Navigation

Svetlana Tomin
Faculty of Philosophy
University of Novi Sad

UDC: 016:929 Јефимија, монахиња

Overview article

Bibliography of Texts about Nun Jefimija (1349-1405)

The text refers to articles, studies and books about an eminent medieval woman and the first known female writer of the period – nun Jefimija (Jelena Mrnjavčević / Evpraksija). It notes different editions of her works, texts which merely mention her name and non-scientific writings inspired by her life. The bibliography is chronological. It contains even the works which falsely attribute The Appraisal of King Lazar to duchess Milica.

The existing bibliography about Jefimija:
Enciklopedija Jugoslavije, 4, HilJugos, Zagreb, 1960, 477. (Đorđe Sp. Radojičić)
Leksikon pisaca Jugoslavije, II, ĐJ, Novi Sad, 1979, 559560. (Damnjan Petrović)
Perić Đorđe, Nacrt istorijske bibliografije o srpskoj srednjovekovnoj ženi (1158/9-1459-1521), Zbornik Matice srpske za istoriju, 35, Novi Sad, 1987, 189 207.
Srpski biografski rečnik, 4, I-Ka, Novi Sad, 2009, 397. (Đorđe Trifunović)

Keywords:

Serbia, medieval literature, bibliography, nun Jefimija, duchess Milica

Full text in Serbian only

Светлана Томин
Филозофски факултет Нови Сад

УДК: 016:929 Јефимија, монахиња

Прегледни чланак

Библиографија радова о монахињи Јефимији (око 1349–1405)[1]

Ова библиографија обухвата чланке, студије и књиге које су посвећене значајној личности српског средњег века и првој познатој књижевници овога периода монахињи Јефимији (деспотици Јелени Мрњавчевић, односно великосхимници Евпраксији). Забележена су различита издања њених дела. Узети су у обзир и текстови у којима се Јефимија само помиње, као и ненаучни списи инспирисани њеним животом. Редослед је хронолошки. Унета су и дела, почев од Павела Јозефа Шафарика, у којима се као ауторка Јефимијине Похвале кнезу Лазару погрешно наводи кнегиња Милица.

Досадашњи прегледи литературе о монахињи Јефимији:
Enciklopedija Jugoslavije, 4, HilJugos, Zagreb, 1960, str. 477 (Đorđe Sp. Radojičić)
Leksikon pisaca Jugoslavije, II, ĐJ, Novi Sad, 1979, str. 559560 (Damnjan Petrović)
Перић Ђорђе, Нацрт историјске библиографије о српској средњовековној жени (1158/9-1459-1521), Зборник Матице српске за историју, 35, Нови Сад, 1987, стр. 189207.
Српски биографски речник, 4, И-Ка, Нови Сад, 2009, 397 (Ђорђе Трифуновић)

Кључне речи:

Србија, средњовековна књижевност, библиографија, монахиња Јефимија, кнегиња Милица

Back to the top of the page