Navigation

Verka Karić
verka_karic@yahoo.com
University of Kragujevac
Faculty of Philology and Аrts
PDF

UDC: 821.134(82).09-31 Валенсуела Л.

Original scientific article

A Woman’s Search for Her Identity in Luisa Valenzuela’s Novel You Have To Smile

Тhis article analyzes the novel You Have to Smile by Luisa Valenzuela, in an attempt to show the birth of feminist ideas not only in the author's works but also in Argentinian literary works. Through the protagonist Clara, the novel critically thematizes the position of women and their search for identity. In this regard, the paper emphasizes the influence of society and the family in the formation of women's identity and position. It also analyzes how the author presents the body of the protagonist as a battleground of old and new ideologies in Argentina in the 1960s. The family and society will create a system within which a woman is subordinate to a man and his decisions. This results in the objectification and dehumanization of the protagonist, through whom Valenzuela represents a whole generation of submissive and silenced women.

Keywords:

identity, woman, feminism, Luisa Valenzuela

Верка Карић
verka_karic@yahoo.com
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко-уметнички факултет
PDF

УДК: 821.134(82).09-31 Валенсуела Л.

Оригинални научни чланак

Идентитетска потрага жене у роману Мораш да се смешкаш Луисе Валенсуеле

Рад се бави романом Мораш да се смешкаш (Hay que sonreír) ауторке Луисе Валенсуеле (Luisa Valenzuela), у покушају да осветли рађање феминистичких идеја у ауторкином, али и аргентинском књижевном стваралаштву. У роману се кроз протагонисткињу Клару критички тематизује положај жене и њена идентитетска потрага. У раду је наглашен утицај друштва и породице при формирању женског идентитета и положаја. Такође, анализира се на који начин ауторка представља тело протагонисткиње као поприште старих и нових идеологија у Аргентини шездесетих година XX века. Породица и друштво створиће систем у оквиру којег се жена налази потчињена мушкарцу и његовим одлукама. Из тога произлази објективизација и дехуманизација протагонисткиње кроз коју Валенсуела представља читаву генерацију потчињених и ућутканих жена.

Кључне речи:

идентитет, жена, феминизам, Луиса Валенсуела

Back to the top of the page