Navigation

Јelena Josipović
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC: 050.445:391 ЖЕНСКИ СВЕТ
305-055.2

Overview article

Fashion Аttitudes in Female Readers’ Letters in Journal Women’s World (1886-1914)

Using discourse analysis, this paper examines the female readers’ attitudes towards fashion and clothing which were expressed in their letters published in the journal Women’s world: the organ of Serbian women’s charity associations. The first part of the paper describes the programme and dominant ideology of fashion that was promoted in the journal. That ideology is then compared to opinions and attitudes that are expressed in the letters of female readers. Final analysis observes the connection between fashion and notions of tradition, moral, and emancipation of women.

Keywords:

fashion, ideology, аttitudes, women’s journals.

Full text in Serbian only

Јелена Јосиповић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

УДК: 050.445:391 ЖЕНСКИ СВЕТ
305-055.2

Прегледни чланак

Однос према моди у писмима читатељки у часопису „Женски свет“ (1886-1914)[1]

У овом раду покушаћу да, кроз анализу дискурса у писмима објављеним у часопису „Женски свет: орган добротворних задруга Српкиња“, истражим вредносне ставове читатељки о моди и облачењу. Путем текстуалне анализе садржаја, у првом делу рада описаћу програм и доминантну идеологију о моди промовисану у самом часопису, а затим ћу, користећи се конкретним примерима из писама читатељки, упоредити ту идеологију са вредносним ставовима који су изнети у писмима. У анализи ћу посматрати узајамну повезаност моде и концепата традиције, морала и еманципације жена.

Кључне речи:

мода, идеологија, вредносни ставови, женски часописи

Back to the top of the page