Navigation

Marina Milošević
Faculty of Philology
University of Belgrade
PDF

UDC: 014.3МАТЕРИНСКИ ЛИСТ"1901/1903"

Professional paper

Bibliography of the Journal Materinski list (1901–1903)

The journal Materinski list: an illustrated monthly magazine for home care and nurturing of children, examination of childhood and work in kindergarten was launched in 1901, and was published uninterruptedly once a month (except for several double issues) from January 1901 until December 1903. Different editors took turns in running the journal – from No. 1 (1903) it was edited by Raša Mitrović, Miladin P. Ljujić, and Milisav D. Marković; from No. 4 (1903) its editors were Raša Mitrović and Miladin P. Ljujić. Numbers 11/12 (1901) and 11/12 (1902) included annual contents; the 1903 volume also contained a list of associates which, in processing bibliographical items, contributed to interpreting the authors’ initials. It is important to mention that the journal, though launched by teacher Raša Mitrović, assembled intellectuals with different educational backgrounds, of both male and female gender. In order to facilitate searching and simplify usage, the bibliography has been also equipped with accompanying registers which single out the title and author from the bibliographical description.

Keywords:

Materinski list, periodical, bibliography, education, childhood

Марина Милошевић
Филолошки факултет
Универзитет у Београду
PDF

УДК: 014.3МАТЕРИНСКИ ЛИСТ"1901/1903"

Стручни рад

Библиографија часописа Матерински лист (1901–1903)

Часопис Матерински лист: илустровани месечник за домаће васпитање и неговање деце, испитивање детињства и рад у забавишту , покренут 1901. године, без прекида је излазио једном месечно (изузев неколико двоброја) у периоду од јануара 1901. до децембра 1903. године. Уредници су се смењивали, од бр. 1 (1903) уређују: Раша Митровић, Миладин П. Љујић и Милисав Д. Марковић; од бр. 4 (1903) уређују: Раша Митровић и Миладин П. Љујић. У бр. 11/12 (1901) и бр. 11/12 (1902) дати су годишњи садржаји; у књ. за 1903. донет је и списак сарадника, који је допринео разрешењу иницијала аутора приликом обраде библиографских јединица. Важно је напоменути да иако је часопис покренут од стране учитеља, Раше Митровића, окупљао је интелектуалце различитог образовања како женског тако и мушког пола. Ради лакшег претраживања и једноставнијег сналажења, библиографија је опремљена и пратећим регистрима, који из библиографског описа издвајају наслов и аутора.

Кључне речи:

Матерински лист, периодика, библиографија, образовање, детињство

Back to the top of the page