Navigation

Ana Kolarić
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC: 305-055.2
050 Жена

Original scientific article

“Woman, Housewife, Mother. Entire universe is based on those three words”: Analysis of the Women’s Journal Žena / Woman (1911-1921)

The nineteenth century in Europe was marked by the strong women’s movement which was focused on women’s suffrage and political equality. Although most of the movement’s participants and supporters shared the same main goals, their priorities varied among countries, nations and communities. As participants in the national liberation movement, Serbian women believed that their emancipation and achievement of political equality were in the national interest. Using as a reference point several classic works of feminist scholarship, this essay explored various discourses related to the women’s emancipation, “women’s question” and “women’s rights” as they were represented in the women’s journal Žena / Woman. By so doing, the essay tried to show how certain historical and geopolitical contexts affect women’s struggle for equal political rights. Moreover, it emphasized the importance of archival research for establishing and better understanding of the history of Serbian feminist movement.
Keywords:

emancipation of women, “relational” and “individualist” feminism, nation formation, women’s magazines.

Ана Коларић
Филолошки Факултет
Универзитет у Београду

УДК: 305-055.2
050 Жена

Оригинални научни чланак

„Жена, домаћица, мајка. Од те три речи зависи цео свет”: анализа часописа Жена (1911-1921)[1]

На простору јужне Угарске и Кнежевине Србије категорије попут еманципације жена, „женског питања” и „женских права” разматрају се у другој половини деветнаестог века. Под окриљем национално-ослободилачког покрета еманципација жена се доводи у тесну везу са формирањем српске државе и нације. Овај рад представља покушај да се осветле различити дискурси везани за еманципацију жена, „женско питање” и „женска права” у часопису Жена који је излазио у Новом Саду, између 1911. и 1921. године. Први део рада пружа општији теоријски оквир за анализу женских часописа на српском језику који су објављивани на почетку 20. века. Други део рада посвећен је анализи конкретних примера из часописа Жена.

Кључне речи:

еманципација жена, „релациони” и „индивидуалистички” феминизам, формирање нације, женски часописи.

Back to the top of the page