Navigation

Mirjana MARINKOVIĆ
Faculty of Philology
University of Belgrade

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.7
UDC: 821.512.161.09-31 Алије Ф.

Original scientific article

Fatma Alije and the Birth of Turkish Women’s Literature

Fatma Alije (1862-1936) is the first Turkish female novelist. She is the daughter of the celebrated historian, lawyer, theologian and statesman Ahmet Dževdet-Pasha who was a prototype of the conservative intellectual, but also a state reformer. Both his daughters, Fatma Alije and Emine Semije acquired significant education, the knowledge of French, philosophy, literature and art. Fatma Alije wrote five novels and several articles dedicated mostly to the issue of the position of women in the traditional Turkish society. This paper will be dedicated to her first independent novel, Razgovori (Talks), published in 1891, in which, for the first time in Turkish history, a woman wrote about the intimate world of women, first love, freedom of choice. Although she courageously put forward the question of women’s emancipation, Fatma Alije remained devoted to the traditional Islamic view of the world and the position of women. Despite the little value placed upon her work, Fatma Alije set the foundation of Turkish women’s literature. Her work represents a crucial source for the study of Turkish women’s literature which has until today produced various eminent names and works. Although the historians of Turkish literature forgot about Fatma Alije or purposely left her out for a significant amount of time, it is evident that recently this author has been receiving more and more attention in Turkey.

Keywords:

Fatma Alije, Muhadarat, Turkish women’s writing, Jelena Dimitrijević, Nove, marriage

 

Full text in Serbian only

Мирјана Маринковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

https://doi.org/10.18485/knjiz.2017.7.7.7
УДК: 821.512.161.09-31 Алије Ф.

Оригинални научни чланак

Фатма Алије и рађање турског књиженства

Фатма Алије (1862-1936) је прва турска романсијерка. Кћи је прослављеног историчара, правника, теолога и државника Ахмета Џевдет-паше који је био прототип конзервативног интелектуалца али и државног реформатора. Обе његове кћери, Фатма Алије и Емине Семије стекле су завидно образовање, знање француског језика, филозофије, књижевности и уметности. Фатма Алије је написала пет романа и више чланака посвећених углавном питањима положаја жене у традиционалном турском друштву. Овај рад ће бити посвећен њеном првом самосталном роману Разговори објављеном 1892. године у коме се по први пут у турској историји из угла једне жене дотиче питања интимног света жене, прве љубави, слободе избора. Иако је за своје време храбро покретала питања женске еманципације, Фатма Алије је остала привржена традиционалном исламском погледу на свет и положају жене. Упркос невеликој књижевној вредности њених дела, Фатма Алије је поставила темеље турског књиженства. Њено дело представља незаобилазан извор за изучавање турске женске књижевности која је до данас дала низ истакнутих имена и дела. Приметно је да се у последње време у Турској поклања све већа пажња Фатми Алије која је дуго времена била заборављена и прећуткивана од стране историчара турске књижевности.

Кључне речи:

Фатма Алије, Muhadarat, турска женска књижевност, Јелена Димитријевић, Нове, брак

 

Back to the top of the page