Navigation

Neda Todorović
Faculty of Political Sciences
University of Belgrade

UDC: 070.48-055.2(497.11)
305-055.2

Original scientific article

From Heart Printing To Wallet Printing: Women’s Magazines Today

While the study Female Print and the Culture of Femininity, Женска штампа и култура женствености, published 25 years ago, determined that the printing of heart is the medium of the culture of femininity, which supports the traditional perception of women and female nature, contemporary insights into the themes of this print reveal its emphasized orientation towards consumption as the main theme, and the heroine of this consumption – the shopaholic. Today, in Serbia, two types of print for women are dominant: luxurious, licensed, relatively expensive, low circulation glossy magazines with content dominated by His Majesty the Advertisement, and cheap, popular, sometimes licensed print for women with dominant content of practical and advisory orientation. The increasingly scarce local and traditional woman's magazines of general type are surviving the competition with difficulty.

Keywords:

female print, culture of femininity, culture of consumption

Full text in Serbian only

Неда Тодоровић
Факултет политичких наукa
Универзитет у Београду

УДК: 070.48-055.2(497.11)
305-055.2

Оригинални научни чланак

Од штампе срца до штампе новчаника: савремени женски часописи[1]

Док је у студији Женска штампа и култура женствености, у којој је анализирана женска штампа у Србији од 1960-1986. године, констатовано да је „штампа срца“ медиј „културе женствености“, кojи подржава традиционалну представу о жени и „женској природи“, компаративна анализа пет савремених женских листова на случајном узорку јул-октобар 2012. године, указује на њену наглашену оријентацију на потрошњу, као главну тему и на јунакињу потрошње - „шопингхоличарку“. У Србији данас доминирају две врсте штампе за жене: луксузни, лиценцни, у нашим условима скупи, релативно нискотиражни glossy часописи чијим садржајем доминира Њ.В. оглас, и јефтина, популарна, понекад лиценцна штампа за жене са доминантним садржајима практично-саветодавне оријентације. Све ређи, традиционални, домаћи „женски“ листови општег типа тешко преживљавају конкуренцију.

Кључне речи:

„женска штампа“, култура женствености, култура потрошње

Back to the top of the page