Navigation

Dubravka ĐURIĆ
Faculty for Media and Communications
Singidunum University
PDF

10.18485/knjiz.2016.1.1
UDC: 821.163.41.09-1
821.163.41-055.2"1970/..."

Original scientific article

The Writing Subject and the Constructed Subject in the Poetry of Serbian Women Writers Published after 1970

This paper points to the ways in which female writing subject and female lyrical I are constructed in poetry. The field of poetry was initially constructed as a field of masculine self-expression. The question is how the female subject enters this field and constructs the lyrical I, and how this construction undergoes changes in history. The paper claims that women poets almost always appear within the male dominated poetry formations. Bearing this in mind, the paper points to the way in which women poets enter the field of Serbian poetry in the 1970s, and construct or deconstruct their lyrical I within the stylistic formations of veristic/critical poetry and Vojvodina’s experimental poetry. In addition, the paper explores the formation of the first female poems during the 1990s, as well as contemporary hybrid poems.

Keywords:

female poetry, feminism, lyrical I, writing subject

Full text in Serbian only

Дубравка Ђурић
Факултет за медије и комуникације
Универзитет Сингидунум
PDF

10.18485/knjiz.2016.1.1
УДК: 821.163.41.09-1
821.163.41-055.2"1970/..."

Оригинални научни чланак

Субјект који пише и субјект који се конструише у српској женској поезији након 1970. године1

У тексту ћу пратити како се историјски конструише женски песнички субјект (субјект који пише) и женско лирско ја (лирски субјект) у поезији. Поље поезије је иницијално конструисано као поље изражавања мушког субјекта. Поставља се питање како женски субјект улази у то поље и како песникиње конструишу лирско ја у поезији, те како се то конструисање историјски мења. Теза од које полазим јесте да се поезија песникиња готово увек појављује у доминантно мушким песничким формацијама. С обзиром на то показујем како се од 1970. године у српској поезији појављују песникиње и како оне конструишу или деконструишу лирско ја у стилским формацијама критичке/веристичке и експерименталне војвођанске песничке сцене, затим у 90-им када се појављују прве женске песничке формације, до савременог феномена хибридне песме.

Кључне речи:

феминизам, лирско ја, субјект који пише, женска поезија

Back to the top of the page