Navigation

Ivana Pantelić
Institute of Contemporary History, Belgrade

UDC: 316.66055.2(497.1)“1918/1941“

Some Aspects of Women’s Position in the Kingdom of Yugoslavia

This text deals with some issues related to women’s emancipation in the Kingdom of Yugoslavia. Here we wish to present how first feminist societies were established, and what their role in the society was. We also gave an overview on the legal system and women’s position in it. The First feminist organization was established in 1919 in Belgrade, and after that in Ljubljana, Zagreb, Sarajevo. One of the main goals for Yugoslav feminists was the issue of getting suffrage for women. But these feminists did not have much success because of the many obstacles they had to face, one of them being the fact that a unique legal system had not been established in the Kingdom of Yugoslavia.
Keywords:

Feminism, Women societies, emancipation, Kingdom of Yugoslavia

Full text in Serbian only

Ивана Пантелић
Институт за савремену историју
Београд

УДК: 316.66055.2(497.1)“1918/1941“

Неки аспекти положаја жена у Краљевини Југославији[1]

У међуратној Југославији, поред, раније формираних, хуманитарних друштава јављају се и прве феминистичке организације које се залажу за политичка права жена. О раду и организовању феминистичког покрета у међуратној Југославији може да се говори почев од 1919. године. Друштва која су баштинила феминистичке идеје 1926. године су се издвојила од женских, посвећених искључиво хуманитарном раду. Жене из тих друштава створиле су нови савез у који су могла да се учлане искључиво друштва Женски покрет. Краљевина Југославија је у свом оквиру имала шест различитих правних подручја. Све време трајања ове државе није извршено уједначење грађанског права. Женска удружења се све време трајања Краљевине настојала да се права жена и мушкараца законски изједначе.

Кључне речи:

Феминизам, женска удружења, еманципација, Краљевина Југославија

Back to the top of the page