Navigation

Јasmina Ahmetagić
Institute for Serbian Culture
Priština – Leposavić

UDC: 821.163.41.09 Хрваћанин Ј.

Original scientific article

Writing as Longing for the Interlocutor

The text points to the fundamental characteristics of Jovanaka Hrvaćanin's works in the context of Serbian literature; it points to two thematically and formally different parts of her opus. The most valuable part of her oeuvre (Pesme neviđenom, novel Neviđeni and Zapisi) was written during the interwar period. It is filled with the central experience of authoress' growing up and it reveals the basic characteristics of her poetics: conciseness, orientation to introspection, inner experiences and confiding in the worthy interlocutor. The spiritus movens of her creation and the basis of the coherence of the created text is her longing for an ideal, for love as an integral experience and the true other.

Keywords:

epistolary novel, poetics, introspection

Full text in Serbian only

Јасмина Ахметагић
Институт за српску културу
Приштина – Лепосавић

УДК: 821.163.41.09 Хрваћанин Ј.

Оригинални научни чланак

Писање као чежња за саговорником. Књижевно дело Јованке Хрваћанин

Указано је на основна обележја опуса Јованке Хрваћанин, на који посебно светло пада из перспективе њеног постхумно објављеног, а заправо првог написаног озбиљнијег дела, романа Невиђени. Њено стваралаштво, које никада није у целини сагледано, чине две, тематски и формално различите целине. Највреднији део њеног опуса (Пjесме невиђеном, роман Невиђени, Записи), настао у међуратном периоду, испуњен је централним ауторкиним искуством из година одрастања и открива основна својства њене поетике: језгровитост казивања, склоност интроспекцији, оријентисаност на унутрашња преживљавања и откривање себе достојном саговорнику. Чежња за идеалом, за љубављу као интегралним искуством и истинским другим, која и јесте spiritus movens њеног стварања, основа је на којој почива кохерентност написаног.

Кључне речи:

Јованка Хрваћанин, епистоларни роман, поетика, интроспекција

Back to the top of the page