Navigation

Žarka Svirčev
Faculty of Philology
University of Belgrade

821.163.41.09-1 Дејановић Д.

Original scientific article

Draga Dejanović’s Poetic Erotography

Draga Dejanović’s poetry, next to Milica Stojadinović Srpkinja’s verses, is one of the sources of the modern Serbian female poetry. Her poetic word is rebellious, sensual, passionate, playful. She extolled the female eroticism and pleasure in her poetry and defied the patriarchal social conventions by debating erotic taboos and caricatures which were present in the folklore heritage and handwritten songbooks of the 18th and the 19th century. She anticipated modernist iconoclasm by echoing female poetic voices.

Keywords:

Draga Dejanović, love poetry, eroticism, female poetic tradition

Full text in Serbian only

Жарка Свирчев
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

821.163.41.09-1 Дејановић Д.

Оригинални научни чланак

Поетски еротопис Драге Дејановић

У раду се излаже покушај ревизионистичког читања поезије Драге Дејановић са циљем њеног превредновања и смештања у токове српског песништва 19. и 20. столећа. Истраживачка пажња је усмерена ка еротским мотивима у песникињиној љубавној поезији – анализира се њихов значењски распон и стилски отисак, те интертекстуалне везе са усменопоетском традицијом, тзв. грађанском лириком и романтичарском поетиком. Интерпретација еротизма у поезији Драге Дејановић заокружује се истицањем потребе за поновним промишљањем поетичке мапе женске (романтичарске) поезије. Предлаже се даље разматрање два изворишта српског модерног женског песничког искуства – једног које представља поезија Милица Стојадиновић и другог чија је родоначелница Драга Дејановић.

Кључне речи:

Драга Дејановић, љубавна поезија, еротизам, женска песничка традиција

Back to the top of the page