Navigation

Milica ĐURIČIĆ GNJATOVIĆ
Faculty of Philology
University of Belgrade

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.10
UDC: 305:[371.671.046.14:811.134.2(497.11)
305-055.2:316.752(460)

Original scientific paper

Gender Stereotypes in Textbooks for Spanish as a Foreign Language for Adolescents and Young People in the Educational System of Serbia

This paper analyses gender stereotypes in textbooks for Spanish as a foreign language for adolescents and young people, which are used in secondary schools in Serbia. The corpus consists of six manuals published in the 21st century by Spanish publishers with a long tradition in publishing teaching materials for Spanish as L2. Apart from the theoretical framework, in which we will discuss the terms gender and sex, and the importance of school and textbooks in transmitting gender ideology, gender stereotypes will be examined in the texts, photos and illustrations. The results of this qualitative research indicate that, despite the fact that the presence of gender stereotypes in textbooks is reduced to a minimum, they continue to be present. That is due to the patriarchal cultural models of the Spanish society, in which the analyzed textbooks have been created. This may have an impact on the development of gender ideology and the construction of gender identity among adolescents and young people who use analyzed manuals in the context of their own culture.

Keywords:

gender ideology, sex and gender, textbooks for Spanish as L2 in Serbia

 

Full text in Serbian only

Милица Ђуричић Гњатовић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.10
УДК: 305:[371.671.046.14:811.134.2(497.11)
305-055.2:316.752(460)

Оригинални научни рад

Родни стереотипи у уџбеницима за шпански као страни језик за адолесценте и младе у образовном систему Србије[1]

У овом раду представљамо резултате анализе родних стереотипа у уџбеницима који се користе за извођење наставе шпанског као страног језика у средњим школама у Србији. Поред резултата, наводимо и њихове импликације. Корпус чини шест уџбеника који су објављени у 21. веку од стране шпанских издавачких кућа са дугом традицијом у објављивању дидактичког материјала за шпански као J2. Поред теоријског дела, у ком има речи о терминима род и пол, значају школе и уџбеника у преношењу родних идеологија, испитујемо родне стереотипе у текстовима и илустрацијама, чије постојање може имати утицаја на развој родних идеологија и конструисање родних идентитета код младих. Резултати овог квалитативног истраживања указују да, упркос тенденцијама издавачких кућа да се присуство родних стереотипа у уџбеницима сведе на минимум, они и даље бивају присутни, што се објашњава патријархалним културним моделима шпанског друштва у чијим оквирима је анализирани наставни материјал настао и непостојањем општеприхваћених стандарда за избегавање сексизма у уџбеницима.

Кључне речи:

пол и род, родни стереотипи, родне идеологије, уџбеник за шпански језик

 

Back to the top of the page