Navigation

Jelena Josipović
Faculty of Philology
University of Belgrade

316.662-055.2(460)"1914/1918"
050.48LA VOZ DE LA MUJER
305-055.2

Original scientific article

Women's Issue in Spain During World War Two: The Perception of War in the Feminist Magazine La voz de la mujer

The purpose of this paper is to analyze the manner in which the war itself and its impacts were viewed in the feminist magazine La voz de mujer, by observing the influence of the World War I on the women’s position in Spain. We start from the assumption that the Spain’s neutrality during the entire war influenced the creation of certain distance towards the war, and that the war is not the dominant topic in the magazine, as opposed to the social and economic changes caused indirectly by the World War I in Spain. The first part of this paper describes the social and historical context in which the female magazines appeared during the World War I in Spain. This is followed by the analysis of the three issues of the magazine La voz de la mujer. We interpret the texts by applying the method of the critical discourse analysis.

Keywords:

La voz de la mujer, World War I, Spain, feminism, women's magazines

Јелена Јосиповић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

316.662-055.2(460)"1914/1918"
050.48LA VOZ DE LA MUJER
305-055.2

Оригинални научни чланак

Женско питање у Шпанији током Првог светског рата: перцепција рата у феминистичком часопису La voz de la mujer[1]

Циљ овог рада је да се, посматрајући на који начин је Први светски рат утицао на положај жена у Шпанији, одговори на питање на који начин су сам рат, али и његов утицај посматрани у феминистичком часопису La voz de la mujer. Полазимо од претпоставке да је неутралност Шпаније у току целог сукоба утицала на стварање одређене дистанце према рату, као и да рат неће бити доминантна тема у часопису, за разлику од друштвених и економских промена које је Први светски рат индиректно изазвао у Шпанији. У првом делу рада описаћемо друштвено-историјски контекст у којем настају женски часописи за време Првог светског рата у Шпанији. Затим ће уследити анализа три броја часописа La voz de la mujer. Текстове ћемо покушати да протумачимо у њиховом друштвеном и историјском контексту користећи методе критичке анализе дискурса.

Кључне речи:

La voz de la mujer, Први светски рат, Шпанија, феминизам, женски часописи

Back to the top of the page