Navigation

Slavko PETAKOVIĆ
Faculty of Philology

University of Belgrade

10.18485/knjiz.2016.1.2
UDC: 821.163.41.09-1 Максимовић Д.

Brief or introductory paper

Metaphysical Background of Desanka Maksimović's Collection of Poems I Seek Clemency

Searching for the human being's grounding, Desanka Maksimović has connected religious, historical, lyrical and metahysical concepts in her collection of poems I Seek Clemency. As an artist, she has testified that men, sinful or sinless, have to be merciful, since mercy represents the very base of their human identity.

Keywords:

Desanka Maksimović, I Seek Clemency, Dušan's Code, ethics, mercy

Full text in Serbian only

Славко Петаковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

10.18485/knjiz.2016.1.2
УДК: 821.163.41.09-1 Максимовић Д.

Кратко или претходно саопштење

Метафизичко залеђе у збирци Десанке Максимовић Тражим помиловање1

У раду се тумаче специфичне релације између књиге песама Тражим помиловање и Душановог законика. Показује се како је Законик као историјска и традицијска парадигма постао својеврсна „дијалошка" подлога за лирску дискусију о човеку и смислу његовог постојања. Испитивањем значењске слојевитости дела показује се и да је Законик мање историјски а више онтолошки фиксиран у лирском координатном систему збирке Тражим помиловање.

Кључне речи:

Десанка Максимовић, Тражим помиловање, Душанов законик, етика, милосрђе

Back to the top of the page