Navigation

Biljana Skopljak
biljana.skopljak@fil.bg.ac.rs
University of Belgrade
Faculty of Philology
PDF

UDC: 821.09 Давичо Л.
821.09:929 Давичо Л.

Original scientific article

The Life and Work of Lela Davičo

The paper is a product of the genealogical, bibliographic and literary historical research on the private life and literary texts of Lela Davičo, with the goal of drawing attention to her work and examine the literary and historical context in which it was produced. Lela Davičo wrote essays, dramas, prose poems, as well as literary sketches, and the themes of love and women’s position in society dominate her work. She was strongly influenced by emancipatory ideas at the turn of the 20th century, so her oeuvre could be considered a contribution to feminist heritage. For a clearer overview, Lela Davičo’s entire body of work could be divided into three periods: the Pest period, the Belgrade period and the Munich period. The Belgrade period, which lasted between 1887 and 1903, when she wrote in the Serbian language, is particularly important for Serbian literature.

Keywords:

Lela Davičo, Serbia, Jewish woman, biography, oeuvre

Full text in Serbian only

Биљана Скопљак
biljana.skopljak@fil.bg.ac.rs
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
PDF

УДК: 821.09 Давичо Л.
821.09:929 Давичо Л.

Оригинални научни чланак

Живот и дело Леле Давичо[1]

Рад је производ генеалошког, библиографског и књижевноисторијског истраживања о приватном животу и књижевним текстовима Леле Давичо, са циљем да се њеном стваралаштву укаже пажња и утврди књижевно-историјски контекст у ком је настајало. Лела Давичо је писала есеје, драме, песме у прози, црте и скице, а у њеним делима доминирају теме љубави и положаја жене у друштву. Била је под снажним утицајем еманципаторских идеја с краја 19. и почетка 20. века, те се њен опус може сматрати и доприносом феминистичком наслеђу. Ради прегледности, целокупно стваралаштво Леле Давичо може да се подели на три периода: пештански период, београдски период и минхенски период. За српску књижевност посебно је битан београдски период који је трајао од 1887. до 1903. када је писала на српском језику.

Кључне речи:

Лела Давичо, Србија, Јеврејка, биографија, стваралаштво

Back to the top of the page