Navigation

Jelena Milinković
Faculty of Philology
University of Belgrade

UDC: 050.4:82 ЖЕНА

Original scientific article

Between the Emancipation and the National: Literary Contributions in Journal Žena

This paper analyzes journal Womаn [Žena], which was launched and edited by Milica Tomić. Contextualization of the editorial policy of the journal shows its emancipatory-enlightening tendency, with special analysis of the role and importance of literary contributions. The aim of this paper is to present the role and the place of literature in the emancipatory process, as well as to show that Womаn [Žena] was a role model for the corps of journals with similar orientations in the history of the press that appeal to women.

Keywords:

Žena [Womаn] 1911–1921, Milica Tomić, women’s magazines, emancipation, literary contributions

Full text in Serbian only

Јелена Милинковић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду

УДК: 050.4:82 ЖЕНА

Оригинални научни чланак

Књижевности између еманципације и националног – књижевни прилози у часопису Жена[1]

Рад анализира часопис Жена (1911–1921), који је покренула и уређивала Милица Томић. Контекстуализацијом уредничке политике часописа показује се еманципаторско-просветитељска тенденција овог листа, а посебно се анализира улога и значај књижевних прилога. Циљ рада је да покаже улогу и место књижевности у еманципаторским процесима, као и да укаже на парадигматичност листа Жена за корпус часописа сличног усмерења у историји женске штампе.

Кључне речи:

Жена, Милица Томић, женски часописи, књижевни прилози, еманципација

Back to the top of the page