Navigation

Slavko Petaković
Faculty of Philology
University of Belgrade

821.163.42.09-055.2"15/17"

Overview article

In the Shadow of the Laurel Wreath – Women Poets of the Old Dubrovnik

The paper offers an overview of the poems written by the women poets of the old Dubrovnik. It points to the specific social and cultural context which marked their position in Dubrovnik from the 16th till the 18th century and foregrounded certain poetic forms, genres and styles.

Keywords:

women poets, literature of Dubrovnik, Dubrovnik, cultural model, Renaissance, Enlightenment

Full text in Serbian only

Славко Петаковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

821.163.42.09-055.2"15/17"

Прегледни рад

У сенци ловоровог венца – поетесе старог Дубровника[1]

У раду је успостављен књижевноисторијски преглед стваралаштва дубровачких песникиња. Указано је како је специфичан социо-културни образац маркирао положај песникиња у Дубровнику од XVI до XVIII века. Представљене су прилике у друштву и књижевности које су условљавале да се ауторке огледају у одређеним жанровима и да поетичко-стилски и тематски прилагоде стваралаштво налозима културног модела.

Кључне речи:

песникиње, дубровачка књижевност, Дубровник, културни модел, ренесанса, просветитељство

Back to the top of the page