Navigation

Milica Milenković
Independent Scholar
PDF

UDC: 821.163.41.09-1 Тодоровић Г.

Original scientific article

Gordana R. Todorović’s High-School Moment

High-School Moment (Gimnazijski trenutak) is the first collection of poems by Gordana R. Todorović (1933–1979), a forgotten Serbian woman poet who wrote in the period of neo-symbolism and neo-Byzantinism, leaving behind three hundred poems and a thousand neologisms. The collection was published in 1954, by the publishing house Novo pokolenje, and the following year it received Branko's Prize. By inspecting the reception of this work at the time of its creation and conducting a (post) structuralist analysis of the collection, by defining the scope of its themes and motifs, its lyric subject, verse, stanza and rhyme, and by dealing with its neologisms, this paper re-examines the emergence of High-School Moment in Serbian poetry – the significance and value of this collection in the opus of Gordana R. Todorović and in the history of Serbian literature.

Keywords:

Gordana R. Todorović, High-School Moment, reception, structure, neologisms

Милица Миленковић
Самостална истраживачица
PDF

УДК: 821.163.41.09-1 Тодоровић Г.

Оригинални научни чланак

Гимназијски тренутак Гордане Р. Тодоровић

Гимназијски тренутак је прва збирка песама Гордане Р. Тодоровић (1933–1979), заборављене српске песникиње која је стварала у периоду неосимболизма и неовизантизма оставивши иза себе три стотине песама и хиљаду неологизама. Збирка је објављена 1954. године у Новом поколењу и овенчана Бранковом наградом наредне године. Прегледом рецепције дела у времену настанка и (пост)структуралистичком анализом збирке, одређењем тематско-мотивских кругова, лирског субјекта, стиха, строфе и риме, те освртом на неологизме, овај рад преиспитује појаву Гимназијског тренутка у српској поезији, значај и вредност ове збирке у стваралаштву Гордане Р. Тодоровић и у историји српске књижевности.

Кључне речи:

Гордана Р. Тодоровић, Гимназијски тренутак, рецепција, структура, неологизми

Back to the top of the page