Navigation

Dubravka Đurić
Singidunum University
Belgrade

UDC: 821.163.41.09-1 Марковић Д.

A New Theoretical Framework for Interpreting Danica Marković’s Poetry in the Discourse of Serbian Literary History

My intention in this paper is to contextualize Danica Marković as a women poet who acts within the dominantly male poetry formation. I define Serbian modernism as a small peripheral literary culture that tends to develop the autonomy of literary field, which was the symptom of modernization and nationalization of a peripheral national literary field. I will point to feminist interpretation of her poetry in the texts written by Biljana Dojčinović and Magdalena Koch, as well as to the interpretation of Radomir Konstantinović. My thesis will be that Danica Marković created a female lyrical „I“ by using the strategies and tactics of male modernist poetry culture in which she participated.

 

Keywords:

modern, male poetry culture, periferial literary system, gender, female modernism

Full text in Serbian only

Дубравка Ђурић
Факултет за медије и комуникације
Универзитет Сингидунум, Београд

УДК: 821.163.41.09-1 Марковић Д.

Oригинални научни чланак

Извођење новог теоријског оквира за читање поезије Данице Марковић у дискурсима српске историје књижевности[1]

Намера ми је да у овом тексту контекстуализујем поезију Данице Марковић као ауторке која je делoвaлa у оквирима доманантне мушке песничке формације. То ћу учинити бавећи се дискурсима српске историје књижевности, конструисањем нових интерпретативних оквира за њихово читање. Поћи ћу од тезе да је је симптом модернизације и извођења периферног националног књижевног поља успостављање аутономије књижевности. Српску модерну ћу, зато, дефинисати као малу, периферну европску књижевну културу која тежи да развије аутономију књижевних пракси и тиме националног књижевног поља. У том сегменту реферираћу на текстове Предрага Палавестре и Јована Деретића. Затим ћу се усредсредити на феминистички оријентисане интерпретације Биљане Дојчиновић и Магдалене Кох које се тичу поезије Данице Марковић. Анализирајући интерпретацију Радомира Константиновића, заговараћу тезу да је ова ауторка артикулисала женско лирско ја у својој поезији, користећи стратегије и тактике доминантно мушке модернистичке песничке културе у којој је партиципирала. 

Кључне речи:

модерна, мушка песничка култура, периферни књижевни систем, род, женски модернизам

Back to the top of the page