Navigation

Stanislava Barać
Institute for Literature and Arts
Belgrade

 

050.48ЖЕНА И СВЕТ"1925/1941"
305-055.2(497.11)"1925/1941"

Original scientific article

Woman and the World (1925–1941) Between the Modern and the New Woman: the Ambivalence of Illustrated Women’s (Fashion) Magazine

By positioning the place of illustrated magazine Woman and the World (1925–1941) into the frame of feminist counter-public formed in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia, the paper describes the ambivalence in the treatment of women’s emancipation: the ambivalence which is important characteristics of the ideology of moderate bourgeois feminism and of the periodicals which were the expression and constituent of this ideology. The same ambivalence is embodied in its core ideologeme, the modern woman: it defines woman as emancipated in terms of education and public activism but ‘limited’ with marriage, maternity and femininity. However, in particular articles, Woman and the World would accept radical feminist construction of the new woman. Moreover, the semantics of illustrated magazine is by definition complex and ambivalent in respect of fact that visual elements play as important role as textual. The inter-textual relations in magazine increase the possibility of ambivalent (editor’s) encoding and (readers’) decoding of magazine’s meanings. Thus, the meanings of Woman and the World constantly switch between opposing discourses.

Keywords:

Woman and the World (1925–1941), moderate bourgeois feminism, the modern woman, the new woman, semantic ambivalence

Full text in Serbian only

Станислава Бараћ
Институт за књижевност и уметност
Београд

050.48ЖЕНА И СВЕТ"1925/1941"
305-055.2(497.11)"1925/1941"

Оригинални научни чланак

Жена и свет (1925–1941) између модерне и нове жене: амбиваленција илустрованог женског (модног) магазина

Позиционирајући место илустрованог магазина Жена и свет (1925–1941) у оквирe феминистичке контрајавности формиране у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца / Југославији (1919–1941), циљ рада је да на његовом примеру укаже на постојање амбиваленције у третману женске еманципације: амбиваленције која је карактеристична како за идеологију умереног грађанског феминизма и гласила која су израз и агенс те идеологије, тако и за њихову средишњу идентитетску конструкцију: идеологему модерне жене. Уз то, чињеница да је у питању илустровани магазин, у коме визуелни материјал има подједанку важност као и вербални текст а насловна страна игра улогу најповлашћенијег женског портрета – истакнутог еманципаторског жанра епохе, интертекстуални односи у магазину се додатно усложњавају. Тиме се и увећавају могућности за амбивалентна кодирања и декодирања часописних значења.

Кључне речи:

Жена и свет (1925–1941), умерени грађански феминизам, модерна жена, нова жена, значењска амбиваленција

Back to the top of the page