Navigation

Dragana Grujić
dragana.grujic@fil.bg.ac.rs
Gordana Đoković
gordana.djokovic@fil.bg.ac.rs
University of Belgrade
Faculty of Philology
PDF

UDC: 016:64ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1904/1907"
014.3ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1904/1907"

Professional paper

Bibliography of the Journal Women’s World: The Journal of Serbian Women’s Charity Associations: Part V (1904–1907)

This bibliography represents the fifth part of the bibliography of the journal Women’s World: The Journal of Serbian Women’s Charity Associations. It encompasses four years during which the magazine was issued, from 1904 to 1907, and contains 918 bibliographic units, described in de visu language and in the script of their publication. The bibliography is divided into four chronological wholes, according to the year of publication, while the numbers of the bibliographic units are provided in continuity. Within each whole, the units are alphabetically organised, according to the surname of the author, or the title of the article in cases of texts that were not signed or were initialled. Brief annotations which reflect the content more closely are provided together with the bibliographic description. In line with the informational requirements, combined registers which extract titles and subjects from bibliographic descriptions are also included.

Keywords:

bibliography, Women’s World journal (1904–1907)

Драгана Грујић
dragana.grujic@fil.bg.ac.rs
Гордана Ђоковић
gordana.djokovic@fil.bg.ac.rs
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
PDF

УДК: 016:64ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1904/1907"
014.3ЖЕНСКИ СВЕТ(497.113)"1904/1907"

Стручни рад

Библиографија часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња: V део (1904–1907)[1]

Библиографија представља пети наставак библиографије часописа Женски свет: лист добротворних задруга Српкиња. Обухвата четири године излажења часописа, од 1904. до 1907. године, и садржи 918 библиографских јединица, описаних de visu језиком и писмом публикације. Библиографија је подељена на четири целине хронолошки, према години излажења, док су бројеви библиографских јединица дати у континуитету. У оквиру сваке целине, јединице су азбучно распоређене према презимену аутора, односно наслову чланка – када је реч о текстовима који нису потписани или су потписани иницијалима. Уз библиографски опис дате су кратке анотације које ближе осликавају садржину. У складу са информативним захтевима заступљени су обједињени регистри који из библиографског описа издвајају наслов и предмет.

Кључне речи:

библиографија, часопис Женски свет (1904–1907)

Back to the top of the page