Navigation

Аna Kolarić
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC: 305-055.2:316.75(497.11)"1921/1921"
050ЖЕНА(497.11)"1921/1921"

Original scientific article

“I wish I were a man!”: Analysis  of the Woman – Nation Relationship during and after the Wars in the Women’s Magazine Žena/The  Woman (1911-1921)

The essay analyzes the literary and non-literary articles published in the women’s magazine Žena/The Woman during the Balkan Wars and after the First World War. It examines different ways in which the magazine’s contributors described the role of women in those wars. Three key women’s roles are identified: an idealized woman, a nurse and a “delija girl“. The appropriation of the given and prescribed female roles was a crucial step towards women’s emancipation. After the First World War women demanded their political rights based on the fact that they had participated in the war and undertook all men’s work while men were in the battlefield.

Keywords:

woman and nation, the role of women in war, female solidarity, literary articles, magazine Žena/Woman.

Ана Коларић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

УДК: 305-055.2:316.75(497.11)"1921/1921"
050ЖЕНА(497.11)"1921/1921"

Оригинални научни чланак

„Што нисам мушко?!“: представе о вези између жене и нације у часопису Жена у ратним и поратним годинама (1911-1921)1

У есеју се анализирају текстови објављени у часопису Жена у време балканских ратова и по завршетку Првог светског рата. Испитује се како су ауторке и аутори часописа Жена видели улогу жена, односно Српкиња, у тим ратовима. Указује се на три женске улоге у ратном периоду: идеализована жена, болничарка и „делија девојка“. Прихватање одређених родних улога у ратном периоду представља одлучан корак на путу до еманципације жена и остваривања политичких права. У послератном периоду, то јест, након 1918. године, жене захтевају политичка права тако што се позивају на своје учешће у рату и чињеницу да су у том периоду обављале мушке послове.

Кључне речи:

жена и нација, женске улоге у рату, женска солидарност, књижевни прилози, часопис Жена

Back to the top of the page