Navigation

Gordana Đoković, Dragana Grujić

Faculty of Philology
University of Belgrade

016:64ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1895/1898"
014.3ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1895/1898"

Professional paper

Bibliography of the Magazine Women’s World: Magazine of Serbian Women’s Charity Associations Part III (1895-1898)

This is the third part of the bibliography of the magazine Women’s World: Magazine of Serbian Women’s Charity Associations. It covers four years in the publication of the magazine and includes 698 entries. As in the previous bibliographies, entries are organized in alphabetical order, according to the author’s last name or, in case the author is unknown or signed with initials, the name of the article. All entries exist in a shared database. Articles have been categorized and given a COBISS ID number. The number of texts on health decreased, but the number of texts on literature increased during these four years. For the first time since the establishment of the magazine, poems by Jovan Dučić, Aleksa Šantić, Svetozar Ćorović, etc. were published. Registers with title, name of the author and subject matter are provided.

Keywords:

Bibliography, Women’s World, women’s magazines.

Full text in Serbian only

Гордана Ђоковић, Драгана Грујић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

016:64ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1895/1898"
014.3ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1895/1898"

Стручни рад

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња III део (1895-1898)1

Библиографија представља трећи наставак библиографије часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. Обухвата четири године излажења часописа, од 1895. до 1898. године, и садржи 698 библиографских јединица, описаних de visu језиком и писмом публикације. Као и у претходним библиографијама, јединице су азбучно распоређене према презимену аутора, односно наслову чланка – када је реч о текстовима који нису потписани или су потписани иницијалима. Како су све јединице унете у узајамну базу података, уз категоризацију чланка, дат је COBISS. ID број – број записа у библиографској бази. За разлику од претходних година, током ове четири године излажења мање је текстова о здрављу, а више из књижевности. Први пут од када је лист покренут објављиване су песме Јована Дучића, Алексе Шантића, Светозара Ћоровића...

У складу са информативним захтевима заступљени су регистри који из библиографског описа издвајају наслов, аутора и предмет.

Back to the top of the page