Navigation

Ana Kolarić
Faculty of Philology
University of Belgrade

 

821.111.09 Вест Р.
821.111.09:141.72"1911/1912"

Original scientific article

Discussion on Literature and Feminism: First Critical Writings by Rebecca West (1911–1912)

First critical writings by Rebecca West appeared in the magazine The Freewoman. A Weekly Feminist Review in the period 1911–1912. Her reviews were mainly focused on the contemporary literature. Criterion which Rebecca West used in order to evaluate literary works and distinguish “good” from “bad” literature was based on her strong feminist stance. First part of the article broadly discussed concepts of literary criticism and feminist literary criticism as well as the complex relationship between amateur and professional criticism at the beginning of the twentieth century. The second part examined Rebecca West’s early critical writings, in order to explore her position in the history of (feminist) literary criticism.

Keywords:

The Freewoman (1911–1912), literary criticism, feminism, “men and women of letters”, freewoman

Full text in Serbian only

Ана Коларић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

821.111.09 Вест Р.
821.111.09:141.72"1911/1912"

Оригинални научни чланак

(Раз)говор о књижевности и феминизму: ране критике Ребеке Вест (1911–1912)[1]

У периоду 1911–1912. године у феминистичком часопису The Freewoman Ребекa Вест је објавила своје прве књижевне приказе. У приказима се бавила савременом књижевном продукцијом, а основни критеријум разврставања „добрих“ и „лоших“ књига темељила је на јасном феминистичком ставу о слободној жени. У овом раду се широко дефинишу појмови књижевне критике и феминистичке књижевне критике, те описује однос између аматерске и професионалне књижевне критике на почетку двадесетог века, како би се пажљиво испитала позиција Ребеке Вест у историји (феминистичке) књижевне критике.

Кључне речи:

The Freewoman (1911–1912), књижевна критика, феминизам, „мушкарци и жене од пера“, слободна жена

Back to the top of the page