na projektu Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Trenutno je zaposlena kao istraživačica-pripravnica na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Biljana Dojčinović (1963) redovna je profesorka na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedna je od osnivačica Centra za ženske studije u Beogradu kao i Indok centra Asocijacije za žensku inicijativu. Glavna urednica Genera, časopisa za feminističku teoriju, od 2002. do 2008. Od 2009. članica upravnog odbora COST Action IS0901, Women Writers in History: Toward a New Understanding of European Literary Culture (2009–2013). Od 2011. rukovoditeljka istraživačkog projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Osnivačica i glavna i odgovorna urednica časopisa Knjiženstvo od 2011. do 2022. godine. Članica je mreže CEEPUS Women Writers in History i projekta Ruta književnica (Women Writer’s Route). Objavila je knjige Ginokritika: Rod i proučavanje književnosti koju su pisale žene (1993); Odabrana bibliografija radova iz feminističke teorije/ženskih studija 1974–1996 (1997); Gradovi, sobe, portreti (2006); GendeRingS: Gendered Readings in Serbian Women's Writing (CD) (2006); Kartograf modernog sveta (2007); Susreti u tami: uvod u čitanje Virdžinije Vulf (2011) i Pravo sunca: Drugačiji modernizmi (2015). Izdanja koja je uredila, samostalno ili u saradnji, u okviru projekta Knjiženstvo nalaze se na linku: http://www.knjizenstvo.rs/sr/izdanja.
ORCID No. 0000-0002-8684-2350

Vladimir Đurić je doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu (2017), gde je završio i osnovne studije i odbranio diplomski master rad na Katedri za francuski jezik i književnost. Bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 2012. do 2015. godine. Od 2015. godine radi u zvanju asistenta, a od 2019. u zvanju docenta na Departmanu za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu. Bavi se proučavanjem francuske i komparativne književnosti, a posebno istraživanjem srpske književnosti koju su pisale žene u kontekstu francuske književnosti i savremene francuske komparatistike (imagologija, intertekstualnost). Od 2012. učestvuje u radu projekta Knjiženstvo – teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Učestvovao je na raznim međunarodnim seminarima, naučnim skupovima i konferencijama u zemlji (Beograd, Niš, Kragujevac) i inostranstvu (Pariz, Hag, Poznanj, Budimpešta, Skoplje). Objavljivao je radove u zbornicima radova sa naučno-stručnih skupova i u časopisima Filološki pregled, Knjiženstvo, Lipar, Philologia Mediana, Facta Universitatis, Serbica, Ostium, Neohelicon, Priča. Autor je monografije Francuska veza (2019).

Radojka Jevtić je diplomirala na Katedri za anglistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 2014. godine završila i master studije. Trenutno je doktorantkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Književnost. Od 2015. godine do 2019. godine, kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, bila je angažovana na projektu Knjiženstvo, teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine. Trenutno radi na doktorskoj disertaciji pod nazivom Rod, utopija/distopija i posthumano u prozi Mardž Pirsi. Fokus istraživanja su joj anglofona i komparativna književnost i kultura, studije roda i feministička teorija.

Ida Jović je rođena u Beogradu 3. maja 1977. godine. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu 2001. godine. Na istom fakultetu radila je kao demonstrator i stekla je zvanje magistra nauka 2009. godine odbranivši tezu Književno stvaralaštvo Pinar Kur. Zvanje doktora književnih nauka stekla je 2015. godine, nakon što je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom Elif Šafak i turski postmodernizam. U zvanje docenta izabrana je 2020. godine na Akademiji za nacionalnu bezbednost, gde je od 2019. godine angažovana kao profesor turskog jezika. Aktivno se bavi akademskim radom i prevođenjem sa turskog jezika.

Marija Kuvekalović je doktorantkinja na Katedri za slavistiku na Filološkom fakultetu i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Njeno polje istraživanja je usmereno na rusku književnost i kulturu XX veka, s posebnim osvrtom na stvaralaštvo Andreja Platonova i Sergeja Tretjakova. Do sada je objavljivala radove u časopisu Slavistika, Zborniku Matice srpske za slavistiku, časopisu Slavica TerGestina i SlavicumPress i drugim. Tokom studija je učestvovala na konferencijama u Moskvi, Sankt Peterburgu i Cirihu. Bavi se i prevođenjem dramskog stvaralaštva Andreja Platonova. Dobitnica je nagrade Prof. dr Radmila Milentijević za najbolji master rad (Plava dubina Andreja Platonova).

Milica Marjanović je rođena 1987. godine u Nišu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je osnovne akademske i master studije arheologije, a trenutno je doktorantkinja na istom odeljenju. Tokom višegodišnjeg iskustva u zaštitnim i sistematskim iskopavanjima stekla je značajna praktična znanja iz arheologije rimskog perioda. Od 2015. godine zaposlena je kao istraživač na Arheološkom institutu u Beogradu. Oblast naučnog istraživanja Milice Marjanović je arheologija rimskog perioda na tlu Srbije, a uže oblasti njenog profesionalnog interesovanja su žene i deca u antici, porodica i privatni život.

Marija Miljković rođena je 1997. godine u Požarevcu. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik, književnost i kulturu Filološkog fakulteta u Beogradu. Master akademske studije završila je 2021. godine odbranivši master rad pod naslovom Oblikovanje „malih žena“ u „dobre supruge“: Društveni uticaj i konformizam u romanu Male žene Luize Mej Alkot. Glavne oblasti njenog interesovanja su anglofona književnost i feministička teorija.

Nataša V. Ninčetović (Prokuplje, 1988) asistentkinja je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Na katedri za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici diplomirala je 2011. Master rad odbranila je 2014. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Jezik, književnost, kultura, a iste godine upisala je doktorske studije na istom fakultetu, modul Književnost. Jula 2021. predala je doktorsku disertaciju. Na Filozofskom fakultetu radi od 2013, kada je izabrana u zvanje saradnik u nastavi. Godine 2015. izabrana je u zvanje asistenta. Autorka je tri naučna rada.
http://fifa.pr.ac.rs/zaposleni/natasa-nincetovic/
ORCID 0000-0002-0773-9065

Merima Omeragić (Sarajevo, 1988) naučna je viša istraživačica na Univerzitetu u Sarajevu pri Centru za interdisciplinarne studije Prof. dr Zdravko Grebo i doktorantkinja na Filološkom fakultetu u Beogradu. Autorka je niza naučnih i stručnih radova objavljenih u časopisima, zbornicima i publikacijama u postjugoslovenskom prostoru. Fokus njenih istraživanja je na ženskoj književnosti, filmu i istoriji ženske umetnosti. Bavi se feminističkim, rodnim i queer studijama, transnacionalnim studijama, kao i teorijom intersekcionalnosti. Takođe se bavi i prevođenjem.

Zorana Simić (1992, Brus) diplomirala je i završila master studije 2015. odnosno 2016. godine, na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2016. godine doktorantkinja je na istom fakultetu, a od oktobra 2021. i studentkinja master programa Politikologija – Studije roda na Fakultetu političkih nauka UB, kao dobitnica stipendije Žarana Papić koju dodeljuje Rekonstrukcija Ženski fond. Radi na doktorskoj disertaciji radnog naslova Urednice periodike u Kraljevini SHS/Jugoslaviji: biografski, književnoistorijski i tipološki aspekt. U maju 2018. godine postala je članica projekta namenjenog proučavanju (književne) periodike u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, kao stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od maja 2021. godine zaposlena je na istom mestu, s trenutnim zvanjem istraživač-saradnik. Bavi se proučavanjem srpske i jugoslovenske periodike, književnosti i kulture 20. veka, kao i savremenim (književnim) teorijama i istorijom feminizma. Kontinuirano objavljuje književnu kritiku i esejistiku u časopisu Polja. Živi u Beogradu.

Biljana Skopljak je rođena 1993. godine u Beogradu. Osnovne i master studije je završila na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je trenutno upisana na doktorske studije. Tokom osnovnog i master obrazovanja je bila stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva omladine i sporta. Na doktorskim studijama je stipendistkinja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uključena je u rad projekta Knjiženstvo: teorija i istorija ženske književnosti na srpskom jeziku do 1915. godine.

Na početak stranice