Navigation

Sanja Kobilj Ćuić
sanja.kobilj@flf.unibl.org
University of Banja Luka
Faculty of Philology
PDF

UDC: 821.131.1.09 Мујчић Е.

Original scientific article

Identity and Language in a Novel by Elvira Mujčić

In this paper we deal with the issue of transnational literature using the case of the author of Bosnian origin Elvira Mujčić who, as a representative of the so-called second generation of immigrant writers in Italy, writes and publishes exclusively in Italian. The paper pays special attention to the issue of language in the construction of identity, which the author deals with in one of her most important novels, La lingua di Ana. Chi sei quando perdi radici e parole. If we accept in theoretical terms one of the basic principles of transnational locational feminism (for which Susan Stanford Friedman, literary critic and author of the influential study Mappings, is credited) stating that a literary text creates theory, the novel Ana's Language can be considered a programmatic work that explores the question of language and its connection with identity, but also with the Other. The dominant idea in the novel is the coexistence of two languages as a possibility for creating a relationship with the Other, one that is different from us, which enables the fluidity of the heroine's identity, but also her rejection of binary categories of existence, which is in line with the basic settings of locational feminism. As we will try to show in the paper, the host’s language has the additional function of rebirth after her traumatic exile from the language of her origin. As Elvira Mujčić is also actively involved in literary translation, we will consider her essay with the symbolic title “L’Altra”, in which she explains her own understanding of the coexistence of two languages, and the meaning and function of translation. Also, this paper tries to point out the need for a further mapping of diasporic literary voices, as well as the need for considering the status and recognition of female and male writers in the host country.

Keywords:

transnational literature / literature of migration, impasse, cannon

Full text in Serbian only

Сања Кобиљ Ћуић
sanja.kobilj@flf.unibl.org
Универзитет у Бањој Луци
Филолошки факултет
PDF

УДК: 821.131.1.09 Мујчић Е.

Оригинални научни чланак

Језик и идентитет у роману Елвире Мујчић

У раду се бавимо питањем транснационалне књижевности кроз случај ауторке босанскохерцеговачког поријекла Елвире Мујчић која, као представница такозване друге генерације имигрантских писаца у Италији, пише и објављује искључиво на италијанском језику. Посебна пажња је посвећена питању језика у изградњи идентитета којим се ауторка бави у једном од својих најважнијих романа La lingua di Ana. Chi sei quando perdi radici e parole (Анин језик. Ко си када изгубиш коријене и ријечи), објављеном 2012. године. У теоријском смислу, оквир за анализу овог романа представља утицајна студија Mappings (Мапирањa) Сузан Стенфорд Фридман, једне од најзначајнијих критичарки транснационалне књижевности и локацијског феминизма. Њена идеја да књижевни текст ствара теорију подразумијева да роман La lingua di Ana можемо сматрати програмским дјелом у којем је јасно дефинисано питање језика и његове везе с идентитетом, али и кључним Другим. У роману је доминантна идеја о коегзистенцији двају језика као могућности креирања односа према Другом, различитом од нас, што омогућава флуидност идентитета јунакиње, али и њено одбијање бинарних категорија постојања, што је у линији с основним поставкама локацијског феминизма. Како ћемо покушати показати у раду, језик домаћина има додатну функцију поновног рађања након трауматског егзила из језика поријекла. Како се Елвира Мујчић активно бави и књижевним превођењем, узећемо у разматрање њен есеј симболичног наслова „L’Altra“ (Друга) у којем објашњава властито схватање коезгзистенције два језика, те значаја и функције превода. Такође, овим радом се покушава указати на потребу за даљим мапирањем књижевних гласова дијаспоре, али и за довођењем у питање традиционалних категорија попут националне књижевности.

Кључне речи:

транснационална/миграцијска књижевност, идентитет, impasse, канон

Back to the top of the page