Navigation

Gordana Đoković
Dragana Grujić
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC: 016:64 ЖЕНСКИСВЕТ(497.113)"1891/1894"
014.3 ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1891/1894"

Professional paper

Bibliography of the Journal Women's World: Journal of Serbian Women's Charity Associations Part II (1886-1890).

Women's World: Journal of Serbian Women's Charity Associations was edited by Arkadije Varadjanin since 1886 until 1914. This is the second part of the Bibliography which refers to the four years of publication (1891-1894) and contains 631 bibliographical units described de visu.

Full text in Serbian only

Гордана Ђоковић
Драгана Грујић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

УДК: 016:64 ЖЕНСКИСВЕТ(497.113)"1891/1894"
014.3 ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1891/1894"

Стручни рад

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња II део (1891-1894)

Други део библиографије часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња обухвата четири године излажења часописа, од 1891. године до 1894. године, и садржи 631 библиографску јединицу, описане de visu језиком и писмом публикације. Јединице су азбучно распоређене према презимену аутора или наслову чланка, а испод сваког библиографског описа налази се УДК број и број записа у библиографској бази. Уз библиографски опис наведена је и категоризација чланака на основу које се стиче увид у врсту текстова. Као и у првом делу библиографије, велики број текстова или није потписан или је потписан иницијалима.

Регистар наслова, аутора и предмени регистар доприносе већој информативности библиографије која може да послужи као путоказ за даља истраживања.

Back to the top of the page