Navigation

Gordana Đoković
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC: 016:929 Караџић-Вукомановић М.

Overview article

Mina Karadžić Vukomanović (1828-1894), A Selective Bibliography

After a short introductory bibliographic citation, the work gives biographical data on Mina Karadžić-Vukomanović and especially on her literary production. The largest part of the work is her selective bibliography which is divided into three different sections: Mina Karadžić-Vukomanović Works, Works About Mina Karadžić-Vukomanović and Non-Book Materials.

 
Keywords:

bibliography, Mina Karadžić-Vukomanović

Full text in Serbian only

Гордана Ђоковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

УДК: 016:929 Караџић-Вукомановић М.

Прегледни чланак

Мина Караџић Вукомановић (1828-1894) -селективна библиографија-[1]

У раду се после кратке уводне библиографске студије наводе и биографски подаци о Мини Караџић-Вукомановић са посебним освртом на њено књижевно стваралаштво. Највећи део рада заузима селективна библиографија подељена на три целине: Радови Мине Караџић-Вукомановић, Радови о Мини Караџић-Вукомановић и Некњижна грађа.

Кључне речи:

библиографија, Мина Караџић-Вукомановић

Back to the top of the page